Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 278 – Trumpas ovaliajame kabinete, Izraelio žemėlapis, premjeras Netanyahu ir Antikristas / Patarnavimas vyrui rikšoje / Jėzaus randas ant rankos

2021 m. balandžio 20 d., antradienio vakaras

 

Šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje, kaip visada. Dainavau keletą giesmių. Pastebėjau, jog kai dainavau sekmadieninės mokyklos dainas, ten chore buvo trys vaikai atsigręžę į mane ir atliekantys reikiamus judesius. Aš dažnai matydavau chorą už vietos, kur Jėzus stovi. Ankstesniais garbinimo ir šlovinimo kartais, aš taip pat esu mačiusi savo mamą dainuojančią šiame didžiuliame chore. Pradėjau melstis, ir atvykusi prie kalno, išvydau, jog tai buvo aklina akmenų siena. Pažvelgiau į dešinę ir išvydau daug kitų apsiginklavusių karių, kurie taip pat ieškojo vietos, kur galėtų užlipti. Aš prisiminiau Jėzaus žodius: “Paieškok kito kelio”, todėl vėl pasukau į dešinę kartu su kitais ir kartu mes užlipome į kalną. Viršuje išvydau savo erelį skraidantį aplinkui, laukiantį manęs. Pasiekusi viršūnę, aš su juo išskridau skelbdama 91-ą psalmę.

 

Atsiradau žiūdėama į judrią gatvę su daug transporto, bet transportas buvo kitoks nei kad galėčiau išvysti Kanadoje ar Šiaurės Amerikoje. Mačiau vyrą važiuojantį dviračio tipo priemone. Ji turėjo tris ratus. Vėliau aš išsiaiškinau, jog ji vadinama rikša. (Radau nuotrauką internete jums parodyti, kurioje yra pavaizduota tiksliai, ką aš mačiau).

 

 

Vyras turėjo juodus plaukus, tamsesnę odą ir vilkėjo kažkokios rūšies baltą tuniką. Jis buvo labai užsiėmęs ir tam, kad patraukčiau jo dėmesį aš sugalvojau sudainuoti dainą: “Stop! And let me tell you what the Lord has done for me.” [“Sustok! Ir leisk man tau apsakyti, ką Viešpats man padarė”] https://youtu.be/iT4OFF4Msbs (suradau šią dainą youtube, jei jums būtų įdomu). Pamačiau, kaip jis sustojo ir nuleido galvą. Aš jam kalbėjau apie Kristaus meilę ir drąsinau jį. Tada išvydau Jėzų vyro kairėje, liečiantį jo petį ir kalbantį jam. Tada mačiau, kaip vyras nulipo nuo savo dviračio ir pradėjo su kažkuo kalbėtis lyg bandydamas paaiškinti kažką nuostabaus. Kol jis kalbėjo, jo rankos ir plaštakos judėjo, lyg jis turėtų labai daug ką pasakyti. Aš jį palaiminau prieš išvykdama.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau apie vyrą ant dviračio tipo transporto priemonės. Jėzus pasakė, jog Jis kalbėsis su juo. Aš supratau, jog jis yra žmogus iš Indijos.

 

Paklausiau Jėzaus, ar galėčiau pažiūrėti į Jo ranką. (Aš esu klaususi to kelis kartus anksčiau, bet Jėzus nebuvo man jos parodęs). Šiandien Jis parodė! Jis man parodė kairę ranką ir aš mačiau tą randą/vietą, per kurią buvo perdurta vinis. Aš perbraukiau ją su savo pirštu ir apsiverkiau. Tai buvo intymi akimirka ir aš esu dėkinga. Ačiū, Jėzau.

 

