Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 272 – Antras įspėjimas apie artėjančią pandemiją ir vakcinas / Patarnavimas Izraelio Knesete / Arkangelas Mykolas

2021 m. kovo 9 d., antradienio vakaras

 

Atleiskit, šį kartą gan ilgas gavosi.

 

Pradėjau šlovinti ir garbinti Viešpatį Jo Sosto patalpoje, kaip kad visada, bet atsiradau priešais Dievą – Jis pasirodė man ugnies debesiu, kuris buvo už pagrindinių baltų laiptų. Atpažinau patalpą, tai vieta, kurioje man buvo duotas tas ritinys, kurio negalėjau perskaityti. Skaičiau Dievui Rašto ištraukas ir šlovinau Jį keletu giesmių. Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, išvykau su savo ereliu nuo kalno viršūnės, skelbdama tą psalmę, ir atsiradau žiūrėdama į baltą kvadratinį pastatą. Atpažinau pastatą kaip Izraelio Knesetą [taip vadinanamas Izraelio parlamentas]. Mačiau Izraelio vėliavą. Pradėjau skelbti, kalbėdama iš Izaijo 1:18 “Tada ateikite ir kartu pasvarstykime, sako Viešpats. Nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, jos taps baltos kaip sniegas; nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna.” Taip pat paskelbiau, jog Visagalis Dievas vadovauja nustatytiems laikams ir sezonams, o ne priešas! Priešas tai bando pakeisti, stengdamasis prastumti savo planą. Paprašiau Dievo, kad atvertų dangaus potvynio vartus ir užleistų lietų Knesetui ir Izraeliui, kad juos apvalytų, kad atvertų jų akis tiesai ir išlaisvintų juos. Palaiminau Izraelį.

 

Tada savo kairėje aš išvydau angelą. Paklausiau jo, ar jis yra premjero Netanyahu sargas? Jis paliepė man eiti su juo ir jis man parodė galingą angelą, kuris saugojo premjerą. Buvau dėkinga už tai. Tada jis man pasakė: “Liūdnos dienos artinasi Izraeliui.” Deja. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar žvelgiau virš Kneseto pastato. Mačiau angelą ant balto žirgo su auksine ginkluote ir raudona juosta einančia per jo šarvus. Žinojau, jog jis yra vadas. Paklausiau Jėzaus, ar šis angelas yra arkangelas Mykolas ir Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Mačiau jį iš tolėliau, nes tai buvo panoraminis vaizdas. Mykolas žiūrėjo į mano pusę būdamas ore virš Kneseto. O šalia jo, kairėje pusėje, o tai būtų mano dešinėje, buvo dangaus angelų armija. Tarp Mykolo ir angelų armijos buvo tam tikras tarpas, atstumas, todėl buvo aišku, jog jis jiems vadovauja.

 

Prie baltojo suolelio man buvo duotas supratimas, jog angelai ten yra tam, kad laikytų frontą iki nustatyto laiko, po to angelai turės atsitraukti. Iki tol jie kovoja prieš priešo planą, kuriuo priešas stengiasi pakeisti Dievo nustatytus laikus dėl pranašysčių išpildymo. Ateinančiomis dienomis viskas gali atrodyti juodai ir niūriai, bet Dievas viskam vadovauja! Mes turime melstis, kad Izraelis pabustų! Tebūna atskleistas melas ir parodyta tiesa! Melskitės prieš apgaulę!

 

Nuo laiptų viršaus pažvelgiau žemyn į regėjimų vietą, bet dėl kažkokios priežasties nejaučiau jokio paskatinimo ten eiti. Buvau pavargusi ir mano galva buvo pilna minčių apie tai, ką aš mačiau ir supratau. Todėl nuėjau miegoti, nusprendžiau viską pratęsti kitą dieną.

 

2021 m. kovo 10 d., trečiadienio rytas

 

Šį rytą šlovinau priešais Dievą, kuris pasirodė kaip ugnies debesis. Buvau žemai nusilenkusi baltų laiptų apačioje. Šlovinau ir meldžiausi už Izraelį: verkiau dėl jo ir pasaulio dėl apgaulės, susijusios su vakcinomis ir priešo sumanymu.

