Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 352 – Rusijos kariuomenė veikia / Dievas pažemins Putiną kaip Nebukadnecarą / Angelai nuo Izraelio atsitraukia ir „Jeruzalė degs“ / Atgimimas ateina į mažą bendruomenę

2022 m. gegužės 2 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje mosuodama vėliavomis pagal dvi giesmes: „This is the Kingdom“ ir „Lion“, kurias atlieka Elevation Worship. https://youtu.be/wEFHy-NSW8I, https://youtu.be/2go_dOJVwc4. Šventoji Dvasia mane moko, jog skirtingoms dainoms reikia skirtingų vėliavų. Mano vėliavų krepšys tampa dvasinių ginklų arsenalu!

 

Jeigu išmoktumėte mintinai giesmę – „This is the Kingdom“, tuomet jūs mokėtumėte Rašto ištrauką apie palaiminimus (Mato 5:1-12). Tai turėtų jus motyvuoti ne tik jas išstudijuoti, bet ir suprasti Dievo širdį jums tose ištraukose. Po šlovinimo pradėjau melstis. Dalis mano maldų apima maldas už mano bendruomenę. Man besimeldžiant už juos kalbomis, man buvo parodytas baltas balandis nusileidžiantis iš dangaus ir įskrendantis į mūsų bendruomenę. Mačiau kaip vienas nutūpė ant vienos iš bažnyčių. Tuomet išvydau angelus, kaip jie apsupo religijos dvasią, kuri laikė bažnyčią pavergtą. Jie buvo pasiruošę ją atakuoti. Išgirdau Viešpatį, sakant: „Aš ateinu, dukra.“ Šlovė Viešpačiui!!

 

Ačiū, Dieve Tėve, jog Tu nepamiršai mūsų! Ačiū, Viešpatie Dieve, už Tavo ištikimybę ir tai, jog Tu išpildysi visas Savo pažadus, kuriuos Tu davei atsižvelgdamas į Savo tobulą valią ir laiką. Aš sakau: Ateik, Šventoji Dvasia, ateik! Nebedelsk daugiau! Sutinku su dangumi dėl to, ką Tu sakei ir parodei mums dvasioje. Tegul tai įvyksta ir fiziniame pasaulyje, Jėzaus vardu! Atsiųsk Savo Dvasią galingai dėl Savo Sūnaus. Išlaisvink bažnyčią iš religinės dvasios ir visos vergijos, ir pripildyk ją ugnimi! Prabudink Savo bažnyčią! Tegul ji pakyla ir eina su ugnimi ir Šventosios Dvasios patepimu galioje, ir demonstruodama Dievo karalystės evangeliją žodžiais ir veiksmais – darydama viską, ką Jėzus pakvietė mus daryti. Paklausykite Jėzaus: „Jeigu laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą ir tiesa jus padarys laisvus.“ Kas yra Jo mokslas? Jono 8:31-32. Jėzus mokė ir Savo pavyzdžiu rodė VISKĄ, kas yra skirta šiandieninei bažnyčiai. Jis pasakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių! Jono 14:12. Gydykite ligonius! Vaduokite žmones iš demonų. Šiuos dalykus reikia mokyti nuo sakyklų ir tai turi tapti normalia realybe Kristaus kūne. Viešpatie, padėk mūsų netikėjimui!

 

Ėjau taku, vedančiu link kalno, vedžiausi kartu savo žirgą. Pamačiau Jėzų, einantį šalia manęs. Jis drąsino mane ir mokė mane, kol mes ėjome. Jis priminė man, kad identifikuočiau, kaip priešas stengiasi atakuoti mane panaudodamas kritikuojančią dvasią ir įsižeidimo dvasią. Jis pasakė: „Atsigręžk į Mane ir bėk nuo pagundos. Laikyk savo mintis įkalintas. Eik malonėje, kai tvarkaisi su žmonėmis, su kuriais tu nesutinki ar kurie su tavimi nesutinka ir yra abejingi tiesai.“ Jis taip pat priminė man išlikti klusniai ir nukryžiuoti savo kūniškus troškimus. Visada darbuojuosi dėl to! Po pokalbio prisijungiau prie kitų ir mes pasukome link kalno geru tempu. Pasiekėme papėdę. Man lipant viena puse, aš pagelbėjau vienam kariui, kuris buvo kiek aukščiau manęs ir kuris paslydo nedideliu atstumu. Mes pasiekėme viršūnę, susiradome savo erelius ir išvykome, man skelbiant 91-ą psalmę.

 

Atvykau prie kariuomenės tolumoje, kuri pamažu judėjo link vakarų, o tai buvo į mano kairę pusę. Supratau, jog tai kažkur Artimuosiuose rytuose ir tai buvo Rusijos kariuomenė. Mačiau tankus ir įvairių rūšių karinio transporto kartu su aprūpinimu ir ginklais. Aš taip pat mačiau karius su kamufliažine priedanga. Pro vietovę praskrido keletas naikintuvų, kurie, suprantu, priklausė Rusijos kariuomenei. Man buvo priminta, jog tai ne tik antžeminė kariuomenė, bet taip pat ir karinis laivynas buvo įsitraukęs. Skaitykite ankstesnį regėjimą apie Rusijos povandeninį laivą Nr. 177. Aš buvau priblokšta, kai išvydau tamsiaplaukį milžiną, žygiuojantį kariuomenės priekyje ir aš nuėjau prie baltojo suolelio, kad pasiklausčiau Jėzaus apie tai.

