Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 362 - 2 dalis - Karinio jūrų laivyno ataka: sielos paimamos į dangų arba į pragarą / Trumpas sugrįžta į Baltuosius rūmus / Išlaisvinimo giesmė / Skaičiaus 40 reikšmė

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienio vakaras


2 dalis

Ten vandenyje buvo daug karių/jūrų pėstininkų, kurie mirė dėl karinio jūrų laivo užpuolimo. Pamiršau paminėti, jog tai buvo JAV karinis laivas, kuris buvo užpultas. Aš esu turėjusi keletą ankstesnių regėjimų apie šią ataką ir juos išvardinau 1-oje dalyje.


Aš paklausiau Jėzaus, ar tie, kurie atsiskyrė nuo savo kūnų ir turėjo būti paimti į pragarą. ar jie galėjo matyti kitus kaip pačius save ir bendrauti su jais? Jėzus atsakė: "Jie gali matyti tik save pačius dvasioje. Bet jie gali matyti visą fizinio pasaulio vaizdą." Supratau, kad jie galėjo matyti degantį laivą, kitų kūnus vandenyje, bet negalėjo matyti kitų dvasių, kurios atsiskyrė nuo kūnų, kai jie mirė. Idėja, jog tarp dvasių egzistuoja bičiulystė, yra neteisinga. Viešpats neleidžia jiems bendrauti su tais, kurie yra fiziniame pasaulyje. O jeigu kas nors galvoja, jog jis kada nors yra bendravęs su mirusiu mylimu žmogumi, tai šitai yra melas tiesiai iš pragaro. Mediumai, kurie konsultuojasi su mirusiaisiais iš tikrųjų bendrauja su demonais ir tokia okulto praktika vadinasi nekromantija ir tai yra viena iš juodosios magijos formų.


Prisiminiau paminėti šią citatą, kuri turėjo būti įtraukta į 1-ą dalį. Aš įdedu tai dabar. Prisiminkite Jėzus pasakė: "Po mirties nėra jokių derybų."  Kai Jis tai paminėjo, aš iškart prisiminiau citatą iš 1998-ųjų filmo "Ilgai ir laimingai: Pelenės istorija", kurią ištarė filmo veikėja baronienė Rodmilla De Ghent, ji pasakė: "Mieloji, niekas nėra baigta, kol nemirei. Ir netgi tuomet, esu užtikrinta, Dievas derasi." Ši citata buvo daugelio išaukštinta kaip geriausi filmo žodžiai. Kiek prisimenu, buvo smagu. Bet dabar aš nebesijuokiu. Man tai priminė šėtono pokalbį su Ieva Edeno sode: "Ar tikrai Dievas taip pasakė?" Ir argi tai nėra nuo priešo - melo tėvo - padaryti įtaką pasauliui bet kokiu būdu, kokiu tik jis gali, nes jis yra pilnas išdidumo, arogancijos ir maišto, ir jis visada iškelia save virš Dievo pažinimo. Ak, būkite atsargios mažosios akytės, ką jūs matote ir girdite! Viską įsivertinkite ir palyginkite su Dievo Žodžiu, kad nebūtumėte apgauti.

Palikau baltojo suolelio vietą ir nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome link vietos, kur kiti visada būna susirinkę. Vaizde išvydau Trumpą kažką apkabinantį. Tuomet jis nuėjo paspausti keletui žmonių rankas, kurie stovėjo netoliese. Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Trumpą iš nugaros, einantį asfaltuotu taku link didelio balto pastato. Atrodo, jog jis vaikščiojo po Baltuosius Rūmus. Kokia žinutė, Jėzau?

"Kaip ir sakiau tau, dukra, jeigu tikėsi, tu išvysi Mano šlovę. Aš ruošiuosi prikelti Lozorių. Išbandymų laikas beveik baigėsi."

