Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 296 – Apr 16:3-4: Dievo rūstybės dubuo Nr. 2 ir dubuo Nr. 3 / Žvėries karalystės identifikavimas

2021 m. birželio 10 d., ketvirtadienio rytas

 

Buvau Dievo šventykloje nusilenkusi priešais Jį savo Dievo laiku arba tiesiog buvimo su Dievu laiku. Būti tyliai priešais Viešpatį – tai disciplina, kuri man nėra lengva. Esu dėkinga Dievui už jo malonę. Dievas šiandien mane padrąsino. Jis taip pat man priminė susikoncentruoti ties Juo, kai būna sunku. Jis daro didelį darbą, net jei aš kol kas ir nematau rezultatų. Dievas taip pat sakė, jog aš turėčiau toliau studijuoti. (Jis pakvietė mane studijuoti Danieliaus ir Apreiškimo knygas. Lėtai viskas vyksta.)

 

Angelas Arielis stovėjo šalia manęs, mano dešinėje, ir aš supratau, jog aš turėčiau eiti su juo. Aš atsistojau, ir mes nuėjome išilgai vietos, esančios šventyklos dešinėje. Tada Arielis pasakė: “Aukščiausiojo Dievo tarnaite, pažiūrėk.”

 

Išvydau visžalių medžių mišką, kuris buvo prie ežero apsupto kalnais. Aš iškart pastebėjau, jog ežeras nebuvo įprastos vandens spalvos – jis buvo tamsiai raudonas. Mano vaizdas pasikeitė ir aš dabar stovėjau ant kranto, miškas buvo už manęs, o ežeras priešais mane. Ežeras atrodė kaip tamsus kraujas! (Aš esu buvusi slaugė, todėl galėčiau pasakyti, jog jo spalva atrodė kaip kraujas, kuris neteko deguonies). Taip pat mačiau, jog ten buvo negyvų žuvų plūduriuojančių paviršiuje ir vietovė, kurią galėjau aiškiai matyti, buvo pilna musių. Tai buvo šlykštu. Negalėjau nieko užuosti, bet galiu įsivaizduoti, jog visa vieta turėjo baisiai dvokti. Tuomet vaizdas pasikeitė ir mes ėjome virš didžiulio vandens telkinio, panašiai kaip vandenynas, bet vanduo buvo tamsiai raudonas, toks, koks ano ežero. Atrodė lyg būtų kraujas. Nemačiau negyvų žuvų ar kitų jūros gyvūnų plūduriuojančių ant šio vandens telkinio. Jau ruošiausi klausti Arielio apie visa tai, ką mačiau, bet prabilo Dievas.

 

Dievas pasakė: “Dubenys greitai bus išpilti. Man tai neteikia malonumo. Atsiverskite (atgailaukite) ir sugrįžkite pas Mane! Įspėk mano žmones.”

 

Aš supratau, jog tai yra du Dievo rūstybės dubenys iš septynių, kurie bus išlieti, remiantis Apr 16. Pirmas vaizdas, kurį mačiau – ežeras pripildytas kraujo – yra 3-ias dubuo (Apr 16:4), o antras vaizdas, kurį mačiau – vandenynas pripildytas kraujo – yra 2-as dubuo (Apr 16:3). Atrodo, jog man dalykai yra rodomi ne chronologine tvarka.

 

Apreiškimo 16:3, 2-as dubuo: “Antrasis (angelas) išpylė savo dubenį jūron; ji tapo lyg numirėlio kraujas, ir visi gyvūnai jūroje išgaišo.”

 

Apreiškimo 16:4, 3-ias dubuo: “Trečiasis (angelas) išliejo savo dubenį į upes ir vandens šaltinius, ir jie pavirto krauju.”

 

Apreiškimo 16:5 yra rašoma, jog 2-as ir 3-ias dubuo yra teismas tiems, kurie praliejo Dievo šventųjų (tikinčiųjų) ir pranašų kraują. Jis jiems davė gerti kraują, kaip jie ir nusipelnė.

 

Šventoji Dvasia nukreipė mane pasiskaityti Danieliaus 7 skyrių ir palyginti jį su Apreiškimo 13 skyriumi. Ir aš staiga suvokiau žvėries tapatybę.

 

Danieliaus 7:23-25 rašoma: "Ketvirtasis žvėris reiškia, kad bus ketvirtoji karalystė žemėje, besiskirianti nuo visų kitų karalysčių; ji praris visą žemę, sutryps ją ir sudaužys į šipulius. O dešimt ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils dešimt karalių (iš VIENOS karalystės, kuri yra žvėries karalystė), o po jų ateis dar vienas. Šis (antikristas) skirsis nuo ankstesniųjų ir pašalins tris karalius. (Iš viso gaunasi, jog lieka 7 karaliai (7 galvos), plius antikristas.) Jis (antikristas) kalbės išdidžiai prieš Aukščiausiąjį ir vargins Aukščiausiojo šventuosius, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą. (Iš Dan 2:21). Jie bus atiduoti į jo (antikristo) rankas vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko." (3,5 metų) Jokūbo nelaimės metas.

