Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 321 – Antikristo nužudymas / Patarnavimas žmonėms, kovojantiems su milžinu

2021 m. rugsėjo 14 d., antradienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Giedojau senesnes ir naujesnes garbinimo ir šlovinimo giesmes. Atėjusi prie savo kalno, aš išvydau priešų būrį. Aš ėjau apsiginklavusi savo ginkluote su ištrauktu kalaviju skelbdama Dievo žodį ir dengdama Jėzaus krauju. Aš paprašiau, kad angelai padėtų ir priešas turėjo pasitraukti. Man to užteko! Bet aš ten neužsilikau. Aš pasiekiau kalno viršų, užsėdau ant savo erelio ir mes išvykome. Man skelbiant 91-ą psalmę, atsiradau iš tolo žvelgdama į didelį būrį žmonių, kurie kovojo ant paplūdimio. Nesu tikra, ar tai buvo ežero krantas ar jūros krantas, bet ten buvo daugiau nei 100 žmonių, kurie kovėsi su didesne būtybe, esančia jų viduryje. Kai pažvelgiau iš arčiau, pamačiau, jog tai milžinas! Aš stengiausi juos padrąsinti, kad būtų stiprūs, kol jie stengėsi jį nugalėti. Aš jiems priminiau istoriją apie Dovydą ir Galijotą, nepaisant to, jog šis milžinas buvo kur kas didesnis. Jis buvo pakankamai didelis, galbūt kokių 30-40 pėdų [9-12 metrų] ar panašiai. Jis turėjo rausvus plaukus ir buvo didžiulis, stambus ir labiau bjaurus. (Kažkas panašaus kaip iš pasakų knygos). Žmonės kovojo su juo neturėdami ginklų. Mačiau žmones mėtančius į jį akmenis, naudojančius peilius, ietis ir bet ką, ką jie turėjo. Nemačiau, ar jie nugalėjo milžiną, bet mačiau, jog persvara buvo žmonių pusėje. Milžinas buvo sužeistas nuo atakų, ir tuomet aš jį mačiau parpuolusį ant rankų ir kelių ant žemės. Supratau, jog iš šios grupės taip pat buvo žmonių, kurie buvo sužeisti arba galimai net nužudyti per šią kovą.

 

Nuėjau prie baltojo suolelio. Paminėjau Jėzui, jog vis sulaukiu regėjimų apie milžinus. Jėzus pasakė: „Jie neužilgo bus paleisti į Žemę. Nors jų jėga yra antgamtiška ir jie yra stiprūs, bet juos nėra neįmanoma nužudyti – prisiminkite Dovydą ir Galijotą. Žmogus neteks drąsos juos išvydęs. Aš jus iš anksto įspėju.“ Aš paminėjau Jėzui, jog džiaugiuosi, kad juos galima užmušti be ginklo, nors ginklas ir nepamaišytų, bet ne visi turi ginklus. Ir Jėzus atsakė: „Ne visi pamatys juos (milžinus), kad jiems reikėtų ginklo.“

 

Aš supratau, jog milžinai turi demonišką pažeistą DNR, o taip pat jie jėgą gauną iš demonų. Bet kaip Jėzus ir minėjo, jie gali būti nugalėti! Aš esu turėjusi daug ankstesnių regėjimų apie milžinus: 14, 17, 44, 106, 140, 163, 235, 268, 316. Prisiminkime iš kur Dovydas turėjo ryžto ir drąsos ir kaip jis vienas pats įstengė nugalėti galingą milžiną. Ir kaip pranašas Graham Cooke mokė mane: Neleisk, kad priešas tave įbaugintų ir tai su kuo susiduri „pranoktų tavo tikėjimą, spaudimas taptų didesnis už tavo ramybę ir problema taptų didesnė nei Dievo Artumas.“ („Qualities Of A Spiritual Warrior“ 63 puslapis).

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome kartu link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną ir išvydau Obamą, kalbantį nuo pakylos/sakyklos, besikreipiantį į auditoriją lyg jis pristatytų jiems kažką. Jis pasuko savo veidą link dešinės, kad pažvelgtų į tą, apie kurį kalba, ir tuomet nulipo nuo pakylos link kairės pusės. Aš žvelgiau į jį lyg būdama auditorijoje ir žiūrėdama viršun. (Tai gaunasi, jog jis nulipo link mano dešinės). Tuomet vaizdas pasikeitė ir pakyla/sakykla dabar buvo aukščiau ir toliau. Už jos stovėjo vyras ir atrodė, jog jis yra lengvai apšviestas. Supratau, jog jis kalbėjo su didele valdžia ir visa auditorija jo labai įdėmiai klausėsi. Man nebuvo leista pamatyti jo veido. Vaizdas pasikeitė ir aš iš arti nuo krūtinės iki veido mačiau vyrą, nenusiskutusį arba su nedidele barzda, vilkintį juodai ir šaudantį iš ginklo, esančio jo dešinėje rankoje. Po to, aš atsiradau stovinti tame pačiame lygyje, kur tas vyras stovėjo už sakyklos, tik aš buvau jo dešinėje ir nelabai toli nuo jo. Aš aiškiai mačiau, jog jo galva buvo sužeista, nes iš jo galvos pusės tekėjo kraujas ir ant sakyklos buvo kraujo. Jis nukrito į priekį, nes jo veidas ir galva buvo prigludę prie sakyklos, o jo kūnas buvo susmukęs į sakyklą. Po to nieko daugiau nemačiau. Supratau, jog vyras, kuriam buvo šauta į galvą, yra antikristas. Jis bus nužudytas. Mirtina jo galvos žaizda bus antgamtiškai užgydyta dėl galios, kurią jam suteikė drakonas (šėtonas), nes šėtonas kažkuriuo metu apsigyvens šiame žmoguje ir visas pasaulis bus apimtas nuostabos ir garbins jį.

 

Apr 13:2-3 „Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą; jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis – lyg liūto snukis. Slibinas atidavė jam savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Vieną jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį.“

 

Apr 13:11-12 „Ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybe jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo.“

 

Luko 21:26 Jėzus sakė: „Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos.“

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/09/14/vision-321-the-assassination-of-the-antichrist-ministering-to-people-fighting-a-giant/