Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 385 - Dar vienas patvirtinimas, kad Jeruzalė degs / Trumpas atvyksta į Jeruzalę

2023 m. kovo 20 d., pirmadienio rytas


Garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje kaip kad visada tą darau. Šlovinau pagal Hillsong giesmę "Even When it Hurts" https://youtu.be/hrSJwO5dJXg. Paskutiniu metu daug šlovinau su ašaromis. Kai tau skauda, tai kartais būna sunkiausias laikas šlovinti, bet kartu tai ir geriausias laikas. Dievas gydo gilias Savo žmonių žaizdas tam, kad mes galėtume tarnauti iš laisvės ir džiaugsmo perspektyvos, o ne iš skausmo.


Pradėjau melstis.

Regėjimas: Po maldos ir kalbėjimo kalbomis, aš atvykau [dvasioje] prie man žinomo upelio, kur susitinku su Jėzumi. Aš buvau apsivilkusi savo ginkluotę, priklaupiau priešais Jį ir tuomet atsisėdau šalia Jo ant akmens. Nieko nebuvo pasakyta. Tai buvo poilsio laikas. Ačiū, Jėzau. Kitą akimirką aš atsiradau kopdama į kalną ir susitinkanti viršūnėje savo erelį. Šį kartą nemačiau savo žirgo ar kokio nors mūšio pakeliui. Aš užsėdau ant erelio ir mums skrendant pradėjau skelbti 91-ą psalmę. Atsiradau Jeruzalėje. Stovėjau ant plytų gatvės. Pažvelgiau aukštyn ir išvydau pastatą apimtą liepsnų. Tuomet, tiesiai priešais mane, vyras užšoko ant savo nedidelio motociklo, kuris buvo labiau panašus į paspirtuką. Moteris nusekė paskui jį ir taip pat greitai vyrui už nugaros užšoko ant motociklo. Jie atrodė apimti panikos. Žmonės bėgo ir šaukė, nes įvairūs pastatai aplink mus patirdavo sprogimus ir vis daugiau pasirodydavo liepsnų. Buvo chaosas. Tuomet vaizdas pasikeitė. Ugnies nebebuvo. Aš žvelgiau į Jeruzalę lyg stovėčiau ant kalno apžvelgdama miestą. Manau, jog galėjau stovėti ant Alyvų kalno. Didelis sraigtasparnis pasirodė mano vaizde ir nusileido netoli mano dešinės. Iš jo išlipo Trumpas su keleta svarbių asmenų. Tada išvydau pora juodų automobilių, atvažiuojančių man iš kairės, kuriuose, suprantu, buvo vyriausybės tarnautojai, bet aš nemačiau, kas jie tokie.

Interpretacija: Suprantu, kad Jeruzalė ir visa ta vietovė patyrė atakas ir degė. Aš esu mačiusi degančią Jeruzalę keliuose ankstesniuose regėjimuose (žr. žemiau). Lyg Jėzus laikytų didžiulę neoninę perspėjančią šviesą! Jėzus daug kartų yra pasakęs: "Jeruzalė degs" ir "Jeruzalė nesudegs visiškai" regėjime Nr. 173. Tikiu, kad Dievas toliau leidžia matyti regėjimus apie degančią Jeruzalę, nes karas Izraelyje jau ant durų slenksčio ir mes privalome toliau užtarti juos ir premjerą Netanyahu.

Mano supratimas toks, kad Trumpas sugebėjo nuvykti į Jeruzalę. Iš pradžių pamaniau, kad Trumpas ten atvyko, kad apžiūrėtų padarytus nuostolius, bet tai daugiau nei vien tai. Jo buvimas Izraelyje, pirmiausia, reprezentuoja tai, kad jis bus valdžios pozicijoje - vėl ant pasaulio pakylos. Antra, Trumpas yra Dievo Kyras Izraeliui - jo parama ir įsipareigojimas jiems įgalins Trečios šventyklos statybą. Trečia, iš ankstesnių regėjimų mes žinome, kad šis trumpas karas galiausiai paskatins antikristo atėjimą, nes jis kartu su Trumpu ir kitais pasaulio vadovais turės reikalų dėl didžiojo taikos dalyko, taip vadinamojo "šimtmečio sandorio". Deja, bet Trumpo noras sudaryti tą sandorą, nuves prie Izraelio žemės atidavimo, kas galiausiai taps jo paties žlugimu. Jėzus parodė ankstesniuose regėjimuose, kad Trumpo įsitraukimas galiausiai nuves JAV į teismą, kuris pasireikš tuo, kad jų valstybė bus užpulta ir į ją bus įsiveržta. Prašau toliau melskite Trumpui išminties ir kad jis paklausytų ir tinkamai sureaguotų į dieviškus patarimus.

