Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 334 – Jėzus dar kartą įspėja Izraelį / Patvirtinimas, jog Trečioji šventykla bus pastatyta / Dievas suriaumoja ir sako: „Pūskite šofarą! Atsistok, Bažnyčia!“

2021 m. gruodžio 6 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Giedodama naudojau savo juostas pagal giesmę „The Song of Moses by the Brooklyn Tabernacle choir“ („Mozės giesmė“, kurią atlieka Brooklyn Tabernacle choras), aš taip pat skelbiau Rašto ištrauką pagal Dovydą, kurioje garbinamas Dievas iš 1 Metr 16:8-36. Tuomet aš atsiradau žiūrėdama į didžiulį liūtą. Aš buvau taip arti, jog man reikėjo kaip įmanoma labiau pakelti savo galvą, kad galėčiau išvysti Jo veidą. Aš atsiklaupiau priešais Viešpatį Dievą, priešais Jo masyvią leteną. Aš buvau vabalo dydžio. Tuomet, kai pažvelgiau į viršų, išvydau, jog Jo burna atsivėrė ir Jis kelis kartus garsiai suriaumojo tuo pačiu metu eidamas virš žemės! Tai buvo kurtinantis garsas ir viskas sudrebėjo. Aš esu mačiusi Jį tai darant kelis kartus anksčiau praėjusiuose regėjimuose. Jis pasakė: „Pūskit šofarus! Atsistok, Bažnyčia!“ Aš supratau, jog šofaro pūtimas padaro neįtikėtiną darbą dvasiniame pasaulyje. Aš asmeniškai esu mačiusi kaip demonai užsidengia ausis ir traukiasi sutrikę. Tai buvo gan malonu matyti. Todėl jei turite vieną, pūskite jį!! Taip, Viešpatie, atsiųsk Savo Dvasią ir pažadink bažnyčią, kad pakiltų! Amen!

 

Pradėjau melstis iš širdies. Man buvo priminta, jog tie, kurie sėja su ašaromis, pjaus su džiaugsmo giesmėmis. Ps 126:5. Pasiekusi savo kalną, aš vėl išvydau visus tuos baltus žirgus. Pajaučiau skubumą užsėsti, nes jie buvo pasiruošę judėti. Atsiradau šuoliuojanti ant savo žirgo ir kalbanti padrąsinimus visai grupei, kol mes visi jojome link kalno papėdės. Mes turėjome tokį uolumą ir užsidegimą, lyg mes būtume apimti ugnies! Šiuoliavimas man priminė ištrauką iš Rašto 2 Sam 22:33-34 „Dievas yra stiprybė ir jėga. Jis padaro mano kelią tobulą. Jis padaro mano kojas kaip stirnos ir iškelia mane į aukštumas.“ Pajaučiau turinti tokią jėgą, jog galėjau tiesiog užšokti ant savo žirgo. Taip, aš žinau, jog buvau dvasioje, bet tuo momentu, aš pajaučiau tą antgamtišką stiprybę. Tai sunku paaiškinti. Aš žinojau, jog Dangus buvo su mumis ir kovojo už mus. Ačiū, Dieve! Mes nulipome nuo žirgų ir paskubomis užkopėme į kalną ir išvykome skelbdami 91-ą psalmę.

 

