Malda

DIEVUI TĖVUI, ELOHIM; GELBĖTOJUI, MESIJUI IR KARALIUI VIEŠPAČIUI JĖZUI KRISTUI, JESHUA HAMASHIACH, IR ŠVENTAJAI DVASIAI, RUACH HAKODESH, MŪSŲ GUODĖJUI IR MOKYTOJUI.

 

GARBINIMAS IR PADĖKA

 

Dangiškasis Tėve, aš ateinu pas Tave Jėzaus vardu, į Tavo dangiškuosius kiemus su prašymais ir malda už save, už savo šeimą, už savo šalį ir savo pasaulį. Tavo Žodis sako su pasitikėjimu artintis prie Malonės sosto, todėl aš taip ir darau. Tavo Žodis taip pat sako, jog įžengčiau pro Tavo vartus su padėka ir į Tavo kiemus su šlovės giesme, todėl dėkoju Tau už visą malonę ir palaiminimus, kuriuos Tu suteikei man ir mano šeimai. Šlovinu ir garbinu Tave visa savo esybe.

 

Dėkoju, Dieve, už brolius ir seseris Kristuje, prie kurių Tu mane nuvedei. Garbinu Tave, Dieve, kad leidai man juos surasti. Dėkoju už auką Jėzaus, Gerojo Ganytojo, kuris rūpinasi kiekviena avele ir saugo savo avių bandą nubaidydamas nuo jos vilkus. Kaip Jėzus ir sakė: „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena.“ (Jono 10:27-30)

 

Ačiū, Tėve, už visą materialinę gerovę, kurią man teiki. Parodyk, kur galėčiu duoti savo perteklių, kad padėčiau vargšams, našlaičiams ir našlėms, kurie gyvena tarp mūsų. Suteik man dosnią širdį, kad tarnaučiau Tau, ir taip Tu būtum pašlovintas.

 

Dieve, visada vesk mane į tiesą, nes aš be paliovos Tau meldžiuosi.

 

ATGAILA

 

Aš visa širdimi atleidžiu visiems, kurie mane yra įžeidę ir visiems, kurie mane laiko savo priešu. Aš atiduodu visą savo pyktį, kartėlį, nusivylimą, įsižeidimą ir pavydą į Tavo, Tėve, rankas. Aš prisipažįstu, jog negalėjau atleisti _______________ ir to nuoširdžiai gailiuosi. Ir nors aš pasirinkau atleisti, aš pasitikiu Tavo malone, kad padėtum man visiškai atleisti, nes be šios malonės, aš suprantu, jog nepajėgsiu to padaryti.

Meldžiu, Tėve, atleisk man visas nuodėmes, ypatingai ____________________, kurias aš padariau šiandien. Aš taip pat prašau atleidimo dėl visų nuodėmių padarytų praeityje ir dėl nuodėmių, kurias padarė mano tėvai ir protėviai ir tai galėjo būti kaip prakeikimas jų palikuonims. Aš meldžiu atleisti bet kokį mano ir mano protėvių neklusnumą, maištą, blogą elgesį kitų atžvilgiu, pataikavimą savo kūnui, melą, sukčiavimą, apgaulę, apkalbas, nesantaiką, godumą, bet kokį iškrypimą, geismą, kraujomaišą, paleistuvystę, svetimavimą, stabmeldystę, bet kokios rūšies raganavimą, žmogžudystę, bet kokį įsitraukimą į okultą, taip pat Tavo vardo tarimą be reikalo ir netinkamą Tavęs reprezentavimą. Dieve Tėve, apvalyk mane ir padenk mane Jėzaus išganymo krauju. Veik manyje, kad būtų pašventinta Tavo Šventykla. Pasitikiu Tavo malone įveikiant visus sunkumus.

 

Dieve Tėve, nevesk manęs į gundymą, bet apsaugok nuo blogio. Sukurk manyje tyrą širdį ir, Dieve, atnaujink manyje nepalaužiamą dvasią. Neatstumk manęs ir neatimk iš manęs Šventosios Dvasios. Atnaujink manyje Tavojo išganymo džiaugsmą ir palaikyk mane savo Šventąja Dvasia. Tada aš galėsiu mokyti nusidėjėlius Tavo kelių, ir jie atsigręš į Tave.