 

Aš paklausiau Jėzaus, ar tai buvo tikras milžinas, kokius aš esu mačiusi daug kartų ankstesniuose regėjimuose, o gal tai reprezentuoja kažką? Jėzus atsakė: „Milžinas reprezentuoja Putiną. Aš įvėriau jam kablį į nasrus ir jis eis prieš Izraelį.“ Rašto ištrauka yra ta pati, kurią aš esu minėjusi anksčiau: „Aš tave apgręšiu, įversiu kablį į nasrus ir ištrauksiu tave su visa kariuomene: žirgais bei raiteliais, apsiginklavusiais ietimis, skydais ir kardais.“ Ezech. 38:4.

 

Man tai priminė ankstesnį regėjimą Nr. 37, kur Jėzus sakė, jog Jis patrauks Putiną į Izraelį ir pažemins jį taip, kaip Jis pažemino Nebukadnecarą. Taigi, milžinas kris. Ironiška tai, jog Putinas nėra aukštas vyras, nes internete rašoma, jog jo ūgis sieka 1,70 metrų arba 5 pėdas ir 6 colius, o štai jo veiksmai yra kaip milžino. Paprašyčiau maldų už jo išgelbėjimą. Tik Jėzus gali išgelbėti šį žmogų.

 

Esu turėjusi keletą regėjimą apie tai. Laikas turėtų būti jau labai arti ir tai bus labai liūdnas laikas, aš pasakiau. Tuomet prisiminiau angelus, kurie gynė Izraelį ilgą laiką ir kuriam laikui jie turės atsitraukti. Ech. Mes žinome, jog tai turi įvykti, kad išsipildytų biblinė pranašystė.

 

Kokia Tavo širdis visame tame, Jėzau? Jėzus atsakė: „Man tai neteikia jokio malonumo, dukra. Mano troškimas, kad Mano paveldas sugrįžtų pas Mane be sužeidimo, bet prireiks sudėtingo laiko, kad juos susigrąžinti. Prisimeni, kaip Aš verkiau dėl Jeruzalės? Tokia yra Mano širdis dėl jų.“ „37 Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai! 38 Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. 39 Taigi aš jums sakau: nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol netarsite: Palaimintas Tas, kuris ateina Viešpaties vardu!“ Mato 23:37-39

 

Nulipau laiptais, pasisveikinau su mane pasitinkančia grupe ir nuėjau ten, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau kaip Putino veidas ir jo galva pripildo visą ekraną. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Putiną, kalbantį ir duodantį nurodymų žmonėms dėl planų, įsakinėjantį jiems, ką daryti. Aš supratau, jog visi žinojo, kad Putinas vadovauja. Išvydau Rusijos vėliavą, bet taip pat ir Irano vėliavą. Supratau, jog yra kitos valstybės nusiteikusios prieš Izraelį, kurios rems Rusiją. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau karines raketas skrendančias į Izraelį ir ugnies liepsnas, kylančias į orą, nes pastatai buvo apimti ugnies. Išgirdau Jėzų, sakant: „Jeruzalė degs.“ Tuomet išvydau angelus prie Izraelio sienų ir danguje, kai jie stebėjo užpuolamą Izraelį. Daugelis stovėjo atsitraukę ir nusiminę. Negalėjau nepajausti liūdesio ir man tai sukėlė sielvartą. Tai buvo sunkus vaizdas stebėti. Bet aš suprantu, jog Dievas neleis visam Izraeliui sudegti. Jėzus man priminė, jog priešas gaus leidimą atakuoti tik tiek, kad nesudegintų visko visiškai. Žiūrėkite regėjimą Nr. 173.

 

Tuomet aš supratau, jog tie angelai buvo atsitraukę, bet ten buvo ir kitų angelų, kurie vis dar buvo užsiėmę darbais dėl Izraelio. Mąsčiau apie patarnaujančius angelus. Esu užtikrinta, jog Izraelis nebus apleistas, nes Dievas niekada neapleistų Savo paveldo ir Izraelis niekada nenustos būti tauta priešais Jį. Ps 94:14, Jer 31:35-36.

 

Ankstesni regėjimai apie degantį Izraelį/Jeruzalę: 117, 122, 162, 173, 181, 241, 314, 334, 344. Jėzus pasakė, jog tai paskatins Antikristo atėjimą: 117, 122, 162, 173, 247. Kiti regėjimai apie tai, kaip Rusija užpuola Izraelį: 79, 122, 153, 177 (ataka iš vandens).

 

Melskitės už besitęsiantį atgimimą Izraelyje, kad Dievas išlietų savo Šventosios Dvasios ant jų ir kad jie sugrįžtų pas Ješua, jų Mesiją. Melskitės, kad Šventoji Dvasia suteiktų jiems tinkamas Rašto ištraukas. Melskitės, kad jie pažintų tikrąjį Shalom, kai jei pažins Taikos princą, Ješuą.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/05/02/vision-352-russian-army-on-the-move-god-will-humble-putin-like-nebuchadnezzer-angels-over-israel-stand-down-and-jerusalem-will-burn-revival-coming-to-small-community/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

„Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti. Palaiminti romieji; jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo; jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai.“ (Mato 5:1-12)

 

„Juk Viešpats neatmes savo tautos ir neapleis savo paveldo.“ (Psalmyno 94:14)

 

„Taip sako Viešpats, kuris davė saulę šviesti dieną ir paskyrė mėnulį bei žvaigždes spindėti naktį, kuris sukelia jūroje šėlstančias bangas – kareivijų Viešpats yra Jo vardas: Jeigu šitie įstatai liausis veikę mano akivaizdoje, tai ir Izraelio palikuonys paliaus būti mano tauta.“ (Jeremijo 31:35-36)