Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 326 – 5-as įspėjimas apie artėjančią ataką JAV kariniam jūrų laivynui / Palaiminimas kviečių fermerio žemei / Pranašiškas ženklas dėl Izraelio / Ritinys

2021 m. spalio 5 d.

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje kaip kad visada. Aš įėjau verkdama, nes mano širdis paskutiniu metu buvo apsunkusi. Jėzus meiliai priminė man ateiti su padėka. Todėl nusišluosčiau ašaras ir paprašiau dangaus, kad kartu su manimi pagiedotų. Turiu nusišypsoti tai rašydama, nes mano širdis pasikeitė ir neužilgo aš jau verkiau iš džiaugsmo! Štai koks privalumas gaunasi, kai pakeli savo akis į Jėzų, kuris pripildo mūsų širdį džiaugsmu! Amen! Nuėjau prie savo kalno ir išvydau save lipančią į kalną kartu su kitais kariais. Aš padrąsinau juos ir toliau kopti. Kai pasiekiau viršūnę, aš užsėdau ant savo erelio, pažvelgiau atgal ir išvydau daugelį kitų karių skrendančių su savo ereliais. Gera žinoti, jog aš nesu viena šioje tarnystėje.

 

Pradėjau skelbti 91-ą psalmę ir atsiradau žvelgianti į didžiulį kviečių lauką, buvau vidutiniame aukštyje, mačiau kaip vienišas traktorius-kombainas nuiminėjo derlių. Nežinau, kur buvo javai, bet tai buvo žalias traktorius ir jis man priminė John Deere traktorius. Priartėjau prie jo ir padrąsinau jį ir palaiminau žemę pagal Psalmę 65:9-13.

 

Grįžus prie baltojo suolelio, Jėzus sėdėjo laukdamas manęs. Aš paklausiau Jo apie kviečius. Jis atsakė: „Artinasi badas ir artimoje ateityje bus kviečių trūkumas.“ Supratau, jog yra svarbu palaiminti žemę tam, kad kažkiek javų atneštų gerą derlių. Bet ir pats ūkininkas turi eiti Dievo valioje. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie kviečių trūkumą – Nr. 300, o tai reiškia trečią antspaudą iš Apr 6:5. Kviečių kainos reikšmingai pakils, nes bus pasaulinis trūkumas dėl badmečio.

 

Įdomu dėl kviečių tai, jog aš šią vasarą užsiauginau tris vazonus kviečių dėl įdomumo. Juos pasėjau vėlokai ir tik dabar jie pribręsta. Vakar pastebėjau, jog du iš trijų [vazonų] buvo žiogų nuvalgyti. Buvau tokia pikta ir nusiminusi. Gavau pranašo žodį iš draugės tą pačią dieną, jog mano kviečiai yra pranašiškas ženklas dėl Izraelio likučio. Zacharijo 13:8-9 „Visame krašte, – tai Viešpaties žodis, – 2/3 bus sunaikinti ir žus, o 1/3 liks. Tą trečdalį vesiu per ugnį, apvalysiu juos, kaip apvalomas sidabras, išmėginsiu juos, kaip išmėginamas auksas. Jie šauksis mano vardo, ir aš juos išklausysiu. Sakysiu: ‘Jie – mano tauta’, – o jie sakys: ‘Viešpats yra mūsų Dievas’“.

 

Jėzus man pasakė: „Taip, kaip tu išgelbėjai savo paskutinį vazoną, taip Aš išgelbėsių Savo likutį Izraelį.“ Tai likutis, kuris liks po Jokūbo nelaimės meto.

 

Likusį vazoną aš įsinešiau į vidų!

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo ir ėjau man įprastu keliu po to, kai susitikau mane pasitinkančią grupę. Staiga pajaučiau, jog turiu nueiti į Dievo Tarybos patalpą. Aš įėjau ir pastebėjau du šventuosius. Man buvo paduotas ritinys ir aš mačiau save atveriančą tą ritinį. Tuomet išvydau, kaip nusišypsojau ir pradėjau šokinėti iš džiaugsmo aukštyn ir žemyn ir visgi, aš pati negalėjau perskaityti, kas ten buvo parašyta. Jėzus nepasakė man, kas ten parašyta. Spėju, jog palauksiu ir pamatysiu. Sugrįžau į regėjimų vietą ir pažvelgiau į ekraną.

 

Vaizde išvydau vyrus, apsivilkusius jūrines uniformas, jie irklavo valtį link kranto. Pažvelgiau už valties į įlanką ir išvydau karinį jūrų laivą, apimtą liepsnų. Supratau, jog jis buvo užpultas. Esu turėjusi daugybę ankstesnių regėjimų apie būsimą ataką JAV kariniam jūrų laivynui. Šis įvykis yra susijęs su regėjimais Nr. 84, 85, 190 ir 261.

 

Kokia žinutė? Jėzus atsakė: „Kaip esu įspėjęs anksčiau – jog JAV atgailaus ir sugrįš pas Mane. Pažiūrėk Rašto ištrauką, kurią tau esu davęs anksčiau Iš 2 Metraščių 7:14.“

 

„Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.“

 

Remiantis regėjimu Nr. 261, Jėzus sakė, jog tai įvyks „Trumpo paskutinės kadencijos pabaigoje.“ Ir ši ataka ateis iš Rusijos.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/10/05/vision-326-5th-warning-of-coming-attack-on-usa-navy-blessing-land-of-a-wheat-farmer-a-prophetic-sign-regarding-israel-the-scroll/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

„Tu aplankai žemę ir palaistai ją, padarai ją labai derlingą. Dievo upė yra pilna vandens. Tu leidi užderėti javams; taip Tu viską paruoši. Tu palaistai jos vagas, sulygini grumstus, lietumi suminkštini ją, palaimini želmenis. Tu apvainikuoji metus derliumi, Tavo takai trykšta aliejumi. Žaliuoja tyrų ganyklos, džiūgauja pasipuošusios kalvos. Pievos pilnos avių, slėniuose vešliai auga javai. Jie linksmai šūkauja ir gieda.“ (Psalmynas 65:9-13)

 

„Kai Avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, išgirdau trečiąją būtybę sakant: “Ateik ir žiūrėk!” Aš pažiūrėjau, ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstykles. Ir aš girdėjau balsą keturių būtybių viduryje sakantį: “Kviečių saikas už denarą, trys miežių saikai už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos!” (Apreiškimo 3:5)