Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 378 - Dar vienas regėjimas: Meteoras trenksis į Jutą, JAV / Išganymo šalmas / Dar vienas regėjimas apie Bideną karste

2023 m. sausio 10 d., antradienio vakaras


Antradienio rytas. Regėjimas: Mano regėjimo laikas prasidėjo antradienio rytą, kai aš leidau ramų laiką arba, kitaip sakant, tiesiog buvau su Dievu. Mačiau save, priklaupiančią priešais Viešpatį Dievą didelių baltų laiptų apačioje Jo šventykloje. Dievas buvo paslėptas kaip skaisti balta Šviesa. Tuomet mačiau, jog mane pakėlė vėjo gūsis, kurį aš galėjau matyti. Tai sunku nusakyti, nes jis judėjo taip, kaip Šventosios Dvasios vėjas atrodytų ir kartu jis buvo lengvas su aukso dulkėmis ir permatomas. Mačiau save įvyniotą į šį gražų vėją ir nešamą. Aš stengiausi sugrįžti ten, kur aš buvau, bet vėjas neleido man sugrįžti ant grindų. Aš toliau kilau, pro lubas ir į lauką, šiek tiek virš šventyklos stogo. Staiga buvau pagauta angelo ir dideliu greičiu iškeliavome į kosmosą. Priešais mane buvo ryški šviesa, bet staiga ji išnyko. Žvelgiau priešais save ir mačiau, kaip galvojau, krintančias žvaigždes. Jos atrodė kaip maži ryškūs šviesos kamuoliai su dulkių uodegomis, kurios tęsėsi už jų. Nebuvo jų daug, galbūt septyni ar panašiai, bet pats vaizdas buvo gražus. Mačiau žemiau mano kairėje esančią Žemę ir suvokiau, kad jie keliauja link Žemės. Nemačiau, kad meteorai trenktųsi pro atmosferą, bet žinojau, kad kai kurie trenksis.

Interpretacija: Šventoji Dvasia man priminė meteorą iš ankstesnių regėjimų, kuris trenksis į Jutą: Nr. 33, 164, 259. Tikiu, jog tai dar vienas regėjimas, kuris patvirtina, jog Dievas įspėja, konkrečiai, Mormonų bažnyčią Jutoje, JAV. Jei jie toliau atmetinės Jo tiesą ir atsisakys atgailauti, tuomet jiems artinasi teismas. Išgirdau Viešpatį sakant: "Aš vis įspėdavau ir įspėdavau, Mano Žodyje aiškiai pasakyta, kas yra tiesa. Jų doktrina yra klaidinga ir ji veda žmones į pragarą. Bet Aš budinu šią bažnyčią ir kviečiu iš jos likutį. Jie suvoks melą ir paliks juos, siekdami Mano tiesos. Aš toliau kviečiu atgailai. Aš greitas atleisti ir susilaikyti nuo nelaimės siuntimo." Suprantu, kad atgaila turi prasidėti nuo jų vadovų ir tuomet tapti bendru reikalu. Paraginsiu tikinčiuosius melstis už Jutos žmones ir už tuos, kurie priklauso mormonams.

Malda: Aš skelbiu, jog Jutos/Mormonų bažnyčia sužinos tiesą ir tiesa juos išlaisvins! Kad išgelbėjimas nėra užsidirbamas, bet tai dovana iš Tavęs. Šventoji Dvasia, darbuokis jų širdyse. Meldžiu, Tėve, kad Tu išleistum tiesos ir laisvės angelus, kad jie suvoktų tiesą. Kviečiu Tavo išmintį ir apreiškimą ir kad Tu suteiktum jiems malonę patirti Tavo Artumą, kad jie sužinotų, kas jie yra Tavyje ir iš tiesų suvoktų kaip labai Tu juos myli, Jėzaus vardu. Skelbiu Tavo likučio derliui pasiruošti. Tegul jis būna didžiulis Jėzaus vardu! Amen.

Regėjime Nr. 164, 2019 m. birželio 1 d. Jėzus pasakė: "Tai teismas tam miestui (Solt Leik Sičiui). Jie iškreipė Mano Žodį ir jų pamatas yra melas, kuris veda žmones iš kelio. Jų didelio sielvarto diena artinasi. Atgailaukite!" Kiek aš suprantu Mormonų knygą XIX amžiuje parašė vyras vardu Džozefas Smitas. Yra toks puikus dokumentinis filmas, kuriame atskleidžiama kaip Džozefas Smitas ir jo pranašai neišlaiko pranašo testo (Pakartoto Įstatymo 18:21) https://youtu.be/FrqkaKz_SSg. Esu mačiusi ir daugiau regėjimų, kuriuose didelis meteoras suskyla ir trenkiasi į skirtingas vietoves Žemėje Nr. 129, 285, 279, bet man buvo parodyti tik du taikiniai į kuriuos jis trenksis: Solt Leik Sitis, Jutoje, JAV ir Nr. 279 Niagaros krioklių vietovė Kanadoje.

