Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 342 – Žaibas trenkia į Parlamento kalvą Otavoje, Kanadoje / Patarnavimas išvargusiams sunkvežimio vairuotojui

2022 m. vasario 7 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Šiandien, aš mačiau save, esančią toliau nuo vietos, kur Jėzus sėdi. Patalpa milžiniška ir mačiau save mosuojančią vėliavomis. Įsivaizduokite didžiausią kada pastatytą pokylių salę su aukštomis kolonomis abiejose pusėse, kurios strategiškai išdėliotos eilėje. Tai patalpa, kurioje save mačiau. Turiu visą grindų erdvę, kur galiu naudoti vėliavas. Priešais mane šviečia graži pritemdyta šviesa ir aš žinau, jog Jėzus mane mato. Aš patarnauju Viešpačiui. Štai ką daro mūsų garbinimas ir šlovinimas.

 

Pradėjau melstis. Mano širdis yra apsunkusi nuo įvykių, kurie dedasi čia, Kanadoje. Toliau stenkimės, nepasiduokime, melskime proveržio, ramybės, apsaugos sunkvežimių vairuotojams ir visiems, kurie ten įsitraukė, taip pat melskime ir atgimimo. Dieve Tėve, atsiųsk galingai Savo dvasią į Otavą! Mes norime išvysti Tavo šlovę! Teateina Tavo karalystė ir teįsiveržia į Otavą! Ačiū, Viešpatie!

 

Dievas naudoja sunkvežimių konvojaus laisvės protestą kaip katalizatorių, kad pažadintų bažnyčią ir atneštų pokytį į šią tautą. Tai motyvuos kitas tautas atsistoti. Bet leiskite man būti visiškai suprastai – mūsų viltis yra vien tik Viešpats. Bet mes palaikome sunkvežimių vairuotojus, nes mes žinome, kad Dievas ruošiasi juos panaudoti, kad galutinai išpildytų Savo tikslus šiai tautai ir bažnyčiai. Kas iš viso to išeis, aš nežinau, bet žinau tik tiek, jog Dievo planas ir Jo sumanymas nugalės.

 

Aš taip pat meldžiu, kad Dievas sukrautų žarijas ant pagrindinės žiniasklaidos (Pat 25:22/ Rom 12:20). Pasaulis ieško nepriklausomos žiniasklaidos, kad sužinotų tiesą, kas iš tikrųjų vyksta. Tai daug ką pasako.

 

Sekmadienio naktį buvau šiek tiek nusivylusi. Sunku matyti, kaip priešas stengiasi sužlugdyti protestą naudodamas keletą strategijų. Ore tvyro provokacijos dvasia ir šaltesnių nervų žmonės atsilaikys. Meilė, kuri mus pradžioje suvienijo, dabar yra išplėšiama. Tai buvo trumpas epizodas, kai primiršau Dievo pažadus ir ką Jis padarys. Man buvo duota nuostabi ištrauka, kuri suteikė man vilties, aš ja pasidalinsiu ir su jumis: Ps 37:34 „Pasitikėk Viešpačiu ir laikykis jo kelio;

jis pagerbs tave duodamas paveldėti žemę, ir tu matysi išvaromus nedorėlius.“

 

Kai atvykau prie savo kalno, kariai buvo tik ką pradėję kopti. Vienas jų griebė man už rankos ir padėjo užkopti. Tai buvo labai padrąsinantis, patvirtinantis ir motyvuojantis veiksmas. Štai kodėl mums reikalingas Kristaus kūnas! Viršūnėje aš tapau apimta Šventosios Dvasios ir pradėjau šlovinti. Aš buvau apimta ugnies! Susitikau savo erelį ir mes išskridome, man skelbiant 91-ą psalmę. Atsiradau priešais vieną vyrą, kuris sėdėjo prie konvojaus sunkvežimio. Jis atrodė nusivylęs ir galbūt pavargęs, nes jo galva buvo nuleista ir jis dūsavo. Pradėjau jį drąsinti kalbėdama apie tai, koks svarbus jo darbas ir kaip Dievas jį naudoja. Kalbėjau apie tai, kiek daug Tėvas turi meilės jam. Atrodė, jog jis klausosi. Pasimeldžiau už jo apsaugą ir parūpinimą iš Viešpaties ir palaiminau jį prieš išvykdama.

 

Prie baltojo suolelio, paklausiau Viešpaties Jėzaus apie tai, kas iš viso to išeis. Supratau, jog Jėzus ruošiasi sudrebinti ir veikti, todėl būkite pasiruošę pokyčiams. Su pokyčiu ateis ir susiskaldymas. Ne visi norės laisvės. Bet kai žmonės supras, jog jiems buvo meluota, tuomet atsiras netikėjimas ir gailėjimasis, o kai kurie jaus kaltę ir gėdą dėl kitų. Prisiminkite ištrauką iš Rom 8:1 - „Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje.“ Reikia daug meilės, malonės ir atleidimo. Melskitės už tuos, kurie užima vadovaujančius postus, kad jie turėtų drąsos pripažinti apgaulę ir ateiti į laisvę. Melskitės, kad būtų išleista atleidimo dvasia ir žmonės pajudėtų link išgijimo ir atstatymo Kristaus kūne. Ištraukoje iš 1 Jono 4:19-20 rašoma „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio nekęstų, tasai melagis…“ Todėl leisk, kad Kristaus meilė per tave kalbėtų geresnius žodžius, nes būtent taip bažnyčia taps suvienyta. O kai Šventoji Dvasia nusileis ant bažnyčios, tuomet bažnyčia pakils galioje ir patepime ir demonstruos Dievo karalystę žemėje, kokia ji yra ir Danguje. Tai Nuotaka, kuria Jėzus pakvietė mus būti. Amen!

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, pasisveikinau su mane pasitinkančia grupe ir mes nuėjome prie kitų, kurie jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau didžiulį žaibo blyksnį trenkiantį į žemę priešais Parlamento pastatą Otavoje. Mačiau kad žemė, kur trenkė žaibas, yra juoda ir dūmai kilo nuo jos. Tuomet pasklido kurtinantis dundesys, kuris viską sudrebino. Mano vaizdas pasikeitė ir aš mačiau Parlamento pastato sienas, pilnas įtrūkimų. Tuomet išgirdau Viešpatį sakantį: „Stebėk ir dabar pamatysi, dukra, ką Aš padarysiu.“

 

Supratau, jog mūsų maldos pataikė į taikinį. Mes naudojomės mums suteikta galia. Mes buvome padrąsinti praėjusiame regėjime Nr. 341: „Suduok lazda per vandenį ir vanduo persiskirs. Tauta pereis. Jie paliks Egiptą. Faraono širdis buvo sukietinta, bet jis leis žmonėms eiti.“ Garbė Dievui! Jis girdi mūsų maldas! Nepasiduokite ir toliau melskitės. Jis daro ir darys didžius dalykus. Mums tik reikia ilsėtis Jame proceso metu.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/02/07/vision-342-lightning-bolt-strikes-parliament-hill-in-ottawa-canada-ministering-to-a-weary-trucker/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Regėjime paminėtos ištraukos iš Biblijos:

 

“Nes taip jam krausi žarijas ant galvos, ir Viešpats tau atlygins.” (Patarlių 25:22)

 

„Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos.“ (Romiečiams 12:20)