Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 285 – Angelas Arielis: artėjantis teismas – meteorai konkretiems taikiniams

2021 m. gegužės 17 d., pirmadienio rytas

 

Prieš tai dieną, aš buvau po stipria ataka iš abejonių ir sąmyšio dvasių ir mąsčiau, jog reikėtų viską mesti ir pasitraukti iš šios tarnystės! Praėjusių naktį, buvau varginama kankinimų dvasios, ir aš turėjau siaubingą sapną ir prastai miegojau. Priešas nemėgsta to, ką aš darau. (Naujas lygis, nauji demonai...)

 

Todėl, kai atėjau šiandien prieš Viešpatį Dievą, aš verkiau ir buvau visiškai nekokia. Paprašiau pagalbos. Man buvo priminta naudotis valdžia, kurią turiu prieš priešą. (Nežinau, kodėl aš neprisiminiau to daryti anksčiau, juk visgi, aš esu kareivė ir nuolat kovoju su priešu! Ech). Ir Dievas pasakė: "Būk ramybėje." Ačiū, Dieve, už Tavo malonę, kurią suteiki man!!

 

Vėl buvau tyloje ir angelas Arielis stovėjo priešais mane kaip ugnies angelas! Vau! Tuomet jis vėl buvo, koks visuomet būna, ir aš atsistojau ir paėmiau už jo rankos. Mes pradėjome eiti ir palikome šventyklą mano dešinėje. Atsiradau eidama kosmose su Arieliu, virš žemės, antrajame danguje*. Pažvelgiau į viršų, į kairę ir išvydau asteroidą arba labai didelį meteorą, artėjantį link Žemės. Žemė buvo mūsų dešinėje, truputį žemiau, ties 4-tos valandos pozicija ir buvo krepšinio kamuolio dydžio. Tuomet priėjome kiek arčiau prie Žemės. Didelis meteoras trenkėsi į Žemės atmosferą ir suskilo į mažesnes dalis. Šios mažesnės dalys buvo įvairių dydžių, bet vis dar pakankamai didelės.

 

Angelas pasakė: "Meteorai – tai teismas žemei dėl neatgailavimo. Keikvienas meteoras sunaikins konkretų taikinį: miestą ir žemės vietovę. Meteorai – tai dalis suspaudimo. Tu juos pamatysi."

 

Tai tampa pasikartojančia žinute. Dievas įspėja mus atgailauti ir sugrįžti pas Jį! Vargas tiems, kurie keičia Dievo Žodį, kurie iškraipo evangeliją! Atgailaukite! Nesukietinkite savo širdžių. Išeikite iš savo stabmeldystės! Paveskite savo valią Viešpačiui – paveskite savo kelius Jam ir leiskite Jam pagydyti jūsų širdis!

 

Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie meteorus, kurie nukrenta į konkrečius taikinius, t.y. į dvi konkrečias vietas: Solt Leik Sitį, JAV ir aplink esančią vietovę: 33, 164, 259 ir Niagaros krioklių vietovę, Kanadoje: 279.

 

Ankstesni regėjimai apie meteorus, kurie suskyla ir nukrenta ant Žemės: 129, 259, 282.

 

Galatams 1:6-9 "Stebiuosi, kad jūs nuo To, kuris pašaukė jus į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos, kuri, tarp kitko, nėra kitokia, o yra tik jus klaidinantys žmonės, norintys iškreipti Kristaus Evangeliją. Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme, - tebūnie prakeiktas! Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, - tebūnie prakeiktas!”

 

Jono 1:1-2 “Pradžioje buvo Žodis, tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą.”

 

2 Metraščių 7:14 “Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.”

 

Psalmyno 95:8 / Hebrajams 3:15 “Neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje.”

 

Jonos knyga: prisiminkite istoriją apie didžio miesto Ninevės žmones. Pranašas Jona jiems davė žodį iš Viešpaties, jog po 40 dienų Jis sunaikins juos, jeigu jie neatgailaus dėl savo nedorybių. Žmonės patikėjo Dievu! Ninevės karalius paskelbė pasninką visiems žmonėms, ir netgi gyvuliams, ir jie visi atgailavo, vildamiesi, jog galbūt Dievas pasigailės ir nesunaikins jų miesto. Ir Dievas matė, ką jie padarė, atleido jiems ir susilaikė nuo nelaimės, apie kurią Jis buvo sakęs, jog jiems pasiųs.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/17/vision-285-angel-ariel-the-coming-judgment-meteors-on-specific-targets/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

*Antrasis dangus – mano supratimu – tai kitos dimensijos pasaulis, kitaip dar vadinamas dvasinis pasaulis, kuriame egzistuoja demonai ir pan. Tas pasaulis yra visur aplink mus, nebūtinai vien tik kosmose. Čia mano asmeninė nuomonė. Beje, Trečiasis Dangus – taip pat dvasinis pasaulis, kuriame yra Dievas, Jo angelai, rojus ir pan. O pirmasis dangus – visas mums regimas pasaulis, t. y. Žemė, kitos planetos, žvaigždės ir pan., žodžiu, visa regima visata.