Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 330 – Popiežius yra netikras pranašas, kuris atliks stebuklą – žaibo blyksnį / Obama yra 2-as valdžioje

2021 m. lapkričio 9 d., pirmadienio vakaras

 

Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje, bet šį kartą buvo kitaip. Šiandien, aš gavau iš draugo/ės dovaną – rankeną su dviem ant jos esančiais kaspinais [Paaiškinimas: greičiausiai čia bus koks nors specialus dalykas, padarytas, kad būtų galima patogiau paimti rankomis tuos kaspinus/juostas, kol yra šokama pagal kokią nors giesmę]. Pasileidau giesmę „Worthy“ [„Vertas“], kurią atlieka John Wilds ir šlovinimo komanda. http://https://youtu.be/lnjryMAv03s. Pradėjau darbuotis su kaspinais ir tai darydama, aš išvydau save Sosto patalpoje. Aš buvau viena priešais Jėzų, šokdama su kaspinu ir išvydau, jog aš užėmiau didelę erdvę. Man buvo leista vienu žvilgsniu pamatyti, ką tas kaspinas padarė, o jis suteikdavo persišviečiantį blizgesį, kai aš jį judindavau. Tai buvo gražu. Kai giesmė baigėsi, pradėjau giedoti vaikystės giesmę „Praise Him, Praise Him all you little children, God is love“ [Garbinkite Jį, garbinkite Jį visi jo mažieji vaikai, Dievas yra meilė“]. Kai pažvelgiau link Jėzaus, aš išvydau keletą vaikų, stovinčių chore, kurį esu mačiusi kelis kartus anksčiau, jie mosikavo sidabrinės ir vaivorykštės spalvų juostomis/kaspinais. Jie giedojo ir šlovino kartu su manimi.

 

Pradėjau melstis. Pasiekusi savo kalną, aš išvydau save apsiginklavusią ir drąsinančią kitus karius, kurie buvo taip pat apsiginklavę, kad jie būtų stiprūs ir toliau darbuotųsi. Mes kopėme kalno šlaitu, kol pasiekėme viršūnę. Įdomu tai, jog šį kartą, aš išvydau, jog daugelis buvusių su manimi išvyko man skelbiant 91-ą psalmę. Mes keliavome kaip grupė. Tai visai kas kita. Mes atvykome prie didžiulio pastato, kuris turėjo didžiulį kiemą. Aš atpažinau, jog tai yra Vatikanas, Italijoje. Man neteko įeiti į vidų, neteko visko pamatyti iš artimo atstumo. Pastebėjau, jog kiti kariai, kurie buvo atvykę su manimi, pasiliko tame pačiame pusapskritimyje ant žemės kaip ir aš. Pradėjau melstis, kad Dievas pašalintų apgaulę apie popiežių nuo žmonių akių, ir kad atneštų jiems išgelbėjimą. Kad Dievas išvaduotų juos iš demoniškos religijos tvirtovės ir kad jie suprastų, jog Jėzus nori bendravimo, kylančio iš meilės. Mes juos palaiminome ir paskelbėme tiesą ir laisvę virš jų.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio. Išvydau skaistų angelą, stovintį Jėzaus dešinėje. Iš pradžių pagalvojau, jog gal aš kažką ne taip padariau. Bet Jėzus pasakė, jog tai vienas iš angelų, kurie padeda mūsų grupei, nes mes kovojome, kad atgautume netoliese esančioje bendruomenėje teritoriją ir žemė būtų pagydyta nuo prakeiksmų. Tai buvo dviejų dienų procesas, nes tai apėmė didelę teritoriją. Aš buvau tokia dėkinga ir padėkojau angelui. Jėzus padėkojo man, jog buvau klusni atlikdama tai, ką Jis pašaukė mane padaryti. Numanau, jog bus liudijimų apie patirtą laisvę. Nors galbūt aš apie juos išgirsiu jau tik tuomet, kai būsiu Danguje, bet aš suprantu, jog tai ką padarėme buvo reikšminga. Šlovė Dievui!

 

Nulipau laiptais, kad pamatyčiau regėjimą. Apačioje susitikau su mane pasitinkančia grupe, su kuria nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau popiežių, apsivilkusį atitinkamais rūbais, sėdintį didžiuliame soste ar kėdėje. Ta kėdė buvo auksinė su brangakmeniais ant jos. Tuomet jo veidas persimainė į vilko veidą. Vaizdas vėl pasikeitė. Išvydau popiežių, stovintį su iškeltomis rankomis, jis žvelgė į aikštę. Supratau, jog ten buvo žmonių, bet aš jų nemačiau. Popiežius kalbėjo galingai, bet aš negirdėjau, ką jis sakė. Tuomet išvydau tamsius besisukančius debesis atsirandančius viršuje. Atkreipiau dėmesį, jog tamsūs debesys buvo susitelkę nedideliame plote. Staiga driokstelėjo žaibo blyksnis, kuris sudavė netoli jų. Nemačiau, kokia buvo ten susirinkusiųjų reakcija.

