Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 288 – Angelas Arielis: Trimitai – Nr. 1 ir 6 / Mano dvasinis sodas

2021 m. gegužės 22 d., šeštadienio rytas

 

Susitikau su Jėzumi savo sodo vietoje, kaip dažnai aš ten būnu po tyliojo laiko praleisto su Dievu. Ten yra takas, kuris eina per mano sodą (kuris prasideda už jo) ir tęsiasi į vietovę tarp upės mano kairėje ir kalno mano dešinėje. Kai stoviu atsisukusi į upę ir kalną, sodas būna man už nugaros, o upė teka pro sodą ir įteka į vandenyną. Būtent ant šio tako, aš šiandien laukiau Viešpaties Jėzaus. Aš Jį išvydau, ir padėjau savo galvą ant Jo nuostabių sandalais apautų kojų. Esu prislėgta, bet nesugniuždyta. Aš taip pat meldžiu Viešpaties, kad Jis atsiųstų galingai Savo Dvasią, nes dabar yra Sekminių sezonas. Aš taip pat šlovinau Jį už lietų, kurį Jis mums atsiuntė. Dabar mums reikia, kad mus užlietų dvasiškai! Sielos yra ištroškusios. Aš atsistojau ir pajaučiau kaip stiprus vėjas pūtė į mane. Jėzus pasakė: "Tai artėja." Ačiū, Jėzau! Aš paėmiau Jėzų už rankos.

 

Nuėjau į šventyklą ir išvydau Jėzų stovintį vietoje, kur aš būnu nusilenkusi, iškart už laiptų. Matau, angelą Arielį, stovintį mano dešinėje. Aš išgirdau: "Mes jau čia, dukra. Būk ramybėje." Ir aš pajaučiau tokią ramybę, kokią gali duoti tik Viešpats, ir tai privertė mane apsiverkti. Ačiū, Viešpatie. Po kelių minučių, išgirdau: "Ar esi pasiruošusi pamatyti daugiau?" Aš atsakiau: Taip, Tėve, aš esu pasiruošusi. Angelas paėmė mane už rankos ir nuvedė mane į šventyklos dešinę pusę.

 

Aš pažvelgiau ir debesyse iš arti mačiau angelą, kuris buvo vežime, traukiamame keleto žirgų, kurie visi liepsnojo ugnimi. Liepsnos taip pat buvo ant vežimo ratų ir žirgų, bet liepsnos jiems nekenkė. Liepsnos kilo aukštyn maždaug puse kelio. Angelas, esantis vežime, pakėlė savo dešinę ranką ir vienu mostu metė ugnį iš savo rankos. Tada mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau labiau panoraminį vaizdą. Mačiau liepsnojantį vežimą ir žirgus virš debesų savo kairėje, kol jis mėtė nedidelius ugnies akmenis link žemės. Jie atrodė lyg didžiuliai krušos gabalai apimti ugnies! Pastebėjau, jog šis ugnies lietus teko ne visai žemei, bet atrodė, jog labiau konkrečioms žemės vietoms.

 

Angelas Arielis pasakė: "Trečdalis žemės bus sudeginta." Aš paklausiau, ar tai trimitas? Ir Arielis atsakė: "Taip, dukra. Įvyks didžiulis nuniokojimas. Vargas žemės gyventojams! Pabuskite! Valanda jau arti. Atgailaukite ir sugrįžkite pas Viešpatį."

 

Aš paklausiau angelo: Ar ugnis sunaikins tik vietą vietą? Ir angelas atsakė: "Ne, ji apims daugelį vietovių, bet iš viso gausis trečdalis." Aš supratau, jog tai yra pirmasis trimitas iš Apreiškimo 8:6-7: "Septyni angelai, turintys septynis trimitus, pasirengė trimituoti. Ir sutrimitavo pirmasis. Ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir pabiro žemėn. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių, ir visa žalia žolė nusvilo.”

 

Vėl pažvelgiau. Vaizdas pasikeitė ir iš arti mačiau tamsų angelą, stovintį visai už manęs. Sunku nusakyti, koks aukštas jis buvo. Jis buvo apsivilkęs juodu drabužiu su kapišonu, o jo dešinėje rankoje buvo kažkokio tipo kalavijas. Mano vaizdas pasikeitė ir išvydau keturis tamsius angelus, stovinčius ant plačios upės kranto, rankose jie laikė kalavijus. Kalavijai buvo nukreipti žemyn, pasiruošę. Esu mačiusi vieną iš šių tamsiųjų angelų ankstesniame regėjime Nr. 97. Aš paklausiau Arielį: Ar tai 6-asis trimitas? Angelas pasakė: "Taip. Jiems bus suteikta valdžia išžudyti trečdalį žemės gyventojų. Vargas žemės gyventojams! Pabuskite! "

 

Kaip jie žudys žmones? Angelas atsakė: "Su ligų rykštėmis. Tos pandemijos paveiks visą gaublį." Aš paklausiau: Tai artėja kažkas baisesnio už covidą? Arielis atsakė: "Taip, dukra." O aš paminėjau Arieliui: 6-ajame trimite, yra didelis skaičius kariuomenės, bet man to nebuvo parodyta. Angelas atsakė: "Tu žinai iš dalies ir matai iš dalies."

 

Apreiškimo 9:13-19 "Ir sutrimitavo šeštasis angelas. Aš išgirdau balsą nuo keturių ragų auksinio aukuro, stovinčio Dievo akivaizdoje. Jis įsakė šeštajam angelui, turinčiam trimitą: „Paleisk keturis angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės!“ Ir buvo atrišti keturi angelai, parengti nustatytą valandą, dieną, mėnesį ir metais išžudyti trečdalį žmonių. Jų kariuomenės skaičius – aš išgirdau jų skaičių – buvo du miriadai miriadų raitelių. Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais – ugniaspalviais, violetiniais ir sieraspalviais; žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera. Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų piktenybių – nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų. Mat žirgų galia jų nasruose ir uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia."

 

Aš supratau, jog šie trimitai yra dalis Dievo rūstybės. Ir Jėzus patvirtino, jog Kristaus Nuotaka nebus čia palikta rūstybei.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/22/vision-288-angel-ariel-trumpets-1-and-6-my-spiritual-garden/