Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 335 – Daugiau įspėjimų apie artėjantį galingą žemės drebėjimą ir cunamį San Franciske, JAV / Žmonių vergijos grandinė griūna

2021 m. gruodžio 15 d., trečiadienio vakaras

 

Garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Mokausi mojuoti su juostomis ir šitaip keisti atmosferą. Jėzus visada mane moko naujų dalykų, nes būtent taip mes augame. Ir vėlgi aš šlovinau pagal Brooklyn Tabernacle choro atliekamą Mozės giesmę. Bažnyčiai reikia suprasti, kaip reikia bijoti Viešpaties – nusižeminti prieš Jį, gerbti, teikti pagarbą ir klausytis Jo ir nebijoti žmogaus! Dievas pasakė Jeremijo 17:5 „Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigręžia nuo Viešpaties.“ Psalmyno 146:3,5 „Nesudėkite vilčių į kunigaikščius, į žmonių sūnus, kurie nieko išgelbėti negali! Laimingas, kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, kuris viltis sudėjo į Viešpatį, savo Dievą.“ Ištraukoje iš Luko 1:50, kuri yra dalis Marijos giesmės, joje ji pranašauja: „Jis gailestingas iš kartos į kartą tiems, kurie Jo bijosi.“ Mes turime būti mokomi šios tiesos nuo sakyklų tam, kad ji būtų perduota sekančioms karalystės darbuotojų kartoms. Todėl kaip kad Mozė giedojo Apr 15:4 „Kas gi nesibijotų, Viešpatie, ir negerbtų tavojo vardo?! Juk tu vienas šventas!“ Jis yra pavydulingas Dievas! Pabusk, bažnyčia!

 

Meldžiausi ir tuomet pasiekiau savo kalną. Išvydau baltus arklius su kitais kariais kalno papėdėje. Mes susirinkome ir kartu kopėme. Mums bekopiant, mes drąsindavome ir palaikydavome vienas kitą. Susitikau savo erelį ir mes išvykome skelbdami 91-ą psalmę. Aš keliavau virš vandens ir atsiradau virš tilto, kuris ėjo per didžiulį vandens telkinį. Žinojau, jog žvelgiau į pietų pusę ir viską mačiau iš didelio aukščio. Aš atpažinau šį tiltą kaip Aukso Vartų tiltą San Franciske, JAV, nes aš jį esu mačiusi ir ankstesniame regėjime Nr. 144. Staiga didžiulė ir galinga banga atsirito iš dešinės pusės ir užliejo didžiąją dalį tilto, jį sugriaudama. Banga toliau liejosi į krantą ir aš išvydau kaip ji lūžo į žemyninę dalį, kur dauguma pastatų jau buvo nuvirtę arba sugriuvę. Viskas atrodė kaip karo zonoj. Supratau, jog daugelis žmonių neteks savo gyvybių.

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio. Paklausiau Jėzaus, kad patvirtintų, jog tiltas yra Aukso Vartų tiltas? Ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra.“ Aš paklausiau, ar Tu ruošiesi įspėti teisiuosius? Jėzus atsakė: "Taip, dukra, Aš juos įspėsiu ir jie žinos, kada pasitraukti. Kai kurie jau išvyko, bet Mano Dvasia toliau kalbės likusiems. Jeigu jie Manęs klauso, jie žinos, kada laikas. Bus įspėjamųjų ženklų per audras ir gamtinius kataklizmus, kurie suduos šiai vietovei prieš didįjį griaunantį drebėjimą, kuris artinasi. Aš visada įspėju ir įspėju žmones, lygiai kaip Aš įspėdavau Izraelį prieš tai, kai nuniokojimas juos užgriuvo ir jie buvo išvesti į nelaisvę. Mano širdies troškimas toks, kad žmonės paklausytų ir atgailautų.“ Aš esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie būsimą žemės drebėjimą ir cunamius išilgai Šiaurės Amerikos vakarinės pakrantės, įskaitant Šiaurės Amerikos subdukcijos/lūžio zoną. Nr. 25, 34, 72.

 

Prisiminkite, jog dėl atgailos, Dievas gali nebesiųsti žadėtos nelaimės. Joelio 2:13 „Persiplėškite savo širdis, ne rūbus! Gręžkitės į Viešpatį, savo Dievą, nes Jis yra maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras bei susilaikantis nuo bausmės.“

 

Nuėjau pažiūrėti įprasto regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link kitų, kurie jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau senovinį 18-to arba 19-to amžiaus laivą, kažką panašaus būtų galima išvyti senuose 5-ojo dešimtmečio Karalienės Elžbietos filmuose arba filme „Narnijos kronikos“. Tada išvydau kaip laivas nuleido inkarą laivybos prieplaukoje, kur buvo lenta nuo laivo iki kranto, o ant lentos iš laivo link kranto ėjo žmonės surakinti grandinėmis. Aš supratau, jog jie vergai. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau laivą, nuleidusį inkarą uoste ir nedidelę senovinę valtelę, kurioje buvo keletas vyrų, beiiriančių link kranto. Kai jie pasiekė paplūdimį, jie išlipo ir pradėjo kažko ieškoti. Nemačiau, kad jie ką nors surastų. Regėjimas baigėsi šitoj vietoj.

