Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 403 – Dovydo svaidyklė / Dar vienas regėjimas apie cunamį, smogsiantį Vakarinei pakrantei – Vankuverio salai / Trumpas laimi / Vadovų pasikeitimai

2024 m. gegužės 20 d., pirmadienio vakaras


Šlovinau Jėzų Sosto patalpoje pagal giesmes: Megan Tibbits „Holy Forever (cover)“ https://youtu.be/doacjcYeZYE?si=6opHOQRUysEYesOW, Cain „ Blessed Assurance“ https://youtu.be/z0qDMKKKKT4?si=MBr-bMEO9SRgMrDN ir Jasmin Faith „Yahweh Will Manifest Himself“ https://youtu.be/o_3fN-QVn5k?si=3ALHGGKP8W25kjRM. Pagarbinus Viešpatį, pradėjau melstis kalbomis – pirmiausia už Izraelį, tada už paklydusius ir pasaulio palaidūnus bei kitus dalykus.

 

REGĖJIMAS: Atsiradau vaikščiojanti prie man žinomos upės vietovės. Prasiskyniau kelią tarp krūmų ir medžių, augančių palei upę, ir pasiekiau vandenį. Išvydau Jėzų, stovintį iki kelių krištoliniame vandenyje šiek tiek toliau nuo kranto. Jis pasilenkė ir pakėlė kelis akmenis. Tada iš arti išvydau Jo ranką, kai Jis ją parodė, ir aš suskaičiavau tris apvalius akmenis. Jis išlipo iš vandens ir nuėjo link ten, kur aš sėdėjau ant suolelio. Jis vėl pasilenkė ir pakėlė kažką panašaus į trumpą odinį maišelį su dviem ilgais dirželiais, pritvirtintais prie abiejų pusių. Supratau, kad tai svaidyklė. Išėjome iš krūmų teritorijos ir šiek tiek nuėjome už upės į vietą, kurioje aš jau buvau prieš tai, kurioje esu treniravusis su lanku ir strėlėmis. Stebėjau, kaip Jėzus įsideda akmenį į svaidyklę, kelis kartus ją pasukdamas, tada tikslingai žengė kelis žingsnius į priekį ir meistriškai paleido akmenį. Jis tobulai pataikė į taikinio centrą. (Žinoma, kad pataikė! Lol! Tai juk Jėzus!! :) ). Dabar buvo mano eilė. Mano metimas nebuvo toks sklandus, ir nors nepataikiau į taikinio centrą, bet visgi į patį taikinį pataikiau.

 

INTERPRETACIJA: Supratau, kad svaidyklė yra dar vienas ginklas, kaip kad mano kardas, lankas ir strėlės, ietis ir šofaras. Dovydas svaidyklę naudojo prieš Galijotą. Visa tai reiškia mūsų užtarimą maldoje ir pataikymą į taikinius – turim įsitikinti ir atsiklausti Viešpaties visų strategijų ir melstis jomis padedant Šventajai Dvasiai. Bendroje maldoje reikia brandos ir malonės, kad malda būtų nukreipta taip, kaip Viešpats nurodo. Žinoma, bus išsiblaškymų ir mūsų žmogiškumo įmaišyto į maldą, nes dar nesame danguje, bet vis dėlto eidami šiuo keliu net ir geri vadovai ne visada gali pataikyti į taikinio centrą, bet jie pataikys į taikinį. Dievui priklauso spręsti dėl maldų ir išrinkti tai, ką mes galime pasiūlyti geriausio.

 

Supratau iš Viešpaties, kad naudojant įžvalgumą mūsų užtarimo ginklais galima nugalėti demoniškus galijotus mūsų gyvenime. Man kilo mintis, kad reikia atsargiai įžvelgti, kad žinotume galijoto dydžio ir rango detales, ir skirtingos strategijos priklauso nuo to žinojimo, pavyzdžiui, gali prireikti grupės ar bendro užtarimo. Kario gyvenimo būdas yra tas, kurio dėmesys bet kokiomis aplinkybėmis yra sutelktas į Jėzų, kuris laukia Viešpaties strategijų, kuris naudoja įžvalgumą bendroje užtarimo maldoje, kuris paklūsta be išlygų ir Jėzuje yra pasitikintis bei drąsus kaip Dovydas ganytojas. Demoniškiems galijotams nėra gailestingumo.

 

Atvyko mano žirgas ir aš užsėdau ant jo, o Jėzus priėjo prie jo galvos ir švelniai paglostė žirgo veidą. Toks mielas momentas tai stebėti. Aš pamojavau atsisveikindama ir nušuoliavau, kol pasiekiau taką, besitiesiantį lygiagrečiai slėniui mano kairėje. Vietovė pradėjo aukštėti ir stėbėjau, kaip žirgas įveikia akmenuotą įkalnę. Pasiekėme vietą, iš kurios atsivėrė panoraminis vaizdas į slėnį apačioje. Atvyko mano erelis ir aš palikau žirgą bei užlipau ant erelio. Mes išskridome man skelbiant 91-ą psalmę.