Nuėjau pasižiūrėti regėjimo. Susitikau mane pasitinkančią grupę, kurioje atrodo šį kartą buvo visi žmonės, ir mes nuėjome į vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau keturias nuotraukas išdėliotas eilėje. Mano kairėje, pirmoje nuotraukoje, buvo Trumpas, sėdintis už savo stalo Ovaliajame kabinete. Šalia tos nuotraukos buvo Izraelio žemėlapis. Trečioje nuotraukoje buvo [Izraelio] premjeras Netanyahu ir paskutinėje nuotraukoje buvo vyras su išplaukusiu veidu, vilkintis kostiumą ir stovintis prie kažkokios sakyklos, sakantis kalbą. Tada išgirdau Dievo balsą, sakantį: “Laikas.” Ir aš paklausiau: kam laikas? Jis iškart neatsakė. Todėl paklausiau apie nuotraukas. Supratau, jog tai apie ateities sandorį, kuris įtrauks prezidentą Trumpą ir Izraelį. Netanyahu išliks premjeru. Išplaukęs veidas – tai kylantis antikristas. Jis įsitraukęs į sandorį, bet dar ne kaip antikristas. Supratau, jog jo veidas išplaukęs, nes dar ne laikas sužinoti jo tapatybės. Jis kalba ir žmonės klauso. Tai taip pat apie artėjančią nelaimes nešančią Izraelio apgaulę ir jos pasekmes – Jokūbo nelaimės metą. Esu turėjusi daug ankstesnių regėjimų apie šį sandorį ir artėjančią apgaulę, antikristo iškilimą, karą Izraelyje, kuris paskatins antikristo atėjimą. (Sandoris: Nr. 8, 9, 86, 107, 147, 176. Antikristo iškilimas: Nr. 11, 15, 27, 53, 59, 251. Trumpas karas Izraelyje, kuris paskatins antikristo atėjimą: Nr. 117, 122, 162, 173, 247. Antikristas Trečiojoje šventykloje: Nr. 11, 230. Netanyahu suvokia apgaulę: Nr. 39, 230. Jokūbo nelaimės metas: Nr. 10, 39, 79, 97.)

 

Dievas pasakė: “Laikas.” Ką tai reiškia? Kokia žinutė? Jis paaiškino:

 

“Atėjo laikas ir dalykai niekada nebebus tokie patys. Labai greitai Izraelis degs ir antikristas bus iškeltas. Jokūbo nelaimės meto laikas jau beveik čia. Antikristas kyla. Greitai įvyks sandoris, kuris palies Mano paveldą. Jie bus apgauti ir ant jų kris tokios nelaimės, kurių jie nėra patyrę anksčiau, ir jie bėgs. Daugelis tautų juos apleis. Taip turi įvykti, kad sugrąžinčiau juos pas Save.”

 

Tai liūdina mane. Negaliu negalvoti apie arkangelą Mykolą ir visus angelus, kurie turės atsitraukti ir stebėti, nes jiems nebus leista įsikišti. Toliau melskimės už Izraelį!

 

Rašto ištraukos: Jer 30:3,7 / Jer 30:1-24 / Dan 12:1 / Dan 7:25 / Mt 24:21-22 / Mt 24:15-17.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/04/20/vision-278-the-4-pictures-trump-in-oval-office-map-of-israel-pm-netanyahu-and-the-antichirst-ministering-to-an-indian-on-a-e-rickshaw-jesus-scar-on-his-hand/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šventojo Rašto ištraukos, paminėtos regėjime:

 

"Štai ateina dienos, – tai Viešpaties žodis, – kai aš sugrąžinsiu savo tautą Izraelį ir Judą, – sako Viešpats, – sugrąžinsiu juos į kraštą, kurį daviau jų tėvams. Jie paveldės jį“. Štai žodžiai, kuriuos Viešpats pasakė apie Izraelį ir Judą. Taip kalba Viešpats: „Siaubo šauksmą girdėjome, baimė viešpatauja, ramybės nėra. Prašom klausytis ir pagalvoti: argi gali vyras gimdyti? Tad kodėl gi matau visus vyrus tarsi gimdyves su rankomis ant šlaunų? Kodėl jų visų veidai mirtinai išbalę? Nelaimė! Toji diena tokia didinga, kad jokia kita jai neprilygs! Ji – nelaimės metas Jokūbui, tačiau nuo jos bus jis išgelbėtas.” (Jeremijo 30:3-7)

 

Visas Jeremijo 3 skyrius (Jer 30:1-24) čia: https://www.bible.com/bible/419/JER.30.LBD-KAN

 

“Tuo laiku pakils Mykolas, didysis kunigaikštis, kuris gina tavo tautiečius. Tada ateis tokie sunkūs laikai, kokių nebuvo nuo tautos atsiradimo. Tada tavo tauta bus išgelbėta – kiekvienas, kuris bus įrašytas knygoje." (Danieliaus 12:1)

 

"Jis kalbės išdidžiai prieš Aukščiausiąjį ir vargins Aukščiausiojo šventuosius, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą. Jie bus atiduoti į jo rankas vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko." (Danieliaus 7:25)

 

"Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.” (Mato 24:21-22)

 

“Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto.” (Mato 24:15-18)