Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 366 - 2 dalis - 7 dubuo: didelis žemės drebėjimas / 6 dubuo: išdžiūna Eufrato upė ir 3 varlės (iš jūrų karalystės) / Jautis ir jojanti moteris / Obama paklūsta jaučiui

2022 m. rugsėjo 19 d.


2 dalis


REGĖJIMAS: Tada aš vėl buvau sugrąžinta prie Eufrato upės, ji atrodė lyg būtų pradėjusi džiūti ir angelas ten stovėjo prie vingio. Supratau, kad jis yra ten tam, kad man parodytų, kas įvyks, nes šį kartą jis nieko nekalbėjo. Aš pažvelgiau į vandenį ir iš jo iššoko trys varlės su skeltais liežuviais. Jos atsitūpė ant upės kranto.

BIBLINĖ NUORODA: Trys varlės yra dalis 6-ojo dubens. Apr 16:13,14 ir 16 "Tada aš pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netyrąsias dvasias, tartum varles. O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus; jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios Visagalio Dievo dienos kovai. Jos subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas." (taip pat Apr 19:20)

GALIMA INTERPRETACIJA: Trys varlės reprezentuoja demonišką nedorą sąjungą - drakono (šėtono), žvėries (antikristo) ir netikro pranašo. Skelti liežuviai reprezentuoja demonišką/gyvatės liežuvį, kuris keikia ir sąmoningai apgauna. Jos išniro iš vandens, kuris reprezentuoja tai, kad jos priklauso demoniškai jūrų karalystei. (pvz. Leviatanas).

ĮDOMUMUI: Man buvo priminta varlių rykštė, į kurią buvo įtrauktas Nilas Egipte (Išėjimo 8). Senovės egiptiečiai gerbė varles, nes jos reprezentavo jų deivę Heket, ir simbolizavo vaisingumą ir gimimą. Manoma, kad iš jos vardo kilo vardas Hekatė, graikiškoji raganysčių deivė. Ji buvo vaizduojama moters kūno su varlės galva. (žr. žemiau esančią nuotrauką). Po to, kai varlės įsiveržė į egiptiečių namus ir nudvėsė, buvo nelengvas darbas išvalyti tuos smirdinčius ir pūvančius varliagyvius. Nelabai ir begerbsi jų po viso to.

 Varlės yra siejamos su okultu, raganavimu, pvz. Helovynu, užkeikimais ir prakeikimais. Varliagyviai reiškia dvigubą gyvenimą, nes jie gali gyventi ir ant vandens ir ant žemės, bet turi laikytis netoli vandens. Mano pastorė, kuri yra pranašė, sakė man, kad kol jie šlovino Viešpatį sekmadienio rytą, ji turėjo atvirą regėjimą. Ji išvydo didžiulį demoną, kuris iškilo iš vienos miesto upių (yra dvi upės, kurios teka per miestą, kuriame randasi mūsų bažnyčia). Bažnyčiai toliau tęsiant šlovinimą, didžiulis demonas pradėjo trauktis atgal į vandenį, kol tik jo galva ir akys bekyšojo iš vandnes, o tuomet jis visiškai pasinėrė po vandeniu. Taip mums buvo atskleista galinga strategija kaip nugalėti priešą su savo šlovinimu! (Prisiminkite karaliaus Juozapato istoriją iš 2 Metr 20, kur Judo žmonės giedojo ir šlovino Viešpatį ir Viešpats vietoj jų nugalėjo Moabo ir Amono kariuomenes. Jiems nereikėjo fiziškai grumtis). Bet atkreipkite dėmesį, jog demonas, kuris suprantu yra dvasinis valdovas, išlindo iš vandens. Yra galinga demoniška armija kuri iškyla iš vandens ir tai yra žinoma kaip jūrų karalystė. Kai kurie pranašai yra pasakę, jog tai labiausiai nedora, organizuota ir gausiausia iš šėtono karalysčių. Ten, kur randate bendruomenes įsikūrusias prie vandens, jūs surasite ir jų įtaką. Prisiminkite, pasaulis turi daug vandens - vandenynai, jūros, ežerai, upės ir upeliai, šaltiniai ir pan. Vienas iš geriau žinomų jūrų karalystės valdovų yra Leviatanas. Tai demoniškos hierarchijos valdovas, kuris yra priskirtas konkrečiai vietai, esančiai prie vandens, ir jis valdo tą teritoriją. Tai gali būti kaimas, miestelis, miestas, regionas ar visa tauta ir tai susiję su išdidumu. To pavyzdžių galite surasti Izaijo 27:1, Ps 74:14 ir Job 41. Kai kurie kiti jūrų karalystės demoniškų valdovų pavyzdžiai: Indijos jūros karalienė, dangaus karalienė, Atlanto vandenyno pakrantės karalienė ir jos dešinioji ranka Jezabelė. Įdomumo dėlei: Jezabelė, biblinė karaliaus Ahabo žmona, buvo iš Tyro. Tyras yra uostamiestis prie Viduržemio jūros iš senovinės Finikijos arba dabartinio Libano. Ji augo įsišaknijusi Baalo šlovinimo ir okulto praktikose/ritualuose, įskaitant vaikų aukojimus. Kiti jūrų karalystės dvasių pavyzdžiai: pitonas, sukubai/inkubai, dvasiniai vyrai ir žmonos, raganavimo dvasios, undinai/undinės, dreadlock  [nežinau kaip išversti], vampyrai ir kiti. Daug filmų atskleidžia jūrų karalystę.
 
