Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 401 – Sėjėjo nuovokumas / Kanados kalno išsiveržimas / Hitlerio rėžimo iškilimas – reprezentuoja didėjantį antisemitizmą ir antikristą

2024 m. balandžio 29 d.


Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal giesmes: Jason Upton „In Your Presence“ https://youtu.be/yMji7TypHOI?si=SFzjfidQQOJI9HK9, Rend Collective „Hallelujah Anyways“ https://youtu.be/Uj1r0xHmsD8?si=n0nVXISkc1d8nlpB ir Christy Nockels „Everything Is Mine in You“ https://youtu.be/zokDEfvD5gY?si=UzJQl8l7XVv8FSmt. Pradėjau melstis, kaip kad visada darau – meldžiuosi kalbomis ir natūralia kalba už Izraelį ir už paklydusius. Tada atsiradau prie man žinomo upelio.

 

REGĖJIMAS: Mačiau kaip Jėzus lėtai ėjo palei upelį, lyg norėtų, kad Jį pasivyčiau ir eičiau kartu su Juo. Mes praėjome medžiais apaugusią vietą ir užėjome ant žvyruoto tako, kuris veda į laukus, esančius abiejose pusėse. Prieš mums pasiekiant platų pasėlių lauką, ten buvo nedidelis plotelis, maždaug ūkininko sodo dydžio, kuriame atrodė, kad buvo prasidėję arimo darbai, bet dar nebaigti – tebevykstantis darbas. Buvo rami diena, nes nepastebėjau, kad būtų vėjuota. Jėzus turėjo saujelę sėklų ir atsargiai metė jas į gerą dirvą, kuri buvo suarta. Supratau, kad Jėzus į dirvą įmetė nedaug sėklų, bet žinojau, kad tai gerai. Manau, kad šis žemės plotas susijęs su mano pačios įtakos sfera. Žinojau, kad čia yra pamoka, kurią reikia išmokti.

 

INTERPRETACIJA: Sėjėjo nuovokumas yra pamoka: kada arti ir kada sėti. Sėkla yra Dievo žodis/evangelija/tiesa. Tik dalis ploto buvo suarta, nes dalis nenaudojamos žemės buvo suarta panaudojant maldą. Reikia daugiau maldos, kad būtų galima atlikti likusią arimo dalį. Užtarimas malda yra labai svarbus, kad sugriautų kietas širdis, kad jos taptų švelnesnės Šventosios Dvasios darbui. Sėkla/evangelija buvo atsargiai metama ant geros dirvos – širdies, kuri buvo suarta ir paruošta malda, kad priimtų Jėzaus tiesą. Čia buvo pamoka man – jei bandysi sėti sėklą į dirvą, kuri nėra paruošta; ant kietos dirvos, kuri atitinka kietą širdį, širdis atmes tiesą. Be to, sėkla gali neišgyventi, nes ji bus veikiama gamtos veiksnių; vėjas ją nupūs, karšta saulė ją išdžiovins arba paukščiai ją sules. (Priešas pavagia tiesą dėl melų, kuriais mes tikime; klaidingų mokymų, pasaulėžiūros/standartų, akių geismo, kūno geismo, gyvenimo išdidumo ir t. t.) 1 Jono 2:16-17.

 

Kantrus užtarimas maldoje ir nuovoka yra būtini, kad suprastume, kada yra tinkamas laikas kalbėti Dievo tiesą su meile. Kartais yra užtarimo sezonas, po kurio seka poilsis nuo arimo. Tačiau jei klausysimės, Šventoji Dvasia mus ves, kada yra tinkamas laikas. Jei sėkla pasėjama paruoštoje dirvoje, sąlygos yra geros ir Jėzus ją palaisto, sėkla duos didelį derlių. Prisimenu Jėzaus mokymą apie sėjėjo palyginimą Mato 13:1-23.

 

REGĖJIMAS: Mano žirgas pasirodė, ir aš išjojau apsirengusi šarvais, bet šį kartą pastebėjau, kad prie manęs prisijungė ir kiti, jodami savo žirgais. Mes sustojome prie uolos krašto, iš kurios atsivėrė vaizdas į slėnį, ir toliau ėjome pėsčiomis, nes žirgai turėjo likti ten. Visi stovėjome ant uolėto kranto kitoje upės pusėje. Žiūrėdama į kalnus priešais mus, pamačiau daug didelių baltagalvių erelių, skrendančių link mūsų. Jie nusileido netoliese ir mes užsėdome ant jų nugarų. Tiems, kurie matė "Narnijos kronikas: Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta" ar "Žiedų valdovą", tie baltagalviai ereliai, kurie mus nešė, buvo panašaus dydžio kaip ir ereliai iš tų filmų. Išskridome, o aš skelbiau 91-ą psalmę. Kiti buvo su manimi, bet aš jų nepažinau. Mes skridome į kairę ir skridome virš kalnų grandinės vietoj to, kad skristume palei upę slėnyje. Turėjome būti gana aukštai, nes mačiau į tolį keletą mylių prieš save, o apie ketvirtadalis kalnų viršūnių buvo padengtos sniegu. Staiga pamačiau, kaip kalno viršūnė sprogo, tamsiai pilki debesys iškilo ir pradėjo spjaudyti lavą. Mačiau, kad netoliese dešinėje buvo upė, o nuo kalno šono nukritęs akmenų ir medžių nuolaužų mišinys su tirpstančiu sniegu užliejo upę. Mano perspektyva pasikeitė, ir pamačiau porą žygeivių, sustojusių ant tako ir stebinčių išsiveržimą. Nežinojau, kaip arti jie buvo, bet jų veidai buvo sustingę nuo šoko. Nemačiau, ar jie pabėgo, ar kas nutiko jiems.