 

Dieve Tėve, aš atgailauju dėl pasaulio nuodėmių ir ypač dėl savo šalies, Lietuvos. Meldžiu atleidimo už stabmeldystę, vaikų žudymą, smurtą, nusigręžimą nuo Tavęs, nekaltų žmonių persekiojimą, meilę pasauliui, korupciją, gobšumą, ir už visas blogybes atliekamas tiek atvirai, tiek ir slaptai. Aš atgailauju už visą iškrypimą, kuris yra aktyviai brukamas viso pasaulio, ypač už tuos iškrypimus, kurie yra nukreipti į mūsų vaikus, siekiant apgauti ir išniekinti juos. Aš meldžiu atleidimo už nedorus vadovus, kurie sukuria blogį ir aktyviai dirba, jog tiek mūsų šalį, tiek ir visą pasaulį atiduotų į blogio rankas. Meldžiu atleidimo už atgimusius krikščionis, kurie nieko nedaro, o tik pasyviai stoviniuoja ir stebi, kaip blogis užima teritorijas. Atgailauju už drungną bažnyčią ir visą jos savanaudiškumą, stabmeldystę ir meilę pasauliui.

 

PAKLYDUSIŲ GELBĖJIMAS

 

Dieve Tėve, meldžiu, jog laikytum atidarytas gailestingumo duris, tiek Lietuvai, tiek ir visam pasauliui, dėl paklydusių sielų, kurioms reikia Jėzaus. Meldžiu, Tėve, jog atsiųstum Šventąją Dvasią, kuri atskleistų žmonėms jų nuodėmes, pažadintų juos evangelijos tiesai ir paruoštų jų širdis Jėzaus priėmimui.

Tėve, kaip parašyta laiške Efeziečiams 1:17-20, aš meldžiu, jog suteiktum paklydusiems išminties ir apreiškimo Dvasią ir jie galėtų pažinti Jėzų, idant apšviestum jų širdies akis ir jie pažintų, kokia yra viltis, į kurią jie yra pašaukti, koks šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama Tavo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant Tavo neribotai jėgai per Jėzų Kristų.

 

Tėve, meldžiu, jog atsiųstum savo pasiuntinius į žmonių, pasiruošusių priimti Jėzų, kelius, kad jiems būtų atskleista evangelija. Jėzaus Kristaus vardu, aš įsakau pasitraukti visoms blogio jėgoms ir tebūna visi piktojo planai suardyti, bandant atitraukti šiuos žmones nuo patekimo į Dievo karalystę. Aš žinau, Tėve, jog Tu visada ištęsi pažadus, todėl aš tikiu, jog šie žmonės bus išgelbėti, nes Tu juos jau laikai savais ir Tavo Dvasia juose jau veikia.

 

Dėkoju, Viešpatie, jog leidai man pažinti tavo Žodį! Meldžiu, atsiųsk pas mane žmogų, ištroškusį žinių apie Jėzų Kristų, ir kai aš jį sutiksiu, aš žinosiu, jog tai yra tavo siųstasis žmogus. Aš meldžiu, jog Šventoji Dvasia veiktų per mane ir parinktų tinkamus evangelijos žodžius, kurie pasiektų to žmogaus širdį. Viešpatie, aš ypač meldžiu už ________________. Meldžiu, jog šis žmogus/šie žmonės patirtų asmeninį susitikimą su tavimi, Viešpatie Jėzau!

 

Dieve, Tu veiki darydamas didžius stebuklus ir Tau nėra nieko neįmanomo. Meldžiu, Tėveli, pažadink drungnus tikinčiuosius, jog jie praregėtų ir išgirstų, jog jie alktų ir trokštų Tavęs ir siektų Tavęs ir nebūtų palikti Tavo rūstybei. Atgaivink juos ir išliek savo Dvasios ant jų ir ant mūsų visų. Leisk Tavajai Bažnyčiai eiti Tavo jėgoje ir Šventosios Dvasios patepime – su ugnimi, kuri negali būti sutalpinta žmoguje. Suteik malonę, Tėve, mums būti tąja karta, kuri nebijo gyventi dėl Tavęs ir būti panaudota Tavo plano įgyvendinimui, tąja karta, kuri yra pažymėta šventumu ir tyrumu ir kuri būtų gyvas pavyzdys Jėzaus Kristaus meilės šiam pasauliui.

 

Dieve Tėve, aš ypač meldžiu taikos Jeruzalei ir Tavo dieviškos apsaugos Izraeliui, atpirktiesiems ir tiems, kurie yra pakeliui į išganymą. Meldžiu, jog palaimintum dviejų liudytojų tarnystę ir 144000, kad Izraelio vaikai priimtų tavo sūnų, Ješua, savo Mesiju. Meldžiu, jog apsaugotum pogrindines bažnyčias. Meldžiu, jog išvaduotum persekiojamus krikščionis nuo jų engėjų rankų. Meldžiu, jog išlaisvintum vaikus ir moteris, esančius vergijoje. Paslėpk juos visus slaptose Aukščiausiojo vietose. Tėve, meldžiu, jog atvertum šių žmonių engėjams akis ir jie būtų išgelbėti.