GALIMA INTERPRETACIJA: tupėjimas ant upės kranto, manau, reiškia tai, kad jos valdo tam tikrą fizinį žemės plotą dvasiniame pasaulyje. Tu negali matyti demonų, bet tu gali matyti įrodymą apie jų įtaką tam tikrai vietovei - apgaulę, kuri veda į bedievystę. (Apr 16:14). 


ĮDOMUMUI: upės krantas, kuris priklauso Eufrato upei, esančiai Irake, yra netoli senovinės Babilono žemės. Aš supratu, jog tai reprezentuoja nedorąjį dvasinį Babiloną, bet tai nereiškia, jog fizinė senovės Babilono vieta ten iškils. Kita vertus, remiantis Dievo Žodžiu, Jis sunaikino ir prakeikė Babiloną, kad jis niekada neiškiltų: "...tu liksi amžina dykynė." (Jer 51:26). Taip pat žr. Jer 13:19-21, 50:39. Įdomu tai, kad Sadamas Huseinas, buvęs Irako diktatorius (1979-2003), buvo apsėstas dėl karaliaus Nebukadnecaro. Jis siekė prikelti senovinius Babilono rūmus, pastatydamas jų kopiją senovinėje vietoje. Jo vardas buvo įrėžiamas kiekvienoje plytoje taip, kaip karaliaus Nebukadnecaro. Šiandien yra pranešta, kad rūmai guli griuvėsiuose, buvo apiplėšti, išpiešti grafiti ir nebepataisomi. https://youtu.be/QtUNHjDmGOY

 

 

 

 

 


Tęsiant toliau su kita regėjimo dalimi, kuri vis dar yra prie Eufrato upės:

REGĖJIMAS: Po to, kai trys varlės išniro iš vandens, prunkščiantis ir besipurtantis jautis/bulius su piktomis raudonomis akimis išniro iš vandens. Jis trypė kanopomis. Ant jaučio nugaros, sėdėjo moteris, gražiai apsirengusi raudonais rūbais ir ji žėrėjo. Tuomet jautis pradėjo šokinėti ir spardytis lyg stengdamasis ją numesti. Man tai priminė vaizdą, kurį jūs išvystumėte, kai kaubojus joja ant jaučio varžybose ir jį bandoma numesti. Moteris buvo numesta nuo jo nugaros ir nukrito priešais jį, ir jis ją sutrypė. Supratau, kad ji mirė.

Apr 17:3-4 "Ir jis dvasios galia nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries... Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonu drabužiu, spindėjo auksu, brangakmeniais ir perlais..." Apr 17:16 "Tie dešimt ragų, kuriuos matei, ir žvėris, – jie ims nekęsti ištvirkėlės, nuplėš jos drabužius ir paliks ją nuogą, ės jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje..." "Ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės karalius“. Apr 17:18.

ŠALIA TO: Mano spėjimas yra tas, kad antikristas netoleruos konkuravimo dėl valdžios ir galios ir dėl tos priežasties jis sunaikins tą moterį.

Nuėjau prie baltojo suolelio vietos. Šiek tiek esu prislėgta viso to, ką regėjau. Tuo laiku, aš tiesiog niėjau pažiūrėti kito regėjimo.

REGĖJIMAS: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau Obamą, kalbantį nuo pakylos ar kažkokios scenos. Mačiau jį taip, lyg pati būčiau auditorijoje. Jis pažvelgė į savo kairę pusę kelis kartis. Supratau, jog ten šalia stovėjo gerai apsirengęs svarbus vyras, kuris jam turėjo didelės reikšmės. Tuomet Obamai iš dešinės, du juodai apsirengę kareiviai atėjo tempdami ant scenos moterį ir staiga įvykdė jai egzekuciją nukirsdami jai galvą. Pakylos kairėje stovėjo vyras, kuris turėjo reikšmės Obamai, nes jis davė savo sutikimą dėl nukirsdinimo.

