Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 360 - Maldos strategijos prieš blogio planą Vinipegui, Manitoboje, Kanadoje / Obama iškyla Europoje

2022 m. birželio 27 d., pirmadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Giedojau pagal šias giesmes: Brian Littrell "In Christ Alone" https://youtu.be/-QgdlnK1Aak Amanda Cook "Kind" https://youtu.be/e9dP8IvGUEo ir Elevation Worship "Worthy" https://youtu.be/Ak5WTb-mgeA Pradėjau melstis. Aš giedojau ir verkiau: "Kalbu Jėzų" savo maldose virš visko už ką meldžiausi [griečiausiai, turima omeny giesmė "I speak Jesus" ("Kalbė Jėzų"), kurią atlieka Charity Gayle]. Žinau, jog tai galingas ir efektyvus būdas melstis. Tuomet išvydau save jojančią ant balto žirgo kartu su kitais kariais. Tada pažvelgiau į dešinę ir išvydau kaip mes visi jojome ore link Jėzaus ir angelų kariuomenių. Tai buvo neįtikėtina. Jėzų mačiau būrio viduryje, Jis buvo ant balto žirgo ir apsivilkęs mūšio rūbais. Kai ten pakilau, aš pažvelgiau žemyn ir supratau, kad mes buvome virš "Shaw" Parko, Vinipege, kur mūšis dėl Kanados Vinipego, Manitoboje, Kanadoje, tiurėtų įvykti šios liepos ilgąjį savaitgalį. Žmonės iš visos šalies čia susirenka. Tai laikas atgailai ir išgijimui, maldai už atgimimą ir šlovinimui. Aš supratau, jog tai laikas pavesti arba išleisti angelų armijas, kad jos padėtų mums pagal Dievo valią. Mūšis vyksta ir aš buvau užpulta ir tie, kurie yra viso to tirštumoje stipriai jaučia priešo ugnį. Toliau melskitės už šį įvykį. Ačiū.


Grįžinėjau atgal prie upelio, kuriame mirkiau savo kojų pirštus ir iš kurio gėriau. Aš ilsėjausi ten, tuomet užsėdau ant savo žirgo ir išjojau link kalno. Su daugeliu kitų užkopiau į jį, susiradau savo erelį ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Atvykau prie keisto vaizdo. Aš išvydau vyrą, einantį per patalpą, kad atsisėstų į prestižinę kėdę. Man tai priminė kėdę, kokią esu mačiusi parlamento apstatyme. (Žiūrėkite nuotrauką, kurioje yra panaši kėdė, kokią mačiau.) Ji buvo senovinė medinė su raudona oda ant atlošo, sėdynė buvo su porankiais. Kėdės kojos buvo kiek išlenktos pabaigoje. Vyras sėdėjo kėdėje, bet tuomet angelai jį apsupo ir surišo jį su trilinka virve ir uždėjo dangalą jam ant burnos. Jis negalėjo judėti ir kalbėti. Tuomet išvydau angelus, nupjaunančius kėdės kojas. Kėdėje sėdintį vyrą atpažinau esant 2022 metų Vinipego kandidatą į merus Glen Murray.Grįžau prie baltojo suolelio ir paklausiau Jėzaus apie tai, ką aš ką tik mačiau, nes ne visai tai supratau. Jis pasakė: "Tai strategija, kaip melstis prieš tai, ką priešas nori padaryti Vinipege. Išleisk angelus, kad tau padėtų."


Glen Murray reprezentuoja priešo planą. Kėdė reprezentuoja valdžią. Kėdės kojų nupjovimas reiškia nupjauti jo galią ant kurios jis sėdi. Trilinka virvė skirta surišti kaip parašyta Mok 4:12 "Vienišą žmogų lengva įveikti, du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinką virvę nutraukti nelengva." Ir Mato 16:19 Jėzus pasakė: "Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje". Taip pat Mato 18:18-19. Dangalas virš jo (Glen Murray) burnos yra tam, kad panaikintų jo maištingus žodžius, jo kalbą dėl plano, kuris nukreiptas prieš Dievą. 2 Kor 10:5 "Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui." Danieliaus 6:22 mes skaitome: "Mano Dievas atsiuntė savo angelą, ir šis užčiaupė liūtų nasrus..." Ir prisiminkite, jog neklusnumas – ne mažesnė nuodėmė už būrimą/raganavimą, o išdidumas/arogancija/pasikliovimas savimi – tarsi stabmeldystės blogis. 1 Sam 15:23. 


