Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 313 – 4-as regėjimas apie Jėzaus sugrįžimą: Armgedono mūšis

2021 m. rugpjūčio 1 d., sekmadienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą Visagalį savo buvimo su Dievu laiku. Kai užlipau iki laiptų viršaus, aš nusilenkiu truputėlį už jų, labiau savo kairėje, o tai būtų labiau Dievo dešinėje. Ir paprastai Jis yra Ugnies debesis kaip skaisti Šviesa. Kartais man leidžiama pamatyti jo pėdą ir pirštus ir ten nueiti. Šiandien aš buvau tiesiog priešais Jį ir Jis buvo skaisti Šviesa. Angelas Arielis jau buvo ten. Po kurio laiko, jis man padėjo atsikelti ir mes nuėjome, kaip ir visada per tą vietą, kuri yra priešais Dievą. Mums einant, aš pažvelgiau į priekį.

 

Ir iškart aš išvydau mūšio panoraminį vaizdą. Savo dešinėje aš mačiau Viešpaties Jėzaus skaisčią šviesą, kuri veržėsi pro debesis, jam atjojant ant balto žirgo su tikslu ir valdžia. Už Jo buvo visi angelai ir šventieji. Šventieji vilkėjo ginkluotę ir laikė kalavijus, ir visi pradėjo kovoti su priešu. Aš išvydau didelias organizuotas minias savo kairėje – masyvią armiją. Mačiau žybsnius ir šviesios blyksnius, kurie lėkė pirmyn ir atgal priešais mane. Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau visur gulinčius kūnus. Kūnai, kuriuos mačiau, vilkėjo karines uniformas ir kai kurie gulėjo negyvi užkritę vieni ant kitų. Daugybė buvo nužudytų, nes kūnų buvo tiek, kiek mano akys užmatė. Vaizdas pasikeitė ir išvydau atvykstančius du galingus angelus ir vienas jų sukaustė grandinėmis juodą drakoną. Jis kaukė ir šnypštė, kol buvo kaustomas. Bet šį kartą aš nemačiau, kad jis būtų įmestas į pragarą.

 

Aš iki galo nesuprantu šio mūšio. Esu mačiusi šį mūšį ankstesniuose regėjimuose, ir visa tai atrodė antgamtiška Nr. 19, 77, 148. Aš paklausiau, ar tai fizinio pasaulio susidūrimas su antgamtišku pasauliu? Kas tiksliai yra tas priešas, su kuriuo jie kovoja? Jėzus atsakė į mano klausimus: “Aš, dukra, jie turės galimybę Mane matyti.” Man vėl buvo priminta paskaityti Apr 19:19.

 

“Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenes, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomene.”

 

Tuomet išgirdau Jėzų toliau man paaiškinantį: “Šėtonas apgaus žemės karalius, ir jie galvos, jog gali Mane nugalėti. Prisimink, jie tiki, jog jis yra kaip Dievas ir turi dideles galias.” Aš pasakiau, bet šėtonas žino, jog pranašystė aiškiai parodo, kad jis bus nugalėtas. Ir Jėzus atsakė: “Šėtonas iš tikrųjų galvoja, jog jis gali pakeisti nustatytus laikus ir rezultatą. Jis kliedi.” Aš nusišypsojau dėl Viešpaties atsakymo. Angelas Arielis pradėjo kalbėti: “Toks pat buvo jo mąstymas, kai jis tikėjosi galįs danguje nuversti Aukščiausiąjį ir nugalėti Jį.” Aš tuomet prisiminiau ištraukas, kuriose rašoma, jog šėtonas kadaise buvo aukšto rango angelas. Ir dėl savo išdidumo, ir didelio savęs išaukštinimo, jis iš tiesų galvojo, jog jis gali save padaryti kaip Aukščiausiąjį, jis tuomet danguje sukilo prieš Visagalį Dievą ir prasidėjo mūšis. Jis buvo nugalėtas ir išmestas laukan su visais tais, kurie kartu su juo sukilo. Iz 14:12-15, Ez 28:12-15, Luko 10:18, Apr 12:3-4, 7-12.

 

Aš paklausiau Jėzaus, kurioje vietoje šis mūšis įvyks? Ir Jėzus atsakė: “O kas parašyta Rašte?” Ir aš atsakiau, jog tai įvyks vietoje, kuri vadinasi Armagedonas, o tai yra Izraelyje. Ir aš paklausiau, ar tai Megidas? Ir Jėzus atsakė: “Taip, dukra.” Zacharijo 12:11 ir 2 Metraščių 35:22 nurodoma į vietovę ar teritoriją: “…Megido lygumoje.” Ir “...bet stojo į mūšį Megido lygumoje.” 1 Metraščių 7:29 “...Megidas ir jam pavaldūs miestai...” Jozuės 12:21 yra išvardinti karaliai, kurie bus nugalėti: “Taanacho karalius – vienas, Megido karalius – vienas...” Bet mano supratimu tai taip pat ir miestas, nes Saliamonas rašė, jog jis buvo statomas su prievartine jėga 1 Karalių 9:15. Graikiškas žodis Armagedonas yra kilęs iš hebrajiškos frazės Har-Megiddo, o tai reiškia Megido kalnas. Megidas yra kilęs iš hebrajiško veiksmažodžio “gadad מגדו – o tai reiškia įsiveržimą, atskleidimo įrankį/vietą (abarim-publications.com). Šiandien, mes tai galime pamatyti Jerzreelio slėnio lygumose. Kalva arba kalnas išlikęs kartu su Megido griuvėsiais ant jo viršaus, kur archeologai atkasė 26 sluoksnius senovės miesto (žr. nuotraukas).

