Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 346 – Apolonas ir romėnų auksinė moneta / Antikristas iškilo / Dievas apgins Tamara Lich iš Kanados konvojaus

2022 m. kovo 7 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpje. Mosavau vėliavomis pagal Brandon Lake giesmę „Gratitude“ [„Dėkingumas“] https://youtu.be/vA83MufOCoA. Matau save mosuojančią vėliavomis Dievo Artume erdvioje vietoje Viešpaties šventykloje, nes galiu save matyti iš tolimesnio atstumo. Pradėjau melstis ir atėjus laikui skelbti 91-ą psalmę, aš išvydau save ant balto žirgo kartu su kitais kariais, kurie taip pat ant baltų žirgų keliavo viena kryptimi keliu, kuris vedė link kalno. Kai pasiekėme kalno papėdę, nulipome nuo žirgų. Bet prieš pradedant kopti, aš pažvelgiau į grupę ir pastebėjau vieną kareivę su raudona juosta, kuri ėjo per jos šarvus. Supratau, jog ji yra lyderė, turinti aukštesnę valdžią. (Nemačiau jos veido, bet žinojau, jog tai moteris). Tuomet pažvelgiau į kitus karius ir pamačiau, jog jie visi turi skirtingų spalvų juostas. Supratau, jog kiekvienas karys turi valdžią, kuri atitinka jo patepimą. Ir mums augant mūsų patepime (Dievui mus apginkluojant, apvalant mūsų širdis ir veiksmus), mūsų turima valdžia taip pat auga. Mums reikia skirtingą valdžią turinčių lyderių mūsų sferose taip, kaip mums reikia skirtingų patepimų. Tai Kristaus kūnas. Kai kurie laipsniai, sutinkami Dievo armijoje, yra šie: generolai, leitenantai, pulkininkai, kapitonai ir pan. Generolo valdžios pavyzdžiai yra James Goll, Graham Cooke, Cindy Jacobs, Sadhu Sundar Selvaraj ir Mahesh Chavda. Jie taip pat turi skirtingus patepimus. O žemėje yra taip pat, kaip ir danguje. Taip pat yra hierarchija ir su angelais, kurių aukščiausi yra arkangelai, pavyzdžiui, Mykolas ir Gabrielius, ir kiekvienas turi daryti savo darbą. Bet nesvarbu koks valdžios laipsnis, mes visi dirbame vienybėje, dėl Kristaus meilės esame paklusnūs Jam, kad darytume tai, ką Jis pakvietė mus daryti, tapdami Kristaus nuotaka, kuri teikia šlovę Dievui.

 