Kiek laiko praeis nuo karo iki sandorio pasirašymo ir Trečiosios šventyklos statybos, lieka neaišku. Aš žinau iš dalies ir matau iš dalies. Tačiau užtikrintai žinau, kad priešas desperatiškai stengiasi pakeisti nustatytus laikus ir greitai įvesti savo planą. Toliau melskitės ir skelbkite prieš tai.

Jėzau, kokia Tavo žinutė, kas Tavo širdyje?

"Perspėjimas Izraeliui išlieka toks pats: atgailaukite ir sugrįžkite pas Mane! Aš Esu jūsų protėvių Dievas. Aš niekada jūsų nepalikau. Aš niekada jūsų neapleidau. Karas jau čia pat, bet Aš neleisiu jiems, jūsų priešams, jus visiškai nugalėti. Tai yra tam, kad parodyčiau jums, kad Aš Esu valdžioje ir kad Aš jus prisiminiau - Savo amžinąją sandorą - ir kad Aš jus myliu. Jie neištrins jūsų iš žemėlapio ar nuo žemės paviršiaus. Nes Mano planas yra parodyti jums, kad Mano Visagalė ranka yra virš jūsų. Aš sudrebinsiu jus ir prabudinsiu jus per šį vargą, kad jūs atsuktumėte savo veidą į Mane. Mano troškimas yra jus pagydyti ir sugrąžinti jums viską, kas iš jūsų buvo pavogta, kaip kad Esu pažadėjęs. Aš Esu Ištikimas. Pažiūrėkite į Mano Sūnų. Supraskit, kas Jis yra ir ką Jis dėl jūsų padarė. Patyrinėkite visą Raštą, jame atskleista, kas Mano Sūnus buvo, ir yra, ir bus. Aš surinksiu jus kaip višta surenka savo viščiukus. Jūs pažinsite Mane kaip Aš jus pažįstu. Aš Esu Viešpats, kuris gydo jus. Dabar ateikite, kartu apsvarstykime. Aš išvaduosiu jus iš palūžimo. Tokia Mano širdis jums."

Rašto ištraukos: Iš 3:6-8, Įst 31:6,8, Joz 1:5,9, Įst 7:8, Jer 31:3, Ps 105:8-11, Ps 111:2-8, Zach 8:3, Jer 31:35-36, Jer 29:13-14, Ps 27:7-9, Mt 23:37, Jer 30:7, Pat 30:4, Iš 15:26, Ps 132:14, Apr 22:13, Iz 1:18.

Ankstesni regėjimai:

 

Jeruzalė degs: Nr. 117, 122, 162, 173, 181, 241, 314, 334, 352.

Neilgas karas Izraelyje paskatins antikristo atėjimą: Nr. 117, 122, 162, 173, 247.

Trumpo sandoris nebus sudarytas tol, kol neateis antikristas: Nr. 102.

Trumpas pasirašo "Šimtmečio sandorį": Nr. 9, 176.

Patvirtinimas, kad JAV bus užpulta po Šventyklos pastatymo, nes Sandoris padalija Izraelio žemę: Nr. 183.

Trečioji Šventykla: Nr. 107, 230, 309, 334.

Antikristas stato Trečiąją šventyklą Jeruzalėje: Nr. 9, 107.

Trumpo sandoris taps jo žlugimu: Nr. 261, 367.

Trumpas yra Dievo Kyras: Nr. 107, 230, 309, 334, 384.

JAV padalinta dėl to, kad ji padalijo Izraelį: Nr. 4, 5, 281.

Ataka JAV žemei: Nr. 1, 2, 4, 5, 26, 65, 76, 143, 170, 183, 240.

Ataka JAV laivynui: Nr. 22 ir 210 susijusios || Nr. 84, 85, 190, 261, 326 visos susijusios || Nr. 156, 160, 190 susijusios dėl Trumpo esančio laive.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/03/20/vision-385-another-confirmation-that-jerusalem-will-burn-trump-arrives-in-jerusalem/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Aš esu tavo tėvo Dievas, – toliau kalbėjo jis, – Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas“. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. O VIEŠPATS tęsė: „Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo prieš savo engėjus šauksmus. Iš tikrųjų aš gerai žinau, ką jie kenčia, nužengiau išgelbėti juos iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą, tekantį pienu ir medumi, į šalį kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių." (Išėjimo 3:6-8)

 

"Būkite stiprūs ir ryžtingi! Nebijokite jų ir neišsigąskite, nes pats VIEŠPATS, tavo Dievas, eina su tavimi; jis nepaliks tavęs vieno ir nepasitrauks nuo tavęs. Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, nepaliks tavęs vieno ir neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“ (Pakartoto įstatymo 31:6,8)

 