 

Šis regėjimas man buvo iššūkis. Mano regėjimai beveik visada turi tiesioginę prasmę, todėl man teko pasistengti, kad jį interpretuočiau. Aš išsiaiškinau, jog tai reprezentuoja visą žmonijos vergiją nuo sekso vergijos iki darbo vergijos visame pasaulyje. Jėzus parodė man ankstesniame regėjime, jog sekso vergijos grandinės bus sulaužytos, Nr. 254. Jėzus davė man ištrauką iš Izaijo 2:16-17 „Visiems prekybos laivams ir visoms eiklioms valtims. Žmogaus išdidumas bus pažemintas, žmonių puikybė bus palaužta. Tik vienas Viešpats bus išaukštintas tą dieną.“

 

Viešpats leido man suprasti, jog turiu perskaityti neseniai surašytą Pranašišką Žodį, skirtą 2022 metams, jį surašė Pranašų seniūnų Apaštalų Taryba (James W. Goll, Bishop Haman, Cindy Jacobs ir kiti). https://godencounters.com/prophetic-word-2022-apostolic-council-of-prophetic-elders/ Šventoji Dvasia pabrėžė: „Laikas abiem: Atgimimui ir Reformacijai.“ Pranašai pranašavo, jog bus nauja revaivalistų karta, kurie evangelizuos didįjį pabaigos laikų sielų derlių. Taip pat bus ir nauja karta reformatorių, kurie jau ir dabar kyla, kurie reformuos žmones, kad jie sugrįžtų prie Biblijos ir Viešpaties baimė sugrįš į bažnyčią. Ir kartu: „Revaivalistai ir reformatoriai formuos drauge komandas, kaip paminėta Izaijo 65:8 „Naujas vynas randamas kekėse.“ Šis kekės patepimas sulaužys ŽMONIŲ VERGIJOS grandines, abortus, eutanazijas, galią ir kitas visuomenės ligas.“ Tikiu, jog mano regėjimas yra patvirtinimas apie tai, kas neužilgo bus padaryta dėl žmonių vergijos.

 

Jėzus pasakė: „Revaivalistai ir reformatoriai darys įtaką ir įsilies į valdžios organus. Įstatymai bus pakeisti. Prekybos seksu grandys bus atskleistos ir daugeliui bus įvykdytas teisingumas.“ Jis tęsė toliau: „Aš matau nedorumą ir tie, kurie yra valdžioje, neliks nenubausti.“ Mano supratimas toks, jog nors daugeliui ir bus įvykdytas teisingumas, taip pat bus valdžioje ir tokių, kurie liks nesugauti. Bet netgi tie, kurie nebus sugauti šioje žemėje, vis tiek neliks nenubausti! Jiems teks pasitikti Teismo Dieną! Apr 20:11-15 meldžiu, jog tie, kurie bus sugauti, jog jie atgailautų dėl savo nedorybių.

 

Antros regėjimo dalies, kurioje mačiau, kaip vyrai prisiyrė prie kranto ir kažko ten ieškojo, interpratacija yra tokia, jog žmonių vergijos nedorumas norės būti tęsiamas, bet tai taps daug sunkiau dėl padidėjusio atskleidimo ir naujų įstatymų.

 

Tai papildomai.

 

Jėzus paprašė manęs pažiūrėti, kas yra revaivalistas ir kas yra reformatorius.

 

Mano supratimas toks, jog revaivalistas yra pateptas ir įgalintas Dievo tarnas, kurį Dievas naudoja, kad atneštų antgamtišką Jo judėjimą į tam tikrą vietą. Dievo Dvasia yra išliejama ir Jis atsiskleidžia stebuklinguose dalykuose – ženkluose ir karalystės stebukluose, kurie demonstruojami kartu su išgelbėjimu, išgydymais, išlaisvinimais, kalbėjimu kalbomis ir t.t. Akys atsiveria ir šitaip visi padaromi tikinčiais Tikinčiaisiais!

 

Reformatorius yra pateptas ir įgalintas Dievo tarnas, kurį Dievas naudoja, kad pakreiptų širdis nuo žmonių atgal prie Dievo Žodžio, kaip katalizatorius, ir jis moko juos tiesos. Jie mokys ir sugrąžins Viešpaties baimę.

 

Viešpats sujungs juos, nes abu yra reikalingi bažnyčiai. Negali turėti tik reformatorius ir neturėti antgamtiškumo, lygiai kaip kad negali turėti antgamtiškus dalykus be mokinių ruošimo ir biblinių mokymų. Ef 4:11-13.

 

Dėl to, kad rašymo nepaversčiau dar ilgesniu skaitymu, šį klausymą paliksiu detaliau išsiaiškinti jums patiems. Bet geriausiai tai išaiškinta yra Robertso Liardono knygose „Dievo generolai“ [Roberts Liardon: God’s Generals]. Jos tokios geros knygos! Jis rašė apie kankinius, revaivalistus ir gydančiuosius revaivalistus ir dar daugiau. Jeigu jūsų skaitinių sąrašas nėra per ilgas, tuomet jus paraginčiau įtraukti ir šias knygas į tą sąrašą. Palaimos.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/12/15/vision-335-more-warnings-of-the-coming-destructive-earthquake-and-tsunami-to-san-francisco-usa-the-chain-breaking-of-human-slavery/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Biblijos, kurios buvo paminėtos regėjime:

 

“Paskui mačiau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos. Ir mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos knygos. Ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą.” (Apreiškimo 20:11-15)

 

„Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko.“ (Efeziečiams 4:11-13)