Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 37 – Jėzus panaudos Putiną

2018 m. kovo 6 d.

 

Po šlovinimo Sosto patalpoje, aš stovėdama ant laiptų pažvelgiau į kairę ir išvydau daug šventųjų besilenkiančių ir besimeldžiančių prieš Viešpatį. Išgirdau kažką labai galingai meldžiantis dvasioje [kalbėjimas kalbomis]. Tai nauja! Sutikau savo draugę, pasveikinau ją Jėzaus vardu ir pasisukome pažiūrėti į ekraną.

 

Vaizdas atsivėrė ties Rusijos kariais, žygiuojančiais gatve su didžiuliais tankais už jų, kai jie rodė savo galią. Aš juos iškart atpažinau kaip rusus, nes jie turi savo išskirtinį žygiavimo stilių: jie iškelia kojas tiesiai į priekį; ir aš taip pat atpažinau jų aprangą. Tada vaizdas pasikeitė į Azijos žemėlapį, kuriame buvo Rusija ir Artimieji Rytai. Mačiau dideles juodas strėles einančias iš Rusijos link Izraelio ir JAV. Bet pagrindinė strėlė (didesnė ir storesnė) buvo sukoncentruota ties Izraeliu. Tada Putino veidas užpildė ekraną.

 

Išgirdau Jėzų kalbant ir paminint, jog “Putinas pasiliks valdžioje dėl korupcijos jų valdžioje. Bet aš viską matau. Aš panaudosiu jį savo tikslams dėl Izraelio; įversiu jam kablius ir jis eis prieš ją [t.y. prieš Izraelį] ir tada jis pargrius. Aš parklupdysiu jį ant kelių ir jis žinos, jog Aš esu Visagalis Dievas.” Aš paklausiau Jėzaus, ar Jis panaudos Putiną panašiai kaip Jis naudojo Karalių Nebukadnecarą prieš Izraelį ir Jis atsakė: “Taip”.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/06/vision-37-jesus-will-use-putin/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

2018 m. kovo 18 d. Putinas perrinktas Rusijos prezidentu 6-iems metams.

 

Galbūt susijusi Šv. Rašto ištrauka:

 

"Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, atsisuk veidu į Magogo kraštą, į Gogą, Mešecho ir Tubalo vyriausiąjį vadą. Pranašauk jam ir sakyk: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Aš prieš tave, Gogai, Mešecho ir Tubalo vyriausiasis vade! Vaikysiu tave aplink, įversiu kablius tau į nasrus, išvesiu tave ir visą tavo kariauną, žirgus ir raitelius, visus šauniai šarvuotus, didžiulę minią, visus su skydais ir šarvais, mosuojančius kalavijais. Tarp jų ­ Persija, Kušas ir Putas, visi su skydais ir šalmais, Gomeras ir visi jo pulkai, Bet Togarma iš tolimosios šiaurės ir jos pulkai; su tavimi daug tautų. Pasirenk ir būkite pasirengę tu ir visi tavo pulkai, sutelkti aplink tave. Būk su jais pasirengęs. Praeis daug dienų, kol tau bus duotas įsakymas ir metų baigmėje žygiuosi į kraštą, atgaivintą po sunaikinimo, į kraštą žmonių, surinktų iš daugelio tautų, į Izraelio kalnus, ilgą laiką buvusius ty´rais, prieš žmones, surinktus iš tautų ir dabar visus gyvenančius saugiai. Ateisi kaip kylanti audra, kaip žemę dengiantis debesis drauge su visais savo pulkais, ir daug tautų eis kartu su tavimi.’“ Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Tą dieną ateis mintys tau į širdį, ir tu regsi nedoras užmačias." (Ez 38:1-10)