Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 341 – Viešpats pasakė: “Suduok lazda per vandenį ir vanduo persiskirs“

2022 m. sausio 31 d., pirmadienis

 

Šį rytą maldoje užtariau Kanadą ir meldžiausi virš Parlamento kalvos [tai rūmų kompleksas, kuriame yra įsikūręs Kanados Parlamentas]. Šiuo laiku, mačiau save, esančią ore, apsirengusią ginkluotę, kartu buvo dangaus būriai, kurie apsupo Parlamento pastatą. Mačiau didžiulį dvasinį valdovą, kuris skraidė aplink, bet žinojau, kad negaliu įsitraukti su juo į kovą. (Tikiu, jog ten yra daugiau nei vienas dvasinis valdovas). Herodas ir Jezabelė, jie abu priešinasi dvasinei Dievo valdžiai ir tikiu, jog jie gali būti pagrindiniai dvasiniai valdovai, valdantys Parlamento kalvą. Herodas yra siejamas su politine dvasia ir religine dvasia. Jezabelė taip pat yra siejama su religine dvasia ir kontrole. Patarčiau jums melstis priešingų dalykų, nei šie du reprezentuoja. Bet prieš pradėdami tai daryti, mes turime suprasti, kokią valdžią mes turime. Kanada buvo įkurta laikantis daug principų ir vienas iš jų yra laisvė. Ir ji buvo įkurta po Dievo valdžia (įkurta ant psalmės 72:8 „Ir Dievas turės valdžią nuo jūros iki jūros…“). Dėl šito buvo susitarta mūsų Konstitucijoje. Kadangi mes turime valdžią, ir ateiname sutardami dėl to, kas originaliai ir teisėtai įrašyta Kanados Konstitucijoje, tuomet mes galime to melsti, kad tai būtų įvykdyta. O dėl meldimosi priešingų dalykų: pvz. Herodas po savimi turi daugelį dvasių, bet pagrindinė yra politinė dvasia, kuri naudoja korupciją, manipuliavimą ir susiskaldymą (bet yra ir daugiau. Aš surašiau tik kelias). Todėl aš skelbiu sąžiningumą ir vientisumą, tiesumą ir vienybę virš Federalinio Parlamento Otavoje, Jėzaus vardu. Ten, kur yra Jezabelė, po ja taip pat yra daug dvasių, kaip kad religinė dvasia (kurią Herodas taip pat naudoja), apgaulė ir kontrolė, todėl aš skelbiu tiesą ir laisvę Jėzaus vardu. Taip pat yra ir kitų, kaip kad sąmyšio ir baimės dvasios.

 

Jeigu turite šofarą, pūskite jį! Aš skelbiu, jog Visagalis Dievas turi valdžią virš Kanados vyriausybės ir Jo vardas bus skelbiamas! Aš kviečiu pakilti teisius vadovus, kurie ves šią šalį su teisumu, nuoširdumu, išmintimi, atneš vienybę ir Viešpaties baimę Jėzaus vardu. Amen!

 

Tuomet nutilau ir prasidėjo mano buvimo su Dievu laikas. Mėgavausi Jo buvimu, buvau atsiklaupusi priešais Jį. Aš dažnai pasileidžiu instrumentinę garbinimo ir šlovinimo muziką, kad padėtų man susikoncentruoti. (Kaip pavyzdys yra Jason Upton ir Bethel taip pat turi instrumentinės muzikos). Mačiau sodo vietovę pilną žalumos, gėlių ir kalvų, kurios buvo už didžiulio aptverto miesto, tolumoje. Miestas atrodė milžiniškas ir man priminė Naująją Jeruzalę. Tuomet Jėzus paėmė mane už rankos ir aš atsistojau ir mes kartu nuėjome takeliu. Priešais mane buvo vandens telkinys. Tuomet išgirdau Viešpatį sakant: „Suduok lazda per vandenį ir vanduo persiskirs. Tauta pereis. Jie paliks Egiptą. Faraono širdis buvo sukietinta, bet jis leis žmonėms eiti.“

 

Supratau, jog šis regėjimas yra susijęs su tikinčiaisiais, su Kanados tauta, Trudeau ir vyriausybe. Jėzus priminė man peržvelgti istoriją su Moze ir perėjimą per Raudonąją jūrą – Išėjimo 14:1-29.

 

Įdomu tai, kad 16-oje eilutė, Mozė nesudavė lazda per vandenį. Bet jis klusniai iškėlė savo lazdą ir ištiesė savo ranką virš vandens ir vanduo persiskyrė. Bet aš čia suprantu pamoką apie lazdą, sudavimą ir klusnumą. Lazda reprezentuoja mūsų valdžią Kristuje. Tikiu, jog Viešpats nori, kad Jo bažnyčia suprastų šią valdžią ir naudotų ją klusniai ir užtikrintai. Jėzus, būdamas čia, žemėje, pademonstravo mums Dievo karalystės galią ir valdžią. Ir didžiąją dalį Jėzaus tarnystės užėmė demonų išvarymai. „O Jėzus atsiliepė: ...Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų.“ (Luko 10:19) Ir šiandien tikintieji turi imituoti Kristų, mes turime demonstruoti tuos pačius dalykus per Šventosios Dvasios galią ir patepimą kaip danguje, taip ir žemėje. Ši valdžia taip pat yra įausta į mūsų tapatybę Kristuje, kaip vaiko tikėjimą, kuris įgalina pasitikėjimą ir drąsumą Jame.

