Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 337 – Dar vienas įspėjimas apie JAV karinio jūrų laivyno užpuolimą / Sekančios kartos karalystės darbuotojų užtarimas maldoje / „Šios administracijos laikas baigėsi“

2022 m. sausio 3 d., pirmadienio vakaras

 

Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Kai kurios giesmės, pagal kurias šlovinau, buvo seni, bet geri himnai: „I Surrender All“, „I Will Sing Of Your Mercies“, „Holy Holy Holy“ ir Rend Collective: „The Joy of the Lord“.

 

Pradėjau melstis. Man pradėjus užtarti maldoje vaikus dėl vakcinų, aš patyriau dar vieną regėjimą. Tai antras kartas, kai patiriu regėjimą tuo metu, kai užtariu maldoje vaikus dėl vakcinų. Pirmame regėjime, mačiau tris gyvates, kurios reprezentuoja nedorąją sąjungą. Jos buvo surištos trijų galingų angelų, kurie naudojo tris ugnies virves. Bet šį kartą, antrame regėjime, mano vaizdas buvo kitoks ir man buvo parodyta daugiau. Mano vaizdas buvo iš ten, kur stovėjo angelai taip, lyg aš stovėčiau kartu su jais. Iš toliau mačiau virvių, kuriomis buvo surištos gyvatės, ilgį. Tuomet, kairėje, išvydau kaip du angelai pamirkė savo strėles Avinėlio kraujyje ir šovė jomis į gyvates, kad jas kankintų. Šis vaizdas mane labai padrąsino. Kartais, kai aš užtariu maldoje/kariauju, Dievas atskleidžia kaip Jis užtaria kartu su manimi: kas yra daroma dvasiniame pasaulyje, o tai taip pat atskleidžia Dievo strategiją, kaip melstis. Kai mes užtariame, visada kažkas vyksta dvasiniame pasaulyje ir nesvarbu, ar mes tai matome, ar ne. Melskitės už vaikus, nes šėtonas nori pakenkti sekančios kartos karalystės darbuotojams. Melskitės už tėvus, kad Dievas atvertų jiems akis ir jie pamatyti apgaulę. (Mok 4:12 yra ištrauka apie trilinką virvę.)

 

Nuėjau prie savo kalno. Papėdėje buvo daug kariams priklausančių baltų žirgų, kurie ramiai kartu stovėjo, lyg ilsėdamiesi. Netoliese buvo karių grupė, jie vilkėjo ginkluotę. Prisiartinau prie grupės ir padrąsinau juos, o jie, savo ruožtu, padrąsino mane. Supratau, jog mes buvome atnaujinti tikėjime ir pasitikėjime, ir tada mes pradėjome kopti ryžtingai nusiteikę. Niekas negalėjo mūsų atitraukti. Daugelis mūsų laikėme ištrauktus kalavijus, kol kopėme! Dievo šlovei ir Jo tikslams!

 

Pasiekiau viršūnę ir išvykau su savo ereliu skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau virš vandenyno priešais karinio jūrų laivyno flotilę. Supratau, jog tai dalis JAV karinio jūrų laivyno. Tuomet supratau, jog iš šios flotilės ankstesniuose regėjimuose aš buvau mačiusi kai kuriuos laivus, kuriuos ateityje užpuls Rusija Nr. 22 – tai yra atskira ataka iš Nr. 84, 85, 261. Aš taip pat supratau, jog tai įvyks ne tuoj pat.