Atsiradau žvelgdama į Knesetą [taip vadinamas Izraelio parlamentas] Izraelyje. Aš esu tai mačiusi ankstesniame regėjime Nr. 272. Pajaučiau, kad reikia paskelbti Dievo valdžią virš vyriausybės ir Izraelio tautos. Aš meldžiau, jog jie siektų Jo, šauktųsi Jo vardo ir patirtų galingą susitikimą su Yahushua/Yeshua Mesijumi. Aš jiems priminiau ir pasakiau: „Dievas eina pirma jūsų taip, kaip Jis ėjo, kai Jis išvedė jus iš Egipto ir lydėjo jus Šviesos debesimi dieną ir Ugnies debesimi naktį. Jis kovoja už Izraelį!“ Artima draugė man davė ištrauką iš Rašto kaip Žodį iš Išėjimo knygos 14:14 „Viešpats kariaus už jus, o jūs būkite ramūs!” Pasimeldžiau už Izraelį ir padėkojau Dievui, jog Jis ir toliau prisimena Izraelį, visus Savo pažadus duotus jiems, esančius Jo Žodyje. Prieš išvykdama aš palaiminau juos.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie tai, ką aš mačiau. Ir Jis pasakė: „Mano paveldui reikia prisiminti Mane, Aš vis dar darbuojuosi ir Aš kovoju už juos. Jie turi suprasti, jog tai ne jų pačių išmintis ir galia, kuri juos apsaugo. Aš juos saugau. Ir taip, kaip tu kalbėjau Mano Žodžius virš jų – „O jūs būkite ramūs“ – yra tiesa. Greitai artinasi tamsa ir negandos. Karas yra ant jų slenksčio. Mano apsauganti ranka bus patraukta ir Jeruzalė degs, bet ji nebus sunaikinta. Šis karas suteiks galimybę ateiti Antikristui.“ Jėzus atskleidė būsimą Jeruzalės padegimą ankstesniuose regėjimuose: Nr. 117, 122, 162, 173, 181, 241, 341. Aš paklausiau apie Benjaminą Netanyahu. Jėzus patvirtino, jog planai dėl Benjamimo Netanyahu nepasikeitė. Dabartinė Izraelio valdžia pasikeis. Aš supratau, jog Dievo širdyje yra tai, jog mes melstumėmės už Izraelį ir remtume jį. Nuėjau pažiūrėti regėjimo.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome iki tos vietos, kur kiti jau būna susirinkę. Regėjime išvydau karį, visą vilkintį juodai, laikantį ginklą – kažkokios rūšies ginklą, ir priverstinai varė žmones. Tuomet vaizdas pasikeitė ir išvydau kitų karių, visi jie vilkėjo juodomis uniformomis, jie stovėjo strateginėse vietose ant pakylėtos vietos iškart už kažkokių baltų laiptų. Man buvo leista pažvelgti į visa tai iš kitos perspektyvos, iš kiek tolesnio atstumo ir aš išvydau, jog ginkluoti kariai stovėjo šventyklos išorėje.

 

Aš esu mačiusi šias tamsias uniformas ankstesniuose regėjimuose ir jos priklauso NWO kariams [NWO – New World Order – Naujoji pasaulio santvarka]. Nr. 12, 53, 61, 229, 312. Aš paklausiau, ar kariai yra dalis žvėries sistemos (NWO) ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra“. Aš paklausiau Jėzaus, ar ta šventykla, prie kurios stovėjo kariai, yra trečioji šventykla, kuri bus pastatyta Jeruzalėje? Ir Jis atsakė: „Taip, dukra.“ Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie trečiąją šventyklą Nr. 107, 230, 309. Aš suprantu, jog tai įvyks po trumpo karo, kuris paskatins Antikristo atėjimą, kaip kad mačiau ankstesniuose regėjimuose: 122, 173, 247, 278. „Šimtmečio sandoris“ leis pastatyti trečiąją šventyklą, o tai įtrauks Trumpą, Antikristą, Netanyahu ir daugelį kitų vadovų, kaip kad mačiau ankstesniuose regėjimuose Nr. 9, 176. Prie šventyklos esantys kariai nurodo apie įvykių pasikeitimą Izraelyje – Antikristas atskleis tikrąjį savo nedorumą ir Jokūbo nelaimės metas prasidės. Rašte rašoma:

 

“Vieną septynetą jis sudarys stiprią Sandorą su daugeliu, per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Vietoj jų (Trečiojoje šventykloje) bus siaubingoji pabaisa, iki skirtoji pražūtis bus išlieta ant niokotojo“. Dan 9:27. „Jis kalbės išdidžiai prieš Aukščiausiąjį ir vargins Aukščiausiojo šventuosius, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą. Jie bus atiduoti į jo rankas (Jokūbo nelaimės metas) vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko.“ Dan 7:25. Jėzus taip pat tai paaiškina Mt 24:51-21.

