Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 354 – Trumpo ir Obamos virvės traukimas dėl „vairo“ / Auksiniai raktai uždaryti duris priešams

2022 m. gegužės 9 ir 10 d., pirmadienio popietė ir antradienio rytas

 

2022 m. gegužės 9 d., pirmadienio popietė

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų pagal Katy Nichole giesmę „In Jesus Name“ https://youtu.be/4VukxLl6HLE ir pagal Brandon Lake „Gratitude“ https://youtu.be/vA83MufOCoA. Pradėjau melstis dėl dalykų, kurie buvo mano mintyse. Atėjus kalno momentui, aš išvydau save apsiginklavusią kaip kad visada ir aš bėgau pirmyn link grupės, kuri buvo užsėdusi ant žirgų, rankose laikiau raktus sumautus ant žiedo. Aš grupei parodžiau raktus.

 

 

Anksčiau tą rytą, savo leidimo su Dievu laiku, aš buvau Dievo šventykloje, priklaupusi priešais Jį ir angelas atėjo priešais mane ir davė man vieną senoviškai atrodantį auksinį raktą. Aš paklausiau, kam jis skirtas ir išgirdau sakant: “Uždaryti durims.” Tuomet išvydau duris priešais mane ir auksinį raktą savo dešinėje rankoje. Nebuvau tikra, ar turėčiau atidaryti duris ar jas užrakinti. Vaizdas pasikeitė. Aš išvydau iš šoninio vaizdo kairėje pusėje labai didelį demoną, esantį už uždarytų durų, o dešinėje pusėje, tai yra kitoje durų pusėje, stovėjau aš, ir buvau pasiruošusi įdėti raktą į spyną. Tuomet aš supratau, jog piktoji dvasia nori, kad aš atidaryčiau duris, kad ji galėtų ateiti ten, kur aš esu ir prie manęs prisišlieti. Mano raktas buvo skirtas tam, kad laikyti duris užrakintas tam, kad priešas negalėtų įeiti.

 

 

Mano supratimas yra toks, jog mes laikome karalystės raktus, kad sulaikytume priešą. Mato 16:19, 18:18, Ezech 44:2, Iz 22:22. Jėzus pasakė: “Laikas uždaryti duris į pasaulį. Tu buvai atskirta, dukra. Laikas uždaryti duris priešui, kuris laiko tave pavergtą. Laikas leisti Man tave pagydyti ir pilnai atstatyti, kad galėtum be priekaištų eiti keliu, kuriuo tave pakviečiau. Aš toliau Tave tobulinsiu.” Tai buvo prablaivinantis žodis man. Bet suprantu, jog tai skirta visiems žmonėms, ne tik man.

 

Jeigu tavo gyvenime yra sritys, kurios nėra pilnai, 100% atiduotos Viešpačiui, tuomet tu suteiki priešui priėjimą ir tai yra vergija. Ši vergija neleis tau pilnai gyventi dėl Kristaus ir tai gali sugadinti tavo tarnystę ir ėjimą su Juo. Prisiminkite, jog mes turime gyventi dėl Kristaus, atiduoti Jam savo dvasią, sielą ir kūną. 1 Tes 5:23 ir Jo troškimas yra mus atstatyti, sujungti su Juo, kad eitumėte nepeiktinai (1 Tes 3:13, Ps 15:2). Jėzus mums suteikė valdžią Jo vardu išvarinėti visus priešus – visą vergiją. Prisiminkite, Kristaus tarnystės Naujajame Testamente vienas trečdalis sudarė išlaisvinimai, o mes turime daryti tai, ką Kristus darė. (Morkaus 16:17, Mato 10:8).

