Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 106 – Milžinai / Nefilimai / „Kaip Nojaus dienomis“

2018 m. rugsėjo 24 d.

 

Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko Sosto patalpoje, aš nuėjau pasikalbėti su Jėzumi prie suolelio. Mes trumpai pakalbėjome, nes aš buvau pavargusi ir jau buvo vėlu. Nuėjau į regėjimų vietą, kaip kad visada, susitikau savo keturis šventuosius draugus, pasisveikinau su grupe, kuri ten buvo, ir pasisukome žiūrėti į ekraną. Vaizde išvydau aukštą pušį ar eglę, kuri aukštai ir gražiai stovėjo miške. Tuomet staiga išniro milžino veidas šalia medžio viršūnės, o aš žiūrėjau būdama apačioje į viršų. Medžio aukštis turėjo būti apie 50 pėdų [15 metrų] ar panašiai. Ką?? Dar vienas milžino regėjimas? Aš sustojau, užmerkiau savo akis ir tuomet dar kartą pažiūrėjau. Niekas nepasikeitė. Milžinas ten pat tebebuvo. Milžinas buvo stambaus kūno sudėjimo, turėjo raudonus galvos ir barzdos plaukus. Jo dantys buvo kreivi ir dideli. Jo galva buvo nenormalios proporcijos.

 

Esu tą patį milžiną mačiusi ankstesniame regėjime (Nr. 44). Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau 3 ar 4 žmones bėgančius palei miško pakraštį šalia upelio ar nedidelės upės, kuri tekėjo ekrano dešinėje. Mano vaizdas buvo man stovint ant žemės kitoje upės pusėje. Žmonės bėgo nuo kažko. Tuomet išvydau milžiną, pasirodantį kairėje ekrano pusėje, tai tas pats milžinas, kurį mačiau regėjimo pradžioje, jis vijosi tuos žmones. Jis nebuvo greitas, bet labiau gremėzdiškas ir jo žingsniai buvo sunkūs ir žemė sudrebėdavo, kai jis eidavo. Mačiau, jog priekyje bėgančių žmonių buvo pora vyrų su ginklais, kurie bėgo link jų, jie buvo dešinėje ekrano pusėje, bėgo palei upę. Jie sustojo, kad nusitaikytų į milžiną, iššovė ir pataikė jam į galvą. Jis nukrito su didžiuliu dundesiu.

 

Paklausiau Jėzaus, kodėl Jis man parodė dar vieną milžinų regėjimą. Jis pasakė, jog „Žmonės turi atsibusti ir suprasti, kad mes įžengiame į laikus, kurie vadinasi „Kaip Nojaus dienomis.“ Tai artinasi, tai bus realybė ir žmonės alps iš baimės.“ Supratau, jog pasakos, užrašytos senovės knygose, taps tikrove. Bet man taip pat buvo priminta, jog Dievas suteikia mums stiprybės, kad juos nugalėtume. Prisiminkite Dovydą ir Galijotą (1 Sam 17:4), Jozuę ir izraelitus, nugalinčius anakiečius (Jozuės 11:21 ir 15:14). Kai kurias ištraukas, susijusias su milžinais / nefilimais / refajais / anukiečiais galima surasti Pr 6:4, Sk 13:33, Įst 2:20, Įst 3:11, Joz 12:4, Joz 13:12, 2 Sam 21:16.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/09/24/vision-106-we-are-entering-times-as-in-the-days-of-noah/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos, paminėtos regėjime:

 

„Iš filistinų gretų išėjo kovotojas, vardu Galijotas iš Gato, šešių uolekčių su sprindžiu aukščio vyras.“ (1 Samuelio 17:4)

 

„Tuo pačiu metu Jozuė įsiveržė į aukštumų sritis ir ten išnaikino anakiečius iš Hebrono, Debyro, Anabo, iš visų Judo ir Izraelio aukštumų. Jozuė skyrė sunaikinti juos ir jų miestus.“ (Jozuės 11:21)

 

„Kalebas išvarė iš ten tris Anako sūnus: Šešają, Ahimaną ir Talmają – Anako palikuonis.“ (Jozuės 15:14)

 

„Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškosios būtybės susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai.“ (Pradžios 6:4)

 

Dangiškosios būtybės – tai puolę angelai, šiandien geriau žinomi kaip ateiviai.

 

„Tenai matėme tikrų milžinų (anakiečiai kilę iš milžinų), o mes jautėmės kaip žiogai. Taip mes jiems ir atrodėme.“ (Skaičių 13:33)

 

„Šis taip pat paprastai laikomas refajų kraštu. Seniau jame gyveno refajai, nors amonitai juos vadina zamzumais.“ (Pakartoto įstatymo 2:20)

 

„Vien karalius Ogas buvo išlikęs gyvas iš refajų. Nūnai jo lova, geležinė lova, tebėra Amono Raboje. Matuojant įprasta uolektimi, ji yra devynių uolekčių ilgio ir keturių uolekčių pločio.“ (Pakartoto įstatymo 3:11)

 

„Taip pat Bašano karalius Ogas, vienas paskutinių refajų, gyvenęs Aštarote ir Edrėjyje.“ (Jozuės 12:4)

 

„Visą karalystę Ogo, valdžiusio Bašaną iš Aštaroto ir Edrėjo. (Jis buvo paskutinis išlikęs refajas)“ (Jozuės 13:12)

 

„Vienas iš milžinų palikuonių, Išbi Benobas, bandė Dovydą užmušti. Jo bronzinė ietis svėrė tris šimtus šekelių, ir jis turėjo prisijuosęs naują kalaviją.“ (2 Samuelio 21:16)