Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 61 – Antikristas / Obama / Šėtono sostas / Atvaizdo garbinimas / NWO / Neikite į kompromisus tikėjime!

2018 m. balandžio 21 d.

 

Laiptų viršuje mane pasitiko angelas, kurį esu mačiusi anksčiau. Jo plaukai buvo tamsūs, o ant jo šarvų buvo raudona detalė. Šį kartą galėjau matyti, jog ta detalė buvo deimanto formos ir ant jos buvo užrašas. (Mąsčiau, ar tai užrašyta hebrajų kalba). Angelas buvo laiptų viršuje mano dešinėje. Aš ėjau toliau. Išvydau savo draugę ir jai pamojavau lipdama laiptais. Mes pasisveikinome ir nuėjome iki regėjimų vietos, prisijungėme prie kitų, kurie jau buvo susirinkę.

 

Regėjimas atsivėrė ir mačiau Obamą, jis buvo man iš dešinės, užėmė beveik puse ekrano, jis kalbėjo susirinkusiems žmonėms. Už jo mačiau laiptus, kylančius į viršų. Kažkoks žmogus buvo už jo, viršuje laiptų, į kurį vis kreipėsi Obama ir vis pamodavo ranka kol kalbėjo. Laiptų viršų atpažinau iš Pergamo muziejaus, tai yra Šėtono sostas iš mano ankstesnio regėjimo Nr. 27.

 

Girdėjau, kaip Obama kalbėjo kažką apie tai, jog kaip svarbu garbinti mūsų aukščiausią vadą, kuris yra vertas mūsų atsidavimo ir yra visagalis bei visažinis. Šis pasakymas atrodė labai tvirtas, lyg tai būtų ne pasiūlymas ir ne pasirinkimo galimybė [o reikalavimas]. Tuomet mano kairėje pasirodė atvaizdas, kuris buvo žymiai didesnis už visus susirinkusius aplink jį žmones, nes jis buvo tos vietos viduryje ir žmonės galėjo tą atvaizdą matyti iš visų kampų. Aš negalėjau jo gerai įžiūrėti, nes jis man buvo išplaukęs.

 

Supratau, jog man dar ne laikas tai sužinoti. Mąsčiau, ar tai koks hologramos tipo atvaizdas. Tuomet Obama įspėjo žmones, jog jei jie atsisakytų pagarbinti atvaizdą, jie bus suimti ir laukia sunkios pasekmės. Gale, ties pirma valanda, išvydau karinę apsaugininkę – esu ją mačiusi anksčiau, regėjime Nr. 53, – ji išvedė kažką iš tos vietos, nes žmogus atsisakė nusilenkti atvaizdui ir ji nušovė jį į galvą! Buvau šokiruota, nes viskas įvyko vidury dienos, nebuvo jokio suėmimo ir jokio tardymo!

 

Tada scena pasikeitė ir išvydau skirtingas vietas visame pasaulyje, kuriose buvo žiūrima į tą patį atvaizdą: kino teatro tipo vietos, kuriose atvaizdas buvo ant ekrano, taip pat ten buvo ir kažkas panašaus į mega bažnyčią – ji turėjo didelę sceną ir daug kėdžių susirinkusiems žmonės ir taip pat balkonus. Supratau, jog atvaizdas bus prieinamas visiems.

 

Supratau, jog Jėzus turi žinutę Tikintiesiems: “Negarbinkite antikristo, ir neimkite žvėries ženklo, ir neikite į kompromisus tikėjime, kad išgyventumėte. Jeigu norėdami išgelbėti savo gyvybę nueisite į kompromisus, tuomet jūs būsite visiems laikams atskirti nuo Manęs. Ar galėtum dėl Manęs priimti kulką? Jei negali, ateik pas Mane ir pasiek tą vietą, kai jau galėsi. Giliai įšaknyk savo tikėjimą Manyje, kad galėtum atsilaikyti atėjus išbandymams. Izaijo 7:9b kviečia kantriai iškęsti ir būti ištikimiems Dievui. Aš niekada tavęs nepaliksiu ir neapleisiu.”

 

Prierašas: sekmadienio rytas. Buvau giliai nuliūdinta vakarykščio regėjimo žinutės Tikintiesiems, nes įtariau, jog tai skirta mums visiems. Jaučiuosi blogai, nes vakar sąmoningai Jėzaus nepaklausiau klausimo, nes nenorėjau išgirsti atsakymo, kurį įtariau. Bet šį rytą paklausiau Jėzaus, ar mes eisime per suspaudimo laiką ir Jis atsakė: “Taip.” Tai patvirtina mano ilgo laiko įtarimus apie tai, jog bažnyčia nebus paimta prieš suspaudimo laiką ir mane liūdina tai, jog daugelis pastorių tuo netiki ir daug Tikinčiųjų nebus tam pasiruošę. Deja, jaučiuosi vieniša.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/04/21/vision-61/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šv. Rašto:

 

“Jeigu nestovėsite tvirtai tikėjime, neatsilaikysite!” (Izaijo 7:9b)

 

<…> Dievas yra pasakęs: “Niekada aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu.” (Hebrajams 13:5)

 

“Ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybe jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo. Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akyse. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasią, idant žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis! Kas išmano, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši.” (Apreiškimo 13:11-18)

 

Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį – tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą“. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo! Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė: „Rašyk: ‘Nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip, – sako Dvasia, – jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi’“. (Apreiškimo 14:9-13)

 

Biblijoje įrašytas toks principas, tokia taisyklė, pagal kurią vyksta pasauliniai įvykiai:

 

Kas buvo, tas vėl bus;

kas įvyko, tai vėl įvyks.

Po saule nieko nėra nauja!

Kartais apie kokį nors dalyką sakoma:

„Žiūrėk, tai šis tas nauja!“

Betgi tas dalykas jau buvo

šimtmečiais prieš mus.

Kaip dabar neatmenama buvusių dalykų,

taip ateities dienomis būsiančių dalykų

neatmins vėliau gyvensiantys žmonės.”

(Mokytojo 1:9-11)

 

Turint omeny tą principą, rekomenduoju perskaityti šią ištrauką:

https://www.bible.com/bible/419/DAN.3.LBD-KAN

 

PAPILDYMAS:

 

Technologijos žengia į priekį. Vaizdo įraše kalbama, jog padaryta statula pavadinimu "Milžinas", kuri gali perimti bet kokio žmogaus pavidalą. Taip pat ta statula gali judinti galvą, rankas ir kalbėti bei dainuoti. Planuojama šią statulą per 2021 metus pademonstruoti 21-ame mieste (suprantu, jog JAV). Kaip neįtikėtinai tiksliai pildosi dalykai, kurie buvo išpranašauti prieš 2000 metų ir netgi dar anksčiau.

 

 

 

5 minučių video rasite paspaudę šią nuorodą:
https://youtu.be/wF2JaU7KMwk