 

Kai kurie vergijos pavyzdžiai yra šie: neatleidimas, apmaudas, pavydas, stabmeldystė – bet kas, ką tu padedi pirmoje vietoje savo gyvenime vietoj to, kad leistum Dievui būti pirmuoju, pavyzdžiui: tavo kūnas, pinigai, namai, automobiliai, netgi tavo vaikai ir pan., priklausomybės (maistui, alkoholiui, seksui, narkotikams, rūkymui, žaidimams, azartiniams lošimams ir pan.), chroninis sielvartas – gilaus sielvarto dvasia (sielvartas, kuris tęsiasi metai iš metų, nes tu negali jo paleisti), užsispyrimas, pavydas, pomėgis ginčytis, kuris sukelia barnius (2 Tim 2:23), filmai/knygos/muzika, kurios atveria duris priešui (pvz. bet kas, kas susiję su okultu, siaubu, seksualiniu iškrypimu arba dalykai, kurie yra priešingi tiems, apie kuriuos Jėzus mokė, jog jie yra iš Dievo) ir pan. Jeigu nežinai, ar turi kokią vergiją, paprašyk, kad Jėzus tai atskleistų. Vergija taip pat gali ateiti per giminės prakeiksmus.

 

Jėzus taip pat man pasakė: “Aš trokštu, kad žmonės prisimintų, jog jų kūnas yra Mano Dvasios šventykla, jis nepriklauso jiems – jie buvo nupirkti už didelę kainą.” (1 Kor 6:19-20) ir toliau Jėzus tęsė: “Visi žmonės turi pilnai suprasti, kas jie yra Manyje. Aš Esu jų tapatybė, o ne tai, ką pasaulis jiems sako.” (Gal 2:20) (Jono 17:21-23).

 

2022 m. gegužės 10 d., antradienio rytas

 

Šis regėjimas yra susijęs su sapnu, kurį aš turėjau Nr. 353.

 

Tuo laiku, kai leidau laiką su Dievu šį rytą, Jėzus davė man regėjimą, man būnant priešais Jį, mano tiesiog buvimo su Juo laiku. Tai buvo vaizdas iš paukščio skrydžoi ir aš žiūrėjau į juodų automobilių vilkstinę. Ant automobilių priekio buvo matyti amerikos vėliavos. Vaizdas pasikeitė ir aš dabar buvau susikoncentravusi ties viduriniu automobiliu. Mačiau Trumpą, jį vairuojantį, o keleivio sėdynėje sėdėjo Obama. Trumpui vairuojant, Obama vis stengėsi pasukti už vairo ir kiekvieną kartą jam sugriebiant, automobilis nukrypdavo nuo kurso. Tai tęsėsi neilgą laiką. Kova dėl vairo buvo tokia intensyvi, jog galiausiai vairas nulūžo! Tuomet jie pradėjo grumtis dėl vairo lyg per virvės traukimo varžybas. Bet kas vairuoja automobilį?! Vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Obamą, kaip karikatūrą – lyg jis būtų animacinis. Tuomet vaizdas vėl pasikeitė ir automobilis sustojo kelkraštyje. Obama išlipo ir atsistojo ant šaligatvio, jis buvo apsuptas agentų, apsirengusių juodais kostiumais – lyg federaliniai agentai, bet jie nesuėmė. Regėjimo pabaiga.

 

Panašu, jog šis regėjimas nėra toks tiesioginis ir man reikės pasistengti jį interpretuoti.

 