 

Paklausiau Dievo, ar yra man regėjimas. Pažvelgiau viršun. Išvydau gatvę su verslo įmonėmis abiejose pusėse, ji atrodė tuščia, bet ant jos šaligatvių gulėjo žmonės, nes jie sirgo. Žinojau, jog jie arba miršta, arba jau buvo mirę. Tada išvydau parką ir vieną vyrą sėdintį ant parko suolelio, jis merdėjo. Tada mano vaizdas pasikeitė. Mačiau vaizdą ligoninėje. Medicinos personalas, kuris buvo pilnai apsirengęs apsauginiais rūbais, stūmė koridoriumi neštuvus su žmogumi ant jų, jis buvo uždengtas balta medžiaga. Visi dėvėjo baltą apsauginę aprangą. Supratau, jog žmogus ant neštuvų yra miręs. Daugelis žmonių ligoninėje merdėjo arba jau buvo mirę. Paklausiau, kas čia vyksta. Išgirdau Jėzų sakantį:

 

“Artinasi dar vienas virusas, toks, kuris atrodys kaip covid, bet bus daug blogesnis ir daugelis žmonių mirs. Vakcinos, kurias dabar gaunate, nepadės. Bus sukurta dar daugiau vakcinų, bet nepriimkite jų. Jos yra dalis žvėries sistemos. Peržiūrėk ankstesnius regėjimus, kuriuos tau rodžiau.” Ankstesni regėjimai yra šie: 239, 251, 253.

 

Supratau, jog sekanti pandemija sukels dar vieną vakcinavimo bangą, bet tai ne įprastos vakcinos. Jos yra sukurtos su dirbtiniu intelektu ir chemikalais, kurie su sekančiais skiepais galiausiai pakeis DNR. Paklausiau Jėzaus, ar tai tiesa ir Jis atsakė: “Taip, dukra.”

 

Kokia žinia? “Paklausykite Mano perspėjimo! Štai, Aš jus iš anksto įspėjau. Aš naudoju nelaimes, kad sugrąžinčiau žmones pas save. Atgailaukite ir sugrįžkite pas Mane! Nebijokite. Pasilikite Manyje ir Aš pasiliksiu jumyse ir jūs turėsite ramybę."

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/03/09/vision-272-2nd-warning-of-the-next-pandemic-and-vaccinations-ministering-over-israels-knesset-michael-the-archangel-in-command/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šventajame Rašte parašyta, jog Jėzus atidavė savo gyvybę už žmones. Todėl jei bus pakeista žmogaus DNR, tuomet tas žmogus nebegalės būti išgelbėtas, jo siela bus pasmerkta amžinai kančiai pragare. Saugokitės vakcinų, kurios galės pakeisti žmogaus DNR, ir bet kokių kitų dalykų, būdų ir priemonių, kurios keis žmogaus DNR. Ateityje tai gali būti DNR keitimas, kad žmogus būtų stipresnis (žmogaus ir gyvūno hibridai, žmogaus ir puolusių angelų, t.y. ateivių, hibridai ir t.t.), kad būtų jaunas, kad nesirgtų ir dar dėl daugelio priežasčių.

 

Panaši situacija buvo žemėje ir senovės dienomis, kai žemėje lankėsi puolę angelai, mums geriau žinomi ateiviai, ir jie turėjo hibridų, t.y. žmonių ir puolusių angelų palikuonių. Anuo metu, gyveno Nojus. Jis buvo toks žmogus, kuris tikėjo Dievą ir kurio DNR dar nebuvo pakeista, todėl jis su savo šeima buvo išgelbėtas, kai Dievas siuntė pasauliui tvaną.

 

"Kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterų, dangiškosios būtybės [puolę angelai] žiūrėjo į jas, matė, kokios jos gražios ir ėmė iš jų sau žmonomis tas, kurios patiko. <...> Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškosios būtybės susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai." (Pradžios 6:1-4)

 

"Bet Nojus rado malonę Dievo akyse. <...> Nojus buvo teisus vyras, savo kartoje be dėmės (hebr. k. tai reiškia, jog jis fizine prasme buvo be dėmės, manau tai nuoroda į švarią DNR), nes ėjo su Dievu." (Pradžios 6:8-9)