Regėjime Nr. 266, aš abejojau apie Trumpo grįžimą į pareigas ir Jėzus paklausė manęs: "Ką Aš tau sakiau?" O aš atsakiau: "Tu sakei: "Jeigu tikėsiu, aš išvysiu Dievo šlovę." Jėzus man priminė apie tą patį Jo pažadą regėjime Nr. 275. Aš tikrai vargau su abejone. Kaip visi žinote, esu turėjusi keletą regėjimų apie Trumpo grįžimą į pareigas. Man tai buvo išbandymų laikas, kad neabejočiau ir tuo tikėčiau. Dievo pasakymas "Aš neužtruksiu" nėra tas pats, kas mano.

Jėzus man priminė, kai Jis pirmą kartą davė ištrauką iš Jono 11:11 "Tai pasakęs, pridūrė: “Mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet Aš einu jo pažadinti”. O tuomet 40-ta eilutė: "Jėzus jai tarė: “Argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!” Visa tai atrodo reikšminga.

Skaičius 1111, kurų aš dažnai matydavau, kai turėjau visus Trumpo regėjimus ir toliau tą skaičių matau, buvo kodas iš Šventosios Dvasios, pasižiūrėti į Jono 11:11. Tai ištrauka apie tai, ką Dievas ruošiasi daryti dėl Trumpo sugrįžimo. 40-ta eilutė reprezentuoja išbandymo laiką ir triumfą, o Jėzus ką tik pasakė: "Išbandymo laikas beveik baigėsi". Mes užtarėme maldoje, stebėjome ir laukėme Trumpo sugrižimo. Tikiu, jog Dievo šlovė bus atskleista, kai Lozorius bus prikeltas - kai Trumpas bus sugrąžintas į pareigas. Joks žmogus negalės dėl to prisiimti nuopelnus. Kaip ir joks žmogus negalėjo prisiimti nuopelnų dėl Lozoriaus prikėlimo. Tai buvo visiškas stebuklas. Toks bus ir Trumpo sugrįžimas ir Viešpačiui Dievui priklausys visa šlovė.

Beje, kai tu matai skaičių 1111, tai nebūtinai reiškia Jono 11:11. Kai Šventoji Dvasia tau atskleidžia pasikartojantį skaičių, prašau ištirk tai ir paklausk Jos, ką tai reiškia. Tai gali reprezentuoti ištrauką iš Biblijos, arba galbūt dvigubą dalį kažko ir pan. Ištirk tai. Tai taip pat galioja ir trigubiems skaičiams, kaip kad 222, 444, 555 ir pan.

Keletas skaičiaus 40 ir išbandymo prieš triumfą pavyzdžių Biblijoje: potvynis - lijo 40 dienų, 40 naktų prieš vandeniui nuslūgstant ir naujam gyvenimui prasidedant, Mozė ant Sinajaus kalno pasninkavo 40 dienų ir 40 naktų prieš gaudamas įsakymus (manau, jog taip ilgai jis pasninkavo kelis kartus), izraelitai klaidžiojo dykumoje 40 metų, o tada jiems buvo leista įžengti į pažadėtąją žemę, Galijotas tyčiojosi iš Izraelio 40 dienų, kol Dovydas jį nužudė, karalius Dovydas valdė 40 metų, kaip ir jo sūnus Saliamonas, pranašas Ezechielis gulėjo ant savo dešinio šono 40 dienų dėl Judo nuodėmės, Dievas suteikė Ninevei 40 dienų, kad atgailautų, nes kitu atveju Jis juos sunaikintų, Jėzus pasninkavo 40 dienų dykomuje ir ištvėrė gundymus, o tada Jis pradėjo Savo tarnystę, 40 dienų buvo laiko periodas po Jėzaus mirties iki Jo pakilimo į dangų.

Išbandymo laikas beveik baigėsi! Laikas išvysti Dievo šlovę! Toliau užtarkite Trumpą maldose.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/08/15/vision-362-naval-attack-souls-taken-either-to-heaven-or-hell-trump-takes-a-return-tour-of-the-white-house-deliverance-song-significance-of-the-number-40/