Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 228 – Antikristas ir Obama Kopenhagoje / Deklaravimas Kopenhagoje

2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienio vakaras

 

Sosto patalpoje garbinau/gyriau Viešpatį ir tada nusprendžiau pasinerti į instrumentinę garbinimo ir šlovinimo muziką. Pradėjau melstis ir, skelbiant 91-ą psalmę, pradžioje atsidūriau virš Izraelio. Tada pradėjau deklaruoti Izaijo 53 skyrių ir mačiau apaštalą Joną mano kairėje darantį tą patį. Palaiminau Izraelį papildytu Aarono palaiminimu (pridėjau tai, kad jie pripažintų Ješua esantį jų Mesiju). Vietoj to, kad grįžčiau prie baltojo suolelio, aš tęsiau kelionę ir kartojau 91-ą psalmę. Šį kartą atsidūriau vietovėje, kur mačiau undinėlės statulą, žvelgiančią į nedidelę paplūdimio vietą. Žinau, jog tai yra Europos mieste Kopenhagoje. Jėzus nurodė jiems skelbti, todėl aš skelbiau iš Ezechielio 36:25-26 ir pasimeldžiau už juos. Aš pastačiau Viešpaties vėliavą toje paplūdimio vietoje šalia undinės ir paskelbiau, jog tai priklauso Viešpačiui. Vietovę palaiminau. Vieta yra tamsi ir slegianti. Mačiau demonų buvimą, bet nesivėliau į mūšį. Jaučiau tokią [stiprią] apgaulės dvasią. Atėjo mintis, jog kai įvyks bažnyčios paėmimas [angl. k. rapture], niekas to net nepastebės.

 

Grįžau prie baltojo suolelio. Paklausiau apie šį miestą ir jo bažnyčią. Jėzus pasakė, jog tikinčiųjų yra keletas. Melskitės už juos. Ten yra religinė dvasia, apgaulė ir priešo planas [angl k. agenda].

 

Nuėjau pažiūrėti, ar yra regėjimas. Ėjau man įprastu taku žemyn laiptais ir susitikau mane pasitinkančią grupę ir prisijungiau prie kitų šiek tiek dešinėje laiptų, tik kiek tolėliau. Vaizdas atsivėrė matant juodą automobilį priparkuotą prie šaligatvio, prie jo buvo kostiumu vilkintis vyras, kuris laikė atidarytas automobilio galines dureles taip, lyg jis ruoštųsi įsėsti į vidų, jis mojavo džiūgaujančiai miniai. Visą vaizdą mačiau lyg stovėdama ant šaligatvio automobilio dešinėje priekinėje pusėje. Mačiau šio vyro profilį, bet kai nuėjau pasižiūrėti į jo veidą, jis pasisuko norėdamas pamojuoti, todėl jo veido nepamačiau. Aš iškart supratau, jog tai antikristas. Tada priešingoje automobilio pusėje, aš išvydau Obamą sėdantį į automobilio galinę sėdynę. Mano vaizdas pasikeitė, nes dabar mačiau kaip juodas automobilis nuvažiuoja. Kol jis važiavo tolyn, aš pastebėjau visus senus gražius pastatus. Jie buvo labai arti vienas kito ir man jie atrodė labai europietiškai.

 

Aš paklausiau Jėzaus, ar tai yra Kopenhagoje ir Jis atsakė: “Taip, dukra.” Kad gaučiau matytų asmenų patvirtinimą, aš paklausiau Jėzaus, ar iš tiesų aš mačiau antikristą ir Obamą. Jis atsakė: “Taip, matei. Dar ne laikas žinoti, kas jis yra. Bet gana greitai tai sužinosite.” Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie Obamą (Nr. 27, 59, 60, 61, 107). Paklausiau, kodėl jie buvo Kopenhagoje. Jis manęs paklausė, ką aš žinau apie šį miestą? Atlikau šiokį tokį tyrimą. Žinau, jog jis priklauso Europos Sąjungai ir manau, jog jis bus dalis Naujosios Pasaulio Santvarkos (NWO). Jėzus tai patvirtino. Aš tada supratau, jog Kopenhaga bus apgauta ir sužais savo vaidmenį palaikant jį [antikristą]. Melskimės už paklydusius, už artėjantį prabudimą ir jėgą bažnyčiai, kad mes nebūtume apgauti. Išlikime budrūs, bet nebijokime. Amen.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/06/11/vision-228-the-antichrist-and-obama-in-copenhagen-declaring-in-copenhagen/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Nepamirškite išmesti visas undinių statulėles iš savo namų, taip pat ir žaislus, knygas, paveikslus, kurie turi undinės simbolį. Šis simbolis yra demoniškos prigimties. Tai vienas iš "dievų", kuriuos žmonės garbino. Puolę angelai (demoniškos būtybės) dažnu atveju turi pusiau žmogaus, pusiau gyvūno išvaizdą. Turėdami undinę savo namuose, jūs atveriate duris demonų įėjimui.

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto paminėtos regėjime:

Aš apšlakstysiu jus švariu vandeniu, ir jūs tapsite švarūs. Nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jus. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu jautrią širdį. (Ezechielio 36:25-26)

 

Ištrauka apie Jėzų Kristų:

1 Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome?

Kam buvo apreikšta VIEŠPATIES ranka?

2 Jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje,

kaip šaknis sausoje žemėje.

Jis buvo nei patrauklus, nei gražus:

matėme jį, bet nepamėgome.

3 Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas,

skausmų vyras, apsipratęs su negalia,

toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą.

Jis buvo paniekintas, ir mes jį laikėme nieku.

4 Tačiau jis prisiėmė mūsų negalias,

sau užsikrovė mūsų skausmus.

O mes laikėme jį raupsuotu,

Dievo nubaustu ir nuvargintu.

5 Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų,

ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes.

Bausmė ant jo krito mūsų išganymui,

ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis.

6 Visi mes pakrikome lyg avys,

kiekvienas eidamas savo keliu,

o VIEŠPATS užkrovė jam mūsų visų kaltę.

7 Nors buvo žiauriai kankinamas,

jis pakluso ir burnos nepravėrė.

Kaip tyli ėriukas, vedamas pjauti,

kaip tyli avis kerpama,

taip jis nepratarė nė žodžio.

8 Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas,

ir kas bebūtų galvojęs apie jo likimą?

Kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto

ir pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę,

9 jam buvo skirtas kapas tarp nedorėlių,

laidojimo vieta su piktadariais,

nors jis nebuvo padaręs nieko bloga,

nei ištaręs melagingo žodžio.

10 Bet VIEŠPATS norėjo, kad jis kentėtų negalią.

Atidavęs save kaip atnašą už kaltę,

jis matys palikuonis ir gyvens ilgą laiką.

Per jį klestės VIEŠPATIES užmojis.

11 Už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje,

per savo kančią mano tarnas nuteisins daugelį,

prisiėmęs bausmę už jų kaltes.

12 Aš duosiu jam dalią tarp didžiūnų,

su galiūnais jis dalysis grobiu,

nes atidavė save mirčiai

ir buvo priskirtas nusidėjėliams.

Jis prisiėmė daugelio nuodėmes

ir užsistojo už nusidėjėlius.

(Izaijo 53 skyrius)