Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 344 – 8-as regėjimas apie degančią Jeruzalę / Kanados senato užtarimas maldose / Regėjimas apie pranašiškos tiesos bombos efektą / Regėjimas apie Dievo šlovę Senato patalpoje

2022 m. vasario 21, 22 ir 23 d., trečiadienis

 

Šis regėjimas buvo padalintas į tris dienas, nes aš negalėjau visko užbaigti pirmadienį, t. y. vasario 21 d. Mano buvo užimta savaitė su visomis užtarimo maldomis dėl mūsų šalies Kanados. Tai stipriai buvo mano širdyje ir dvasioje.

 

Aš garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje, kaip kad visada. Giedojau pagal giesmę „Worthy“ [„Vertas“] https://youtu.be/Ak5WTb-mgeA. Pradėjau melstis. Tiek daug yra dėl ko melstis pasaulyje. Priešas gąsdina ir atrodo, jog jis laimi, bet mes žinome geriau. Dievo planas nugalės! Jis netgi dabar daro didelį darbą. Daug dalykų vyksta dvasiniame pasaulyje, apie kuriuos mes nežinome. Jis laukia tobulo laiko, kad veiktų ir per tai, Jis gaus visą šlovę. Žinau, jog daugelis jūsų kovojate ir esate išvargę. Mes turime kantriai laukti Jame, toliau melsdamiesi, pasitikėdami Jo pažadais. Jis yra mūsų Čempionas. Mūsų Išvaduotojas. Mūsų Guodėjas. Teisingumo Dievas. Jis labai gerai žino visus, kurie yra išvargę, apsunkę, kenčiantys, persekiojami, liūdintys ir prislėgti. Nukreipkite savo akis į Jį ir leiskite Jam jus pripildyti VISKUO, kas JIS yra. Paraginčiau jus paskirti šiek tiek laiko, kad pabūtumėte ramūs priešais jį. Aš klausausi garbinimo ir šlovinimo instrumentinės muzikos, kad padėtų man susikoncentruoti ir pašalintų trukdančias mintis. Esu tai minėjusi ir anksčiau. Tai vienas iš kūrinių, kurių klausiausi paskutiniu metu: https://youtu.be/3ZDxcL4b59U

 

Atėjau prie savo kalno. Išvydau grupę karių, apsirengusių ginkluote, jie sėdėjo ant baltų žirgų, kurie žingsniavo link kalno. Pastebėjau, jog ten buvo keletas karių, kurie gulėjo ant žirgų, jie atrodė sužeisti. Grupė sustojo ir daugelis nuėjo prie tų, kurie buvo sužeisti ir patarnavo jiems. Tie, kuriems viskas buvo gerai, kantriai laukė tų, kurie patarnavo kitiems, kol jie sugrįš ir vėl užsės ant savo žirgų. Mane tai labai palietė ir aš verkiau tai matydama. Ak, kaip Kristaus kūnas rūpinasi vieni kitų poreikiais, kaip kad Jėzus to norėtų. Tai Jo širdis. Kai vienam skauda ar jis yra sužeistas, tą jaučiame mes visi. Ir mes naudojamės dovanomis, kurias Dievas davė kiekvienam iš mūsų, kad patarnautume, neišmesdami nė vienos dovanos. 1 Kor 12:26. Paraginčiau jus perskaityti visą 1 Kor 12. Pasiekę kalno papėdę, mes nulipome nuo žirgų ir pradėjome kopti, kaip kad visada, pagelbėdami ir padrąsindami vienas kitą. Mačiau, kaip keli išsitraukė savo kalavijus ir garsiai sušuko. Tai suteikė mums visiems motyvacijos. Tai privertė mane nusišypsoti. Aš kartu su jais išsitraukiau savo kalaviją ir sušukau kartu su kitais: „Už Adonai ir Jo šlovę!“ Pasiekėme viršūnę, susiradome savo erelius ir išvykome, skelbdami 91-ą psalmę. Mes visi buvome kartu ir atvykome prie Otavos Parlamento pastato Kanadoje. Daug karių buvo su manimi. Mačiau Bendruomenių rūmus ir tuos, kurie diskutavo apie Nepaprastosios padėties aktą. Paskelbiau Dievo tiesos išleidimą ir išliejimą virš vyriausybės. Tegul tiesa ir teisumas valdo! Tegul būna išlaisvinti įkalintieji [turima omeny dvasine prasme] ir tenugriūna korupcijos, melo, apgaulės, manipuliacijos, kontrolės ir baimės sienos Jėzaus vardu!

