Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 312 – Žvėries ženklas – mikročipas / Ženklo priėmimo pasekmės

2021 m. liepos 27 d., antradienio rytas

 

Esu priešais Viešpatį Dievą Visagalį savo buvimo su Dievu laiku. Aš visada esu kiek už laiptų, kurie veda link vietos, kur yra Viešpats Dievas. Šiandien ši vieta yra labai skaisti, lyg aš būčiau lauke šviesiausioje saulės šviesoje, nors aš suprantu, jog esu viduje su Viešpačiu, Jo artume. Nusilenkiau priešais Jį, kad truputį pasimelsčiau ir tuomet stengiausi pabūti ramiai ir pasiklausyti.

 

Išvydau angelą Arielį, ateinantį man iš dešinės, kaip kad visada. Aš šiandien galiu aiškiai įžiūrėti jo auksinius sandalus ir jo spindintį baltą drabužį ir super baltus sparnus – jie tokie balti! Negaliu to apibūdinti. Jis prakalbo ir pasakė: “Ir toliau išlik klusni, Aukščiausiojo dukra. Apsaugok savo laiką su Tėvu. Būk ramybėje.” Tuomet išgirstu Viešpaties Dievo balsą, sakantį: “Mano mylima dukra, tu esi Mano. AŠ ESU tavo. Tu esi Mano širdies troškimas.” O aš į tai atsakiau: “Tu, Dieve Tėve, Viešpatie Jėzau, esate mane širdies troškimas ir aš noriu pilnai Tave pažinti, kaip ir turėtų būti. Atleisk man visas nuodėmes ir nežinomas nuodėmes. Aš esu niekas be Tavęs ir Tu man esi viskas. Ačiū už tavo gausią malonę, kurią tu dosniai išlieji man.” Tuomet angelas Arielis priklaupė, kad man padėtų atsikelti, ir aš paėmiau jam už ankos. Mes kartu nuėjome per šią vietą, kuri yra priešais Viešpatį Dievą. Mes sustojome ir aš išgirdau: “Pažvelk.”

 

Aš pažvelgiau ir išvydau erdvią patalpą su aukštomis lubomis. Ten buvo keletas durų, pro kurias buvo galima patekti į šią patalpą ir aš išvydau, jog buvo žmonių, laukiančių pastato išorėje, kad galėtų įeiti į vidų. Supratau, jog šis procesas yra labai struktūriškas ir gerai suvaldytas. Patalpa buvo tokia, kaip medicinos arba vyriausybės pastato didžiulė fojė. Ten buvo keletas ginkluotų apsauginių, vilkinčių tamsiomis uniformomis, kiekvienas iš jų rankose laikė kažkokios rūšies automatinius ginklus. Aš esu šias uniformas mačiusi ankstesniuose regėjimuose. Jie yra susiję su NWO [Naująja pasaulio santvarka] (Nr. 12, 53, 61, 229). Tolėliau toje erdvioje patalpoje aš išvydau žmogų, vilkintį baltą medicininį chalatą ir minimalias apsaugos priemones, jis stovėjo priešais kitą žmogų, kuris sėdėjo ištiesęs dešinę ranką, ją padėjęs ant rankos pagalvėlės (man tai priminė tą rankos pagalvėlę, kurią deda po ranka, kai reikia priduoti kraujo). Mačiau kaip žmogus, kuris vilkėjo medicininį chalatą, kažką suleido į sėdinčio žmogaus dešinę ranką. Tuo metu aš pažvelgiau į Arielį, kad paprašyčiau patvirtinimo dėl to, ką aš mačiau, ir jis atsakė: “Tai mikročipas, dukra.” Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš mačiau žmones, sėdinčius ant kėdžių laukiamajame. Visų galvos buvo nuleistos, nebuvo jokio akių kontakto. Mačiau vyrą sėdintį nugara pasirėmusį į sieną, jis buvo aiškiai susijaudinęs. Jis turėjo žilstelėjusią barzdą ir atrodė iš amžiaus kiek vyresnis. Jis buvo aiškiai dėl kažko nusiminęs ir staiga jis atsistojo ir pareiškė: “Aš negaliu to daryti.” Ginkluotas apsauginis prie jo priėjo. Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau tą patį vyrą, kuris dabar buvo to pastato vidiniame kieme. Jis buvo atsiklaupęs ant žemės, o apsauginis jam šovė į galvą! Mačiau, kaip jo kūnas nukrito. Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau moterį su tamsia uniforma, kuri priešais save skanavo kažkokio žmogaus kaktą su rankoje laikomu prietaisu. Supratau, jog tame prietaise buvo parodyta svarbi informacija, susijusi su tuo žmogumi.

 

Aš supratau, jog mikročipas yra šėtono antspaudas – žvėries ženklas. Mikročipe yra antikristo identitetas – tai lyg jo vardo priėmimas, kuris užantspauduoja tavo priklausymą/ištikimybę [šėtonui]. Bet prieš priimant jį, kiekvienas žmogus turės praeiti per procesą dėl ištikimybės. Kadangi tai bus prievarta, tai tu turėsi arba priimti naująjį pasaulio valdovą – antikristą – kad ir koks jo vardas bus – ir jo religiją, paneigdamas visas kitas religijas arba tu turėsi paneigti jį [antikristą] ir dėl to būsi nedelsiant nužudytas. Šis sutikimas [priimti ženklą] suteiks teisinį pagrindą fiziniame pasaulyje, o taip pat ir dvasiniame pasaulyje. Ženklo arba mikročipo priėmimas – tai reiškia pasakymą “taip” šėtonui ir tai reiškia Jėzaus atmetimą – Jo išsiginimą pasaulio akivaizdoje fiziniame pasaulyje ir dvasiniame. Net jei tai bus jums verčiama priimti prievarta, jūs vis tiek turėsite pasirinkimą – priimti ar atmesti. (Ankstesniuose regėjimuose aš mačiau, kaip žmonės būdavo nušaunami, bet regėjime Nr. 6, aš mačiau giljotiną ir supratau, jog Tikintieji bus nukirsdinami artėjančiame persekiojime. O tas regėjimas yra susijęs su Nr. 3 dėl FEMA stovyklų.)

