Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 347 – Gyvasis vanduo, tekantis iš Dievo šventyklos / Dievo užtvirtinimas dėl Trumpo gįžimo

2022 m. kovo 14 d., pirmadienio vakaras

 

Šiandien aš šokau su vėliavomis šlovindama priešais Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Mačiau, jog ten buvo ir kitų žmonių su vėliavomis, ir jie turėjo skirtingų spalvų vėliavas. Mes mosavome su vėliavomis/šokome pagal Brandon Lake „Gratitude“ giesmę ir pagal Kim Walker Smith „I Exalt Thee“ giesmę. Kai baigiau, aš puoliau kniūbsčia priešais Viešpatį, nes jaučiau, jog turiu taip padaryti būdama Jo artume. Taip pasilikau keletai minučių. Atsistojau ir pradėjau melstis pagal 146 psalmę, įterpdama į Raštą „bažnyčią, tautas ir žmones“, kol skaičiau šią psalmę. Toliau meldžiausi dėl tam tikrų dalykų. Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš išvydau karių grupę ir jų baltus žirgus prie skaidraus upelio, iš abiejų pusių apaugusio medžiais. Mačiau, jog žirgai iš jo geria, bet supratau, jog ir kariai buvo atsigaivinę šiuo upeliu. Nuėjau prie jų ir atsisėdau ant akmens prie upelio. Kiti taip pat sėdėjo ir mes pradėjome giedoti. Gaila, jog aš negalėjau girdėti, kokia giesmė buvo giedama. Po kurio laiko padrąsinimų, aš išvydau save uždedančią rankas ant kario, kad sustiprinčiau jį, suteikčiau jam kažko ir palaiminčiau. Tai buvo gražus bendravimo laikas. Mes užsėdome ant savo žirgų ir nujojome prie kalno papėdės. Kopdama pastebėjau, jog vienas iš karių paslydo ir šiek tiek slydo tolyn. Kitas karys buvo netoliese ir atėjo jam/jai padėti atsikelti.

 

Mes pasiekėme viršūnę, užsėdome ant erelių ir išvykome kartu, skelbdami 91-ą psalmę. Pastebėjau, kad skridome aukščiau ir aukščiau į dangų. Tuomet tolumoje išvydau kalną, kuris buvo viduryje apsuptas kitų kalnų. Bet viduryje esantis kalnas buvo aukštesnis ir jo ketvirtadalis viršūnės buvo apgaubta tirštais debesimis. Aš esu šį kalną mačiusi ir anksčiau asmeniniuose regėjimuose, ramiu buvimo su Viešpačiu laiku. Mes skridome pro debesis ir jiems prasisklaidžius, aš išvydau Dievo šventyklą. Iš šventyklos pamato išvydau krištolo skaidrumo vandenį kaskadomis krintantį žemyn kalno šlaitu ir įtekantį į apačioje esančią upę (žr. regėjime Nr. 286). Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau upę, kurios pradžia buvo šventykloje, ji tekėjo tiesiai priešais mane ir galiausiai išsiskirstė į atšakas į dešinę ir į kairę, suformuodama intakus. Iš šios perspektyvos, mačiau, kad upė tekėjo taip toli, kaip mano akys galėjo užmatyti. Mačiau gražius medžius, augančius abiejose upės pusėse ir mačiau Jėzų, einantį takeliu netoli upės. Mačiau pora kalnų upės kairėje, kurie man priminė regėjimą Nr. 286. Tuomet vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau tik tris sidabrinius trimitus. Girdėjau, kaip jie buvo pučiami trijų dalių harmonijoje kaip kad regėjime Nr. 345. Garsas nuėjo labai galingai ir aš supratau, jog jis pasiekė Žemę.