Jėzus ragina mus kovoti naudojant Rašto ištraukas, kad suduoti į taikinį, sugriauti priešo planus skelbiant ištraukas, uždarant ir užantspauduojant su Kristaus krauju priešo duris ir su angelų pagalba. Kas yra priešo planas, o kas ne, reikia įžvalgos, kad tai nustatyti, bet mes žinome, jog tai bus priešinga Dievo Žodžiui. Jėzaus vardu, aš meldžiu, kad pagal Dievo valią būtų išleisti angelai, kad pagelbėtų ir kovotų su priešu. Angelai, kurie kariauja - suriškite su ugninėmis virvėmis ir sunaikinkite visus užrašytus, žodinius ar paslėptus priešo planus. Padėkite mums uždaryti duris priešui ir užantspauduoti jas su Kristaus krauju. Angelai, kurie užčiaupia nasrus - užčiaupkite burną to, kuris kalbės bet ką iš savo arogantiškos ir maištingos širdies, kuris iškelia save prieš Dievo pažinimą. Angelai, kurie sunaikina galias - sumažinkite, panaikinkite paramą (pvz. finansinę ir pan. ir skelbiame sumaištį jo organizacijoje ir pan.). Teisingo teismo angelai būkite išleisti. Tėve, meldžiu, jog ir toliau suteiktum mums strategijas, kad nugalėtume priešą su maldomis, kurios pataiko į taikinį. Amen! Aš jau kurį laiką savo maldos tarnystėje išleidinėju angelus. Pranašė Patricia Show puikiai paaškina, kaip mums yra suteikta valdžia išleisti angelus, kad mums pagelbėtų. https://youtu.be/LLd6K3wN9m0


Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link tos vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Išvydau Obamą, spaudžiantį rankas su kitais svarbiais asmenimis, jam įeinant į didžiulę patalpą su labai aukštomis lubomis. Esu šią patalpą mačiusi anksčiau. Ji Europoje. Tuomet jis perėjo per tą patalpą ir atsitraukė kėdę nuo apvalaus stalo, kad ant jos atsisėtų. Tuomet vaizdas pasikeitė. Mačiau Obamą kalbantį nuo sakyklos, besikreipiantį į kitus valdžioje esančius asmenis. Manau, kad jis buvo pastate, kurį esu mačiusi ankstesniuose regėjimuose.


Aš suprantu, jog šiame regėjime apie ateitį, Obama jau bus palikęs JAV. Jis bus priimtas Europoje ir iškils valdžioje. Ankstesniame regėjime Nr. 350, aš mačiau Obamą išvykstantį iš JAV ir skrendantį į Europą. Obama iškels vadovą - žmogų, kuris taps Antikristu. Žiūrėkite ankstesnį regėjimą Nr. 243. Taip pat žiūrėkite Nr. 59, 61, 346. Regėjime Nr. 27, aš mačiau Obamą, garbinantį Antikristą. O regėjime Nr. 330, Obama yra parodytas kaip esantis antras valdžioje. Jis yra dalis žvėries sistemos. Dvi nuotraukos - apvalus stalas gali būti ES vadovų stalas, o vieta, kurioje Obama stovėdamas kalbėjo už sakyklos gali būti ES parlamenas, kuris renkasi Briuselyje.
https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/06/27/vision-360-strategies-to-pray-against-an-evil-agenda-in-winnipeg-mb-canada-obama-rises-in-europe/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, kurios paminėtos regėjime:

 

"Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks." (Mato 18:18-19)


"Juk neklusnumas – ne mažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi – tarsi stabmeldystės blogis." (1 Sam 15:23)