Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 350 – Obama groja JAV / Patarnavimas moteriai, sėdinčiai ant laiptų / „Bus daugiau mirčių“

2022 m. balandžio 5 d., antradienio rytas

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Šiandien aš matau Jėzų labai aukštą ir spindintį, stovintį priešais Savo sostą. Aš esu labai mažytė ir klūpiu kniūbsčia priešais laiptus, kurie veda ten, kur Jis stovi. Pradėjau melstis apie dalykus, kurie yra mano širdyje. Tada, po kurio laiko, aš nusprendžiau melstis kalbomis. Nežinau, kiek ilgai aš meldžiausi Dvasioje, bet aš pradėjau matyti save, sėdinčią ant suolelio, aš vilkėjau ginkluotę ir aš atrodžiau sužeista. Ir ten buvo Jėzus, pasilenkęs virš manęs, švelniai ir kantriai tvarkė mano žaizdą. (Atrodo, jog paskutiniu metu Jėzus mane dažnai gydo! Bet taip ir turi būti, nes Jis kviečia mane ir mus visus atsiskirti ir neturėti nieko bendro – jokio bendro pagrindo – su priešu, kuris atneša vergiją – rūstybę, neatleidimą, pagiežą iš praeities traumų, ar bet kokius stabus mūsų gyvenime – stabas yra bet koks dalykas ar bet koks žmogus, kuriam savo širdyje tu užleidi aukštesnę vietą nei Dievui. Pavyzdžiui, kai patampate nusiminę, tai vietoj to, kad pirmiausia atsigręžtumėte į Dievą, jūs visada atsigręžiate į ką nors, kad tai suteiktų jums paguodos arba patys bandote save paguosti, pavyzdžiui einate apsipirkti, pavartojate alkoholio, pasineriate į socialinius tinklus, į maistą, sportą, video žaidimus, filmus ir pan. Jūsų kūnas, jūsų tarnystė ir netgi jūsų vaikai gali tapti stabu. Po to, kai Jėzus manimi pasirūpino, Jis padėjo man užsėsti ant mano arklio ir aš išjojau, kol pasiekiau kalno papėdę. Įdomu tai, jog Jėzus neseniai atskleidė manyje esančią emocinę žaizdą, kuri turi būti išvalyta. Žaizdos išvalymas gali būti skausmingas, bet tik laikinai. Kai leidi Viešpačiui darbuotis tavo žaizdoje, negaliu pažadėti, jog tai bus neskausminga, bet jei nuoširdžiai Jam tai leidi, Jis atstatys tave ir pripildys tave Savimi! Kokiam nuostabiam Dievui mes tarnaujame! O kai tu nugali tą žaizdą, tai tampa Kristaus liudijimu ir pranašyste kažkam kitam, kam reikia gydymo. Apr 19:10 „Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia.“

 

Užkopiau į kalną, susiradau savo erelį ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Atvykau į miestą ir tuomet pamačiau jauną moterį, sėdinčią ant plačių pilko akmens laiptų. Jie man priminė kai ką panašaus, ką galėtum pamatyti Europoje. Ji kalbėjo mobiliuoju telefonu ir atrodė labai liūdna, bet negalėjau jos girdėti. Ji buvo apsirengusi ofisiniais rūbais ir aš pamaniau, jog tai galbūt jos pietų pertrauka ar kokia poilsio pertraukėlė. Iš jos veido išraiškos, aš galėjau pasakyti, jog ji buvo šokiruota ir negalėjo patikėti tuo, ką ji girdėjo. Tuomet ji suėmė rankomis savo galvą ir pradėjo verkti. Aš stengiausi ją paguosti. Paprašiau Jėzaus, kad jai padėtų. Išvydau du angelus, apsupančius ją ir Jėzus sėdėjo šalia jos, jai iš dešinės. Palaiminau ją, prieš išvykdama.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie moterį, kuri ką tik išgirdo siaubingas naujienas. Aš supratau, jog ji kalbėjo su savo daktaru apie naujienas, susijusias su jos vėžio diagnozavimu. (Mąsčiau, kodėl daktaras pasirinko tai pranešti telefonu, o ne gyvai). Jėzus taip pat man paminėjo, jog jos šeimoje yra disfunkcija ir ji neturi daug pagalbos. (Jos tėvai yra išsiskyrę ir ji yra atsiskyrusi nuo mamos, bet jos santykiai su tėvu pakankamai geri.) Tai keista ir neįprasta prašyti kažkieno maldos už žmogų, kurį sutikau dvasioje – aš nežinau, ar tai vyksta dabar ar kažkuriuo metu ateityje. Bet nepaisant to, aš paprašysiu jūsų, kad pasimelstumėte už ją. Ačiū.