 

INTERPRETACIJA: Grįžusi prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus apie išsiveržusį kalną. Supratau, kad jis yra Uolinių kalnų grandinėje ir tai paveiks kanadiečius. Žygeiviai akivaizdžiai nesitikėjo išsiveržimo. Įdomu, ar kalnas, kuris išsiveržė, neturi jokios vulkaninės veiklos istorijos. Anksčiau turėjau 5 regėjimus apie kalno išsiveržimą Kanados Uoliniuose kalnuose: Nr. 57, 58, 252, 375, 379.

 

Jėzus sakė: „Prisimink, ką tau sakiau anksčiau: nelaimės didės. Žemė dejuoja, ir tai yra gimdymo skausmų dalis, kurie turi įvykti. Tai nėra klimato pokyčių pasekmė. Aš valdau orus. Naudoju juos įspėti ir teisti žmones. Mano troškimas yra atvesti juos į atgailą ir atstatymą. Aš kviečiu juos grįžti pas Mane: ieškoti Manęs, surasti Mane ir pažinti Mano gilią meilę ir atleidimą.“

 

REGĖJIMAS: Nulipau laiptais ir pastebėjau, kad mane pasitinkanti grupė ten buvo, bet jų labai aiškiai nemačiau. Tačiau žinojau, kad jie mane palaiko. Jie ėjo su manimi į regėjimų vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Ekranas atsivėrė ir pamačiau nacių vėliavą, atrodė, kad ji buvo iš dalies sudegusi. Mano matymo perspektyva pasikeitė ir dabar mačiau senas filmo ištraukas rodomas juodai ir baltai apie Hitlerį ir žmones, kurie jį sveikina. Buvo mojuojama nacių vėliavomis.

 

INTERPRETACIJA: Supratau, kad Hamas/protestai galiausiai bus sustabdyti, nes žmonės pavargo nuo protestuotojų nekontroliuojamo elgesio, piktavališkos antisemitinės retorikos, išpuolių prieš žydų studentus ir maišto prieš valdžią. Manau, kad vyriausybė, ypač dabartinė valdžia, privalo parodyti tvarką, ypač artėjant rinkimams. Manau, kad Ivy League universitetų vadovybė ir įtaka yra atskleidžiama. Tiesiog sekite pinigus. (Žr. žemiau esančią nuotrauką.) Iš dalies sudegusi nacistų vėliava reiškia, kad antisemitizmas tęsis, nes jo bloga ideologija nemirs. Ne tik kad jis toliau augs, bet ir dar labiau pablogės. Hitleris taip pat simbolizuoja antikristą ir ateinančią blogio valdžią. Žr. ankstesnius regėjimus Nr. 15, 251. Taip pat mačiau antikristą, stovintį ant platformos laiptų viršuje prie Šėtono sosto, dar žinomo kaip Pergamo altorius, kuris yra Berlyno Pergamo muziejuje. (Žr. žemiau esančią nuotrauką.) Ankstesni regėjimai Nr. 15, 27, 61. Manau, kad antikristas yra iš Europos šalies, bet ne iš Vokietijos. Jėzus pasakė „Ne“, kai jo paklausiau, ar antikristas yra iš Vokietijos, regėjime Nr. 251.

 

Ištraukoje iš Mato 24:15-16, Jėzus įspėjo: „Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!), tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus.“ Jėzus toliau tęsė Mato 24:21 „Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.“ Tikiu, jog čia kalbama apie Jokūbo vargus.

 

Ši informacija buvo paskelbta Amiro Tsarfati „Telegram“ paskyroje, bet taip pat radau ją interneto vaizduose. Šaltinis yra JAV Švietimo departamentas. Amiras pranešė, kad nuo 2001 m. Kataras Amerikos universitetams suteikė apie 5 milijardus dolerių, daugiau nei bet kuri kita užsienio vyriausybė, be jokio viešo pripažinimo (čia nesistebiu!). Kadangi Kataras yra Hamas vadovybės buveinė, galime suprasti, kodėl universitetai nenorėjo griežtai reaguoti į studentų veiksmus.

 

 

Šėtono sostas/Pergamo altorius Berlyno Pergamo muziejuje. Mačiau antikristą (jo veidas visada neryškus), stovintį ant tų baltų laiptų viršaus ir reikalaujantį būti garbinamam. Mačiau Obamą stovint ant laiptų ir, maždaug pusiaukelėje, jis priklaupė prieš antikristą, regėjimas Nr. 27. „Pergamas, kur yra šėtono sostas.“ Apr 2:13. Tai yra dabartinėje vakarų Turkijoje. Taip pat žinomas kaip Dzeuso altorius. Dokumentinis filmas „Pergamas: kur gyvena šėtonas“ https://youtu.be/N2ND_5JBnIw.

http://​https://thepropheticbride.wordpress.com/2024/04/29/vision-401-discernment-of-the-sower-eruption-of-a-canadian-mtn-hitler-regime-rising-representing-the-increasing-rise-of-anti-semitism-and-the-ac/***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

„Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.“ (1 Jono 2:16-17)

„Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni – šimteriopą grūdą, kiti – šešiasdešimteriopą, dar kiti – trisdešimteriopą. Kas turi ausis, teklauso!“ Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės slėpinius, o jiems neduota. Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais dėl to, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai:

 

Girdėti girdėsite, bet nesuprasite,

žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite.

Šitos tautos širdis aptuko.

Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis,

kad kartais nepamatytų akimis,

neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi

ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau.
 

Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums: daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo.O jūs dabar pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų – tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių – tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje – tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą. “ (Mato 13:1-23)

 

„Aš žinau, kur tu gyveni – ten, kur šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigynei mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jus, kur gyvena šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas.“ (Apreiškimo 2:13)