Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 367 - 4-as dubuo: Saulė degina odą - "Ir vis tiek žmonės neatgailaus" / Dar vienas įspėjimas melstis už Trumpą - ateities sandoris su Izraeliu

2022 m. spalio 17 d. pirmadienio vakaras, 2022 m. spalio 18 d. antradienio rytas


Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Giedojau senuosius himnus, skelbiau ir giedojau Rašto ištraukas apie tai, kas yra Dievas. Paskutiniu metu, aš vis pasiklausau "Shane and Shane", būtent jų himnų, ir aš gerokai esu palaiminta dėl jų tarnystės. Himnų albumas Nr. 1  https://youtu.be/f-zyoBOvOL4, psalmė 130 https://youtu.be/l8pCbtLeXzc. Aš taip pat noriu padėkoti tiems, kurie pastaruoju metu mane vis padrąsindavote. Ačiū.

Pradėjau melstis. Atvykusi prie kalno, aš buvau apsirengusi savo ginkluote, stovėjau papėdėje su Jėzumi ir pradėjau kopti. Mačiau, kad Jis kartu su manimi kopia, mano dešinėje. Išvydau demonišką būtybę, atskrendančią man iš kairės, todėl išsitraukiau strėlę, nusitaikiau ir šoviau į demoną. Daugiau nebebuvau varginama savo kopime į viršų. Pasiekiau viršūnę, iškart susiradau savo erelį, užsiropščiau jam ant nugaros ir mes išskridome man skelbiant 91-ą psalmę.

Beskelbiant psalmę, aš judėjau žemyn virš vandens telkinio, bet tuomet vėl pradėjau kilti. Aš kilau aukščiau ir aukščiau. Tuomet priešais mane buvo saulė. Man pradėjus žiūrėti į jos skaistumą, pastebėjau, kad šviesa tapo intensyvesnė. Staiga milžiniška ranka išniro man iš kairės ir pridengė mane nuo saulės spindulių. Tuomet aš buvau už viso šio vaizdo ir galėjau matyti save, kaip esu pridengta su ranka, o saulė tolumoje. Mano dešinėje ir žemiau manęs buvo Žemė. Suvokiau, jog esu šiek tiek virš jos, kosmose.

Mačiau kaip intensyvūs saulės spinduliai pasiekia Žemę. Mano perspektyva pasikeitė ir dabar aš stovėjau ant žemės, Išvydau vyrą, stovintį saulėje, ir staiga išgirdau jį šaukiantį. Jis pažvelgė žemyn į savo dešinę ranką ir plaštaką, ir visa jo nepridengta oda tapo ryškiai raudona! Suvokiau, kad jo ir kita ranka bei veidas buvo paveikti, bet negalėjau to matyti. Jis nubėgo slėptis. Tuomet mačiau ir kitus žmonės šaukiančius iš skausmo, ieškančius pavėsio. Jų oda degė! 


Antradienį, spalio 18 dienos rytą, mano tyliuoju laiku su Dievu, Jis parodė man daugiau to, ką aš ką tik mačiau. Mačiau dejuojančius žmones, daugelis gulėjo neštuvuose aiškiai kentėdami skausmą. Keletas galūnių buvo pajuodę, lyg būtų apdegę, o kitos buvo stipriai nusėtos pūslių ir paraudusios. Žmonės toliau ieškojo priedangos nuo saulės ir siekė prisidengti save. Man tai priminė sceną iš kino filmo. Mačiau vieną žmogų, kuris buvo nudegęs, pažvelgiantį į dangų, jis buvo iškėlęs kumštį į orą ir keikė Dievą.