 

Išgirdau Viešpatį, sakantį: „Pasitikėkite Mano pažadais. Žinau, kad sunku, bet tai laikas, kai Aš ištempiu jūsų tikėjimo ir pasitikėjimo raumenis. Vyksta atskleidimas taip, kaip Aš jums sakiau prieš tai. Jūs turite pasitikėti tuo, ką Aš darau ir darysiu. Tai šiek tiek toloka, bet artinasi. Laukite ir stebėkite, ką Aš darau. Iki tol toliau melskitės. Būkite kantrūs.“

 

Anksčiau dienoje, aš prisijungiau prie užtarimo maldos grupės „The Canadian Firewall“ porai valandų. Per garbinimo ir maldos laiką, mes atlikome pranašišką veiksmą: mes visi numetėme pranašiškas tiesos bombas ant Parlamento pastato Otavoje. Ir kai mes tai padarėme, aš mačiau regėjime, kaip parlamento pastato langai išsprogsta laukan. Tai buvo nuostabu!

 

2022 m. vasario 22 d., antradienio rytas. Maldoje meldžiausi už Otavos, Kanadoje, senatorius. Meldžiau Dievo, kad suteiktų jiems išminties, kad žinotų, jog Nepaprastosios padėties aktas yra blogas ir padėtų jiems būti drąsiems ir ryžtingiems balsuoti prieš jį. Jėzus pasakė man: „Pasižiūrėk.“ (Aš buvau nuleidusi galvą, kol meldžiausi). Pažvelgiau aukštyn ir išvydau patalpą su politiniais asmenimis, sėdinčiais ant modernių kėdžių su mikrofonais priešais juos. Iš arti galėjau matyti vieną asmenį, ir aš atpažinau jį kaip Kanados senatorių, gerbiamą Don Plett. Mačiau ir kitus senatorius, sėdinčius jam iš šonų, bet jų veidų negalėjau matyti. Atrodo, jog man buvo parodytas tik vienas veidas. Tuomet pastebėjau, kaip patalpa prisipildo šviesos. Išvydau angelą sargybos padėtyje, stovintį už gerbiamo Don Plett. Mačiau, jog buvo ir daugiau angelų patalpoje, bet kiek daug, negalėjau pasakyti. Negalėjau jų visų matyti, bet supratau, jog jų ten yra daug. Patalpa prisipildė Dievo šlovės. Tai buvo gražu. Tada nuo grindų pažvelgiau viršun ir pastebėjau bjaurią blogą būtybę, prisišliejusią prie lubų. Ji atrodė išsigandusi. Vienintelis atvejis, kada man patinka matyti blogio padarus yra tuomet, kai jie yra persigandę! Amen! Tuomet išgirdau Viešpaties balsą, sakant: „Būk ramybėje, dukra.“ Ir aš palikau regėjimą būdama padrąsinta.

 

2022 m. vasario 23 d., trečiadienio rytas. Aš šlovinau ir mojavau vėliavomis pagal John Wilds giesmę „Worthy is the Lamb/Holy Worship“ https://youtu.be/Ycz-AN6tO-c. Mačiau save, kaip mojavau vėliavomis, dėvėdama šviesiai rožinius blizgančius rūbus labai erdvioje patalpoje priešais Viešpatį. Mačiau aukštas baltas kolonas savo dešinėje tolumoje ir kairėje, kurios buvo strategiškai išdėliotos eilėje. Buvau viduryje tos erdvios vietos su Viešpačiu Dievu priešais mane, kur buvo pritemdyta skaisti šviesa. Kai aš viską baigiau, aš nusilenkiau priešais Jį tyliai, klausydamasi instrumentinės šlovinimo muzikos. Angelas prisiartino prie manęs. Aš jį atpažinau. Bet nepaklausiau jo vardo. Maloniai paprašiau jo, kad pasakytų, jog Viešpats Dievas Visagalis yra jo Šeimininkas ir jis neturi kito. Jis buvo pakankamai malonus, kad padarytų man šią paslaugą. Angelas pasakė: „Dukra, Aukščiausiojo Dievo tarnaite, ateik ir pažiūrėk.“ Aš atsikėliau ir nusekiau jį ten, kur priešais sėdi Dievas ir pažvelgiau.

