Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 361 - Bažnyčia pasikeis / Dar vienas regėjimas: "Trudeau kris" ir vyriausybė pasikeis

2022 m. liepos 25 d., pirmadienio vakaras


Garbinau, šlovinau ir aukštinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Giedojau pagal giesmes Catch the Fire "Yahweh" https://youtu.be/2ftSiUw4WtA ir CeCe Winans "Believe for it" https://youtu.be/n4ggKHAK_xk, o išaukštinimas iš psalmės 113:4-5 "Virš visų tautų išaukštintas Viešpats, jo garbė aukštesnė už dangų. Kas yra toks kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris sėdi aukštybėse?" Pradėjau melstis. Nuvykusi [dvasioje] į kalno vietovę, aš išvydau Jėzų, besiartinantį prie manęs ant Savo balto žirgo. Jis ištiesė man savo ranką, pakėlė mane ir pasodino priekyje savęs. Bet kai aš pažvelgiau, mes daugiau nebebuvome šalia kalno, bet dabar buvome Danguje. Mano dešinėje buvo didelė angelų kariuomenė, eilės ir eilės angelų, apsivilkusių ginkluotę. Žinojau, jog Jėzus man rodo angelų kariuomenių Dievą arba Galybių Dievą - Adonai Tzva'ot, kovojantį ir pasiruošusį daugiau kovoti. Kariuomenė buvo didesnė nei aš kada galėčiau ją suskaičiuoti.


Aš išgirdau: "Prasideda sudrebinimas - mūšis už bažnyčią prasidėjo. Gimsta naujas dalykas. Laikykis! Tai bus didinga, sudėtinga, skausminga, bet nuostabu. Mano bažnyčia pakils. Gyvenimai bus pakeisti. Nedorėliai kris, o avys bus atskirtos. Aš atskleidžiu melą ir Mano tiesa nugalės."


Aš mačiau du regėjimus, į ką mes žiūrėjome. Pirma, kai mes pažvelgėme žemyn, aš išvydau Federalinį parlamento pastatą Otavoje, Kanadoje. Aš išgirdau: "Trudeau kris." Antra, aš išvydau Trudeau, stovintį už nedidelės sakyklos, panašaus į tai, ką jūs išvystumėte žiniasklaidos konferencijoje. Jis stovėjo priešais ilgą mikrofoną. Vyras priėjo jam iš dešinės ir nulenkė mikrofoną žemyn ir tolyn nuo Trudeau burnos taip, kad niekas jo negirdėtų. Trudeau buvo pasipiktinęs ir nuėjo šalin. Aš išgirdau: "Tai bus atskleista." Aš supratau, kad Trudeau yra susijęs su korupcija ir tai bus atskleista. (Tikiuosi anksčiau nei vėliau!). Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie Trudeau kritimą. Nr. 340 ir regėjimas Nr. 343, kuriame jis buvo išbalsuotas. Taip pat esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie federalinės vyriausybės pasikeitimą Otavoje Nr. 339, 341, 342.


Jėzus tęsė: "Toliau melskitės. Skelbkite tai." ("Tu paskelbsi dalyką ir tai bus padaryta, ir tavo takas bus apšviestas." Jobo 22:28). Jėzaus Mesijo vardu, aš skelbiu, jog teisinga vyriausybė pakils šioje tautoje. Ir pagal Dievo valią, aš prašau, kad teisingo teismo ir tiesos angelai būtų išleisti virš šios tautos ir darbuotųsi kiekviename vyriausybės lygyje, Jėzaus vardu. Apgaulė ir korupcija bus atskleista. Neteisingi įstatymai bus panaikinti ir pašalinti, ir teisingi įstatymai bus sukurti ir įgyvendinti, Jėzaus vardu. Aš skelbiu, jog iškils nauji vadovai, kurie stovės už tiesą, sąžiningumą ir teisingą teisingumą, Jėzaus vardu. Aš skelbiu taip, kaip yra įrašyta Parlamento pastato Otavoje, Kanadoje, Taikos bokšte: "Jis turės valdžią nuo jūros iki jūros" (Ps 72:8) ir "Be apreiškimo žūsta tauta." (Pat 29:18) ir "Suteik karaliui savo išminties teisti ir savo teisingumo karaliaus sūnui." (Ps 72:1). Amen. Mano supratimu, ten ant pastatų yra užrašytos 25-ios ištraukos iš Šventojo Rašto.


