Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 348 – Kovinė raketa iš kinų povandeninio laivo / Raudonasis drakonas pradėjo veikti – melskitės už Taivaną / Trys auksiniai bažnyčios žibintuvai

2022 m. kovo 21 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų pagal Joshua Aarono giesmes. Pradėjau melstis dėl pasaulio dalykų. Atėjus laikui skelbti 91-ą psalmę, aš išvydau Jėzų kaip Karalių ant Jo balto žirgo, Jis vadovavo grupei prie kalno. Mes visi buvome apsirengę su ginkluote ir jojome ant savo baltų žirgų sekdami paskui Jėzų. Kai pasiekėme kalno papėdę, aš nulipau nuo žirgo ir pradėjau kartu su kitais kopti į viršų. Jėzus pasiliko ant Savo žirgo papėdėje ir toliau drąsino grupę. Kai pradėjau kopti, aš pažvelgiau į kairę ir išvydau didžiulę demonišką būtybę, skraidančią aplinkui. Ji atrodė kaip juodas drakonas. Mačiau, jog jis šaudė ugnines strėles į karius, kol jie kopė. Pora strėlių pataikė į karį, dėl ko jis pradėjo slysti ir nukrito į kalno papėdę. Mačiau kaip Jėzus pasirūpino tuo kariu: Jis pagydė žaizdas, sustiprino jį tiesos žodžiais ir išsiuntė jį vėl kopti. Taip pat mačiau, kaip kelios strėlės pralėkė pro mus, kai kurios atsitrenkė į mūsų šarvus, o kai kurie kariai buvo nestipriai sužeisti, jie tik akimirkai prarado pusiausvyrą – nuslydo žemyn trumpą atstumą – bet greitai atsigavo. Būtent tuomet aš pamačiau angelus padedančius ir saugančius karius, kol jie kopė, ypač tuomet, kai drakonas pūtė į mus ugnį. Kai pasiekiau viršūnę, mes susiradome savo erelius ir išvykome skelbdami 91-ą psalmę.

 

Mes skridome virš didelio vandens telkinio ir aš pradėjau leistis žemyn ir panirau po vandeniu. Nežinau, kaip giliai aš buvau, bet aš sustojau ir supratau, jog esu prie dešiniojo povandeninio laivo borto. Mačiau ant jo raudoną vėliavą. Tuomet staiga masyvus šūvis pralėkė, mane nustebindamas, išlėkė iš po vandens ir nulėkė į orą. Man nebuvo parodyta, kur jis nulėkė.

 

Grįžau prie baltojo suolelio pasikalbėti su Jėzumi apie tai, ką aš mačiau. Jėzus patvirtino man, jog povandeninis laivas yra Kinijos, o kovinę raketą norėta paleisti į Taivaną. Jėzus pasakė: „Kinija nori įsiveržti į šią tautą. Raudonasis drakonas pradėjo veikti. Melskitės už Taivaną.“ Minėjau Jėzui, jog karas Ukrainoje yra kaip dėmesio nukreipimas, kad kitos tautos galėtų apsiskaičiuoti savo veiksmus. Man tai vėl priminė ištrauką iš Mato 24:6 „Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. Bet tai dar ne galas.“

 

Jėzus tuomet pradėjo kalbėti: „Pasaulis nebebus toks pats, jis nebegrįš į tą patį būvį, kokiame buvo. Tas laikas baigėsi. Priešo planas taps aiškus tiems, kurie nori matyti. Bet Aš dar nebaigiau! Aš budinu bažnyčią. Dar įvyks daugiau sudrebinimų, nes kas tik gali būti sudrebinta, bus sudrebinta! Aš ieškau Savo nuotakos. Bažnyčia turi pakilti dabar, skirtingos bažnyčios iškils skirtingu laiku, bet jau laikas. Kas turi ausis, teklauso, ką Aš sakau bažnyčioms. Sugrįžkite pas savo pirmąją meilę. Atgailaukite ir pilnai sugrįžkite pas Mane. Bažnyčia turi pakilti ir tapti viskuo, kuo Aš trokštu, kad ji būtų – viskuo, ką Aš mokiau ir rodžiau savo pavyzdžiu. Aš išlieju Savo Dvasią. Didysis prabudimas jau beveik čia!“

 

Man buvo primintas didydis prabudimas per Velso atgimimą 1904 metais. Dievas panaudojo vyrą, vardu Evan Roberts, kaip Savo katalizatorių, kuris matė kaip Dievo ugnis nukrenta ant Velso ir Anglijos, ir pasklinda į Ameriką. Dievo karalystės galia ir evangelija buvo skelbiama ir demonstruojama maldoje, išgelbėjime, išgydymuose ir išlaisvinimuose. Bet viskas prasidėjo nuo maldos, kai užtarėjai maldoje turėjo naštą maldauti pokyčio. Toliau melskimės už atgimimą ir kad Dievas išlietų Savo Dvasios ant visų žmonių (Joelio 2:28-29). Tegul jie gauną ją ir būna pakeisti!

