Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 374 - Dar vienas regėjimas apie Jokūbo nelaimės metą / Paslapties vyras kartu su Obama prie Pergamo altoriaus

2022 m. lapkričio 28 d.


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje pagal šias giesmes: Joshua Aaron - "The Sacrifice Lamb" https://youtu.be/awiVrQRHnf8, Charity Gayle - "I Speak Jesus" https://youtu.be/PcmqSfr1ENY, ir seną giesmę "We have Come into His House and Gathered in His name to worship Him" ("Mes atėjome į Jo namus ir susirinkome Jo vardu šlovinti Jį"). Kurį laiką meldžiausi kalbomis.

Regėjimas: Man besimeldžiant, pradėjau matyti regėjimus apie siaubingus dalykus, kurie nutinka žydams. Paskutiniu metu regiu daug dalykų, kurie nutiks jiems netolimoje ateityje, ir kai kurių iš tų dalykų kol kas negaliu atskleisti. Bet dabar, aš išvydau ultraortodoksų žydą, kurį ginkluotas karys laikė prispaustą prie žemės gatvėje. Kitame vaizde, išvydau kaip kareivis trenkė žydų moteriai per galvą su šautuvo rankenos galu. Moteris bėgo link manęs su iškeltomis į viršų rankomis, šaukdama, bet ji buvo pašauta į nugarą ir nugriuvo. Mačiau kaip greitai žmonės skirstėsi: pripildė automobilius viskuo, ką jie galėjo greitai pačiupti ir šoko į savo automobilius, kol kariai susirinko į miestą. Tai buvo taip sunku matyti. Lyg matytum košmarą būdamas atsibudęs! Tuomet keistai į mano galvą atėjo 80-ųjų pasaulietinė Bonnie Tyler daina "I Need A Hero" ("Man reikia herojaus") https://youtu.be/3GPZDX9_2oE. Išgirdau Jėzų sakant: "Jie turi patikėti, kad AŠ ESU jų tikrasis herojus, Vienintelis, kuris gali juos išgelbėti." Toliau melskimės už Izraelį. Todėl Jėzus ir rodo man regėjimus - kai kuriuos gan sunkius ir skausmingus. Visa tai nėra apie tai, ką aš matau, bet apie tai, jog Dievas atskleidžia savo širdį ir strategijas, kad mes žinotume, ko turėtume melsti. Tą užtardami maldoje mes ir darome - mes pakeliame savo širdis prie Tėvo širdies, meldžiamės dėl to, ką Jis atskleidžia, o tai sukuria galingą judesį dvasiniame pasaulyje. Jo nustatytu laiku Jis įvykdys tuos dalykus.


Man pradėjus melstis dėl dalykų, kurie buvo mano širdyje, aš atsiradau prie upelio, prie kurio susitinku su Viešpačiu. Jėzus ten manęs laukė ir pasakė eiti su Juo. Nusekiau paskui Jį palei upelį, kol atvykome į aukštesnę vietą, kur vanduo krito nuo uolų. Mes užkopėme ir Jis pasakė man pasižiūrėti. Tolumoje, aš išvydau Dievo kalną ir aš žinojau, jog ten yra Jo Šventykla. Tuomet galėjau matyti priartintą vaizdą ir išvydau krištolo skaidrumo Gyvąjį Vandenį besiliejantį iš po Šventyklos, o tai, aš žinojau, atitekėjo iš Dievo Sosto. Esu tai mačiusi ankstesniuose regėjimuose. Vanduo kaskadomis krito žemyn ir liejosi į žemiau esančią upę. Aplink upę, abiejose jos pusėse, auga gražūs medžiai. Iš kitos perspektyvos išvydau, jog pagrindinė upė išsišakoja į daug mažesnių upių, o tuomet į upelius. Tuomet suvokiau, jog mažo upelio, prie kurio aš dažnai ateinu šiais pastaraisiais mėnesiais, šaltinis yra iš Dievo Sosto patalpos ir tai yra Jo Gyvasis Vanduo! Koks nuostabus apreiškimas! Ačiū, Jėzau! Tuomet atsiradau prie savo žirgo, o Jėzus padavė man vadeles. Išjojau su kita kareive, kurią, beje, stengiuosi geriau pažinti. Mums bekopiant, aš ją prilaikiau, kol ji iššovė savo strėlę į demonišką būtybę, ir strėlė pataikė. Manau, mes gerai kartu dirbam kaip nauja komanda. Mes užkopėme į viršų, susiradome savo erelius ir išvykome.

