Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 362 - 1 dalis - Karinio jūrų laivyno ataka: sielos paimamos į dangų arba į pragarą / Trumpas sugrįžta į Baltuosius rūmus / Išlaisvinimo giesmė / Skaičiaus 40 reikšmė

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienio vakaras

Šįkart gaunasi daug rašymo, todėl padalinu šį regėjimą į dvi dalis.


1 dalis

Šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje, kaip kad visada. Giedojau pagal Joshua Aarono giesmę - "Hoshiana" https://youtu.be/BGW62zTwfiw ir pagal ją mosavau su vėliavomis, taip pat ir pagal naują galingą išlaisvinimo giesmę, kurią atlieka Nikos Politis (kuriam šią giesmę davė arkangelas. Įdomu tai, jog jis yra iš biblinės tesalonikiečių bažnyčios, Graikijoje) https://youtu.be/L4oGDGSZx8I, o jo paaiškinimas apie susitikimą su angelu čia: https://youtu.be/8ZVj0mstjFg. Kai pirmą kartą išgirdau, visi mano kūno plaukai atsistojo piestu ir aš iš karto pradėjau kalbėti kalbomis garbindama Viešpatį Dievą. Tai buvo taip nuostabu. Įspėjimas, vaizdo įrašuose yra parodomi išlaisvinimai. Šlovė Dievui! Jis juos išlaisvino!


Po to, kai sugrojo ši giesmė, aš išgirdau pučiamą šofarą ir išvydau angelus priklaupiančius priešais Viešpatį ir šlovinančius. Aš padariau tą patį. Tuomet atsiradau apsirengusi savo ginkluote priešais raudoną ir baltą taikinį, šiek tiek iš didesnio atstumo. Paklausiau, ar aš turiu praktikuotis šaudyti į taikinį. Išgirdau Jėzų sakant: "Griebk savo lanką ir strėlę ir šauk! Kruopščiai nusitaikyk." Taip ir padariau. Tuomet išvydau angelą, paduodantį man naujų strėlių į mano strėlinę. Jų smaigaliai buvo auksiniai. Jėzus pasakė: "Kariai turi praktikuotis, kad tobulėtų." Supratau, jog turiu toliau praktikuoti tai, ką aš išmokau. Ne tik studijuoti Žodį ir technikas, bei ir toliau jas naudoti tarnystėje, kurioje darbuojuosi. Taip pat, pasakymas "kruopščiai nusitaikyk" man reiškia būti kantriai ir įžvalgiai: nesimelsti staigiai, nes galiu ką nors praleisti. Reikia skirti laiko atsiklausti Šventosios Dvasios. Aš paklausiau, kas yra tos naujos strėlės, kurias man padavė angelas? Strėlės reprezentuoja strateginės maldos galią. Dievas pirmiausia sukūrė dvasinę strėlę. Pvz. Zach 9:14 "Viešpats bus virš jų ir šaudys strėlėmis kaip žaibais." Priešas viską kopijuoja. Jis laido strėles į teisiuosius visą laiką. Ps 11:2 "Įtempia nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesiaširdžius." Štai kodėl mes turime užtarti ir kovoti maldoje. Ps 45:5 "Aštrios tavo strėlės; jos perveria karaliaus priešų širdį, ir tautos puola tau prie kojų." Strateginė malda yra galinga ir efektyvi. Viešpatie, padidink mano įžvalgą! Suteik man daugiau kantrybės! Ačiū! Suteik mums dangaus strategijas - Tavo raktus, kurie nuginkluotų priešą Jėzaus vardu.


Po to, aš pradėjau melstis. Atėjus laikui skelbti 91-ą psalmę, aš vėl atsiradau toje vietoje, kur buvo taikinys. Nuėjau prie savo balto žirgo, kuris manęs laukė. Nujojau prie kitų ir kartu su jais mes jojome, kol pasiekėme kalno papėdę. Mes nulipome nuo žirgų ir pradėjome kopti. Mačiau, jog vyksta mūšis, nes mus stipriai apšaudė priešo strėlės. Mačiau, jog mes visi atsišaudėme, šaudami savo strėles jiems atgal. Pamačiau, kaip viena mano strėlė sudavė demonui ir jį visą apėmė liepsnos. Vau! Taip pat mačiau, jog angelai kovoja su mumis, kai tam yra poreikis. Kai kuriems kariams pataikė priešo strėlės ir jie nukrito. Jais buvo pasirūpinta. Pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį ir išvykau skelbdama psalmę.


