Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 372 - Dar vienas regėjimas apie 6-ąjį trimitą / Keturi angelai surišti prie Eufrato upės

2022 m. lapkričio 14 d.


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje giedodama pagal senesnes ir naujesnes giesmes. Pradėjau melstis. Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš mačiau save vilkinčią ginkluotę ir einančią link man žinomo upelio, kur aš esu anksčiau daug kartų buvusi. Man artėjant prie upelio, aš susitikau Jėzų, kuris buvo priešais mane, Jis sėdėjo ant Savo balto žirgo. Paskutiniu metu aš Jį dažnokai matau ant žirgo. Už Jo buvo keletas angelų, kurie taip pat buvo ant žirgų - supratau, kad jie yra viršininkai, o už jų yra dangaus kariuomenės. Vėlgi, Jėzus man priminė, jog kai aš einu Jo valioje, būdama klusni visame, kam Jis mane pakvietė padaryti, visas Dangus mane palaikys. Tuomet atsiradau kopdama į kalną, į kurį visada kopiu. Kitas karys kopė su manimi. Pažvelgiau į kairę ir pastebėjau iš toliau artėjantį demoną. Išsitraukiau savo lanką ir šoviau į jį. Mes toliau kopėme. Pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį ir išvykau, skelbdama 91-ą psalmę.

Regėjimas: Atvykau į dangišką vaizdą. Nemačiau kelio, kaip aš čia patekau. Aš tiesiog čia buvau. Tai buvo panoraminis vaizdas. Man iš dešinės kiek aukščiau stovėjo pora šviesių ir šlovingų angelų, kurie stovėjo ant prarajos pakraščio. Žinojau, jog ten yra jų daugiau, bet aš mačiau tik du. Daug toliau apačioje buvo dantyti, apvalūs, smailūs ir įvairių formų kalnai. Dar toliau ir žemiau už jų buvo žemesni kalnai ir mažytė upės linija, tekanti tarp jų. Supratau, jog atstumas lenka mano suvokimą, nes upė, kurią mačiau buvo ant Žemės. Vienas iš dviejų angelų, kuriuos mačiau, savo rankoje turėjo sidabrinį trimitą, o kitas angelas turėjo auksinį raktą. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir dabar aš stovėjau ant žemės šalia upės, bet kai pažvelgiau aukštyn, aš vis dar galėjau matyti angelus, stovinčius prie didžiulės prarajos pakraščio, ką aš žinojau, esant Danguje. Priešais save išvydau didžiulį demonišką padarą, stovintį prie upės kranto, jo riešai, kurie atrodė labiau kaip nagai, buvo sukaustyti storomis grandinėmis. Tada vaizdas apie tą tamsų padarą pasikeitė ir tapo kaip blausi tamsiai pilka angelo figūra. Atrodė, lyg tas vaizdas būtų uždėtas ant tamsaus padaro, bet iš tikrųjų tai buvo vaizdas iš dviejų skirtingų perspektyvų. Pamačiau, kaip tamsiai pilkas angelas nuleido savo galvą, lyg iš gėdos ar apmaudo. Jis atsisakė pažiūrėti aukštyn. Jo sparnai buvo su plunksnomis, ką aš esu anksčiau mačiusi pas angelus, bet dabar nebuvo jokio grožio, viskas, susiję su angelu, buvo pilka, tamsu ir blausu. Atrodė taip lyg šlovė būtų paimta iš jo. Man buvo parodytas tik vienas angelas, bet supratau, jog yra dar trys kiti. Tuomet išgirdau garsų balsą iš Dangaus, sakant: "Paleisk juos!"

Interpretacija: Tai dalis 6-ojo trimito iš Apr 9:13-16. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą Nr. 288. Tame regėjime, aš mačiau angelus tamsius ir su kapišonais. Šį kartą, man buvo parodyta daugiau apie tai, kodėl jie tapo tamsiais angelais. Aš mąsčiau apie angelą, kuris buvo tamsiai pilkas ir blausus, aplink kurį nebuvo jokios šlovės. Aš paklausiau Jėzaus, ar jie yra budėtojai angelai, kurie nupuolė nuo šlovės maištaudami ir nusidėjo su moterimis, susilaukdami palikuonių milžinų. Jėzus tai patvirtino ir pasakė: "Taip, dukra." Supratau, jog dėl jų didelės nuodėmės, dalis Tėvo teismo jiems buvo, kad iš šių keturių angelų buvo atimta jų šlovė ir jų išvaizda buvo pakeista. Supratau, jog angelas su raktu atrakins keturių angelų grandines, kurie yra surišti prie "didžiosios Eufrato upės". Jie buvo surišti prie Eufrato iki to laiko, kuris artėja, kai jie bus išleisti išžudyti trečdalį žmonijos su ligų rykštėmis. Tai įvyks per 6-ąjį trimitą. Jų galutinis teismas bus toks, kad jie amžiams bus įmesti į ugnies duobę (Mato 25:41, 2 Petro 2:4), kaip ir šėtonas, žvėris ir netikras pranašas bus įmesti (Apr 20:10) ir visi tie, kurie atmeta Kristų.

