Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 340 – Kanados sunkvežimių konvojus / Trudeau kalnas sugriūna

2022 m. sausio 24 d., pirmadienio vakaras

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje, šlovindama naudojau savo naujas vėliavas, kurios ką tik atkeliavo paštu. (Užsisakiau iš puslapio „Called to Flag“ https://www.calledtoflag.com/). Jos yra metališkos rožinės spalvos ir tokios gražios. Garbinau Jėzų su Charity Gayle giesmėmis: „In the name of Jesus“, „I speak Jesus“ ir „Thank you Jesus for the Blood“. Suprantu, jog kai tik šlovinu giesme arba su vėliava, aš keičiu atmosferą ir angelai atvyksta ir šlovina su manimi. Mačiau, kaip vienas išskleidė savo sparnus, kai aš išskleidžiau savo [gal turima omeny vėliavas?]. Man tai nauja dimensija ir aš noriu daugiau apie tai išmokti.

 

Pradėjau melstis. Pasiekusi savo kalną, aš išvydau save kartu su kitais kariais šuoliais jojančius ant žirgų link to kalno. Mes greitai nulipome nuo žirgų ir neužtrukdami pradėjome kopti. Viršūnėje mūsų laukė Jėzus. Paklausiau apie Mozę ir Jėzus atsakė: „Prisimink, ką išmokai.“ Kad tik nenuskambėtų įžūliai, bet aš paprašiau Jo, ar Jis galėtų man suteikti puikią atmintį, nes Jis žino, kiek daug aš dėl to vargstu! Mąsčiau apie keletą Mozės duotų pamokų – prisiminiau, kaip jis man dvasioje rodė ir ką jis rašė Dievo Žodyje. Didžiausia pamoka, kurią mokausi ir galbūt per amžius mokysiuosi yra Viešpaties baimė (nuolankumas ir pagarba) ir kaip šlovinti Dievą tiesiog būnant su juo [tyloje], klusnumas, pasninko ir užtarimo galia, prisiminti prašyti Dievo pagalbos ir Jis aprūpins atsižvelgdamas į Savo valią ir laiką, nedaryti darbus iš savo stiprybės ir tai, jog tyra širdis gali pakilti į Dievo kalną. Tuomet pasikeitė mano vaizdas ir aš stovėjau šiek tiek už Jėzaus, Jo dešinėje, ir turėjau gerą vaizdą į kalnuotą vietovę. Mačiau, kaip kiti kariai klausosi Jėzaus laukdami savo erelių. Išvydau, kaip ant kalno viršūnės kairėje atskrido man erelis, netoli pakraščio. Užlipau jam ant nugaros ir mes išskridome man skelbiant 91-ą psalmę.

 

Atsiradau apžvelgdama sunkvežimių konvojų, kuris juda 1-uoju greitkeliu rytų kryptimi Kanadoje. Skelbiau Izaijo 54:17 kartu su kitomis Rašto ištraukomis, nes priešas norės sugadinti/sabotuoti šį konvojų. Išleidau galingus angelus, kad jie kovotų už juos ir palaiminau konvojų: jų tikslą ir jų kelionę. Pasauliui stebint ir palaikant Kanadą, aš meldžiu, jog tiesa, kuri yra žinoma, tarsi žarijos būtų sudėta ant Kanados žiniasklaidos ir bet kokios grupės, kurios nori nuslėpti ir iškreipti tiesą. Šis konvojus taip pat yra ir pranašiškas veiksmas. Meldžiu, jog šios tautos žmonės, įskaitant bažnyčias, pakreiptų savo širdis prie Dievo širdies: prie Jo valios ir pakiltų, kol sunkvežimių vairuotojai bando atstovėti prieš korumpuotą vyriausybę.

 

Nuėjau prie baltojo suolelio ir paklausiau Jėzaus apie konvojų. Jėzus pasakė: „Toliau melskitės dėl to. Tai pradžia, kuri nuvers vyriausybę.“ Ir Jis tęsė: „Aš laiminsiu tuos, kurie juos remia.“ Supratau, jog tai dar nebaigta, nes bus bandymų pasipriešinti, bet Dievo planas bus įvykdytas. Toliau melskimės, kad tai, ką matėme dvasinėje plotmėje pasireikštų ir fiziniame pasaulyje. Taip pat, kad konvojus būtų kaip katalizatorius, kuris motyvuotų tautą atsistoti – netgi bažnyčią – ir pargriauti vyriausybę. Ačiū, Jėzau! Taikinga demonstracija yra galinga ir efektyvi. Teprasideda atskleidimas!