 

Nuėjau prie baltojo suolelio, kur Jėzus kaip ir visada manęs laukė. Jis toks ištikimas. Mano supratimas toks, jog Dievas panaudos Rusiją, palaikomą Kinijos, kaip bausmės įrankį [prieš JAV], dėl to, jog bus padalinta žemė Jeruzalėje/Izraelyje didžiajame susitarime [„Šimtmečio sandoris“], kuris, deja, ateityje bus sukurtas kartu su Trumpu. Pirmiausia įvyks karinio jūrų laivyno užpuolimas, o toliau seks Rusijos/Kinijos įsiveržimas į žemyną (regėjimai Nr. 2, 170, 183). Dar kartą perskaičius regėjimą Nr. 183, supratau, jog invazija įvyks po didelio žemės drebėjimo, kuris suduos Šiaurės Amerikos Vakarinei pakrantei ir po 3-iosios šventyklos pastatymo, nes Trumpas prie to prisidės. (Regėjimai Nr. 107, 230, 309, 334). Bet deja, jo apsėdimas sudaryti šimtmečio sandorį nulems jo pabaigą ir tauta kentės savo vadovo pasekmes. Supratau, jog atskira ataka kariniam jūrų laivui regėjime Nr. 22 yra kaip įspėjimas. Aš taip pat supratau, jog kitos tautos, kurios dalyvauja šimtmečio sandoryje, taip pat kentės pasekmes dėl Izraelio žemės padalinimo. Prisiminkite, kai jūs paliečiate Izraelį, jūs paliečiate Dievo akies vyzdį. (Zach 2:8, Įst 32:10, Pat 7:2)

 

Nuėjau pažiūrėti įprasto regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę apačioje ir mes nuėjome link regėjimų vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau pastatus iš Vašingtono, JAV. Mačiau Baltuosius rūmus, Vašingtono paminklą ir Jungtinių Valstijų Kapitolijų. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Trumpą, einantį koridoriumi su aukštomis lubomis ir sustojantį pasisveikinti su personalu paspaudžiant rankas. Supratau, jog jis buvo Baltuosiuose rūmuose. Tuomet išgirdau Viešpaties balsą, sakantį: „Artinasi pokyčiai – pokyčių vėjai jau čia. Stebėk ir pamatysi, ką Aš padarysiu. Šios administracijos laikas baigėsi.“

 

Kas Tavo širdyje, Dieve? „Mano širdyje yra tai, kad žmonės persiplėštų savo širdis, o ne savo drabužius – kad nusižemintų, atgailautų ir sugrįžtų pas Mane. Kad jie siektų Manęs visa savo širdimi su tikslu, nes Aš trokštu bendravimo. Jeigu tik jie suprastų kaip labai Aš juos myliu ir noriu juos padaryti sveikus. Aš Esu jų Gydytojas – emociškai, dvasiškai ir fiziškai. Ateikite dabar visi, kurie esate nuvargę, sužeisti ir prislėgti, būkite sujungti su Manimi.“

 

Aš supratau, jog mes turime ir toliau melstis už Trumpą. Jam reikia apsaugos, išminties ir kad būtų atvertos jo akys „vakcinų“ apgaulei ir planams.

 

Sukūriau užtarimo maldą už vaikus.

 

Malda:

 

​Garbinu Tave, Viešpatie Dieve Visagali, Yahweh, Kūrėjau, mūsų Išvaduotojau ir Paguodos bei Malonės Dieve. Meldžiu, jog išgirstum mano maldą už vaikus. Dieve Tėve, aš meldžiu, kad Tu išlaisvintum juos iš priešo sumanymo, kuriuo jis siekia sunaikinti sekančią karalystės darbuotojų kartą panaudodamas nedorą injekciją. Aš skelbiu sunaikinimą virš jų strategijų Jėzaus vardu. Dieve Tėve, sugriauk jų strategijas, atitrauk ir panaikink priešo sumanymą, Jėzaus vardu. Dieve Tėve, Tavo planas, Tavo sumanymas bus įgyvendintas! Aš prašau, Dieve Tėve, kad Tu išleistum angelų armijas, kurios kovotų ir užtartų vaikus, kurios eitų prieš sabotažo dvasias, prieš trukdančias dvasias, kurios siekia juos sužeisti, Jėzaus vardu. Išliek Jėzaus kraują virš kiekvienos demoniškos galvos Jėzaus vardu. Tėve, degink juos Savo šlovės šviesa – Šekina Šlove. Aš prašau, kad Dievo angelai pūstų savo trimitus, kad būtų pasiųstas dangaus garsas, kuris sukurtų sąmyšį, paniką ir baimę priešų stovykloje, galingojo Jėzaus vardu. Ačiū Tau, Dieve Tėve, už tai, ką Tu darai ir ką darysi! Jėzaus vardu.