Nusprendžiau, vietoj kopimo į kalną, iš ten, kur buvau, pradėti skelbti 91-ą psalmę virš sąrašo žmonių ir tarnysčių. Po to, aš atsiradau lipdama žemyn laiptais, tada ėjau link regėjimų vietos ir pažvelgiau į ekraną. Šį kartą nemačiau manęs pasitinkančios grupės. Vaizde išvydau labai didelį Jėzų, einantį link bažnyčios. ji atrodė kaip maža senovinė balta bažnyčia su aukštu bokštu ant jos. Jam priartėjus, Jis iškėlė Savo koją ir aš išvydau Jo pėdą, kuri buvo tokio didumo kaip bažnyčia, užlipančią ant jos, suspaudžiančią iki žemės, lyg ji būtų padaryta iš degtukų. Aš buvau šokiruota! Aš išgirdau Jį sakant: "Aš keičiu bažnyčią. Ji nebebus tokia pati." Tuomet vaizdas pasikeitė. Aš išvydau žmones, susirinkusius mažomis grupėmis kambariuose, lyg kažkieno namuose. Regėjimo pabaiga.


Aš suprantu, kad mūsų dėmesys neturėtų būti sukoncentruotas į to pastato išvaizdą, bet į tai, ką jis reprezentuoja - bažnyčią kaip visumą. Viešpats sugriaus/sunaikins tai, kaip bažnyčia funkcionuoja dabar. Daugelis yra veikiami tokių dvasių kaip Jezabelė ir religinės dvasios, kurios užgesino Šventąją Dvasią ir nutildė bei uždraudė Dievo pranašus ir pranašų tarnystes šiais laikais panašiai taip, kaip jie darė Bibliniais laikais. Jėzus pasakė: "MANO AVYS girdi Mano balsą ir seka paskui Mane, nes jos pažįsta Mane. Kai kurie teigia pažįstantys Mane, bet jų širdys yra toli nuo Manęs, nes jie klausosi ir seka melo tėvą." (Jono 10:27-28, Jono 8:43-45).


Jėzus liepė peržvelgti kaip Naujojo Testamento bažnyčia prasidėjo ir kaip veikė (Apd 2:42-47). Ji buvo pastatyta pagal jo darbą žemėje, kur Dievo karalystės evangelija buvo demonstruojama išgelbėjime, ženkluose ir stebukluose. Apd 10:38. Prisiminkite, Dievo karalystė tai ne kalbėjimo dalykas, bet galios! 1 Kor 4:20 (kai kurios kitos ištraukos: Ef 4:11-13, Mato 10:8, 1 Kor 12, 1 Kor 14, Apd 10:45).


Suprantu, jog ateityje, bažnyčia atrodys kitaip. Didėjant persekiojimui, žmonės ieškos namų, kuriuose galėtų susitikti. Tie, kurie taps vadais, turi būti disciplinuoti, kad galėtų būti pasiruošę vadovauti tokiais laikais. Štai kodėl bažnyčia turi pasikeisti, tam, kad esantys penkialypėje tarnystėje galėtų įgalinti tikinčiuosius visose Jėzaus tarnystės srityse. Jėzus Mesijas trokšta, kad tikintieji/bažnyčia būti ne tik kaip Naujojo Testamento bažnyčia ir stovėtų tvirtai tikėjime, kad neatsitrauktų, bet taip pat kad jie būtų atskirti ir šventi, nes Jis grįžta ne tai kad dėl Nuotakos, bet dėl Savo Nuotakos, kuri yra be JOKIOS DĖMĖS. (Ef 5:27). O tai neįvyks tol, kol nebus pokyčio. Gyrius Dievui, kad Jis mus taip myli ir turi planą Savo Nuotakai. Ačiū, Viešpatie Dieve!https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/07/25/vision-361-the-church-will-change-another-vision-trudeau-will-fall-and-government-will-change/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Manosios avys klauso mano balso;
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.
Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą;
jos nežus per amžius,
ir niekas jų neišplėš iš mano rankos."

(Jono 10:27-28)


"Kodėl gi nesuprantate, ką jums sakau?
Ar ne todėl, kad negalite
mano žodžių klausyti?

Jūsų tėvas – velnias,
ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas.
Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys
ir niekuomet nesilaikė tiesos,
jame ir nėra buvę tiesos.
Skleisdamas melą,
jis kalba, kas jam sava,
nes jis melagis ir melo tėvas.
O kadangi aš kalbu tiesą,
tai jūs ir netikite manimi." 
(Jono 8:43-45)

"Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visa turėjo bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą." (Apaštalų darbai 2:42-47)


"Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo." (Apaštalų darbai 10:38)


"Dievo karalystė yra ne kalboje, bet galybėje." (1 Korintiečiams 4:20)


"Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus Kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką," (Efeziečiams 4:11-13)


"Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!"  (Mato 10:8)

"Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta Šventosios Dvasios dovana." (Apaštalų darbai 10:45)

"Kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą." (Efeziečiams 5:27)


1 Korintiečiams 12: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CO.12.LBD-KAN

1 Korintiečiams 14: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CO.14.LBD-KAN