Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 246 – Dievo Šlovė nušviečia JAV Atstovų rūmus

2020 m. rugsėjo 29 d. antradienio rytas

 

Kaip ir visada, šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje. Užkimusiu balsu dainavau apie savo meilę Jam ir netgi sudainavau 46-ą psalmę (kuri man buvo duota kaip pranašystės žodis iš visiškai nepažįstamo žmogaus, kai lankiausi bažnyčioje praėjusią savaitę. Ir iš tiesų tai rezonavo manyje!). Koks neužmiršto šlovinimo džiaugsmas.

 

Man pradėjus skelbti 9-ą psalmę, atsiradau virš Vašingtono, pakibusi virš jų balto vyriausybės pastato – Atstovų rūmų (pavadinimą teko internete surasti). Mačiau ten esantį dvasinį valdovą, bet jį ignoravau ir leidau angelams su juo tvarkytis. Tada patekau į pastatą ir vėl pradėjau skelbti patalpoje, kur jie buvo susirinkę. Šventoji Dvasia paskatino mane sudainuoti jiems vaikystės dainą: “Open up your heart and let the sunshine in” (“Atverk savo širdį ir įsileisk saulės šviesą”), aš ją dainavau iš visų jėgų! Taip pat pasidalinau su jais savo viltimi. Supratau, jog turėčiau deklaruoti šiai patalpai. Todėl deklaravau/paskelbiau, jog – Kristaus Šviesa nušvies šioje vyriausybėje ir širdys bus perkeistos Jėzaus vardu! Įdomu tai, jog aš čia atsiradau po to, kai aš visai neseniai meldžiausi už demokratus – taip pat ir už kitas vyriausybes visame pasaulyje – kad Jėzus atvertų jų akis tiesai. Prisiminkite, mūsų priešas nėra vyriausybė (kūnas ir kraujas), bet [dvasinis] blogis, kuris daro jiems įtaką (Ef 6:12).

 

Prie baltojo suolelio, Jėzus padrąsino mane, kad ir toliau melsčiausi už esančius vyriausybėje, kurie yra apgauti. Pakeiskite savo kritiką į maldą. Kritika nepakeičia širdžių. Bet malda pakeičia.

 

Einant link regėjimų vietos, nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome ten, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjimas atsivėrė man vėl matant tą baltą Amerikos vyriausybės pastatą – Atstovų rūmus, ir baltagalvį erelį skraidantį aplink jį. Staiga skaisti šviesa nušvito ant pastato tam tikru kampu (panašiai kaip saulės spinduliai pro debesis nušviečia kokius nors objektus, bet tai buvo daug ryškiau!). Mano perspektyva pasikeitė, ir dabar stovėjau priešais eilę su vyriausybės atstovais, kurie šiek tiek pasisuko ir rankomis stengėsi prisidengti akis nuo šviesos. Nemačiau jų veidų, tik mačiau, jog jie buvo gerai apsirengę.

 

Jėzus pasakė: “Mano šlovės Šviesa nušvis ant jų ir jie žinos skirtumą tarp to, kas teisinga ir kas neteisinga, tarp to, kas gera ir bloga, ir jie turės pasirinkti, kam jie nori tarnauti. Dėl žmonių maldų, Aš atskleisiu jiems Save. Jiems bus suteikta galimybė pasikeisti.” Supratau, jog mes turime melstis, kad jie pasirinktų Jėzų!! Bet Jis pasakė, jog ne visi įtikės, netgi esant tokiam dideliam stebuklui. Nes šėtonas kaip nors tai paaškinks tiems, kurie atsidavusiai jį seka. Ir netgi esant akivaizdžiam stebuklui, vis tiek bus netikėjimo. Deja. Man tai primena, kaip kai kurie žydai, aprašyti Naujajame Testamente, atsisakė tikėti, jog Jėzus yra jų Mesijas, netgi matydami didžius stebuklus, kuriuos Jis padarė.

 

Melskimės!

 

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šventojo Rašto ištraukos, paminėtos regėjime:

 

“Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje.” (Ef 6:12)

 

46-a psalmė:

1 Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje.

2 Todėl nebijosime, nors žemė drebėtų, kalnai griūtų į jūros gelmę.

3 Teūžia, teputoja jų vandenys, tedreba kalnai, joms šėlstant.

4 Upės srovės linksmina Dievo miestą, šventą Aukščiausiojo buveinę.

5 Dievas yra jo viduje, jam nėra ko bijoti; rytui auštant ateis Dievas jam padėti.

6 Siautė pagonys, maištavo karalystės; Jis prabilo, ir sustingo žemė.

7 Kareivijų Viešpats yra su mumis, tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas.

8 Ateikite, pažvelkite į Viešpaties darbus, kokių baisių dalykų Jis padarė žemėje!

9 Jis sustabdo karus ligi pat žemės krašto, sulaužo lankus ir sutrupina ietis, sudegina ugnimi karo vežimus.

10 „Liaukitės ir žinokite, jog Aš esu Dievas! Aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, išaukštintas žemėje!“

11 Kareivijų Viešpats yra su mumis, tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/09/29/vision-246-the-glory-of-god-to-shine-in-the-house-of-representatives-usa/