Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 349 – Užlaikytas krovininis laivas / Ugnis iš Trumpo burnos

2022 m. kovo 29 d., antradienio rytas

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje mosuodama su vėliavomis pagal Sean Feucht giesmę „Stone in the Sling“ („Akmuo svaidyklėje“) https://youtube/QicCFAx9zM4. Bažnyčia, tavo liudijimas, kurį tu giedi ar kalbi paliudija apie Kristų ir iš tiesų pranašauja žmonėms; Šventoji Dvasia veda mus prie Kristaus ir įtikina ir ragina, ir sutaikina su Dievu, motyvuoja mus, padrąsina, stato mus ir didina mūsų tikėjimą. (Būtent tą ir daro pranašystė). Apr 19:10 parašyta: „…Pranašavimo Dvasia liudija apie Jėzų.“ Todėl pasidalinkite savo liudijimu apie tai, ką Viešpats padarė jūsų gyvenime ir tai taps kažkam pranašyste. Tegul tai būna Šventosios Dvasios galingai panaudota, kad atneštų pokytį į žmonių gyvenimus, šitaip suteikiant Dievui šlovę! Amen.

 

Pradėjau melstis. Pasiekusi savo kalną, aš pamačiau Jėzų, patarnaujantį kareivei, kuri buvo atakuojama pervargimo ir dėmesio nukreipimo dvasių, Jis tas dvasias siekė pašalinti nuo jos. Aš matau Jį paduodantį man ranką ir uždengiantį mane su Savo Artumu. Aš suvokiau, jog ta kareivė, kuriai Jėzus pagelbėjo, esu aš! Jėzus pasakė: „Nukreipk savo žvilgsnį į Mane ir prisimink paprašyti pagalbos.“ Jis tęsė toliau: „Identifikuok trukdančias dvasias ir jų atsikratyk.“ (Tai reiškia pašalinti jas ir reikia prisiminti užsidėti Dievo ginkluotę, ypač šalmą, taip pat reikia įkalinti neklusnias mintis ir priversti jas paklusti Kristui.) Jėzus padėjo man užsėsti ant žirgo ir aš išvykau. Man išvykstant, aš pažvelgiau atgal ir išvydau Jėzų, padedantį kitam kariui, kuris nukrito ir sėdėjo ant suoliuko. Priešas įtemptai darbuojasi, kad palaužtų tikinčiuosius – jie mus stebi ir ieško silpnybių. Tuomet pasimeldžiau paprastą maldą: „Jėzaus vardu, aš skelbiu aklumą priešo akims, kuris buvo priskirtas man, kad mane stebėtų.“ Prisijungiau prie kitų karių ir pasiekėme kalno papėdę. Mes kopėme susikaupę, susitikome savo erelius ir išvykome skelbdami 91-ą psalmę.

 

Atvykau prie krovininio laivo, kuris stovėjo vandenyje. Jis buvo pilnas konteinerių, kurie buvo sukrauti vienas ant kito. Tuomet pamačiau netoli dešinėje esančią kranto liniją. Aš supratau, jog krovininis laivas buvo pilnas prekių, bet jam buvo įsakyta jų nepristatyti. Supratau, jog tai priešo strategija, kad pakenktų prekių tiekimui, kaip kontrolės forma, kuri yra dalis priešo plano. Tuomet išvydau Trumpo nuotrauką.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau apie tai, ką aš mačiau, ir aš galvojau, ar Trumpas padės tai pakeisti. Jėzus pasakė: „Jis (Trumpas) yra Mano Kyras. Jis pakenks priešo planui ir atneš jiems uždelsimą, nes dar neatėjo priešo metas. Mano planas yra tai, kas svarbu, ir tai nugalės.“ Iz 45:1 „Taip sako Viešpats savo pateptajam Kyrui, kurį Jis pasirinko, kad atiduotų jam tautas ir nuginkluotų karalius, atidarytų duris ir vartų niekas jam neuždarytų.“ Ačiū, Viešpatie! Aš pasakiau Jėzui, kad prašau nebedelsk daugiau! Ir Jėzus atsakė: „Beveik viskas padaryta, dukra.“ Aš žinau, kad priešas stengiasi kuo greičiau prastumti savo planą, nes jis nori pakeisti nustatytus laikus, o kai Trumpas yra pašalintas iš savo kelio, tuomet atrodo, jog priešas daro kiek įmanoma daugiau dėl šios pasitaikiusios galimybės. Bet aš tikiu, jog bus atskleista daugiau korupcijos. Man buvo priminta, jog daug dalykų vyksta dvasiniame pasaulyje, apie kuriuos aš nežinau, ir aš turiu prisiminti, jog Dievas DAR NEBAIGĖ ir, kad ką JIS SAKĖ, TĄ JIS IR PADARYS! Taip, Viešpatie! Amen!

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Ekrane išvydau Trumpą, kalbantį nuo nedidelės pakylos. Aš iškart supratau, jog jis kalba apie užlaikytą krovininį laivą ir priešo planą. Aš supratau, kad Trumpas labai gerai tai žino ir apie tikslus, esančius už šio plano. Vaizdas pasikeitė ir aš iš arti išvydau Trumpą, sėdintį prie didelio stalo, pasirašantį dokumentus. Supratau, jog pasirašyti dokumentai pakeis/atneš uždelsimą daliai priešo plano. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Trumpą iš profilio ir mačiau, kaip iš jo burnos ėjo ugnis, kol jis kalbėjo. Ugnis įbaugino priešus ir jie bėgo.

 

Jėzus pasakė: „Tai Mano valia, kuri bus įvykdyta – Mano planas yra svarbus. Budėk ir lauk. Būk kantri, nes Mano ranka suduos smūgį priešui.“ Ačiū, Viešpatie!

 

Iš Trumpo burnos skries ugninės strėlės, kurios įneš baimę į priešo stovyklą. „Pasiųsk žaibus ir juos išsklaidyk, laidyk strėles ir sunaikink juos.“ Ps 144:6. Dievas panaudos Trumpą, kad iššautų ugnines tiesos ir teisingumo strėles ir kad toliau atskleistų melą ir korupciją. Trumpas sukurs politiką/veiklos kryptį, kuri atitaisys tai, ką padarė korumpuota vyriausybė. Jis yra už krikščionis, už Izraelį, už gyvybę ir jis yra prieš globalistų planą. Nenuostabu, jog priešas nori jį pašalinti iš kelio.

 

Man buvo priminta, jog nors Trumpas bus Dievo panaudotas kaip Kyras, tačiau Trumpas nėra Gelbėtojas. Aš negaliu sutikti su viskuo, ką jis kalba, arba kaip jis kalba, bet Dievas panaudoja netobulumus, kad įvykdytų Savo tikslus. Kaip visa tai įvyks, jau ne mano problema. Tai Dievo sritis. Aš esu pakviesta perduoti Dievo žinutes ir melstis dėl jų išpildymo.

 

Heb 12:2 „Žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.

 

2 Kor 10:5 „Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui.“

 

Dan 7:25 „Jis (šėtonas) kalbės išdidžiai prieš Aukščiausiąjį ir vargins Aukščiausiojo šventuosius, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą...“

 

1 Sam 12:16 „Stovėkite ir žiūrėkite į tą didelį dalyką, kurį Viešpats darys jums matant.“

 

Iz 59:1 „Viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti, nei jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų.“

 

Ef 6:10-18 (Dievo ginkluotė)

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/03/29/vision-349-the-sitting-cargo-ship-fire-out-of-trumps-mouth/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

„Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius.“ (Efeziečiams 6:10-18)