Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 148 - Galutinis mūšis / Jėzus sugrįžta / Persekiojami Malio tikintieji

2019 m. kovo 24 d., sekmadienio vakaras


Po garbinimo ir šlovinimo laiko Sosto patalpoje, aš išvykau su savo ereliu skelbdama 91-ą psalmę ir atsiradau Malyje, Afrikoje. Nevykau į jokią konkrečią vietą, tiesiog buvau ore ir drąsinau bei meldžiausi už ten persekiojamus tikinčiuosius. Sugrįžus pas Jėzų, Jis paragino mane pasimelsti Malio žmonėms palaiminimo - Aarono palaiminimo, kuris įrašytas Skaičių 6:24-26. Aš taip pat meldžiausi ir už tuos karius, kurie yra taip apgauti ir persekioja tikinčiuosis. Kas gi už juos meldžiasi? Argi Jėzus nemirė ir už juos?? Nepamirškite melstis už VISUS paklydusius: "...nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų." (2 Petro 3:9)


Jaučiausi kiek nusvylusi (prislėgta kai kuo). Jėzus pasakė: "Nepasiduok. Yra daugiau darbų tau nuveikti." Aš žinau, kad Jėzus visada su mumis ir padeda mums visuose dalykuose, kuriuos Jis pakvietė mus daryti. Bet mes esame tik žmonės ir karts nuo karto mums reikia padrąsinimo.


Iš ten aš nuėjau į regėjimų vietą. Lipdama laiptais aš pastebėjau, jog mano penki šventieji draugai ir šeima vilkėjo savo pilnas ginkluotes. Tie, kurie visada susirenka į regėjimų vietą, taip pat vilkėjo savo ginkluotes. Supratau, kad jie ruošiasi mūšiui. Aš pažvelgiau aukštyn į ekraną ir išvydau didžiulį Jėzų, sėdintį ant balto žirgo be jokios dėmės, dėvintį auksinę karūną ant Savo galvos, Jo akys liepsnojo karšta mėlyna ugnimi ir Jo šlovė švietė visur aplinkui Jį. Jis atėjo debesyse. Mano perspektyva buvo tokia, jog žiūrėjau tiesiai į žirgo veidą! Girdėjau kaip jis prunkštė. Pažvelgiau į kairę ir išvydau šventuosius, vilkinčius savo ginkluotes ir ateinančius su Jo angelais. Esu mačiusi šį regėjimą ir anksčiau (Nr. 77), bet šįkart tai buvo iš kito kampo su kita žinute.


Supratau, jog tai bus galutinis mūšis, kuriam ruošiasi dangus ir visi šventieji kartu su Viešpačiu ir Jo angelais sugrįžta kovoti su priešu. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai įvyks po Bažnyčios paėmimo ir Jis atsakė: "Taip." Aš supratau, jog tai įvyks po to, kai šventieji bus pasilinksminę vestuvių puotoje, kurią Dievas ruošia tiems, kurie pažįsta Jį ir kurie išliko ištikimi iki galo. (Regėjimas Nr. 35). Jėzus nurodė pasižiūrėti Apr 19:9-21. Paskaitykite tai. Jėzus pasakė: "Dievo Žodis yra tikras ir patikimas. Aš sugrįžtu, kad kovočiau mūšyje!” Aš supratau, jog visi šventieji yra kariai ir turi darbus ir pozicijas Dievo armijoje. Iš dangaus atėjo suskirstymas į pozicijas, gretas: generolai, leitenantai, kapitonai, majorai ir t.t. Taip, kaip yra danguje, taip pat yra ir žemėje. Jėzus pasakė: "Aš kiekvienam paskyriau užimamą vietą." Visi šventieji dalyvaus galutiniame mūšyje! Aleliuja!


Jis taip pat man pasakė įspėjimą tikintiesiems: "Nesiginčykite ir nediskutuokite apie dalykų, kurie įvyks, tvarką. Aš nekviečiau jūsų kurti susiskaldymų ir ginčų. Neįsitraukite į nevaisingus argumentus. Atgailaukite dėl to! Nes kaip jūs atseikite kam nors, taip bus atseikėta ir jums. Jūsų žodžiai turi būti su padrąsinimu ir pasakyti su švelnumu. Jūs esate pakviesti, kad ugdytumėte bažnyčią, kad statytumėte vienas kitą ir teiktumėte šlovę Man. Geriau susikoncentruokite ties tuo, kad visuomet būtumėte pasirengę pasidalinti savo viltimi."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/03/24/vision-148-repent-and-prepare-for-battle/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


"VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave!
VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu
ir tebūna tau maloningas!
VIEŠPATS tepažvelgia į tave maloniai
ir tesuteikia tau ramybę!’"
(Skaičių 6:24-26)

 

"Ir sako man [angelas]: „Rašyk: ‘Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokylį’“. Jis pridūrė: „Šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai!“ Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis įspėjo: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink! O Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia“. Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas – Dievo Žodis. Jį lydėjo dangaus galybių pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš raitelio burnos ėjo dviašmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ir jis valdys jas geležine lazda. Jis mina Visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: „Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats“. Aš regėjau angelą, stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu: „Skriskite šen, į didįjį Dievo pokylį, ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, didelių ir mažų!“ Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenes, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomene. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Visus kitus išžudė raitelis kalaviju, einančiu iš burnos. Ir visi paukščiai prisilesė jų lavonų." (Apreiškimo 19:9-21)