Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 153 – Patarnavimas abortų klinikoje / Perspėjimas pranašams, kurie kalba prieš Dievo bažnyčią / Artėjantis karas Izraeliui

2019 m. balandžio 11 d., ketvirtadienio vakaras

 

Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, būdama su savo ereliu pradėjau skelbti 91-ą psalmę. Kažkas įvyko kitaip, nes aš palikau kalno viršūnę skelbdama psalmę. Pastebėjau labai daug demonų, ir supratau bei man buvo priminta, jog 2-asis dangus – tai vieta, kur yra priešų karalystė. Jie stengėsi mane atakuoti, bet aš buvau apsaugota angelų, kurie visada žino, kada man reikia pagalbos. Aš nesivėliau į mūšį, bet buvau susikoncentravusi ties tuo, ką turėjau padaryti. Atsiradau stovinti klinikos patalpoje. Ten laukiamajame buvo paauglė, sėdinti viena ir išsigandusi. Supratau, jog tai abortų klinika. Aš padrąsinau ją Rašto ištraukomis ir kalbėjau apie tai, jog ji taip pat yra labai mylima ir brangi Jėzui. Tuomet aš jai sudainavau vieną giesmę. Staiga ji pašoko ir pasakė “Aš negaliu to daryti!" ir išbėgo iš klinkos tolyn šaligatviu. Tai buvo miestas. Gatvė buvo pilna šurmulio. Kol ji bėgo, aš už ją pasimeldžiau ir patariau susirasti pastorių arba kapelioną. Paprašiau Jėzaus, kad atsiųstų jai pagalbą.

 

Sugrįžusi prie baltojo suolelio kalbėtis su Jėzumi, aš paklausiau Jo apie kelis asmeninius dalykus. Jėzus disciplinuoja tuos, kuriuos Jis myli. Gavau tam tikrą pastabą, bet tai buvo pasakyta su užtikrintumu ir su meile. Jis nėra tironas! Jis visuomet trokšta, kad mes pasimokytume iš savo klaidų ir toliau būtume paklusnūs. Aš visko neminėsiu, bet jei tu, mielas skaitytojau, gali pasimokyti iš mano klaidų ir įspėjimų, tada tau būtų geriau. Tiems, kurie buvo pakviesti Dievo, konkrečiai padėti Bažnyčiai kaip pasiuntinys/pranašas, aš paliksiu jus su šiuo įspėjimu, kurį Jis man davė iš J. W. Goll knygos: "Būk atsargus, kad nesuduotum savo burnos lazda per namus, kuriuos Viešpats stato." Už viską, ką jūs sakote prieš Jo bažnyčią, turėsite atsakyti.

 

Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo 5 šventuosius draugus, ir tuos, kurie buvo susirinkę, ir pažvelgėme į ekraną. Vaizde išvydau naikintuvo pilotą kabinoje. Naikintuvas buvo aukštai danguje. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar aš mačiau naikintuvą palinkstantį į kairę ir staigiai besileidžiantį mano kairėje. Supratau, jog jis tuoj įsitrauks į mūšį. Raketos buvo šaudomos iš šio naikintuvo. Vėl mačiau tą raudoną žvaigždę ant naikintuvo. Supratau, jog jis rusų. Palausiau Jėzaus, ar jie atakuoja Izraelį? Ir Jis atsakė: "Taip." Ir dar kartą priminsiu, jog turėjau daug regėjimų dėl artėjančio karo Izraeliui. Tikintieji, melskitės už Izraelį ir premjerą Netanyahu! "Mano paveldas neužilgo įsitrauks į karą. Melskitės, jog jie prisimintų Mane, kviestųsi Mane į pagalbą ir sugrįžtų pas Mane. Aš esu jų Dievas, kuris juos myli ir kviečia sugrįžti."

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/04/11/vision-153-a-warning-to-all-believers/