Rašto ištrauka: Apr 9:13-16 "Ir sutrimitavo šeštasis angelas. Aš išgirdau balsą nuo keturių ragų auksinio aukuro, stovinčio Dievo akivaizdoje. Jis įsakė šeštajam angelui, turinčiam trimitą: „Paleisk keturis angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės!“ Ir buvo atrišti keturi angelai, parengti nustatytą valandą, dieną, mėnesį ir metais išžudyti trečdalį žmonių. Jų kariuomenės skaičius – aš išgirdau jų skaičių – buvo du miriadai miriadų raitelių."

2 Petro 2:4 "Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nubloškė juos į tamsias pasmerktųjų buveinės bedugnes, kur laiko juos teismui."

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę.

Regėjimas: Išvydau labai didelę demonišką armiją, kurios neįmanoma suskaičiuoti. Jie jojo ant tamsių demoniškai atrodančių žirgų. Iš tikrųjų, jų išvaizda visai nepriminė žirgo, bet aš kažkaip žinojau, kad jie buvo žirgai. Juos vedė keturi angelai, kurie buvo paleisti prie Eufrato upės. Negalėjau jų pamatyti iš arti, kaip jie atrodo. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau kaip demonai puola žmones, esančius Žemėje. Aš išvydau vieną žmogų, einantį šaligatviu, jam sudavė demonas ir jis parkrito, taip pat ir dar vienas žmogus parkrito, ir aš žinojau, kad jie mirė. Mačiau kažką, stovintį prie pastato durų ir jo kairę ranką įkando gyvatė, kuri yra demoniško žirgo gale. Atrodė taip lyg jo uodega būtų gyvatė. Mačiau žmones užstrigusius ligoninėse, namuose ir įvairiuose pastatuose.

Interpretacija: Man buvo parodyta viena iš trijų rykščių 6-ojo trimito. Nežinau, kurią iš šitų trijų rykščių mačiau: ugnis, dūmai ir siera, bet jie pasireiškė kaip liga, kas buvo patvirtinta ankstesniame regėjime Nr. 288. Visas kartu sudėjus, šios rykštės išžudys 1/3 žmonijos.

Rašto ištrauka: (Apr 9:18-19) "Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų piktenybių – nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų. Mat žirgų galia jų nasruose ir uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia."

Kokia Tavo žinutė, Jėzau? "Jeigu paskaitytum toliau, ten ir yra Mano širdis - (Apr 9:20). Galimybė atgailauti ir sugrįžti pas Mane visada yra, bet jie atsisakys; jie Mane atmes. Jie myli savo nuodėmę labiau nei Mane. Kai jie stovės priešais Mane Teismo dieną, tuomet jie bus be pateisinimo." Esu turėjusi šį pokalbį ankstesniame regėjime Nr. 367. Taip sunku matyti žmones atmetančius Kristų, netgi po pasikartojančių bandymų patraukti jų dėmesį. Nė vienas žmogus neatgailaus. Tai labai sunku. Ech.

Rašto ištrauka Apr 9:20-21: "Bet kiti žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, vis tiek nepametė (neatgailavo dėl) savo rankų darbų, kad jau nebegarbintų demonų ir aukso, sidabro, žalvario, akmens ir medžio stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat nesiliovė žudę, nepasitraukė nuo įsitraukimo į okultą ir seksualinio amoralumo, ir vogimo."


Dar vienas pavyzdys yra Apr 16:8-9, kur žmonės atsisakė atgailauti: "Ketvirtasis išpylė savo dubenį saulėn, ir jai buvo leista svilinti žmones ugnimi. Žmones degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitokioms negandoms. Jie neatgailavo ir neteikė jam pagarbos." Taip pat Apr 16:11 parašyta: "Jie piktžodžiavo dangaus Dievui dėl savo sopulių ir vočių, bet nenusigręžė nuo savo darbų."

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/11/14/vision-372-another-vision-of-the-6th-trumpet-re-the-four-angels-bound-at-the-euphrates/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:

 

"Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!" (Mato:25:41)

 

"O jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius." (Apreiškimo 20:10)