 

Šventoji Dvasia, aš pripažįstu tavo krikštą ir patepimą, ir meldžiu pripildyk mane savo stiprybės šiandien ir visoms ateinančioms dienoms. Aš esu gavęs Tavo dvasines dovanas, kuriomis tu mane apdovanojai ir meldžiu, jog tu mane dažnai nuvestum melstis dvasioje, tam, kad tobulinčiau save, kad kovočiau su priešais ir galėčiau užtarti šventuosius ir paklydusius.

 

IŠLAISVINIMAS

 

Dieve Tėve, dabar aš naudojuosi Tavo man suteikta valdžia per Jėzų Kristų, ir meldžiu, jog pateptum mane, kai aš įsakau visoms demoniškoms jėgoms pasitraukti nuo manęs: pykčiui, įniršiui, baimei, depresijai, naikinimui, godumui, kankinimui, kaltės jausmui, vergovei, nesantaikai, atmetimui, negalėjimui atleisti, liežuvavimui, kartėliui, šmeižtui, minčių kontrolei, dvilypumui, išdidumui, susiskaldymui, sumišimui, beprotybei, tingumui, pasyvumui, nepasitenkinimui, murmėjimui, apatijai, silpnumui, ligai, skausmui, ir bet kokiai priklausomybei maistui, alkoholiui, vaistams, narkotikams, seksui, pornografijai, video žaidimams, lošimui, ar nikotinui. Tepasitraukia visos šios piktos dvasios nuo manęs ir nuo mano šeimos.

 

Jėzaus Kristaus, Ješua, vardu aš sulaužau visus savo lūpomis ir kitų žmonių lūpomis ištartus prakeiksmus ir užkeikimus, kurie liečia mane ir mano šeimą. Taip pat Jėzaus vardu sulaužau visus prakeiksmus, atsiradusius dėl bet kokio mano ar mano protėvių įsitraukimo į Taro kortas, spiritizmą, Wiccą, burtininkavimą ir raganavimą, New Age, okultą, slaptąsias draugijas, kaip masonija ir kitos, religinius kultus, horoskopus, taip pat sulaužau visus prakeikimus, kurie atėjo per pasaulietinę muziką, televiziją, internetą, filmus, video žaidimus ar pornografiją. Aš sulaužau visus prakeikimus ir nutraukiu visus pančius, virves, grandines, įpročius, skolas, netinkamus sielos ryšius nuo savęs ir visos savo šeimos. Tepasitraukia Jėzaus vardu kiekviena dvasia, kuri ateina vogti, žudyti ir naikinti. Įsakau Jėzaus vardu mano šeimai būti išvaduotai ir sulaužau visus demoniškus planus mano šeimos kryptimi.

 

Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu. (Galatams 3:13). Aš esu palaimintas, o ne prakeiktas. Aš esu palaimintas pareinantis ir palaimintas išeinantis. Aš esu viršuje, o ne apačioje. Aš esu galva, o ne uodega. Aš esu palaimintas, o ką Dievas laimina, tas negali būti prakeiktas. Aš esu laisvas ir išgelbėtas, nes aš lūpomis išpažįstu Viešpatį Jėzų ir širdimi tikiu, jog Dievas jį prikėlė iš numirusių. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas­ į išganymą. (Romiečiams 10:9-10). Visos mano nuodėmės man yra atleistos ir aš esu išlaisvintas nuo įstatymo prakeikimo, kuris buvo atėjęs dėl mano neklusnumo ir maišto prieš Dievo Žodį.

 

Kiekvieną kartą melsdamasis atgailaudamas dėl nuodėmių, skaitydamas ir skelbdamas evangeliją, aš apsiginkluoju visais Dievo ginklais, kad galėčiau išsilaikyti prieš velnio klastas. Tad tvirtai stoviu, susijuosęs strėnas tiesa, apsivilkęs teisumo šarvais, kurie apsaugo mano širdį ir kūną, ir apsiavęs ryžtu skleisti taikos Evangeliją. Būtinai pasiimu tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinu visas ugningas piktojo strėles. Užsidedu išganymo vilties šalmą, su kuriuo yra apsaugotos mano mintys ir rankoje visada laikau Dvasios kalaviją, tai yra galingą Dievo žodį, su kuriuo kertu priešui ir jį nugaliu. Dieve, dėkoju Tau, nes Tu mane saugai nuo kunigaikštysčių, valdžių, šių tamsybių pasaulio valdovų ir dvasinių blogio jėgų dangaus aukštumose.