GALIMA INTERPRETACIJA: Obama atrodo turi valdžią, bet gerai suvokė kito asmens (tapatybė neatskleista) reikšmingumą, į kurį jis turėjo žiūrėti dėl patvirtinimo (galimai tai antikristas). Taip Jėzus man pristatydavo paslapties vyrą ankstesniuose regėjimuose - jo veidas visada man paslėptas. Manau, kad Jėzus neatskleidė antikristo tapatybės, nes dar neatėjo laikas tai žinoti. Bet taip pat, draugė man nurodė, jog Jėzus neleidžia man sužinoti jo tapatybės, kad mane apsaugotų. Patvirtinimas dėl dviejų kareivių, vilkinčių juodas uniformas, jie yra iš NWO [Naujoji Pasaulio Santvarka], ką aš esu mačiusi ankstesniuose regėjimuose: Nr. 12, 53, 61, 229, 312, 334.

Moteris neatsisakė savo tikėjimo Kristumi ir nebuvo jokio išbandymo, atrodė, kad viskas jau nuspręsta. Jos egzekucija įvyko ant scenos, kuri buvo visuotinai matoma visiems. Manau tai taip pat įbauginimo taktika, kad sukurti baimę Kristaus kūne, kad jie nusilenktų antikristui/buliui. Aš visus paraginsiu ir toliau baimę laikyti po savo kojomis Kristuje, kuris bus vienintelis kelias, kad neatsitrauktume.

REGĖJIME, KURĮ TURĖJAU VĖLIAU TĄ SAVAITĘ: Aš išvydau Obamą, priklaupiantį vieną kelį ant laiptų. Kai pažvelgiau į viršų, mačiau, kad jis buvo priklaupęs priešais jautį/bulių, kuris ant dviejų kojų stovėjo ant pakylos. Jautis buvo beveik identiškas tam, kuris iškilo iš vandens. (žr. nuotrauką žemiau).

GALIMA INTERPRETACIJA: Man iškart buvo priminta Volstryto buliaus/meškos statula. Man pasidarė aišku, kad jautis/bulius stovi kaip žmogus (žmogaus figūra, antikristas), siūlydamas klestėjimą ("bulių" rinka) pasauliui, kaip savo pakylą valdžiai. Jautis/bulius reprezentuoja netikrą klestėjimo rinką, nes pinigai tekės, bet tik tiems, kurie priklaups jaučiui/buliui.

 

 


https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/09/19/vision-366-part-2-7th-bowl-the-great-earthquake-the-6th-bowl-the-euphrates-river-dries-up-and-3-frogs-of-the-marine-kingdom-the-bull-and-woman-rider-obama-submits-to-the-bull/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Kai kurie Biblijos mokytojai mano, kad dar nėra įvykęs visiškas Babilono sunaikinimas, toks, koks aprašomas Biblijoje. Jie mano, jog visgi senovės Babilonas bus dar atstatytas, kaip kad tą bandė padaryti Sadamas Huseinas ir tik po to jis bus galutinai sunaikintas.

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs ženklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jiedu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą, degantį siera." (Apreiškimo 19:20)


Išėjimo 8 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/EXO.8.LBD-KAN

2 Metraščių 20 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/2CH.20.LBD-KAN


"Tą dieną VIEŠPATS savo kietu, galingu ir aštriu kalaviju nubaus Leviataną, tą pirmykštį slibiną, Leviataną, tą suktą slibiną. Jis sunaikins slibiną jūroje." (Izaijo 27:1)


"Tu sutraiškei Leviataną ir pašėrei jo kūnu tyrų žvėris." (Psalmyno 74:14) 


Jobo 41 skyrius: http://https://www.bible.com/en-GB/bible/419/JOB.41.LBD-KAN


"O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus; jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios Visagalio Dievo dienos kovai." (Apreiškimo 16:14)


"Negebo miestai apgulti, nėra kam jų gelbėti. Visi Judo žmonės nušluoti į tremtį, visi ištremti. Pakelk akis, Jeruzale! Pasižiūrėk, kaip jie ateina iš šiaurės! Kurgi ta kaimenė, kuri buvo tau patikėta, kaimenė, kuria taip didžiuojiesi? Ką tu sakysi, kai užpuls tave kaip užkariautojai tie, kuriuos tu mokei būti meilužiais? Ar nesurems tavęs skausmai, kaip suremia gimdančią moterį?" (Jeremijo 13:19-21)


"Tad gyvens ten laukiniai žvėrys su hienomis, ten kursis ir stručiai. Niekada jame nebegyvens žmonės, niekas nebesikurs jame per amžius." (Jeremijo 50:39)