Tuomet pažvelgiau į dešinę ir pamačiau kai ką su vėliava, esančia ant trumpesnio vėliavakočio, vėliava buvo su Judo giminės liūto atvaizdu. Tuomet išgirdau šofaro ar trimito garsą ir žinojau, jog tai kvietimas į mūšį. Mes pakilome ir išėjome pasitikėdami ir su drąsumu Viešpatyje, kol pasiekėme viršūnę. Užsėdau ant savo erelio ir išvykau, skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau patalpoje, kurioje buvo moteris, ji sėdėjo ant lovos krašto. Ji jautėsi kiek liūdnokai. Supratau, jog tai Tamara Lich, moteris, kuri kovojo už Kanadą ir ji buvo įkalinta dėl savo vaidmens Laisvės konvojuje. Aš padrąsinau ją ir pagiedojau „Be Strong in the Lord“ [„Būk stipri Viešpatyje“]. Tuomet išvydau angelą, stovintį už jos ir Jėzų, sėdintį šalia jos, jis laiko jos ranką. Tuomet Jis uždėjo savo ranką jai ant peties ir pradėjo kalbėti jai. Negirdėjau, ką Jis jai sakė.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau apie Tamarą. Žinau, jog ji buvo įkalinta be užstato ir su ja buvo elgiamasi kaip su nusikaltėle. Su ja buvo neteisingai pasielgta ir Jėzus tai labai gerai žino. Jis man pasakė: „Aš apginsiu ją. Aš panaudojau konvojų kaip katalizatorių ir šios tautos valdžia pasikeis. Ji nebus užmiršta, nes tauta supras, ką ji (ir tie, kurie organizavo ir dalyvavo konvojuje) dėl jų padarė. Aš palaiminsiu ją. Ji bus išleista ir tai bus padaryta Mano laiku.“ Suprantu, jog man tai rašant, Tamara buvo paleista iš kalėjimo, bet ji turės dalyvauti išbandyme/teisme. Dievas apgins ją. Melskitės už ją.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę. Vietoj to, kad prisijungtume prie kitų, kurie ten jau buvo, mes juos praėjome ir nuėjome link Dievo Tarybos patalpos. Išgirdau: „Ateik, dukra.“ Mes nuėjome koridoriumi ir mano kairėje buvo praėjimas į Tarybos patalpą. Virš praėjimo buvo labai aukšta arka. Mane pasitinkanti grupė prie manęs neprisijungė, man einant praėjimu. Kažkas prie manęs prisiartino ir pasveikino mane, sakydamas: „Mes pasiilgome tavęs!“ Man buvo paduotas raštelis, o ant jo buvo užrašytas „Leslyn Lewis“ vardas. Supratau, jog Dievo širdyje yra tai, kad Kanadoje iškiltų lyderis, kuris būtų už gyvybę (pro-life). Jėzus daugiau nieko apie tai nesakė. Žinau, jog ponia Lewis dalyvauja konservatyvios partijos lyderio rinkimuose, bet Dievas neatskleidė, ar ji laimės ar ne. Prašau, melskitės už ją.

 

Tuomet prisėdau netoli durų, nežinodama, ką toliau daryti, nes negalėjau visko aiškiai matyti. (Stengiuosi būti kantri ir nesiskųsti dėl to.) Tuomet prisiartino vyras su ilga barzda, kas man priminė pranašą Jeremiją, ir jis įdėjo man į kairę ranką auksinę monetą. Aš pažiūrėjau į ją ir ant jos buvo pavaizduotas veidas iš profilio. Išgirdau: „Pasižiūrėk romėnų monetas“ ir „Sek paskui pinigus.“ Palikau Dievo Tarybos patalpą ir sugrįžau į vietą, kurioje matau regėjimus. Kiti ten vis dar buvo susirinkę, todėl prisijungiau prie jų ir pažvelgiau.

 

Vaizde išvydau platformą/pakylą, ant kurios už sakyklos ir mikrofono kalbėjo Obama. Mano vaizdas buvo toks, jog galėjau matyti auditoriją iš šiokio tokio atstumo. Mačiau daug vadovų, stovinčių eilėje už Obamos, jo kairėje. Negirdėjau, ką Obama kalbėjo, bet mačiau kad jo lūpos juda ir tuomet jis pasuko savo galvą į savo dešinę pusę ir aš išvydau gerai apsirengusį vyrą, užlipantį laiptais ant pakylos, pasisukantį į dešinę ir einantį link sakyklos. Negalėjau matyti jo veido, nes jis buvo šiek tiek išplaukęs. Jam užėmus vietą už mikrofono, Obama nuėjo kiek už jo, bet stovėjo priekyje kitų vadovų. Nors negalėjau girdėti, ką paslapties vyras kalbėjo, aš supratau, jog jis kalba kaip turėdamas valdžią. Auditorija buvo pakerėta jo kalbos. Tai buvo regėjimo pabaiga.

 

Supratau, jog vadovai, stovintys už Obamos, reprezentuoja vadovus, kurie taps 10 karalių iš Danieliaus 7 ir Apreiškimo 12, 13 ir 17 skyrių. Obama aiškiai turi daugiau valdžios ir yra aukštesnio rango, nes jis stovėjo priešais tuos 10 karalių, bet jis turėjo mažiau valdžios nei vyras, už kurio jis stovėjo. Vyras, kurį Obama pristatė, taps antikristu. Dievas kol kas neleido man žinoti jo tapatybės, bet pasakė: „Jis iškilo.“ Tai reiškia, kad jis yra ant scenos, bet kol kas dar nepasižymėjo.