Atsiradau vidutiniame aukštyje žvelgama į karinį jūrų laivą, kuris buvo apimtas liepsnų, jis buvo arti kranto. Suprantu, jog esu tai mačiusi ankstesniuose regėjimuose Nr. 22, 85, 201, 358. Priartėjau ir išvydau daug karių/jūrų pėstininkų vandenyje. Jie visi atrodė esantys be sąmonės, bet aš jiems pagiedojau ir kalbėjau jiems apie Jėzaus meilę ir užtariau juos maldoje, vildamasi, jog jie mane girdi. Paklausiau Jėzaus, ar Jis aplankytų juos jų esamoje būklėje, tuos, kurie nepažinojo Jo dar prieš numirštant. Nemačiau, kad Jis tai darytų. Bet tai nereiškia, kad Jis to nedarė. (Aš žinau iš dalies ir regiu iš dalies). Bet tai, ką aš po to išvydau, buvo neįtikėtina ir kai ką buvo net sunku stebėti. Mačiau keletą sielų (arba jų dvasių), išeinančių iš jų kūnų. Jie kabojo virš savo kūnų, kurie buvo vandenyje ir galėjo matyti priešais save esantį visą vaizdą. (Degantis laivas buvo fone). Išvydau angelus pas tuos, kurie savo gyvenimus buvo atidavę Jėzui Kristui. Tai buvo šviesūs ir gražūs vaizdai. Negaliu pasakyti, kiek tiksliai, bet buvo keletas nedidelių grupių po pora angelų, pagelbstinčių išgelbėtai sielai ar dvasiai. Konkrečiai tai esu mačiusi ir seniau ankstesniame regėjime Nr. 85. Angelai paėmė sielą ir išvyko. Tuomet pastebėjau tamsą virš daugelio kūnų. Ten buvo sielos, kurios kabojo virš savo pačių kūnų, bet su jomis nebuvo angelų. Aš supratau, kad jie galėjo matyti ir suprasti apie vaizdus, esančius priešais juos. Tuomet staiga ten atsirado piktosios dvasios, kurios traukė juos ir šnypštė. Tai buvo siaubinga. Siela/dvasia negalėjo pasprukti ir buvo tokia išsigandusi. Tuomet visai netoli, aš išvydau vandens sūkurį ir daug sielų buvo įtraukta į jį. Tai buvo taip liūdna ir siaubinga. Man pasidarė bloga. Supratau, jog jie keliauja pro tunelį į pragarą. Dvasinis vandens sūkurys buvo demoniškas portalas į pragarą. (Prisiminkite, tai įvyko dvasioje, o ne fiziniame pasaulyje. Vandens sūkuriai, kuriuos matome fiziniame pasaulyje, nėra demoniški portalai!)


Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie šį neįtikėtiną ir siaubingą vaizdą. Jis žinojo, jog tai buvo sunku matyti. Šlovė Dievui, kad Jis mane saugojo, kad nebūčiau sugniuždyta to, ką mačiau. Paklausiau apie sielą, kuri pakilo, ir Jis atsakė: "Tavo dvasia pakils, nes tavo dvasia yra užantspauduota." (Ef 4:30). Supratau, kad jie visi galėjo matyti fizinio pasaulio vaizdą po to, kai paliko savo kūnus. Aš paklausiau apie dvasią po to, kai ji palieka kūną, ir supratau, kad mūsų pojūčiai, palikus kūną, sustipėja. Kiekvienas pojūtis: skonis, kvapas, prisilietimas, klausa, rega ir netgi mąstymas tampa kur kas gyvesnis. Mūsų žemiški kūnai to nepakeltų. Dėl demoniškų portalų, Jėzus pasakė, kad "Yra keletas jų aplink pasaulį." Paminėjau, jog tie, kurie buvo pasmerkti pragarui, atrodė labai išsigandę. Tai buvo sunku matyti. Žinau, jog žmonės klausdavo, kaip gali mylintis Dievas išsiųsti žmones į pragarą. Pragaras nebuvo sukurtas žmonėms. Jis iš tiesų buvo sukurtas puolusiems angelams - šėtonui, demonams ir piktosioms dvasioms, kurios sukilo prieš Dievą. Bet žmonės, kurie atmeta Jėzų Kristų Mesiją, atmeta Tą, kuris juos atpirko ant kryžiaus, kad jie galėtų būti sujungti su Dievu, todėl jų dvasios bus taip pat pasmerktos. Ir jeigu jie atmeta Kristų, jie taip pat atmeta Dievą. (Jėzus pasakė, kad Jis ir Tėvas yra Viena. Jono 10:30), o tai yra sukilimas/maištas. Jeigu mes galėtume į dangų patekti savo gerais nuopelnais - būdami geri, mylintys, mieli ir pagelbstintys kitiems, tuomet Jėzus Kristus veltui numirė. Išgelbėjimas yra dovana iš Dievo, o ne iš mūsų darbų. Tu negali jo užsidirbti. (Ef 2:8-9)


"Juk neklusnumas – ne mažesnė nuodėmė už būrimą/raganavimą, o pasikliovimas savimi/arogancija/išdidumas/užsispyrimas – tarsi stabmeldystės blogis." (1 Sam 15:23) Būrimas - tai siekimas antgamtiškos informacijos demoniškomis priemonėmis. Tai magijos menas, būrimas ir raganavimas, visa tai yra okultas. Net jei tik paviršutiniškai domėjaisi okultu, tuomet tau reikalingas išlaisvinimas. Tu davei savo sutikimą priešui ir atvėrei jiems duris, kai ten dalyvavai. Tau reikės uždaryti tas duris.