Automobilių vilkstinė su vėliavomis, plevėsuojančiomis priekyje, reprezentuoja svarbius asmenis arba JAV vadovus. Aš supratau tai, jog Trumpas, būdamas viduriniame autmobilyje, buvo saugomas tų, kurie buvo priekyje jo ir gale jo, kaip kad ir turėtų būti saugomas tokį postą užimantis asmuo. Tai taip pat parodo, jog tie, kurie jį saugo, tiki, kad jis yra valdžioje. Trumpas, kuris yra vairuotojo sėdynėje, reiškia, jog jis kontroliuoja, nes jis turi teisėtą valdžią būti toje sėdynėje – valdžios soste. Obama, būdamas keleivio sėdynėje, turi galios, bet jis aiškiai nėra valdžioje, kaip kad norėtų. Tai reprezentuojama tuo, jog jis nepaliaujamai stengiasi sugriebti už vairo. Lygiai kaip mano sapne, Nr. 353, vyksta kova dėl teisėtos valdžios. Kiekvieną kartą, kai Obama sugriebia už vairo, tai priverčia automobilį pasukti ar nukrypti nuo kurso. Obamos galėjimas pasiekti atskleidžia tai, kad jis yra tam tikroje galios pozicijoje, kuri gali pakenkti Trumpo teisėtumui ir valdžiai. Kova ar grumtynės dėl valdžios tampa tokios intensyvios, jog vairas nulūžta. Nė vienas jų nenurimsta ir toliau kovoja dėl vairo, nors vairas ir yra atitrūkęs – tai atitiktų virvės traukimą. Tai gali būti laikas, kai atrodys, jog Obama ir Trumpas yra atvirame kare. Kaip visa tai atrodys, aš nežinau. Ir visgi, Trumpas visada išliko vairuotojo sėdynėje – galios soste ir teisėtoje valdžioje. Bet kas vairuoja automobilį?? Nesvarbu, ar tai būtų Trumpas ar Obama, Tas, kuris valdo visada buvo ir visada bus Viešpats Dievas Visagalis. Dievas yra suverenus ir tai Jis pasodina žmones į vairuojo sėdynę ir valdo automobilį. Tai Dievas iškelia vadovus į valdžią ir juos pašalina. (Dan 2:21, Dan 4:17, Ps 75:5-7, Pat 16:9). O šiame regėjime, Dievas atskleidžia, jog tai Trumpas yra tas, kuris teisėtai turi būti vairuotojo sėdynėje – valdžios soste, o ne Obama.

 

 

Matau Obamą kaip karikatūrą. Manau, jog tai gali būti Obamos charakterio atspindys. Mano sapne, jo nesubrendimas buvo atskleistas mažylio pavidalu. Regėjime, aš mačiau jį kaip vyrą su išpūstu charakteriu, kas ir yra karikatūros apibrėžimas, tai asmens bruožų išdidinimas. Aš matau išdidinimą tokį, kaip kad kažkas turėtų idėjas, kurios yra perdėtai išryškintos, išpūstos, grandiozinės. Mes juokiamės iš tokios karikatūros, nes ji atrodo linksmai. Ir taip, kaip mes iš to juokiamės, taip ir Dievas. Ps 37:12-13 Nedorėlis spendžia pinkles teisiajam ir griežia ant jo dantimis. Bet Viešpats juokiasi iš jo, nes mato jo būsimą galą. Pabaigoje, aš matau kaip automobilis sustoja prie šaligatvio ir Obama pats išlipa. Obama stovi ant šaligatvio. Jis daugiau nebėra tokioje pozicijoje, kad galėtų pasiekti ar sugriebti už vairo. Ta galia buvo iš jo atimta. Agentai apsupa Obamą, bet jis nėra suimamas. Aš interpretuočiau tai, jog jis yra sulaikytas. Nežinau, ar jis bus teisme, ir ar jis turės atsakyti už savo veiksmus. Ankstesniame regėjime Nr. 350, aš mačiau, jog jis „sugrojo“ JAV ir išvyko lėktuvu į Europą.

 

Paraginčiau jus ir toliau melstis už Trumpą – kad jis siektų Dievo visame, ką jis daro, kad Dievas suteiktų jam įžvalgos ir išminties. Melskitės už jo apsaugą ir kad Dievas padarytų kelią jo sugrįžimui į pareigas ir neužtruktų! Tegul Dievas iš Savo didelio gailestingumo įsikiša ir sugrąžina Trumpą, ne kaip JAV gelbėtoją, bet kaip vadovą, kurį Dievas pasirinko, kad padėtų jiems tokiu laiku kaip šis. Prisiminkite, Jėzus Kristus yra vienintelis Gelbėtojas ir Atpirkėjas, kuris gali išgelbėti.