"Niekas nepajėgs tau pasipriešinti per visą tavo gyvenimą. Kaip buvau su Moze, taip būsiu ir su tavimi. Neapvilsiu tavęs ir nepaliksiu! Argi tau neįsakiau: ‘Būk stiprus ir ryžtingas’? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, su tavimi, kad ir kur eitumei!“ (Jozuės 1:5,9)

 

"VIEŠPATS mylėjo jus ir laikėsi priesaikos, kurią buvo davęs tavo protėviams, VIEŠPATS išvedė jus galinga ranka ir atpirko tave iš vergijos namų, iš faraono, Egipto karaliaus, rankos." (Pakartoto įstatymo 7:8)

 

"Iš tolo man pasirodė VIEŠPATS: „Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąja meile." (Jeremijo 31:3)

 

Amžiais jis laikosi savo Sandoros,
tūkstančiui kartų duoto pažado,
Sandoros, sudarytos su Abraomu,
priesaikos žodžio Izaokui,
kurį jis patvirtino Jokūbui kaip įstatą,
Izraeliui kaip amžiną Sandorą.
„Tau aš duosiu, – sakė jis, – Kanaano kraštą
kaip tau skirtą paveldą“.

(Psalmyno 105:8-11)

 

"Kokie nuostabūs VIEŠPATIES darbai!
Visi, kurie jais žavisi, nori suprasti.
Visa, ką jis daro, pilna jo garbės ir didybės,
o jo teisumas amžinas.
VIEŠPATS neleidžia mums užmiršti savo nuostabių darbų;
jis švelnus ir gailestingas.
Jis parūpina maisto tiems, kas jo pagarbiai bijo;
jis niekada neužmiršta savo Sandoros.
Savo tautai jis apreiškė savo galybės darbus,

atiduodamas jiems tautų paveldą.
Jo rankų darbas – tiesa ir teisingumas,
jo įsakai tvirti,
ס patikimi amžių amžiais,
duoti tiesa ir teisumu."

(Psalmyno 111:2-8)

 

"Taip kalba VIEŠPATS: „Sugrįšiu į Sioną ir gyvensiu Jeruzalėje. Jeruzalė bus vadinama ištikimuoju miestu, o Galybių VIEŠPATIES kalnas bus vadinamas šventuoju kalnu“. (Zacharijo 8:3)

 

"Taip kalba VIEŠPATS, kuris duoda saulę, kad šviestų dieną, įpareigoja mėnulį ir žvaigždes, kad šviestų nakčia, kuris pažadina jūros bangų šniokštimą, kurio vardas yra Galybių VIEŠPATS: „Tik jei tie įstatai pranyktų be mano valios, – tai VIEŠPATIES žodis, – Izraelio palikuonys amžinai liautųsi buvę tauta mano akyse“.
(Jeremijo 31:35-36)

 

"Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, rasite mane čia pat, su jumis, ir aš jus sugrąžinsiu į jūsų kraštą, – tai VIEŠPATIES žodis. – Aš surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kur tik jus išblaškiau, ir sugrąžinsiu į tą vietą, iš kurios ištrėmiau’, – tai VIEŠPATIES žodis." (Jeremijo 29:13-14)

 

"Išgirsk mano balsą, VIEŠPATIE, kai šaukiuosi,
būk man maloningas ir išklausyk mane!
„Eik, – sako man širdis, – ieškok jo veido!“
Tavo veido, VIEŠPATIE, aš ieškau!
Neslėpk nuo manęs savo veido,
neatstumk supykęs savo tarno!
Tu buvai mano pagalba,
tad neatmesk manęs, nepalik manęs,
Dieve, mano Gelbėtojau."

(Psalmyno 27:7-9)

 

"Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai!" (Mato 23:37)

"Nelaimė! Toji diena tokia didinga, kad jokia kita jai neprilygs! Ji – nelaimės metas Jokūbui, tačiau nuo jos bus jis išgelbėtas." (Jeremijo 30:7)

"Kas užžengė į dangų ir vėl nužengė?
Kas pagavo vėją savo sauja?
Kas susėmė vandenis savo drabužiu?
Kas sužymėjo žemės ribas?
Kuo jis vardu? Kuo vardu jo sūnus?
Iš tikrųjų tu tai žinai!"

(Patarlių 30:4)

 

„Jeigu iš tikrųjų klausysite VIEŠPATIES, savo Dievo, balso, – sakė jis, – ir darysite, kas dora jo akyse, paisydami jo įsakymų ir laikydamiesi visų jo nuostatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau egiptiečius, nes esu jus gydantis VIEŠPATS“. (Išėjimo 15:26)

 

„Tai mano poilsio vieta amžinai;
čia gyvensiu, nes toks mano noras."

(Psalmyno 132:14)

 

"Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga“. (Apreiškimo 22:13)

 

"VIEŠPATS sako:„Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna." (Izaijo 1:18)