Bet aš noriu taip pat įspėti apie išdidumą ir užsispyrimą. Tai kaip stabmeldystės nuodėmė. Išvalyk tai ir uždaryk tas duris! Pradėti reikia nuo nusižeminimo priešais Viešpatį ir savo valios palenkimo Jam.

Apr 21:8 Jėzus labai aiškiai įspėja, kad visi tie, kurie užsiima magija, raganavimais, būrimais, ateities spėjimais ir visi stabmeldžiai ir kiti panašūs, bus pasmerkti į ugninės sieros ežerą... Dievas į maištą žiūri labai rimtai! Atgailaukite! Ir sugrįžkite pas Viešpatį. Pasirinkite Gyvenimą! 

"O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“. (Apr 21:8)

jėzus pasakė: "Aš Esu vienintelis kelias. Išgelbėjimas tik per Mane. Po mirties nebebus jokių derybų. Štai kodėl taip svarbu drąsiai kalbėti. Mano širdis skauda dėl tų, kurie Mane atmeta. Aš taip pat dėl jų verkiu, dukra. Aš jiems daviau jų pačių laisvą valią. Tai jų pasirinkimas."


Kai Jėzus tai pasakė, man buvo primintas siaubingas regėjimas Nr. 48 apie pragarą, kurį mačiau 2018 metų kovo mėnesį. Jėzus visą laiką tame regėjime buvo su manimi. "Ežero liepsnos buvo aukštos ir skaisčiai oranžinės. Iš ten girdėjau labai daug riksmų ir dejonių. Tada išvydau sielą ežero pakraštyje, kai ji stengėsi iš ten ištrūkti. Tai nėra krantas, kur tu gali tiesiog išlipti. Ten yra kraštas ir staigus kritimas žemyn [skardis]. Vargšė siela pasakė Jėzui: “Meldžiu, atleisk man! Padėk man, Jėzau! Duok man tik lašelį vandens ant liežuvio – tik lašelį!” Išvydau kaip Jėzus pasisuko į tą sielą ir pasakė: “Turėjai daug progų atgailauti iki tau numirštant, bet tu atsisakei.” Jėzus buvo toks liūdnas..."

Romiečiams 10:9-10 ir 13 "JEIGU lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. 10Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą. Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas."https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/08/15/vision-362-naval-attack-souls-taken-either-to-heaven-or-hell-trump-takes-a-return-tour-of-the-white-house-deliverance-song/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šventajame Rašte parašyta: "Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai." (Mato 24:28). Tai reiškia, jog tie, kurie numiršta be Jėzaus, t. y. jų sielos tampa demonų grobiu. (Maitvanagiai reprezentuoja demonus).

 

"Mirtis paima jį iš palapinės, kur gyveno saugus, ir nutempia pas siaubo karalių." (Jobo 18:14). Žmogaus siela yra paimama iš palapinės. Palapinė reprezentuoja žmogaus kūną, Tuomet ta siela yra nutempiama pas siaubo karalių, t. y. pas šėtoną į pragarą.
 

Dar viena ištrauka apie niūrų likimą žmonių, kurie nepasirinko Jėzaus: "Išvarytas jis iš šviesos į tamsybę, išvytas iš gyvųjų pasaulio." (Jobo 18:18)

 

"Rytų vėjas pakelia jį ir nuneša toli, išplėšia jį iš buveinės. Be pasigailėjimo puola, nors jis dar bando galvotrūkčiais gelbėtis." (Jobo 27:21-22). Rytų vėjas reprezentuoja demonus. Taigi, demonai, gavę leidimą iš Dievo, išplėšia žmogaus sielą iš jo kūno ir nusitempia jo sielą į pragarą. Nors žmogaus siela dar bando priešintis ir stengiasi pasprukti, bet, žinoma, tai nepavyksta.

 

Posakis "ilsisi ramybėje" daugeliu atvejų yra klaidingas, nes po mirties tiems, kurie mirė be Kristaus, nebūna nieko panašaus nei į poilsį nei į ramybę.
 

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate užantspauduoti atpirkimo dienai." (Efeziečiams 4:30)


"Aš ir Tėvas esame viena." (Jono 10:30)


"Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų­ - tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų." (Efeziečiams 2:8-9)