 

Lipau žemyn laiptais ir man belipant, aš išgirdau Jėzų, sakantį: „Būk drąsi. Eik į Dievo Tarybos patalpą.“ (Dabar aš nebesu tokia užtikrinta, jog noriu ten eiti!). Susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę, bet ėjau toliau koridoriumi iki man žinomų durų su aukštomis arkomis. Aš įėjau ir palaukiau, kol kas nors prie manęs prieis. Mačiau kelis žmones, stovinčius kartu, bet vaizdas buvo gana neaiškus. Tuomet angelas prisiartino prie manęs ir padavė man nedidelį suvyniotą ritinį su raudonu antspaudu ant jo. Negalėjau įžiūrėti koks buvo vaizdas ant antspaudo. Paklausiau, kas turėtų atverti šį ritinį? Ir aš išgirdau: „Tu, dukra.“ Mačiau save, kaip atvėriau. Tuomet aš buvau savimi ir žiūrėjau į atvyniotą ritinį ir aš galėjau matyti išplaukusius juodus žodžius, parašytus trijose eilėse. Paklausiau, kas čia parašyta. Išgirdau angelą, sakantį: „Bus daugiau mirčių.“ Dabar aš supratau, kodėl man reikia būti drąsiai. Dievas pakvietė mus ne tam, kad būtume bailūs, bet kad pasitikėtume Juo visose aplinkybėse. 2 Tim 1:7 [„Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią.“]. Jis suteikia mums apreiškimus, kad mus paruoštų, o ne tam, kad panikuotume iš baimės. Jis taip pat paruoš ir mūsų širdis Jame. Man buvo priminti ankstesni regėjimai apie tai, jog artinasi blogesnis dalykas nei kovidas. Nr. 239, 272, 288. Paraginčiau jus perskaityti šiuos regėjimus.

 

Sugrįžau į regėjimų vietą. Vaizde išvydau Obamą, einantį prie stovinčio lėktuvo ant oro uosto tako. Ir kai jis lipo laiptais, kad įžengtų į lėktuvą, jis pasuko savo galvą, kad pažiūrėtų atgal ir tai atskleidė jo pasibjaurėjusią veido išraišką. Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Europos žemėlapį ir lėktuvą, kuriame jis buvo, besiartinantį link ten. Tuomet Viešpats parodė man paveikslą, kurį buvau mačiusi prieš keletą metų, kuriame pavaizduotas Obama, sėdintis ant kėdės ir grojantis smuiku, o jo fone degė pastatai.

 

Įsijungiau internetą, kad surasčiau būtent šį paveikslą, ir man teko ilgokai jo ieškoti. (Netgi turėjau pakeisti naršyklę, nes ta, kurią naudoju, negalėjo surasti – nelikau dėl to nustebinta).

 

Dailininkas yra Jon McNaughton, o paveikslas vadinasi „Amerikos pražūtis“ (http://jonmcnaughton.com)

 

 

Štai ką jis pasakė apie paveikslą, kurį jis nutapė baigiantis Obamos prezidentavimo laikotarpiui, 2017 m.: „Daugelis amerikiečių jaučiasi nusivylę ir apimti siaubo, matydami mūsų šalį skriejančią žemyn spirale – ekonomiškai, morališkai ir politiškai. Prezidento Obamos abejingas požiūris ir nesibaigiantis skandalų sąrašas ir bloga politika veda šalį link griuvėsių. Kaip menininkas, aš pamenu seną pasakymą: „Nero grojo smuiku, kol Roma degė.“ Istoriškai manoma, jog savo vadovavimo laiku pats Nero sukėlė didžiulį gaisrą, kuris nusiaubė dalį Romos. Po to, jis apkaltino krikščionius, kurie dėl to kentėjo didžiulį persekiojimą jo valdymo laiku. Matau didelius panašumus su tuo, ką mes patiriame šiandien. Obama groja smuiku, kol žmonės stebi Amerikos pražūtį.“ Gerai pasakyta, pone McNaughtonai!

 

Nors aš nemanau, jog šis menininkas sąmoningai nutapė pranašišką dalyką, visgi aš tikiu, jog jo paveikslas kalba tiesą apie tai, kas vyksta šiandien ir aš matau šį paveikslą klaikiai pranašišką.

 

Iš ankstesnių regėjimų aš žinau, jog Obama turi ateitį Naujoje pasaulio santvarkoje (NWO). Nekyla jokių abejonių, jog žala, kurią jis padarė Amerikai yra dalis šėtono plano. Ankstesni regėjimai apie Obamą: 27, 59, 60, 61, 107, 243, 330, 346.

 

Manau, jog Obama išlindo iš užkulisių, kad sukeltų politinę bangą tam, kad išgelbėtų demokratų partiją. Nė akimirkai nemanau, jog jis kada iš jos pasitraukė. Manau, jog Obama visą tą laiką veikė. Mano mama –kuri taip pat turi pranašystės dovaną – dar 2008 metais apie jį pasakė: „Obama turi tamsią širdį su tamsiais tikslais.“ Ji buvo teisi. Ak, Dieve, daugiau nebedelsk! Ačiū, Viešpatie!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/04/05/vision-350-obama-plays-usa-ministering-to-a-woman-sitting-on-steps-more-death-is-coming/