Antradienio vakaras. Regėjimas: Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal Jeremy Riddle giesmę "His Name is Jesus" https://youtu.be/cgD8xZsIxqU. Pradėjau melstis. Atvykau prie man žinomo upelio ir pamačiau Jėzų, stovintį netoliese. Išvydau kareivę, sėdinčią ant pakankamai didelio akmens prie upelio, ir ji nusiėmė šalmą. Aš taip pat buvau apsivilkusi savo ginkluote ir nuėjau atsisėsti šalia jos. Žinojau, kad ji vargsta. Šalmas reprezentuoja išganymą Dievo ginkluotėje Ef 6:17. Tai didžiausia mūsų apsauga, bet jis reiškia daugiau nei tai. Jis taip pat reprezentuoja mūsų minčių apsaugą, išlaikydamas mūsų mintis įkalintas, kad paklustų Kristui ir primindamas, kas mes esame Jame. Mes visi esame girdėję, kad mūšis vyksta mintyse. Jeigu nesilaikysime įsišakniję Jo Žodyje, įsmeigę savo akis į Jėzų, tuomet mes pamiršime, kas mes esame Kristuje ir suteiksime priešui atviras duris jo schemoms. Jis panaudos nuovargį, abejones, ir kai kuriems tai reiškia abejojimą tuo, ką tu žinai ir ką esi girdėjęs (girdėjau pavyzdį "Ar tikrai Dievas taip pasakė?", kaip kad šėtonas sakė Ievai), taip pat, sumišimas, užimtumas, lyginimasis su kitais, baimė, stresas ir nerimas ir pan., kai visa tai paliekama be priežiūros, tai gali nuvesti į pasidavimą. Mačiau kaip kiti atvyko padrąsinti išvargusios kareivės ir tuomet Jėzus atėjo ir atsisėdo šalia jos, kai aš atsistojau ir ruošiausi eiti. Ji pasiliko prie upelio, kad būtų atgaivinta ir atnaujinta.

Rašto ištrauka: 2 Kor 10:5-6 "Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui."

Išvykau ant žirgo su kitais kariais, užkilau į kalną, susiradau savo erelį ir išskridau, skelbdama 91-ą psalmę. Skrisdama, pažvelgiau į dešinę ir pamačiau kitus karius, skrendančius kartu su manimi. Tiesą sakant, du iš jų atpažinau. Abi jos yra pranašės užtarėjos iš Manitobos, Kanados ir yra vadovės iš "Canadian Firewall" (24-ių valandų maldos sienos iš Kanados valstybės). Viena jų yra Iris, kita - Širlė. Mes visi skridome kartu, kai atvykome į bažnyčią - tą pačią baltą bažnyčią su aukštu bokštu, kurią mačiau ankstesniame regėjime - bažnyčios apvalyme - Nr. 376. Atsiradau kartu su kitais kariais kovojanti su demonu, kuris supo šią bažnyčią. Supratau, jog tai grupinės pastangos ir kad mes buvome susivieniję mintyse, Dvasioje ir tiksle. Į mintį atėjo ištrauka iš 1 Kor 1:10.

Rašto ištrauka: 1 Kor 1:10 "Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties."

Atvykau prie balto suolelio. Aš paklausiau Jėzaus apie tai, kas vyko. Jis tik paminėjo, kad mes būtume arti Jo, būtume akyli dėl susiskaldymo dvasios, ir dėl įsižeidimo dvasios, kuri yra įsišaknijusi išdidume. Būkite malonūs, išlikite nusižeminę ir meilėje. Prisiminkite, jog tai yra šlovė nepastebėti įžeidimo.

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link tos vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Ekranas atsivėrė ir išvydau karius/karinį personalą pilnai apsirengusius ceremonine uniforma, nešančius karstą, apdengtą su JAV vėliava. Jie mūvėjo baltas pirštines ir žingsniavo vieningai nešdami karstą, bet nemačiau, kur jis buvo nešamas. Tuomet Dievas Liūto pavidalu užpildė viso šio vaizdo foną. Jis garsiai suriaumojo ir viskas sudrebėjo. Išgirdau Jį sakant: "Aš pasakiau. Jo laikas beveik baigėsi. Jis bus pašalintas. Artinasi pokyčiai JAV valdžioje."

Interpretacija: Suprantu, kad Liūtas reprezentuoja Visatos Karalių - Visagalį Dievą ir Jo riaumojimas sudrebina dvasinį ir fizinį pasaulius. Riaumojimas man priminė Aslano riaumojimą iš "Narnijos kronikų". Suprantu, kad Dievas kalbėjo apie prezidentą Bideną. Aš esu turėjusi ankstesnį regėjimą, kuriame Bidenas palieka Baltuosius rūmus karste - Nr. 275. Dalykai keisis. Ir Dievas iškels kitus, kurie žino Jį, kad užimtų jų vietas skirtinguose valdžios lygiuose. Toliau melskitės!

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/01/10/vision-378-another-vision-meteors-to-hit-utah-usa-helmet-of-salvation-another-vision-of-biden-in-a-casket/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį." (Efeziečiams 6:17)


"Galbūt tu klausi: ‘Kaip galima žinoti, kad tas pranašavimas nėra VIEŠPATIES ištartas?’' (Pakartoto įstatymo 18:21)