 

Atrodo, jog yra skubus paraginimas melstis už Izraelį, nes aš turėjau du regėjimus paeiliui apie Izraelį. Taip pat melskitės, jog bažnyčia pabustų ir suprastų svarbą remti Izraelį - „Kas paliečia jus, paliečia Mano akies vyzdį!“ (Zach 2:8). Toliau melskitės už bažnyčią, kad religinės dvasios pančiai būtų sulaužyti, kad jų akys būtų atmerktos ir jie galėtų atsistoti. Palaimos.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/12/06/vision-334-jesus-gives-another-warning-to-israel-confirmation-a-third-temple-will-be-built-god-roars-and-speaks-blow-the-shofars-stand-up-church/

 

Knesetas

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Biblijos, paminėtos regėjime:

 

8„Dėkokite VIEŠPAČIUI,

šaukitės jo vardo,

skelbkite jo darbus tautoms!

9Giedokite jam,

šlovinkite jį giesme,

pasakokite apie jo nuostabius darbus!

10Didžiuokitės jo šventu vardu;

tedžiūgauja širdis tų,

kurie ieško VIEŠPATIES.

11Pasitikėkite VIEŠPAČIU ir jo galybe,

be paliovos jo veido ieškokite!

12Atsiminkite, kokius nuostabius darbus

jis yra padaręs,

kokius ženklus ir kokius nuosprendžius

jis yra paskelbęs,

13jūs, jo tarno Izraelio palikuonys,

Jokūbo vaikai,

jo išrinktieji!

14Jis, VIEŠPATS, yra mūsų Dievas;

visoje žemėje galioja jo žodžiai.

15Atsiminkite per amžius jo Sandorą,

pažadą, duotą tūkstančiui kartų,

16 Sandorą, kurią jis sudarė su Abraomu,

prisiekė Izaokui

17 ir patvirtino įstatu Jokūbui –

Izraeliui kaip amžiną Sandorą,

18tardamas: ‘Duosiu tau Kanaano kraštą,

kaip jums paskirtą paveldą’.

19Tada buvote negausūs,

tik saujelė,

tiktai pakeliui,

20klajodami iš tautos į tautą,

iš vienos karalystės į kitą.

21Niekam jis neleido jų engti,

dėl jų barė karalius,

22tardamas: ‘Nelieskite mano pateptųjų,

neužgaukite mano pranašų!’

23Giedok VIEŠPAČIUI, visa žeme,

skelbkite jo pergalę per dienų dienas!

24Pasakokite apie jo šlovę tautose,

apie jo nuostabius darbus visiems žmonėms.

25Juk didis yra VIEŠPATS

ir be galo šlovintinas, šiurpulingesnis negu visi kiti dievai.

26Juk visi tautų dievai – tik stabai,

o VIEŠPATS padarė dangų;

27jo priekyje – garbė ir didybė,

jo buveinėje – jėga ir džiaugsmas.

28Pripažinkite VIEŠPAČIUI, tautų šeimos,

pripažinkite VIEŠPAČIUI garbę ir jėgą!

29Teikite VIEŠPAČIUI jo vardo garbę,

imkite atnašą ir eikite pas jį,

garbinkite VIEŠPATĮ šventą ir didį!

30Drebėk prieš jį, visa žeme!

Iš tikro tvirtai stovi pasaulis;

niekada nebus pajudintas.

31Tesilinksmina dangus, tedžiūgauja žemė,

tesako tautos: ‘VIEŠPATS yra karalius!’

32Jūra ir visa, kas joje, teūžauja,

laukai ir visa, kas juose, tedžiūgauja!

33Visi miško medžiai iš džiaugsmo

teošia VIEŠPAČIUI,

nes jis ateina valdyti žemės.

34 Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,

nes jo ištikimoji meilė amžina!

35Sakykite: ‘Gelbėk mus, Dieve, mūsų išganytojau!

Surink mus ir išlaisvink iš tautų,

kad dėkotume tavo šventajam vardui

ir džiūgautume tavo šlovėje.’

36Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

nuo amžių per amžius!“

(1 Metraščių 16:8-36)

 

“Kas sėja ašarodamas, tas nuiminės derlių džiūgaudamas.” (Psalmyno 126:5)

 

„Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!), tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms anomis dienomis! Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.“ (Mato 24:15-21)