Regėjimas: Man skelbiant 91-ą psalmę, aš atsiradau žvelgdama į kalnus, kurie man priminė tai, ką aš mačiau Petroje, Jordanijoje ir Arabijoje. Jie buvo iš smėlio uolų, raudonų, kremiškų spalvų ir aš mačiau žmones, subėgančius į urvus ir ieškančius pastogės. Tai buvo trumpas regėjimas.

Interpretacija: Supratau, jog tai žydai, kurie bėga nuo persekiojimo ir ieško prieglobsčio. Tai vyksta Jokūbo nelaimės metu. Esu turėjusi ankstesnius regėjimus apie žydų bėgimą tuo laiku, būtent Nr. 39 ir 97. Aš paklausiau Jėzaus, kaip jie galės gerti tokioje sausoje vietoje? Išgirdau Jį sakant: "Aš jiems parūpinsiu taip, kaip tą padariau prie Horebo kalno. Daugelis mirs, bet Aš parūpinsiu." Aš paklausiau, ar likutis išgyvens? Ir Jėzus atsakė: "Taip, dukra." (Išėjimo 17:6). Aš paklausiau, kas juos ves? Ar tu iškelsi kitą "Mozę" kaip vadą jiems padėti? Jėzus atsakė: "Kai kas eis su jais ir primins jiems apie tai, kaip Aš aprūpinau juos dykumoje. Jie šauksis Manęs ir Aš išgirsiu juos ir atsakysiu jiems!"

Man tai priminė ištrauką iš Ps 91:15 "Jis šauksis Mano vardo, Aš jam atsakysiu, būsiu su juo varge. Išlaisvinsiu jį..."

Rašto ištrauka: Išėjimo 17:6 "Sakau tau, aš stovėsiu ten priešais tave ant uolos prie Horebo. Suduok į uolą, ir ištekės iš jos vandens žmonėms atsigerti“. Mozė Izraelio seniūnų akivaizdoje taip ir padarė."

Suprantu, jog Dievas pasirūpins žydais ir tai nebūtinai bus fizinėje Horebo kalno vietovėje. Aš taip pat supratu, kad Dievas atvers senovės šaltinius. Man tai priminė ištrauką iš Pradžios 26:18-23, kur Izaokas atvėrė savo tėvo Abraomo šulinius.

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau kiek pasenusį Obamą - jo plaukai pilki ir veidas kiek liesesnis. Mačiau jį ant platformos viršaus iki kurios vedė daug plačių laiptų. Jis iškėlė rankas, kol kalbėjo, ir aš supratau, kad jis kažką pristato. Tuomet jis nulipo nuo platformos. Jam pasiekus paskutinį laiptelį, jis atsisuko pasižiūrėti į tą, kurį ką tik pristatė ir kuris stovėjo laiptų viršuje. Obama prisijungė prie tų, kurie stovėjo laiptų apačioje, kurie, suprantu, buvo aukšto rango asmenys. Tuomet išgirdau kaip laiptų viršuje esantis vyras galingai ištarė: "Jūs lenksitės man. Jūs klaupsitės man. Jūs šlovinsite mane!”