 

Tuomet man Jėzus davė regėjimą apie bažnyčią: Trys auksiniai žibintuvai

 

Mačiau pastorių, stovintį prie aukšto auksinio žibintuvo šalia bažnyčios, kuriai jis priklausė. Žibintuvas buvo tokio aukščio kaip ir pats pastatas. Lempos kaklas buvo ilgas ir lygus, ir turėjo tris kojas apačioje ir dubenį viršuje, kur viduryje būdavo uždegama ugnis. Būtent šio žibinto liepsna buvo labai mažytė ir šiek tiek mirgėjo. Tuomet pažvelgiau už šios bažnyčios ir išvydau dar du auksinius žibintuvus, kiekvienas buvo prie bažnyčios pastato. Vienas jų buvo rūkstantis, nes ugnis buvo ką tik užgesusi. Kitas žibintuvas buvo dar toliau, bet švietė skaisčiai. Jį buvo lengva matyti, nes liepsna buvo masyvi.

 

Jėzus perspėjo: „Bus išgelbėti tik tie, kurie paklūsta Mano mokymui ir tvirtai laikosi Mano tiesos. Tai šokiruos, bet daug pastorių ir avių bandų bus pragare. Nes jie Man sakys: ‘Viešpatie, pažiūrėk, ką aš dėl Tavęs padariau!’ Bet Aš jiems atsakysiu: ‘Aš niekada tavęs nepažinojau ir tu niekada Manęs nepažinojai.’“ Jėzus tęsė toliau: „Šitie atsisakė palenkti savo valią Man ir viską darė dėl savanaudiškų paskatų.“ Ir Jėzus įspėjo dar kartą: „Tie, kurie toliau moko klaidingų doktrinų ir atsisako atgailauti, jie praras savo žibintuvus ir bus atskirti nuo Manęs visiems laikams.“ Mato 7:21-23, 2 Petro 2:1, Gal 1:8-9, Apr 2:4-5,7.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau didžiulį raudoną drakoną skraidantį aplinkui ir pučiantį ugnį. Tuomet vaizdas pasikeitė ir išvydau dabartinio Kinijos vadovo, prezidento Xi Jinping, veidą. Vaizdas vėl pasikeitė ir aš išvydau Kinijos žemėlapį ir juodas strėles nukreiptas išorėn keletu krypčių.

 

Supratau, jog Kinija nori išsiplėsti ir tapti pasauline jėga. Jie veikia. Ankstesni regėjimai apie Kinijos globalios jėgos augimą Nr. 209. Esu turėjusi keletą regėjimų apie Kiniją: Nr. 54, 70, 105, 109, 111, 167, 187, 206, 337.

 

Kinija prieš Izraelį: 109, 187.

 

Kinija ir Rusija (Putinas) eina prieš Izraelį: 54

 

Kinijos vadovas pasikeičia: 206

 

Kinija ir Rusija įsiveržia į JAV: 337

 

Kinija persekioja uigūrų žmones „perauklėjimo stovyklose“: 167

 

Kinija ir persekiojama bažnyčia: 105

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/03/21/vision-348-the-missile-from-a-chinese-sub-the-red-dragon-is-on-the-move-pray-for-taiwan-3-golden-lampstands-of-the-church/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

„Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus.“ (Joelio 2:28-29)

 

„Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’ Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’“ (Mato 7:21-23)

 

„Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slapta įves pražūtingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio Valdovo, ir užsitrauks greitą žlugimą.“ (2 Petro 2:1)

 

„Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus jums skelbtų kitokią evangeliją, negu mes jums paskelbėme, - tebūnie prakeiktas! Kaip anksčiau sakėme, taip ir dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, - tebūnie prakeiktas!“ (Gal 1:8-9)

 

„Bet Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, - jei neatgailausi, - greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: ‘Nugalėtojui Aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojaus viduryje’”. (Apreiškimo 2:4-5,7)