 

Aš išlieju Jėzaus kraują virš savęs ir savo artimųjų, taip pat virš mūsų maldos grupelių. Kaip parašyta 91-oje psalmėje: „Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jie sakys Viešpačiui: „Mūsų Dieve, mūsų prieglauda ir tvirtove, pasitikim tavimi!“ Juk tai jis išgelbės mus nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro. Savo sparnų plunksnomis jis uždengs mus, - po jo sparnais rasime prieglaudą. Jo ištikimybė – dengiantis skydas. Nereikės mums bijoti nakties siaubo nei strėlės, iššautos dieną, nei maro, sėlinančio tamsoje, nei rykštės, niokojančios vidudienį. Nors tūkstantis kristų mūsų kairėje ir dešimt tūkstančių – dešinėje, mūsų niekas nepasieks. Mes žiūrėsime ir matysime, kaip baudžiami nedorėliai. Mes pasirinkome Viešpatį savo prieglauda, Aukščiausiąjį savo užuovėja, todėl neištiks mūsų žala, nepalies mūsų palapinės nelaimė, nes jis palieps savo angelams saugoti mus visur, kad ir kur mes eitume. Savo rankomis jie neš mus, kad kojos į akmenį neužsigautume. Mes sumindžiosime liūtą ir gyvatę, sutrypsime liūtuką ir slibiną. „Kas mane myli, tuos gelbėsiu; saugosiu juos, nes jie žino mano vardą. Kai jie šauksis manęs, išklausysiu, būsiu su jais varge, išgelbėsiu ir pagerbsiu. Pasotinsiu juos ilgu amžiumi, pagirdysiu savo išganymu“.

 

GYDYMAS

 

Viešpatie Jėzau, tavo žodžiai sako, jog mums yra suteikta galia mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas mums nepakenktų (Luko 10:19). Todėl Jėzaus Kristaus vardu aš atšaukiu bet kokius man siunčiamus piktojo sumanymus, silpnumus ir ligas, kuriais priešas nori pakenkti man ir mano šeimai. Viešpatie, ačiū Tau, jog Tu supi mano namus ir kiekvieną man brangų žmogų Savo angelų apsauga.

 

Šiomis Biblijos ištraukomis, visa mano šeima, visi mano artimieji ir ____________ gauna Tavo išgydymą:

 

Garbinsite Viešpatį, savo Dievą. Aš laiminsiu tavo duoną ir tavo vandenį. Atitrauksiu nuo tavęs ligas. (Išėjimo 23:25)

 

Šaukiausi tavo pagalbos, Viešpatie, mano Dieve, ir tu mane išgydei. Viešpatie, tu ištraukei mano gyvastį iš Šeolo, nes su visais buvau pakeliui į kapą, bet tu sulaikei mane nuo mirties. (Psalmynas 30:3-4)

 

Tada būdami varge jie šaukėsi Viešpaties, ir jis išvadavo juos iš bėdų, siuntė savo žodį jiems išgydyti ir išgelbėti nuo pražūties. Tedėkoja jie Viešpačiui už jo ištikimąją meilę, už nuostabius darbus žmonijai. (Ps 107:19-21)

 

Šlovink Viešpatį, mano siela, ir nepamiršk, koks jis geras! Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Jis atperka tavo gyvastį iš kapo ir apgaubia tave meile ir gailestingumu. (Ps 103:2-4)

 

Daugel vargų ištinka teisųjį, bet Viešpats išgelbsti iš jų visų. (Psalmynas 34:19)

 

Gydyk mane, Viešpatie, kad tikrai būčiau išgydytas; gelbėk mane, kad būčiau išgelbėtas, nes tu mano gyrius. (Jer 17:14)

 

Viešpats padės jam ligos patale, ligoje išgydys jo negalias. (Ps 41:4)

 

Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius, kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: „Jis prisiėmė mūsų negalias, užsikrovė mūsų ligas“. (Mato 8:16-17)

 

Mat ji pati sau kalbėjo: „Jei tik palytėčiau jo drabužį, išgyčiau“. Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: „Nenusimink, dukterie, tavo tikėjimas išgydė tave“. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. (Mato 9:21-22)

 

Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalias. (Mato 9:35)

 

Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai“. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. (Mato 15:28)

 

Prie jo susirinko didžiulė minia, kuri atsigabeno su savimi raišų, luošų, aklų, nebylių ir daugel kitokių. Žmonės guldė juos prie Jėzaus kojų, o jis išgydė juos. (Mato 15: 30)

 

Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. (1 Petro 2:24)

 

PABAIGA

 

Viešpatie Jėzau, aš žinau savo Ganytojo balsą ir aš seku paskui Tave. Mes esame Tavo avys ir mes mylime viena kitą ir padrąsiname viena kitą eiti teisumo keliais. Garbė Tau, Jėzau! Dėkoju ir šlovinu Tave, Dangiškasis Tėve, jog atsiuntei savo vienatinį Sūnų, kaip tobulą auką už mus, už mane!

 

Meldžiuosi Jėzaus Kristaus vardu,

Amen.