 

Kaip papildomas prierašas – šėtonas viską kopijuoja – jis negali pristatyti savo naujų idėjų ir todėl jis kopijuoja antspaudą ant kakos ir ant rankos, kurį pirmiausia buvo sukūręs Dievas (kai kuriuos pavyzdžius galima rasti Pakartoto įstatymo knygos 6:8, 11:18-19, Išėjimo 13:9, 28:38, Apr 7:3). Šėtonas kopijuoja, pavagia Dievo idėjas, tuomet jas iškreipia ir panaudoja jas savo tikslams, kad suduotų atkirtį Dievui. Dar vienas pavyzdys yra vaivorykštė ir erelis (Hitlerio pavogtas simbolis). Numanau, jog jūs galėtumėte atsiųsti man visą sarašą dalykų, kuriuos šėtonas nukopijavo nuo Dievo ir iškreipė!

 

Apreiškimo 13:15-17 “Jam [antrajam žvėriui] leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, idant žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus.“

 

Ankstesnis regėjimas apie holograminį atvaizdą, kuris turi būti garbinamas, Nr. 61.

 

Mačiau, jog žmonės pakluso tam dalykui, išskyrus vieną – vieną, kuris nusprendė neatsitraukti. Mano supratimas toks, jog ateities vakcinavimai yra dalis žvėries sistemos ir tos vakcinos yra pilnos dirbtinio intelekto ir jos pakeis žmogaus DNR, įskaitant ir smegenis, padarydamos jas labiau suvaldomas ir klusnias. Dabartinės vakcinos buvo sukurtos kaip testas ar išbandymas ir jos buvo sukurtos, kad pakenkti, o ne padėti. Žiūrėkite ankstesnius regėjimus: Nr. 239, 251, 253, 272.

 

Jėzus man priminė paminėti pasekmių realybę, kuri laukia Tikinčiųjų, kurie priims Žvėries ženklą. Tegul tai būna aišku – tie, kurie priims šėtono antspaudą ar [kitaip sakant] žvėries ženklą, bus visiems laikams atskirti nuo Dievo. Nes jūs iškeitėte savo šeimininką, sutikimą duodami kitam ir jūs daugiau nesate pažymėti Dievo. Jūsų vardas bus pašalintas iš Gyvenimo knygos. Nebus jokio grįžimo atgal. Jokios antros galimybės.

 

Apreiškimo 14:9-10 “Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse.” Tam, kad jūs labai aiškiai suprastumėte, pasakymas “kankinamas ugnimi ir siera” reiškia pragarą.

 

Todėl tie, kurie pasitiki klaidinga hyper malonės doktrina – jog Dievo malonė juos uždengs net tuo atveju, kai jie atmeta ar paneigia Jį ir Jo Sūnų, kad išsaugotų savo gyvybes, ir šitaip atsitraukia – jie dėl to gailėsis amžinai. Tikėdami hyper malone, jūs atmetate tiesą ir iškeičiate ją į melą, kuris jums kainuos jūsų sielas.

 

Jėzus pasakė Mato 10:33 “O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir Aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.”

 

Stovėkite tvirtai tikėjime! Kai prasidės persekiojimai/suspaudimas, Jėzus pasakė: “Tai pareikalaus kantrios ištvermės ir ištikimybės Dievo žmonėms.” žr. Apr 13:10, 14:12. Jis manė, jog tai svarbu pasakyti, nes Jis tai pakartojo dukart! Ir Jis mums tai pasakė prieš viskam prasidedant tam, kad neturėtume jokio pasiteisinimo.

 

Ankstesnis regėjimas apie mikročipą Nr. 12, 61.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/27/vision-312-the-mark-of-the-beast-the-chip-consequences-of-taking-the-mark

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Biblijos apie Dievo ženklą:

 

"Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos." (Pakartoto įstatymo 6:8)

 

"Įsidėkite šiuos mano žodžius į savo širdis ir sielas, prisiriškite kaip ženklą prie rankos ir prisitvirtinkite kaip žymę ant kaktos. Mokykite jų savo vaikus, kalbėdami apie juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi." (Pakartoto įstatymo 11:18-19)

 

"Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir kaip priminimas ant kaktos, kad VIEŠPATIES Įstatymas būtų tavo lūpose, nes VIEŠPATS galinga ranka išvedė tave iš Egipto." (Išėjimo 13:9)

 

"Ji bus Aaronui ant kaktos, ir Aaronas prisiims sau bet kokią kaltę, kilusią izraelitams atnašaujant ir pašventinant savo šventąsias dovanas. Ji turi būti nuolat jam ant kaktos, idant izraelitai gautų malonę VIEŠPATIES akivaizdoje." (Išėjimo 28:38)

 

"Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!" (Apreiškimo 7:3)

 

Kitos ištraukos iš Biblijos:

 

"Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas!" (Apreiškimo 13:10)

 

"Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!" (Apreiškimo 14:12)