 

Aš skelbiu, jog Dievas, iš Savo suverenumo, pasirinko Trumpą ir suteikė jam teisėtą valdžią būti JAV valdžios soste. Sutinku su dangumi, jog Trumpas yra teisėtas prezidentas ir meldžiu, jog Tu, Dieve, nebeleistum toliau priešui kenkti ir užlaikyti Trumpo sugrįžimą į pareigas, Jėzaus vardu. Viešpatie Dieve, meldžiu, jog Tu išleistum Savo angelų armijas kovoti ir pašalinti priešo kliūtis, viską, kas trukdo, ir išardytum ir sunaikintum priešo planus pakenkti Trumpo teisėtai valdžiai ir jo grįžimui į pareigas, Jėzaus Kristaus Mesijo vardu. Prašau apsaugok Trumpą ir jo šeimą. Meldžiu suteik Trumpui išminties ir įžvalgos ir tegul jis siekia Tavęs visuose dalykuose. Ačiū, Dieve Tėve, už tai, ką Tu darai ir darysi. Tavo šlovei, kad joks žmogus negalėtų girtis. Amen!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/05/10/vision-354-trump-and-obama-tug-o-war-over-the-steering-wheel-gold-keys-to-close-the-doors-to-the-enemy/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos komentare:

 

“Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.” (Mato 16:19)

 

„Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.“ (Mato 18:18)

 

„Viešpats tarė man: „Šie vartai liks uždaryti. Jie nebus atidaryti! Niekas pro juos neįeis, nes Viešpats, Izraelio Dievas, įėjo pro juos; jie liks uždaryti.“ (Ezechielio 44:2)

 

„Ant jo peties uždėsiu Dovydo namų raktą: kai jis atrakins, niekas negalės uždaryti, o kai užrakins, niekas negalės atidaryti.“ (Izaijo 22:22)

 

“Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko jūsų dvasią, sielą ir kūną nepeiktiną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui.” (1 Tesalonikiečiams 5:23)

 

„Kad jūsų širdys būtų tvirtos ir nepeiktino šventumo mūsų Dievo ir Tėvo akyse, kai ateis mūsų Viešpats Jėzus su visais savo šventaisiais.“ (1 Tesalonikiečiams 3:13)

 

„Žmogus, kuris dorai gyvena, daro, kas teisu, ir kalba tiesą iš grynos širdies.“ (Psalmyno 15:2)

 

„Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis.“ (Morkaus 16:17)

 

„Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mato 10:8)

 

“O kvailų ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, kad jie veda į barnius.” (2 Timotiejui 2:23)

 

„Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!“ (1 Korintiečiams 6:19-20)

 

„Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.“ (Galatams 2:20)

 

„Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai.“ (Jono 17:21-23)

 

„Jis keičia laikotarpius ir metų laikus, pašalina ir į sostą pasodina karalius, suteikia išminčiams išmintį ir išmanantiems pažinimą.“ (Danieliaus 2:21)

 

„Medis, kurį matei augantį vis didesnį ir tvirtesnį, viršūne pasiekusį dangų ir matomą iš visų žemės pakraščių.“ (Danieliaus 4:17)

 

„Pagyrūnams sakau: ‘Nesigirkite!’ – o nedorėliams: ‘Liaukitės kėlę savo ragus!’ Sakau jiems: ‘Nekelkite ragų! Liaukitės įžūliai kalbėti!’“ Juk ne iš rytų ir ne iš vakarų tai ateina, ne iš dykumos ir ne iš kalnų. Tai Dievas teisia; vieną jis pažemina, kitą išaukština.“ (Psalmyno 75:5-8)

 

„Žmogus širdyje sumano, ką jis darys, bet jo žingsnius valdo Viešpats.“ (Patarlių 16:9)