 

Sutinku su dangumi dėl to, ką Tu, Viešpatie Dieve, paskelbei virš vaikų gyvybių Savo tikslams Savo karalystėje, kad būtų Tau šlovė. Nes Tu sukūrei kiekvieną brangų vaiką Kristuje – sukūrei juos pagal Savo paveikslą, padarei kiekvieną su meile ir su tikslu išskirtinį. Kiekviena jų diena iš anksto buvo kruopščiai suplanuota. Aš skelbiu Tavo darbus virš jų per amžius Jėzaus vardu.

 

Dieve Tėve, mūsų Išvaduotojau ir paguodos Dieve, atsiųsk savo patarnaujančius angelus, kad jie saugotų ir gintų vaikus, kurie yra nekalti. Išvaduok juos iš injekcijos. Tebūna injekcija kaip niekas, kaip ta nuodingoji gyvatė, kuri įgėlė Pauliui ir jam nieko nenutiko Apd 28:3. Skelbiu, jog vaikai nemirs, bet gyvens Jėzaus vardu. Aš skelbiu visišką išgijimą tiems vaikams, kurie dabar yra sergantys, Jėzaus vardu. Tepakyla vaikai! Tegul jie gieda! Nes iš vaikų ir kūdikių garbinimo Tu sukūrei tvirtovę prieš Savo engėjus, kad nutildytumei priešą ir maištautoją Ps 8:2.

 

Dieve Tėve, teisingumo ir gailestingumo Dieve, meldžiu atverk akis tėvams ir išsilavinimo įstaigų darbuotojams, sveikatos apsaugos darbuotojams, vyriausybei ir bažnyčioms, kurios buvo apgautos. Aš meldžiu, kad Tu atskleistum melą ir parodytum tiesą. Aš skelbiu tiesą ir laisvę virš jų visų Jėzaus vardu. Ir galiausiai, Aš prašau Tėve, jog tuos, kuriems bus atvertos akys, tuos, kurie supras tiesą, atvestum į atgailą, bet neleisk jiems paskęsti gėdoje, kaltėje ar smerkime. Aš nuimu šiuos dalykus Jėzaus vardu. Tegul jie patiria visišką Dievo atleidimą ir ramybę Jėzaus vardu, Amen.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/01/03/vision-337-another-warning-of-attack-on-us-navy-interceding-for-the-next-generation-kingdom-workers-this-administration-is-finished/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Biblijos ištraukos:

 

„Vienišą žmogų lengva įveikti, du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinką virvę nutraukti nelengva.“ (Mokytojo 4:12)

 

„Taip sako kareivijų Viešpats, kurio šlovė siuntė mane pas tautas, kurios plėšė jus: “Kas paliečia jus, paliečia mano akies vyzdį!“ (Zacharijo 2:8)

 

„Jis rado jį dykumoje – tyruose vaitojančios dykumos. Priglobė jį, rūpinosi, saugojo kaip savo akies vyzdį.“ (Pakartoto įstatymo 32:10)

 

„Laikykis mano įsakymų, kad rastumei gyvenimą; saugok mano mokymą, lyg jis būtų tavo akies vyzdys.” (Patarlių 7:2)

 

„Paulius pririnko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros iš laužo iššoko gyvatė ir įsikirto jam į ranką.“ (Apaštalų darbai 28:3)

 

„Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei sau šlovę engėjams sugėdinti, kad nutildytum priešą ir maištautoją.” (Psalmyno 8:2)