Interpretacija: Aš esu mačiusi šią platformą ir laiptus ankstesniuose regėjimuose: Nr. 15, 27, 61. Tai šėtono krėslas/šėtono sostas/Pergamo altorius, kuris buvo atstatytas ir dabar yra muziejuje Berlyne. (Jis buvo dalimis išardytas ir atgabentas iš Mažosios Azijos Pergamo Akropolio į Vokietiją XIX amžiaus pabaigoje.) (Žiūrėkite žemiau esančią nuotrauką). Mes vėl matome, jog Obama yra pavaldus Antikristui ir artimas jam. Nors Viešpats ir toliau man neleidžia matyti to paslapties vyro tapatybės, aš iš tiesų manau, kad jis yra žmogus, kurį užvaldys šėtonas arba į kurį įeis šėtonas, taip, kaip jis "įėjo" į Judą Iskarijotą, Luko 22:3. Aš kurį laiką mąsčiau apie tai.

 Esu įsitikinusi, jog šėtonas, dar kitaip vadinamas drakonas/velnias/Liuciferis įeis į tą asmenį, kuris taps antikristu. Tai yra žvėris, kuris aprašomas Apr 19:19-20. Pradėjau susieti tai su ištrauka iš Luko 22:3 ir kai kuriomis ištraukomis iš Apreiškimo. Apr 19:20 rašoma, jog žvėris ir netikras pranašas yra pagaunami po mūšio (Apr 19:19-20) ir gyvi įmetami į ugnies ežerą. Tam, kad jie būtų įmesti gyvi, tu negali būti tik dvasia, tu turi būti žmogus. Pasak Rašto, po mūšio ir po to, kai žvėris ir netikras pranašas gyvi įmetami į pragarą, netrukus pagaunamas ir šėtonas, kuris yra surišamas ir įmetamas į Bedugnę 1000-iui metų (Apr 20:1-3). Šėtonas negali būti dviejose vietose tuo pačiu metu (tik Dievas gali būti visur vienu metu). Tuomet šėtonas bus paleistas surinkti tautų einančių prieš Dievo žmones ir ant jų nukris ugnis iš Dievo ir "praris" juos. Tuomet šėtonas bus įmestas į pragarą visiems amžiams, kur jau dega žvėris ir netikras pranašas, Apr 20:10. Lauksiu ir jūsų minčių apie tai.


Rašto ištraukos: Apr 19:19-20 "Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenes, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomene. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu GYVI buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera."

Apr 20:1-3 "Ir aš išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, surišo jį tūkstančiui metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užantspaudavo, kad nebegalėtų suvedžioti tautų, kol pasibaigs tūkstantis metų. Paskui jis turės būti atrištas trumpam laikui."

Apr 20:7-10 "Kai pasibaigs tūkstantis metų, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių keturiuose žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrio smiltys. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo, o jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius."

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/11/28/vision-374-another-vision-of-jacobs-trouble-man-of-mystery-at-pergamon-altar-with-obama/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Izaokas atnaujino šulinius, iškastus jo tėvo Abraomo dienomis – filistinai buvo juos užvertę po Abraomo mirties – ir davė jiems tuos pačius vardus, kuriais buvo juos pavadinęs tėvas. Bet kai Izaoko tarnai, kasdami tame slėnyje, aptiko šaltinio vandens šulinį, Geraro kerdžiai susiginčijo su Izaoko kerdžiais, sakydami: „Tas vanduo mūsų!“ Todėl jis pavadino tą šulinį Eseko vardu, kadangi ten jie su juo ginčijosi. Po to jie iškasė kitą šulinį. Ir dėl jo susiginčijo, užtat jį pavadino Sitna. Jis iš ten išsikėlė ir išsikasė dar vieną šulinį. Dėl jo jie nebesiginčijo. Užtat pavadino jį Rehobotais, sakydamas: „Šį kartą VIEŠPATS davė mums šiame krašte apsčiai vietos daugintis“. Iš čia jis nukeliavo į Beer Šebą. (Pradžios 26:18-23)


"O šėtonas įėjo į Judą, vadinamą Iskarijotu, vieną iš Dvylikos." (Luko 22:3)