 

REGĖJIMAS: Atvykau prie vandenyno pakrantės vietovės, kuri buvo uolėta. Atrodė, jog vandens lygis būtų neįprastai žemas, nes didelė dalis teritorijos buvo nusekusi. Keletas paauglių ją tyrinėjo. Išgirdau kaip moteris juos įspėja: „Paskubėkit! Bėkit! Cunamis artinasi!" Pažvelgiau kairėn ir pamačiau vandens sieną, kuri greitai artinosi link kranto. Masyvi banga skverbėsi į sausumą. Statiniai buvo greitai užtvindyti. Žinojau, kad bus daug nuniokojimo.

 

INTERPRETACIJA: Aš mačiau tik dalį vietovės užlietą milžiniškos bangos (mano pažinimas dalinis ir mano regėjimai daliniai), bet žinojau, kad buvo paveikta žymiai didesnė vietovė. Supratau, kad tai yra Vankuverio sala. Esu mačiusi šį cunamį ankstesniuose regėjimuose, kuris paveikia Vankuverį ir taip pat vietovę palei vakarinę pakrantę. Tai susiję su vakarų pakrantės žemės drebėjimais, kurie sukels milžinišką cunamį, kuris bus didesnis aukščiu ir galingesnis nei tas, kuris įvyko Japonijoje 2011 metais. Žr. regėjimus Nr. 16 (Kalifornija), 25, 34, 72, 175, 335 (San Fransiskas).

 

ŽINUTĖ: Paklausiau Jėzaus apie šį cunamį. Supratau, kad tai susiję su Dievo teismu. Žemė dejuoja ir Jis kviečia ir įspėja žmones, kad atgailautų ir atsigręžtų į Jį. Negandos didės ir bus blogiau! Pabuskite! Bet Jis yra greitas atleisti. Ir Dievas myli, o kaip Jis mus myli! Kokia gili Jo meilė mums, kaip kad giesmė, kurią mes giedame, parašyta Stuart Townend 1995 metais, o šį atlikimą atlieka Selah https://youtu.be/4-GM9w6IA2M?si=0H6EUIe8_aE9EfI8. Apsvarstykite antrosios eilutės žodžius:

 

Kokia gili Tėvo meilė mums,

Kaip neaprėpiamai plati!

Kad Jis atiduotų savo Vienintelį Sūnų,

Kad paverstų vargšus Savo turtu.

Koks didelis aštraus netekimo skausmas!

Tėvas nusuka savo veidą,

Žaizdos, kurios sudarkė Išrinktąjį

Atveda daugelį sūnų į šlovę.

 

Nulipau laiptais ir buvau pasitikta mane pasitinkančios grupės. Jų tarpe išvydau naują žmogų. Tai labai ypatinga. Jie kartu su manimi nuėjo per salę iki vietos tarp dviejų kolonų, kur kiti jau buvo susirinkę.

 

REGĖJIMAS: Išvydau Trumpą ir jo žmoną Melaniją, stovinčius ant scenos ar platformos ir laikančius aukštai iškeltas rankas. Atrodė, kad jie šventė. Mano vaizdo perspektyva pasikeitė ir galėjau matyti iš Trumpo matymo perspektyvos – stadioną pripildytą palaikančių žmonių, kurie laikė plakatus ir džiūgavo. Žinojau, jog tai scena iš jo prezidentinės kampanijos.

 

ŽINUTĖ: Jėzus pasakė: „Jis laimės, dukra, kaip kad Aš ir sakiau praeityje – Trumpas sugrįš. Tai pagal Mano dvasią, Mano laiką, Mano valią ir Mano planą. Bus taip, kaip Aš pasakiau; tai, ką Aš pašaukiau ir pradėjau bus išpildyta. Aš laikausi Savo pažadų. Tu taip pat išvysi pasaulio valdovų pasikeitimus. Šie pasikeitimai jau prasideda.“

 

Tai atrodys neįmanoma, bet tai yra būtent tada, kai Dievas veikia, kad joks žmogus negalėtų girtis, niekas negalėtų prisiimti laurų.

 

REGĖJIMAS: Jėzus man parodė vadovų statulas pašalinamas iš aukštų vietų. Jie buvo nuverčiami grupės kareivių naudojant virves. Tada išvydau kaip Jo ranka pakeičia anksčiau buvusią statulą, kuri buvo nugriauta, ir pastato jos vietoje naują. Nesu tikra, kiek daug statulų buvo nuversta, nes aš mačiau maždaug 3-4 grupes kareivių, nuverčiančių skirtingų rūšių statulas. Man nebuvo jos parodytos iš arti.

 

INTERPRETACIJA: Mano suvokimu tai Dievas pašalina/nuverčia vadovus, kurie yra reprezentuojami statulomis, ir pakeičia juos naujais vadovais. Tai gali vykti globaliu, federacijos, valstijos, provincijos ar savivaldybės mastu. Karių grupė reprezentuoja tuos, kurie buvo mūšyje – užtarimą maldoje arba esančius tiesiogiai kovos fronte, stovint prieš korumpuotas valdžias.

 

Rašto ištrauka: Dan 2:20-21 „Tebūna pašlovintas Dievo vardas nuo amžių per amžius, nes jo yra išmintis ir galybė. Jis keičia laikotarpius ir metų laikus, pašalina ir į sostą pasodina karalius, suteikia išminčiams išmintį ir išmanantiems pažinimą.“

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2024/05/20/vision-403-davids-sling-another-vision-of-tsunami-to-hit-west-coast-vancouver-island-trump-wins-leadership-changes/