Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 314 – Pakartotinis įspėjimas Izraeliui: Jeruzalė degs - Ez 38 karas

2021 m. rugpjūčio 3 d., antradienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Šiandien giedojau keletą savo mėgstamiausių giesmių ir vieną seną, bet gerą himną: "I Surrender All", kurį parašė Judson W. Van DeVenter, o muziką sukūrė W. S Weeden, himnas išleistas 1896. https://youtu.be/UtuRB4VhN_A. Aš pradėjau melstis. Yra tiek daug dalykų, dėl ko melstis ir, staiga, aš pasijaučiau viso to prislėgta ir nežinojau nuo ko pradėti. Aš pradėjau verkti. Išgirdau Jėzaus balsą švelniai sakantį, kaip Jis man jau yra kelis kartus anksčiau sakęs: "Melskis iš širdies - tiesiog pradėk ir tęsk nuo ten". Aš taip ir padariau.

 

Pasimeldusi, aš nuėjau prie kalno, kaip kad visada. Aš lipau į viršų, ir vėlgi, aš pastebėjau kitus žmones, esančius su manimi, todėl aš juos padrąsinau, kad jie toliau liptų viršun. Aš taip pat pamačiau didžiulę būtybę, kuri kartkartėm pasirodydavo. Iš pradžių, aš ją tiesiog ignoravau. Kai aš užlipau į viršų, didžiulė demoniška būtybė, kuri atrodė kaip didžiulė gyvatė su uodega ir sparnais, nuolat stengėsi įbauginti mane ir nukreipti mano dėmesį. (Ji buvo labai didelė!). Aš padengiau mus Jėzaus krauju ir aš išvykau su savo ereliu, skelbdama 91-ą psalmę. Ji kurį laiką mus vijosi, bet aš vis skelbiau psalmę, ir galiausiai aš jos daugiau nebemačiau. Dabar visa tai aprašydama, prisimenu, jog neturėjau jokios baimės. Aš pasitikiu tuo, kas aš esu Dieve, nes Jis yra didesnis ir Jis apsaugos mane. Nors aš žinau savo valdžią Kristuje, aš taip pat žinau, jog žmonės meldžiasi už mane. Ačiū! Grėsmė yra reali.

 

Aš atsiradau virš miesto, žvelgdama į jį, kaip jis yra puolamas - ten buvo artilerijos iššautų raketų ruožai palikti ore, kaukė sirenos, blyksėjo šviesos ir aš mačiau žemiau savęs unies liepsnas keletoje vietų. Pažvelgiau į miestą ir atvykau prie siauros plytų gatvės. Žmonės skubėjo apimti panikos, ieškodami saugios vietos. Supratau, jog tai Jeruzalė. Baigusi skelbti psalmę, aš sugiedojau Aarono dainą: "The Sacrifice Lamb". Tuomet aš skelbiau Dievo suverenumą Izraeliui ir priminiau jiems, jog Visagalis Dievas valdo nustatytus laikus ir viskam yra numatytas laikas atsižvelgiant į Jo tikslą ir planą. Prieš išvykdama aš juos palaiminau ir pastebėjau, jog mano kairėje apaštalas Jonas laimino Izraelį kartu su manimi! (Žr. ankstesnį regėjimą Nr. 169 apie apaštalo Jono aprašymą, kuris jau yra anksčiau su manimi laiminęs Izraelį.)

 

Nuėjau prie baltojo suolelio, bet atsiradau šventyklos išorėje, sode, ir Jėzus buvo šalia manęs. Aš esu čia buvusi kelis kartus anksčiau. Mes šiek tiek paėjėjome ir Jis mane padrąsino: "Išlik ištikima maldoje." Tuomet aš pastebėjau mažą mergaitę, kuri stovėjo mano dešinėje. Ji buvo maždaug 6-7 metų amžiaus ir ji nusišypsojo paliesdama man ranką. Tuomet ji prabilo ir pasakė: "Aš greitai su tavimi pasimatysiu." Ir tai pasakiusi, ji linksmai pasišokinėdama nuėjo, bet prieš nueidama, ji atsisuko dar kartą į mane ir pasakė: "Ate". Aš buvau sutrikusi ir pažvelgiau į Jėzų ir paklausiau Jo, kas tokia ši maža mergaitė? Jis nieko nepasakė. Aš priimu tai, kaip uždarytas duris, norint sužinoti jos tapatybę. Tuomet pamąsčiau apie tai, jog reikia nueiti į regėjimų vietą. Lipdama pakopiniais laiptais, kurie buvo išsidėstę šoniniame šventyklos įėjime, aš išgirdau Jėzų sakantį: "Lipk, dukra." Supratau, jog tai padrąsinimas viskam ištverti.

 

Aš ėjau ir atsiradau lipdama žemyn laiptais, kuriais visada nulipu, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome su jais iki regėjimų vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau ir dar kartą išvydau žmones bėgančius ta siauria plytų gatvele, kurios abiejose pusėse buvo akmeniniai statiniai. Jų veiduose buvo tiek daug baimės. Kaukė sirenos. Mano dešinėje, vyresnio amžiaus žydas su ilga pražilusia barzda, vilkintis juodą skrybėlę, stovėjo prie akmeninės sienos/statinio durų, stengdamasis paskubinti žmones sueiti į vidų. Aš, stovėdama gatvėje, pažvelgiau į viršų ir išvydau dangų, persisunkusį nuo blyksnių ir šviesos ruožų. Buvo daug sprogimų ir aš mačiau ugnies liepsnų. Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau televizijos naujienas, kurios rodė apie tai, kas vyksta Izraelyje. Jeruzalė degė.

 

Supratau, jog tai Ezechielio 38 skyriuje aprašytas karas, kuris bus trumpos trukmės karas ir jo metu ne visa Jeruzalė degs. Šis karas paskatins antikristo atėjimą.

 

Ankstesni regėjimai dėl Izraelio, kuris buvo užpultas ir Jeruzalės, kuri degė: Nr. 117, 122, 162, 173, 181, 241.

 

Ankstesni regėjimai apie karą, kuris paskatins antikristo atėjimą: 117, 241.

 

Kokia žinutė?

 

Viešpats pasakė: "Aš esu nuliūdintas ir man neteikia jokio malonumo tai, kas turės įvykti. Supraskite, jog Aš niekada nepalikau Savo žmonių, bet jie paliko Mane ir atmetė Mano Sūnų. Jie yra kietasprandžiai ir jiems teks eiti per vargą taip, kaip ir anksčiau jiems yra tekę, kai Aš juos auklėjau, stengdamasis sugrąžinti juos pas Save. Pažvelkite į jų įstoriją. Labai greitai jie turės eiti per didžiausią vargą, per tokį, kokio niekada jiems nėra tekę patirti ir kokio niekada daugiau nebebus. Nes viskas turi įvykti nustatytu laiku. Melskitės už Izraelį - kad jie atgailautų ir sugrįžtų pas Mane - pas Ištikimąjį, kurio meilė niekada nesibaigia."

 

Aš jus padrąsinčiau taip pat melstis už atgimimą Izraelyje. Aš atradau neįtikėtiną tarnystę https://www.oneforisrael.org. Jie skelbia evangeliją Izraelyje hebrajų ir anglų kalbomis evangelizuodami žydus ir panaudodami žydų liudijimus, esančius internete. Daugelis atranda, jog Yeshua/Yahushua yra jų Mesijas. Pamąstykite paremti šią tarnystę.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/08/05/vision-314-the-repeated-warning-to-israel-jerusalem-will-burn-ez-38-war