 

Nulipau laiptais, pasisveikinau su mane pasitinkančia grupe ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau, kaip Trudeau veidas pripildo ekraną. Tuomet mačiau, kaip jis vaikščiojo po kambarį nuleidęs galvą, atrodė nusiminęs ar susirūpinęs. Vaizdas pasikeitė ir išvydau akmenuotą kalną su ant jo stovinčiu Trudeau. Jis buvo vienas. Tuomet kalnas pradėjo galingai drebėti ir skilinėti. Mąsčiau, kaip Trudeau pavyks išgyventi kalno griūtį. Vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau Trudeau prie didelės akmenų krūvos. Jis buvo ant kelių, palinkęs virš mažo riedulio, jo veidas nuleistas, jis negalėjo tuo patikėti.

 

Man buvo duota ištrauka iš Zach 4:6-7 „Ne galybe ir ne jėga, bet MANO dvasia, - sako Visagalis Viešpats. Kas tu toks, didysis kalne? Tu pavirsi lyguma prieš Zerubabelį! Jis padės baigiamąjį akmenį į vietą, lydimas šauksmų: ‹Malonė! Malonė jam!›“

 

Dievas nuvers Trudeau ir jo korumpuotą vyriausybę, kaip ir esu tai mačiusi ankstesniuose regėjimuose Nr. 304, 339. Ir tai bus Viešpats Dievas Visagalis, kuris pakeis šią vyriausybę. Jis išgirdo mūsų maldas, bet mes turime toliau melstis ir nepasiduoti. Dar kartą skelbkime Dievo viršenybę ir pakelkime širdis maldoje Jam, giedodami tai, kas parašyta ketvirtoje mūsų [Kanados] himno eilutėje: "Aukščiausiasis Valdove, kuris girdi mūsų nuolankias maldas, laikyk mūsų dominiją Savo mylinčiame glėbyje. Padėk mums surasti, o Dieve, Tavyje išliekantį turtingą atlygį, laukdami geresnės dienos, kol išliekame budrūs.“

 

 

„Teviešpatauja jis nuo jūros ligi jūros ir nuo Upės ligi žemės pakraščių.“ Ps 72:8. O Viešpatie, meldžiu, atstatyk mūsų Dominijos dieną! Tegul Tavo vardas – Viešpats Dievas Visagalis – per amžius būna garbinamas ir skelbiamas virš Kanados! Amen!

 

Tegul mūsų lūpų žodžiai būna priimtini Tavo akivaizdoje, o Viešpatie. Bet prisminkite, jog kad ir kaip aš tikėčiau, jog Trudeau yra korumpuotas ir turėtų pasitraukti, visgi nėra gerai, jei mes smerkiame jį ar nukryžiuojame jį. Mes turime jį matyti taip, kaip Dievas jį mato – žmogumi, kuris buvo siaubingai apgautas priešo. Už mūsų nuodėmes yra numatytos pasekmės ir bausmės, bet Dievas nenori, kad kuris pražūtų, bet kad ateitų į atgailą. Vis dėlto, juk Jėzus numirė ir už Trudeau. Todėl paraginčiau jus melstis už Trudeau išgelbėjimą. Tikiu, jog jis yra sužeistas žmogus ir ateina laikas, kai jis bus labai palūžęs. Melskimės, jog savo palūžimo laiku, jis nusižemintų prieš Viešpatį, suprastų, jog yra be galo mylimas dangiškojo Tėvo, atgailautų ir būtų perkeistas Kristuje.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/01/26/january-26-2022-the-canadian-truck-convoy-trudeaus-mountain-crumbles/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka, paminėta regėjime:

 

„Joks ginklas, nukaltas tau pulti, neatneš sėkmės; liežuvį, kuris bylos prieš tave teisme, tu nugalėsi.

Toks yra Viešpaties tarnų paveldas, ir mano rankoje – jų pergalė“, – tai Viešpaties žodis.“ (Izaijo 54:17)

 

--------------

 

Norėčiau išversti vieną komentarą, užduotą kaip klausimą Šarlenei ir Šarlenės atsakymą. Manau, tai bus mums visiems naudinga.

 

Klausimas: „Nesuprantu, kaip TU išleidai galingus angelus, kad jie kovotų už konvojų. 91-oje psalmėje parašyta, jog Dievas įsakinėja angelams. Man tai sunku suprasti. Mačiau video apie kovojų ir meldžiu, kad tai pasiektų trokštamą rezultatą! ❤️“

 

Šarlenės atsakymas: „Aš niekada to iki galo nesupratau, bet tai yra kažkas, ką mes galime daryti, kai tai atitinka Dievo širdį. Jeigu Jis pakviečia mane juos išleisti, aš taip ir padarau. Tai ateina ne iš manęs. Tai Šventosios Dvasios paraginimas. Žinau, jog daug pranašų taip elgiasi. Tai nėra taip, jog aš ateinu pas angelą ir įsakau jam, ką daryti. Aš išleidžiu angelą su Dievo pritarimu. Mes galime išleisti angelus. Angelai taip pat išleidžiami, kai mes pasninkaujame ir meldžiamės, kai mes garbiname ir šloviname ir pan. Gera girdėti iš tavęs. Palaimos, Šarlenė.“

 

Kanados "Laisvės konvojus":