 

Jeigu mes nežinome, kas mes esame Kristuje, arba netikime, kad visi tikintieji turi valdžią demonstruoti Dievo karalystės galią, kad žemėje būtų taip, kaip danguje, tuomet mes vargsime su lazda ir mūsų karalystės darbas nebus toks efektyvus, koks galėtų būti.

 

Mato 10:8 parašyta taip, kad tai pateikiama tarsi nurodymas/įsakymas mums. Jėzus sakė: „Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotuosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ Jis nesakė „galbūt“ arba „jeigu“. Manau, jog Jėzus turi omeny tai, jog mes turime tai daryti ir mes turime tame būti klusnūs. (Aš čia pati sau pamokslauju...)

 

Manau, mums buvo suteikta strategija kaip užtarti savo valstybę. Viešpats pasakė: „Suduok“ per vandenį. Suduoti – tai veiksmažodis, kuris reiškia priverstinai ir sąmoningai (arba, kaip google žodynas sako: „gerai užvožti“. Juokauju!) Tai tikrai nėra švelnus žodis. Paraginčiau jus naudoti valdžios lazdą, kuri jums yra duota, ir sąmoningai, netgi perciziškai, naudodami stategišką nušlifuotą maldą (tam ateina į pagalbą Dievo Žodis), suduokite per vandenį – o tai simbolizuoja priešus – ir vanduo persiskirs. „Tauta pereis“ ir „Jie paliks Egiptą“ (bus išvaduoti iš jų nelaisvės). Suduokite per kliūtis, kurios trukdo ir kenkia. Suduokite ir išardykite demoniškas tvirtoves, kurios laiko mūsų šalį nelaisvėje. Suduokite su pasitikėjimu ir klusnumu ir tuomet stovėkite tvirtai Jame. „Viešpats kariaus už jus, o jūs būkite ramūs!” Išėjimo 14:14. Jis kovos už tave. Tai Jo pažadas.

 

Išėjimo 14:4, mes skaitome, kad Dievas vėl sukietino faraono širdį ir pasakė: „Aš užkietinsiu faraono širdį, ir jis jus (izraelitus) vysis, kad būčiau pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę ir egiptiečiai žinotų, jog Aš esu Viešpats”. Taip, kaip Dievas sukietino faraono širdį, taip Jis sukietino ir Trudeau širdį. Per Trudeau ir jo vyriausybę, Dievas bus pašlovintas ir tauta žinos, kad Jis yra Viešpats. Tai bus Dievas, ne žmogus, kuris pašalins Trudeau. (Prisiminkite: “Dievas pašalina karalius ir Jis iškelia karalius.“ Dan 2:21). Tai Dievas padarys kelią „tautai praeiti“ per perskirtus vandenis, kad „leistų žmonėms eiti“ ir „...palikti Egiptą.“ Ir kaip įspėjimą, mes turime prisiminti – kai tik būsime išlaisvinti, mes nebeturime grįžti į Egiptą! Ženkite pirmyn kaip Jozuė ir užimkite savo pažadėtąją žemę.

 

Dievo širdyje yra tai, kad mes žinotume, jog mūsų mūšis yra ne prieš žmones, bet prieš tuos, kuriems jie leido juos kontroliuoti. Efeziečiams 6:12 „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose“, o tai yra demonai. Prašau, matykite priešo marionetes taip, kaip Jėzus jas mato. Tai nereiškia, jog nėra pasekmių dėl jų nuodėmių. Dievas su jais susitvarkys. Bet Jis nori, kad niekas nežūtų, bet visi ateitų į atgailą (2 Petro 2:9). Todėl mes turime juos laiminti ir toliau melstis už jų išgelbėjimą ir sujungimą su Kristumi. Meldžiu, jog žemė nebūtų vienintelis dangus, kokį jie kada pažinos.

 

Kitos ištraukos:

 

2 Korintiečiams 10:4-5 „Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves. Jais nugalime gudravimus 5ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą.“

 

Mato 6:10 „Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“

 

Mato 16:19 Jėzus pasakė, kad Jis mums davė dangaus karalystės raktus: „ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/01/31/vision-340-the-lord-said-strike-the-water-with-the-rod-and-the-water-will-part/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Istoriją apie Mozę ir Raudonosios jūros perskyrimą galite pasiskaityti čia: https://www.bible.com/bible/419/EXO.14.LBD-KAN