 

Man buvo priminta ištrauka iš Apr 19:20 „Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera.“

 

Jėzus taip pat man priminė Apr 13:11-13, kur mes skaitome apie antrąjį žvėrį: „...Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybe jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo. Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę.“

 

Aš paprašiau, kad Jėzus patvirtintų, jog popiežius yra netikras pranašas ir Jis atsakė: „Taip, dukra.“ Tai vadinasi, pagal Raštą, jis yra laikomas antruoju žvėrimi? Ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra.“ Vadinasi, pranašas Sadhu teisingai sakė, nurodydamas, jog popiežius yra netikras pranašas ir antrasis žvėris. Ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra, teisingai.“ (Prieš tai dėl šito aš kažkiek abejojau.)

 

Iš viso to gaunasi, jog mano ankstesnis supratimas, jog Obama atliks antrojo žvėries vaidmenį, yra neteisingas. Aš nuoširdžiai dėl to atsiprašau. Aš žinau tik iš dalies ir matau iš dalies. Jėzus priminė man peržvelgti regėjimus apie Obamą ir Jis pabrėžė, jog Obama yra dalis netyrosios trejybės, kaip kad mačiau regėjime Nr. 60, ir jis yra antras valdžioje, jis padės nutiesti kelią Antikristui – leis iškilti pirmajam žvėriui, rems jį ir įves „žvėries karalystės“ rėžimą, panašiai kaip žmogus, kuris būna antras valdžioje ir turi didelę galią. O jeigu mąstytume apie Hitlerį, tai aš manau, jog antras valdžioje žmogus tuo metu buvo nedorasis Henrichas Himleris. Mane kiek supykina nuo šio palyginimo, bet man atrodo, jog šį kartą bus netgi blogiau.

 

Mano ankstesni regėjimai apie Obamą:

 

Nr. 27, 59, 60, 61, 107, 243.

 

Obama dalyvauja susitarime dėl 3-iosios šventyklos statybos Nr. 107 (kartu su Trumpu, popiežiumi ir Antikristu, kurio tapatybė kol kas lieka nežinoma)

 

Obama kalba su autoritetu Europos Sąjungos būstinėje Briuselyje, remia Antikristą Nr. 59

 

Obama remia Antikristą Nr. 243

 

Obama garbina Antikristą Nr. 27

 

Obama pareiškia apie Antikristo garbinimo būtinybę, kitu atveju būsi nušautas Nr. 61

 

Obama ir holografinis Antikristo atvaizdas Nr. 61

 

Obama yra vienas iš netyrosios trejybės narių Nr. 60 (Antikristas, Obama, popiežius – kuris yra netikras pranašas)

 

Tai yra įdomi informacija, bet prašau supraskite Dievo širdį – Jis įspėja mus apie dalykus prieš laiką, nes Jis mus myli. Ir nors taps sunku, mes neturime bijoti. Kai mes turime asmeninį ryšį su Jėzumi, mes gyvename Dievo Artume, nes Jis yra su mumis, mumyse, per mus ir už mus. Mes galime gyventi pergalingai: stovėdami ir atsilaikydami, nes mes pasitikime viskuo, ką Jis daro. Pasilikite giliai įsišakniję Dievo Žodyje. Garbinkite Jį, bendraukime su Tikinčiaisiais, būkite klusnūs dalykuose, kuriuos Jis pakvietė jus padaryti. O jeigu nežinote, tuomet belskite ir durys bus jums atidarytos. Siekite Jo ir jūs surasite Jį, ir Jis nukreips jūsų žingsnius. Ir toliau melskitės – už paklydusius, Izraelį, Trumpą, kad Dievas atmerktų jiems akis dėl vakcinų pavojaus ir nedoro plano, vykdomo pasitelkiant vakcinas, ir už bažnyčią, kad ji prabustų ir pakiltų. Teateina atgimimas! Amen!

 

Dievas ir toliau drebina pasaulį. Jis kviečia atgailai ir kad žmonės sugrįžtų pas Jį. Būkit supratingi apie laiką, kuriame esame.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/11/09/vision-330-the-pope-is-the-false-prophet-who-performs-a-wonder-obama-is-the-2nd-in-command/