 

Aš mačiau save kartu su angelu ir mes žiūrėjome į Jeruzalę iš vidutinio aukščio. Tuomet aš žiūrėjau iš tokios perspektyvos, jog angelas buvo man iš dešinės. Mačiau, kaip Jeruzalė degė, bet ne visa. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir mačiau daug žmonių bėgančių ir šaukiančių, siekiančių pasislėpti. Buvo chaosas. Tuomet išgirdau angelą, kuris, kalbėdamas Dievo žodžiais, pasakė:

 

„Mano paveldas jau greitai patirs užpuolimą. Tai bus kerštas dėl naikinančio smūgio, suduoto Damaskui. Būtent to priešas lauks, kad galėtų pateisinti savo užpuolimą. Tai bus Rusija, kurią rems kiti. Izraelis nebus užpultas su branduoliniu ginklu. Jeruzalė degs dėl kovinės raketos panaudojimo. Karas jau beveik virš jų. Tai turi įvykti, kad pažadintų Mano paveldą. Tai įsuks įvykius, nes visa tai tam, kad išsipildytų biblinės pranašystės. Juos užgrius daugiau vargų nei kada nors jie yra patyrę. Aš kviečiu juos pas Save. Tai bus sudėtingas laikas, bet jie yra kietasprandė tauta. Istorija pasikartos.“ Aš paklausiau apie atgimimą Izraelyje. Angelas atsakė: „Jie jau patiria atgimimą. Ir dar daugiau bus. Jų vaisiai pripildys visą žemę, nes viskas prasideda Izraelyje. Prisimink, pirmiausia žydams, o tada pagonims.“ Ir jis tęsė: „Viskas turi įvykti, kad būtų išpildyta pranašystė. Toliau melskitės ir užtarkite Izraelį. Mano širdyje yra tai, kad jie sugrįžtų pas Mane pilnai, žinodami, jog Mano Sūnus yra jų Mesijas, jų galutinis atpirkimas, kuris juos išlaisvina.“

 

Ištraukos: Mato 24:15-21, Iz 27:6, Iš 32:9, Apd 7:51, Rom 1:16.

 

Ankstesni regėjimai apie degančią Jeruzalę: 117, 122, 162, 173, 181, 241, 314, 334.

 

Aš tada meldžiausi, kad Jėzus atgaivintų ištrauką iš Izaijo 53, kad visi Abrakomo palikuonys priimtų ir patikėtų, jog Yeshua/Yahushua yra jų tikras Mesijas, kuris už juos mirė: Iz 52:14 „Kaip daugelis juo baisėjosi, nes jis atrodė nežmoniškai sudarkytas, ir buvo nebepanašus į žmogų, taip daugelis tautų bus jo nustebintos, o karaliai stovės netekę žado…“ Iz 53:3-5 „Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negalia, toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, ir mes jį laikėme nieku. Tačiau jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų skausmus. O mes laikėme jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis.“

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/02/23/vision-344-8th-vision-of-jerusalem-burning-interceding-for-the-canadian-senate-vision-of-effects-of-the-prophetic-truth-bomb-vision-of-gods-glory-in-the-senate-room/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

„Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai.“ (1 Korintiečiams 12:26)

 

Visas 1 korintiečiams 12 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/1CO.12.LBD-KAN

 

„Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!), tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms anomis dienomis! Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.“ (Mato 24:15-21)

 

„Ateityje Jokūbas vėl suleis šaknis, Izraelis pražys ir suklestės, visą pasaulį pripildys vaisių.“ (Iz 27:6)

 

„Viešpats kalbėjo Mozei: „Matau, kad ši tauta yra kietasprandė.“ (Iš 32:9)

 

„Jūs, kietasprandžiai, pagonių širdimis ir ausimis! Jūs, kaip ir jūsų protėviai, visuomet priešinatės Šventajai Dvasiai.“ (Apd 7:51)

 

„Aš nesigėdiju Evangelijos. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui.“ (Rom 1:16)