Sugrįžau prie baltojo suolelio vietos. Peržvelgiau ištrauką iš Apr 16:8, kurioje rašoma: "Ketvirtasis [angelas] išpylė savo dubenį saulėn, ir jai buvo leista svilinti žmones ugnimi." Aš paklausiau Jėzaus, ar mano regėjimas yra apie ketvirtąjį Dievo rūstybės dubenį ir Jėzus atsakė: "Ir vis tiek žmonės neatgailaus." Aš toliau garsiai skaičiau ištrauką: 9-a eilutė "Žmones degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitokioms negandoms. Jie neatsivertė ir neteikė Jam pagarbos." Aš paklausiau Jėzaus, jeigu dubenys bus išpilami vykdant Dievo rūstybę, tai žmonės jau bus gavę žvėries ženklą? O Jėzus atsakė: "Taip, dukra." Bet aš galvojau, jog jeigu jie turi žvėries ženklą, tai jiems nebėra jokios progos sugrįžti pas Tave? Ir visgi, Tu jiems vis tiek suteiki progą? Tavo malonė neįtikėtina! Jėzus pasakė: "Iki jų paskutinio atodūsio, jie turės galimybę, bet jie neatgailaus. Iš visų tų, kurie priims žvėries ženklą, nė vienas jų neatgailaus. Jie savo sutikimą atidavė šėtonui." Tai taip liūdna. Rimtai, Jėzau, nė vienas žmogus neatgailaus?! Ir Jėzus atsakė: "Ne, dukra, nė vienas." Aš nesuprantu, Jėzau, kodėl turėtų išlikti galimybė jiems atgailauti, jeigu Tu žinai, kad jie neatgailaus? Žodinio atsakymo į šį klausimą neišgirdau, bet gavau suvokimą. Dievo meilė žmonėms yra neišmatuojamai didesnė nei mes kada galėsime suprasti. Bet tai daugiau nei Jo meilė. Mums Dievas suteikė ne tik laisvą valią rinktis, bet Jis taip pat pašalino pasiteisinimo galimybę, kai reikės stovėti priešais Viešpatį Teismo dieną. Tie, kurie atsisako atgailauti, bus be pateisinimo.

Apr 14:9-12 "Ir dar trečias angelas ... šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį – tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą“. 12-ta eilutė: "Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!" Įspėjimas 12-oje eilutėje yra dukart įrašytas Apreiškime, nes jis taip pat nurodytas ištraukoje iš Apr 13:10.


Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau Trumpą, kalbantį nedidelei grupei žmonių. Jie kalbėjo ir jis klausėsi, bet paskui nusisuko, lyg nepritardamas, ir išėjo su labai užtikrintu veidu. Tuomet aš išvydau žmones ant kelių bažnyčioje besimeldžiančius.

Aš supratau, jog maža grupė žmonių davė Trumpui patarimą iš Dievo. Jis klausėsi, bet nusprendė eiti savo keliu. Jo pasirinkimas motyvuoja bažnyčią užtarti maldoje, nes jo pasirinkimas nėra suderintas su Dievo valia. Supratau, jog tai susiję su ateities sandoriu, kuriame jis dalyvaus su Izraeliu. Prisimenu Jėzų, sakantį ankstesniame regėjime Nr. 261, kad Trumpo užsispyrimas sudaryti sandorį taps jo žlugimu. Gyvybiškai svarbu, kad bažnyčia toliau užtartų maldoje Trumpą, kad jis nuolankiai eitų su Dievu ir priimtų sprendimus, kurie atitinka Dievo valią. Melskitės, kad Dievas apsuptų Trumpą su žmonėmis, kurie duotų jam dieviškus patarimus, kurių Trumpas klausytų.


Prisiminkite, malda gali pakeisti dalykus!

Kaip patvirtinimą, pranašas/ė atsiuntė man nuotrauką savo paveikslo, kuriame nupiešė regėjimą, kurį jis/ji turėjo šią praėjusią savaitę. Saulė paveiksle yra panašaus intensyvumo, kokį aš mačiau savo regėjime pirmadienio vakarą.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/10/17/vision-367-bowl-4-sun-burns-skin-and-still-the-people-wont-repent-another-warning-to-pray-for-trump-re-future-deal-with-israel/***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


"Jei kas skirtas nelaisvei, į nelaisvę ir eina. O kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus kalaviju nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas!" (Apreiškimo 13:10)