 

Apreiškimo 13:1 rašoma, jog žvėris iškyla iš jūros su dešimčia ragų ir septyniomis galvomis. 2-oje eilutėje rašoma, jog drakonas (antikristas) suteikia savo valdžią žvėriui. Viena iš jo GALVŲ yra mirtinai sužeidžiama, ir ta žaizda “stebuklingai” užgija ir pasaulis lieka nustebęs. (Viena galva yra vienas iš septynių karalių, kurie liks po to, kai bus pašalinti trys karaliai). Jie nuseks paskui žvėrį ir garbins drakoną, nes jis atidavė savo valdžią žvėriui. Tuomet 7-oje eilutėje žvėriui buvo leista piktžodžiauti prieš Dievą ir buvo leista kariauti su šventaisiais (tikinčiaisiais) ir juos nugalėti.

 

Esu mačiusi Obamą, kaip antrą žmogų valdžioje, hierarchijoje (Nr. 60). Jis remia antikristą Nr. 43 ir

remia antikristo hologramą (regėjimas Nr. 61), garbina jį (Nr. 27) ir kalba su didele galia ir valdžia (Nr. 59, 61). Žinau, jog jis yra dalis žvėries sistemos, nes jis atlieka didelį vaidmenį Naujojoje pasaulio santvarkoje (NWO). Esu mačiusi Obamą Briuselio parlamento pastate – tame, kuris primena Babelio bokštą Nr. 59, 243. Esu mačiusi NWO, ir kaip jų kariai demonstruoja savo valdžią Nr. 14, 53, 59, 229. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie 10-ties karalių iškilimą Nr. 93.

 

Mano supratimu, jog žvėris yra ši žvėries karalystė, kuri yra Europos Sąjunga, ir kuri pataps NWO (The New World Order – Naujoji pasaulio santvarka).

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/10/vision-296-rev-163-4-bowl-2-and-bowl-3-of-gods-wrath-identity-of-the-beast-kingdom/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Kodėl Babelio bokštas?

 

Šventajame Rašte parašyta, jog "kas buvo, tas vėl bus; kas įvyko, tai vėl įvyks" (Mok 1:9), vadinasi įvykiai, kurie nutiko gilioje senovėje, vėl pasikartos. Kiek kitaip, bet esmė bus ta pati. Todėl studijuojant Šventąjį Raštą, tu gali numatyti, kas laukia žmonių ateityje, nes Dievas viską daro pagal šabloną, įrašytą Šventajame Rašte. Visi įvykiai, kurie yra įrašyti Biblijoje yra tarsi pranašavimas apie būsimus dalykus. Štai, kas buvo nutikę su Babelio bokštu:

 

"Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte (Babilono kraštas) ir ten įsikūrė. Vieni kitiems jie sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime“. Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių – bitumą. „Eime, – sakė jie, – pasistatykime miestą ir bokštą (Babelio bokštas) su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių“. (Pradžios 11:1-5)

 

Babelio bokštas reprezentuoja netikrą religiją, po kuria žmonės "glaudžiasi".

 

Regėjime paminėtos ištraukos iš Šventojo Rašto:

 

"Jis taip kalbėjo: ‘Ketvirtasis žvėris – tai ketvirta karalystė žemėje, kuri skirsis nuo visų karalysčių. Ji ris visą žemę, ją sumindžios ir sutriuškins. Dešimt ragų reiškia dešimt karalių, kilusių iš jos. Vėliau iškils dar vienas, kuris skirsis nuo kitų ir pašalins tris karalius. Jis kalbės išdidžiai prieš Aukščiausiąjį ir vargins Aukščiausiojo šventuosius, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą. Jie bus atiduoti į jo rankas vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko." (Danieliaus 7:23-25)

 

"Aš stovėjau ant jūros kranto. Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turintį septynias galvas ir dešimt ragų, o ant jo ragų buvo dešimt diademų ir ant jo galvų piktžodžiavimo vardas. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą; jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis – lyg liūto snukis. Slibinas davė jam savo jėgą, savo sostą ir didelę valdžią. Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. Žmonės garbino slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį, sakydami: “Kas galėtų lygintis su žvėrimi, ir kas galėtų kovoti su juo!” Jam buvo duotas snukis kalbėti išdidžiai ir piktžodžiauti, ir duota valdžia taip daryti per keturiasdešimt du mėnesius. Ir jis atvėrė nasrus piktžodžiauti Dievui, piktžodžiauti Jo vardui, Jo buveinei ir dangaus gyventojams. Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms.” (Apreiškimo 13:1-7)