Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 384 - Vašingtono regionas apsuptas Dangaus būriais ir maldos užtarėjais / Dar vienas patvirtinimas, kad Trumpas yra Dievo Kyras / Dar vienas patvirtinimas, kad Trumpas-Lozorius pakils taip, kaip Jėzus sakė

2023 m. vasario 27 d., pirmadienio vakaras


Šlovinau ir liejau savo širdį Tėvui. Netgi mano gijimo metu, Dievas ir toliau atskleidžia Savo širdį tautoms. Jis neparodė man daug, bet pakankamai, kad padrąsintų mus visus.


Buvau priešais Jo Artumą Sosto patalpoje. Meldžiausi už Trumpą ir JAV vyriausybę. Paklausiau Jėzaus, ar yra kažkas Jo širdyje dėl JAV.


Regėjimas: Nuvykau prie man žinomo upelio, kur aš, būdama apsirengusi savo ginkluotę, susitinku su Jėzumi. Mačiau Jį stovintį prie mano žirgo, laukiantį manęs. Supratau, kad turiu užsėsti ant savo žirgo ir išjoti, todėl taip ir padariau, bet šį kartą prie kalno neatvykau. Man jojant mano perspektyva pasikeitė ir aš daugiau nebejojau, bet vedžiau savo žirgą paėmusi už vadelių, aš ėjau link fantastinio vaizdo, kuriame matėsi angelų armijos. Man einant arčiau, pamačiau, kad ten buvo angelai ir šventieji stovintys vienas prie kito, supantys vietovę, esančią žemiau jų. Supratau, kad šventieji yra užtarėjai maldoje. Prisijungiau prie šio apskritimo kartu su savo žirgu, kuris stovėjo už manęs. Aš mačiau neįtikėtiną panoraminį vaizdą, kuriame buvo Vašingtono monumentas/obeliskas/bokštas, ilgas baseinas vandens, žalios vejos, Atstovų rūmai ir kiti toje vietovėje esantys pastatai. Mano dėmesys buvo sutelktas į Atstovų rūmus. Jėzus man tuomet priminė mano ankstesnį regėjimą dėl Atstovų rūmų Nr. 246, 2020 m. rugsėjo 29 d. Tame regėjime Dievas kovoja dėl vyriausybės ir aš išvydau Jo Šlovės Šviesą - Šekina Šlovę (Dievo apreikštą Artumą) išsiliejančią ant Atstovų rūmų. Mano perspektyva pasikeitė, nes dabar stovėjau rūmuose ir mačiau vyriausybės atstovus, besistengiančius prisidengti savo akis nuo Šlovės Šviesos. Aš paskelbiau: "Atverkit savo širdį ir įsileiskit šviesą!" Jėzus tuomet davė šį Žodį: 

 

“Mano šlovės Šviesa nušvis ant jų ir jie žinos skirtumą tarp to, kas teisinga ir kas neteisinga, tarp to, kas gera ir bloga, ir jie turės pasirinkti, kam jie nori tarnauti. Dėl žmonių maldų, Aš atskleisiu jiems Save. Jiems bus suteikta galimybė pasikeisti.” 2020 m. rugsėjo 29 d.

Paklausiau Jėzaus, ar Jo Šlovės Šviesa bus matoma fiziniame ar dvasiniame pasaulyje? Jėzus atsakė: "Tai bus dvasiniame pasaulyje. Tie, kurių širdys priima, tai matys ir žinos. Bet netgi jei jie ir matys, bus tokių, kurie vis tiek Mane atmes. Dėl Mano malonės ir užtarėjų maldų, kurios pasiekė Mane ir palietė Mano širdį, Aš kovosiu dėl šios vyriausybės. Aš girdėjau ištikimas užtarėjų maldas. Tiems, kurie Mane priims - atgailaus ir sugrįš pas Mane - jie bus išgelbėti ir apsaugoti." 2023 m. vasario 27 d.


Interpretacija: Kaip neįtikėtina bus tiems, kurių akys bus atmerktos, ir kurie išvys Šekina Šlovę! Jie galės pasidalinti neįtikėtinu liudijimu! Apr 19:10 parašyta: "O Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia“. Mes visi turime savo liudijimą, kuris kalba/taria/skelbia galingą žinutę dvasiniame pasaulyje, kurią Šventoji Dvasia naudoja, kad paliestų ir išjudintų širdis dėl Jėzaus. Vienas liudijimas gali rezonuoti kažkam, tuo tarpu tas pats liudijimas kitam žmogui gali nieko nereikšti. Tikiu, kad visur esantis ir visažinis Dievas žino, kokiam žmogui kokį liudijimą reikia išgirsti. Ir aš žinau tai, kad joks liudijimas negrįžta tuščias, nes sėklos yra pasėjamos ir Dievas nieko nešvaisto. Jis yra Aukščiausiasis Sodininkas ir Jo Malonė už mums. Jis atskleidžia Savo širdį, suteikdamas mums daugybę galimybių Jį pažinti, bet mes patys turime pasirinkti. Meldžiu, kad niekas neatmestų Šventosios Dvasios beldimo. Laukiu, kada išgirsiu apie viso to vaisius.