 

Dėl monetos, aš atlikau tam tikrą tyrimą ir Jėzus patvirtino, jog veidas reprezentuoja romėnų ir graikų dievą Apoloną (Apollo). Man buvo primintas ankstesnis regėjimas Nr. 60, kuriame aš mačiau tris vertikaliai išdėstytas galvas: Apolono (kuris atrodė kaip biustas), kuris reprezentuoja antikristą, viršuje, po juo buvo Obama ir apačioje buvo popiežius, kuris yra netikras pranašas.

 

Yra keletas įdomių palyginimų tarp Apolono ir Liuciferio/Šėtono. Apolonas yra šviesos dievas, kaip kad ir Liuciferis „šviesos angelas“ (2 Kor 11:14). Apolonas buvo gražus ir patrauklus, panašiai kaip Liuciferis buvo (Ez 28:12-15) ir vėl norėtų būti, bet tai tik iliuzija. Nes kai Šėtonas buvo numestas žemėn, Dievas padarė jį bjaurų, kad kiekvienas, kuris pažvelgs į jį, būtų pasibaisėjęs (Ez 28:19) [beje, šis žodis „pasibaisėjęs“, anglų kalboje yra „appalled“, ir šio žodžio tarimas skamba labai panašiai į žodį „apolonas“.] Apolonas taip pat buvo muzikos dievas, o Liuciferis buvo aušrinė žvaigždė (Iz 14:12) ir jis buvo įsitraukęs į šlovinimą, nes „aušrinės žvaigždės gieda kartu…“ Job 38:7. Galbūt jūs surasite daugiau panašumų. Leiskite man žinoti.

 

Auksinė moneta taip pat reprezentuoja pinigus ir galią, kurie rems vyrą, kuris iškils ir taps NWO [Naujosios pasaulio santvarkos] vadovu ir galiausiai užims biblinės pranašystės antikristo titulą. Tie, kurie palaiko ir remia šį vadovą yra turtingos ir galingos grupės, kaip kad Elitas/Illuminati, kurie yra įsitraukę į okultą ir daro įtaką politinėms, socialinėms, religinėms ir ekonominėms ES ir pasaulio struktūroms. Yra paruoštas planas, kuris jau prasidėjo ir galiausiai tai pagimdys NWO, kuris kontroliuos viską. Tai viskas, ką galiu pasakyti dėl posakio „sek paskui pinigus.“

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/03/07/vision-346-apollo-and-the-roman-gold-coin-antichrist-has-risen-god-will-champion-tamara-lich-of-the-canadian-convoy/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

Danieliaus 7 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/DAN.7.LBD-KAN

Apreiškimo 12 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/REV.12.LBD-KAN

Apreiškimo 13 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/REV.13.LBD-KAN

Apreiškimo 17 skyrius: https://www.bible.com/bible/419/REV.17.LBD-KAN

 

“Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelu.” (2 Korintiečiams 11:14)

 

„Taip kalba Viešpats Dievas. Tu buvai tobulumo antspaudas, kupinas išminties ir tobulo grožio. Tu buvai Edene, Dievo sode; tave puošė visokiausi brangakmeniai: sardis, chrizolitas ir deimantas, berilas, oniksas ir jaspis, safyras, rubinas ir smaragdas; iš aukso tavo karuliai ir puošmenos. Tą dieną, kai buvai sukurtas,

jie buvo padirbti. Su kerubu išskleistais ir saugančiais sparnais aš padariau tave globėju; tu gyvenai ant Dievo šventojo kalno ir vaikščiojai tarp ugningų akmenų. Tu buvai be dėmės savo keliuose nuo pat savo sukūrimo dienos ligi buvo nustatyta tavo kaltė.“ (Ezechielio 28:12-15)

 

„Visi, kas tik pažino tave tautose, yra apstulbę; tu tapai pasibaisėjimu, ir tavęs niekada nebebus“.(Ezechielio 28:19)

 

„Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini (Liuciferi), aušros sūnau! Kaip tave sukniubdė ant žemės, tave, kuris išguldei tautas!“ (Izaijo 14:12)

 

„Kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnūs.“ (Jobo 38:7)