 

Apr 16:16 “Jos subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas.” O tai yra susiję su Apr 19:19 “Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenes, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomene.”

 

Apr 19:11-12,14,17-21

 

“(11-12) Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. (14) Jį lydėjo dangaus galybių pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. (17-21) Aš regėjau angelą, stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu: „Skriskite šen, į didįjį Dievo pokylį, ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, didelių ir mažų!“ Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenes, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomene. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Visus kitus išžudė raitelis kalaviju, einančiu iš burnos. Ir visi paukščiai prisilesė jų lavonų.”

 

Esu turėjusi ankstesnius regėjimus apie Jėzaus grįžimą, ir kaip Jo akys švietė lyg mėlyna ugnies liepsna Nr. 19, 148.

 

Apr 20:1-3 “Ir aš išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui.”

 

Paskaitykite mano ankstesniu regėjimus apie šėtoną kaip bjaurią būtybę, surakintą grandinėmis, ir įmestą į pragarą, Nr. 185, ir kaip drakoną [slibiną] sukaustytą grandinėmis Nr. 196.

 

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/08/01/vision-313-the-4th-vision-of-jesus-returning-the-battle-of-armageddon/

 

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, kurios paminėtos regėjime:

 

"Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini [Liuciferi], aušros sūnau! Kaip tave sukniubdė ant žemės, tave, kuris išguldei tautas! Kadaise manei savo širdyje: „Užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose Šiaurės pakraščiuose. Užlipsiu ant aukščiausių debesų ir prilygsiu Aukščiausiajam!“ Bet buvai nugramzdintas žemyn į Šeolą, į pačias kapo gelmes.” (Izaijo 14:12-15)

 

“Žmogau, raudok dėl Tyro karaliaus ir sakyk jam: ‘Taip kalba Viešpats Dievas. Tu buvai tobulumo antspaudas, kupinas išminties ir tobulo grožio. Tu buvai Edene, Dievo sode; tave puošė visokiausi brangakmeniai: sardis, chrizolitas ir deimantas, berilas, oniksas ir jaspis, safyras, rubinas ir smaragdas; iš aukso tavo karuliai ir puošmenos. Tą dieną, kai buvai sukurtas, jie buvo padirbti. Su kerubu išskleistais ir saugančiais sparnais aš padariau tave globėju; tu gyvenai ant Dievo šventojo kalno ir vaikščiojai tarp ugningų akmenų. Tu buvai be dėmės savo keliuose nuo pat savo sukūrimo dienos ligi buvo nustatyta tavo kaltė.” (Ezechielio 12:15)

 

“O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus.” (Luko 10:18)

 

“Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai didžiulis ugniaspalvis slibinas [drakonas] su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių [angelų] ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį.” (Apreiškimo 12:3-4)

 

“Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį: „Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti. Todėl džiūgaukite, dangūs ir jų gyventojai! Bet vargas žemei ir jūrai, nes pas jus nukrito velnias, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturįs laiko“. (Apreiškimo 12:7-12)

 

"Tą dieną Jeruzalėje bus toks didelis gedulas, koks jis buvo prie Hadad Rimono, Megido lygumoje." (Zacharijo 12:11)

 

"Tačiau Jošijas nuo jo neatsitraukė, nes ieškojo priežasties su juo kariauti, todėl ir nenorėjo klausyti Nekojo žodžių, ateinančių iš Viešpaties burnos, bet stojo į mūšį Megido lygumoje." (2 Metraščių 35:22)

 

"Taip pat palei Manaso giminės ribas – Bet Šeanas ir jam pavaldūs miestai, Taanachas ir jam pavaldūs miestai, Megidas ir jam pavaldūs miestai bei Doras ir jam pavaldūs miestai. Ten gyveno Izraelio sūnaus Juozapo sūnūs." (1 Metraščių 7:29)

 

"...Jų buvo: Jericho karalius – vienas, Ajo (netoli Betelio) karalius – vienas, Jeruzalės karalius – vienas, Hebrono karalius – vienas, Jarmuto karalius – vienas, Lachišo karalius – vienas, Eglono karalius – vienas, Gezero karalius – vienas, Debyro karalius – vienas, Gedero karalius – vienas, Hormos karalius – vienas, Arado karalius – vienas, Libnos karalius – vienas, Adulamo karalius – vienas, Makedos karalius – vienas, Betelio karalius – vienas, Tapuacho karalius – vienas, Hefero karalius – vienas, Afeko karalius – vienas, Lašarono karalius – vienas, Madono karalius – vienas, Hacoro karalius – vienas, Šimron Merono karalius – vienas, Achšafo karalius – vienas, Taanacho karalius – vienas, Megido karalius – vienas, Kedešo karalius – vienas, Jokneamo Karmelyje karalius – vienas, Doro Nafat Dore karalius – vienas, Goimų Galilėjoje karalius – vienas, Tircos karalius – vienas. Iš viso – trisdešimt vienas karalius.” (Jozuės 12:8-24)

 

"Štai apyskaita karaliaus Saliamono įvesto lažo darbų, kai jis statė Viešpaties Namus, savo paties rūmus, Miloją bei Jeruzalės sieną, įtvirtino Hacorą, Megidą ir Gezerą." (1 Karalių 9:15)