Aš taip pat supratau, kokį galingą ir svarbų vaidmenį atlieka užtarėjai maldoje. Ak, Jo nuostabi malonė! Mes galime pajudinti Tėvo širdį! Prisimenu, kaip Mozė siekė Dievo palankumo dėl izraelitų ir užtarė juos maldoje, kad Dievas jų nesunaikintų Išėjimo 32:11-14. Šiame regėjime aišku, kad užtarėjai maldoje kovoja dėl JAV vyriausybės bendradarbiaudami su Dangaus būriais. Mes galime matyti, kad angelai iš tiesų bendradarbiauja su mumis. Aš taip pat supratau, kad "išgelbėti ir apsaugoti" nebūtinai reiškia būti apsaugotiems nuo negandų, bet greičiau tai reiškia, jog tie, kurie priima Kristų būdami gyvi, yra visiems amžiams išgelbėjami būti su Dievu. Kai mes numirštame, mes visi patiriame pirmąją mirtį. Bet kai tikintieji numiršta, jie bus apsaugoti nuo antrosios mirties, kuri yra skirta tiems, kurie atmeta Kristų būdami gyvi ir yra įmetami į pragaro ugnies ežerą. Apr 20:12-15.


Štai kodėl taip svarbu toliau melstis už JAV valdžią, už visas valdžias ir už visus žmonės, nes "...Jis kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų." 2 Petro 3:9. Malda yra galinga!


Tuomet aš paklausiau apie Trumpą. Jėzus pasakė: "Artinasi pokyčiai, dukra. Mano Kyras pakils, taip dukra, Lozorius pakils. Esantys aukštose pozicijose bus atskleisti ir pašalinti. Bet ne visiems bus įvykdytas teisingumas." 2023 m. vasario 27 d.

Interpretacija: Esu turėjusi ankstesnį regėjimą Nr. 349, kuriame Jėzus vadino Trumpą Kyru iš Senojo Testamento, kuris buvo karalius leidęs izraeltiams iš tremties sugrįžti į Izraelį po 70-ies metų nelaisvės Babilone. Likutis atstatė Jeruzalės sienas Nehemijo knygoje ir šventyklą Ezros knygoje. Lygiai kaip Dievas pašaukė Kyrą, kad įgalintų Izraelio atstatymą, lygiai taip Dievas panaudos Trumpą, kad jis padėtų atstatyti 3-iąją Šventyklą Jeruzalėje ir apsaugotų juos, kol bus išpildytos biblinės pranašystės ir kai prasidės jų vargai. (Žiūrėkite ankstesnius regėjimus: Nr. 107, 230, 309, 334).


Mes visi žinome, kad Trumpas buvo politiškai atkirstas ir "nužudytas" neteisėtai per ankstesnius rinkimus. Tikiu, kad Dievas pakels jį kaip Lozorių. (Jono 11:11). Jo grįžimas į Ovalųjį kabinetą palies ne tik JAV ir Izraelį, bet taip pat daugelį kitų šalių, o taip pat ir manąją [Kanadą]. Praėjusio regėjimo Nr. 362 2-oje dalyje 2022 m. rugpjūčio 15 d. Jėzus pasakė: "Kaip ir sakiau tau, dukra, jeigu tikėsi, tu išvysi Mano šlovę. Aš ruošiuosi prikelti Lozorių. Išbandymų laikas beveik baigėsi." Kiti regėjimai, kuriuose Trumpas vadinamas Lozoriumi: Nr. 260, 266, 275.


Mano supratimu, korupcija yra atskleidžiama ir viliuosi, kad Dievas atskleis vis daugiau. Bus tokių, kurių korupcija nesusilauks teisingumo. Prisimenu, Jėzus minėjo ankstesniuose regėjimuose Nr. 350 ir 353, kur Obama, pavyzdžiui, yra sulaikomas, bet neišvysta teisingumo dėl savo nusikaltimų, nes jis išvyksta lėktuvu į Europą. Bet mes žinome, kas laukia tų, kurie neatgailauja. Dievas ir teisingumo Dievas. Mes visi turėsime duoti apyskaitą Teismo dieną. Apr 20:12-15, Heb 4:13.


Ačiū jums, ištikimi užtarėjai maldoje! Ir toliau melskimės, bendradarbiaudami su angelais deklaruodami ir skelbdami Dievo Žodį, sukurdami galingą judėjimą dvasiniame pasaulyje, sulaužydami demoniškas jėgas ir pajudindami Tėvo širdį. Pokytis priklauso užtarėjams maldoje!


Rašto ištraukos: Jono 11:11 ir 40 "Tai pasakęs, pridūrė: „Mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti“. Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!“


Apr 20:12-15 "Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis – ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą."


Heb 4:13 "Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/02/27/vision-384-washington-dc-is-surrounded-by-hosts-of-heaven-and-intercessors-another-confirmation-that-trump-is-gods-cyrus-another-confirmation-that-trump-lazarus-will-rise-just-as-jesus-sai/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


"Bet Mozė maldavo VIEŠPATĮ, savo Dievą, ir sakė: „O VIEŠPATIE, kam gi dega tavo įniršis prieš tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžia galia ir galinga ranka? Kam gi egiptiečiai turėtų sakyti: ‘Pikto siekdamas, jis išvedė juos tik išžudyti kalnuose ir išnaikinti nuo žemės paviršiaus’? Nusigręžk nuo savo degančio įniršio, pasigailėk ir nesiųsk nelaimės savo tautai. Atsimink Abraomą, Izaoką ir Izraelį, savo tarnus, kaip tu prisiekei jiems pačiu savimi, sakydamas: ‘Padauginsiu jūsų palikuonis kaip dangaus žvaigždes ir visą šį kraštą, kurį pažadėjau, duosiu jūsų palikuonims, ir jie paveldės jį amžinai’“. VIEŠPATS pasigailėjo ir nesiuntė nelaimės, kuria buvo grasinęs savo tautai." (Išėjimo 32:11-14)