 

Prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus apie tai, ką aš mačiau. Tai buvo labai daug! Jėzus prakalbo ir pasakė: „Ateikite visi, kurie esate ištroškę – gerkite iš Mano Gyvojo Vandens ir daugiau nebetrokšite. Aš Esu Gyvasis Vanduo. Gerkite iš Manęs ir jūs turėsite vandenį, kuris veda į amžinąjį gyvenimą.“ Jis tęsė toliau: „Aš Esu vienintelis kelias. Gerkite giliai iš Manęs – iš Mano išganymo šulinių. Susitikite su Manimi Mano Žodyje ir sužinokite, kokia yra Mano širdis dėl jūsų. Susitikite Mane šlovinime ir maldoje. Aš trokštu jūsų bendravimo, kuris pranoksta teologiją. Ateikite, siekite Manęs visa savo širdimi ir suraskite Mane. Jūs surasite Mane!“

 

Supratau, jog trimitai išleidžia dangaus garsą, kad pažadintų žemės žmones, kad pažadintų bažnyčią būti sujungtai su Dievu.

 

Aš paklausiau Jėzaus, ar šis Dievo kalnas yra tas kalnas, kuris randasi šiaurinėje dangaus dalyje, kuri yra paminėta Iz 14:13 ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra.“

 

Rašto ištraukos: Iz 12:3, Apr 21:6-7, Zach 14:8-9, Eze 47:1-12, Apr 22:1-2, Joel 3:18.

 

Malda: Aš skelbiu, jog dangaus garsas nuskamba virš žemės ir pažadina žmones Jėzaus vardu! Tegul ausys būna atvertos ir išgirsta garsą. Tegul uždangos nukrenta nuo akių, kad jie galėtų matyti Jėzaus vardu. Tegul visi ištroškę geria iš Gyvojo Vandens. Tegul jie pažįsta Jėzaus Kristaus širdį, Mesiją ir tebūna sujungti su Juo Jėzaus vardu. Teateina atgimimas ir tebūna perkeista bažnyčia. Tepakyla Kristaus nuotaka! Tegul viskas, ką girdėjome ir matėme dvasiniame pasaulyje pasireiškia fiziniame, Jėzaus vardu. Amen.

 

Aš nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome į vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau man žinomus Baltųjų rūmų pastatus ir JAV Kapitolijų Vašingtone. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Trumpą, sėdintį Ovaliajame kabinete. Jis iškėlė savo rankas į viršų ir pasakė: „Gera sugrįžti. Vėl padarykime Ameriką didžią.“ Tuomet išvydau jį pasirašantį dokumentus, vieną po kito. Jis buvo apsuptas kitų aukštų vyriausybės tarnautojų, bet jų veidai man nebuvo atskleisti. Jei visi rėmė jo veiksmus.

 

Dėl Trumpo grįžimo, aš girdėjau Jėzų sakantį: „Jau beveik, dukra. Toliau pasitikėk Mano laiku.“

 

Aš toliau meldžiu dėl jo sugrįžimo ir viliuosi, jog jūs darote taip pat. Nepasiduokite. Jūs galite nesutikti su viskuo, ką jis sako ir daro, bet Dievas vis tiek ruošiasi jį panaudoti.

 

Kai ką aš atradau dėl žydų kalendoriaus, t. y. 2022 metų kovas yra antras Adaro mėnuo – Adaras II (vasaris buvo Adaras 1). Šiais metais žydų kalendorius turi 13 mėnesių. Šiemet pascha yra balandžio mėnesį, o ne kovo. Tai spėju, jog tai keičia suvokimą dėl posakio „iki metų pabaigos“, ką Jėzus pasakė dėl Trumpo grįžimo. Laukiu, kada visa tai baigsis! Ech

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/03/14/vision-347-living-water-flowing-from-the-temple-of-god-gods-reassurance-of-trumps-return/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, kurios buvo paminėtos regėjime:

 

“Kadaise manei savo širdyje: ‘Užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose Šiaurės pakraščiuose.’” (Izaijo 14:13)

 

„Džiaugdamiesi semsitės vandens iš išganingųjų versmių.“ (Izaijo 12:3)

 

„Ir jis man atsakė: ‘Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio.’“ (Apreiškimo 21:6-7)

 

„Tą dieną gyvieji vandenys ims tekėti iš Jeruzalės: pusė jų – į Rytų jūrą, pusė – į Vakarų jūrą. Taip bus ir vasarą, ir žiemą. Viešpats bus Karalius visoje žemėje, tą dieną bus vienas Viešpats ir vienas jo vardas.“ (Zacharijo 14:8-9)

 

„Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto. Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti.“ (Apreiškimo 22:1-2)

 

„Tuomet jis vėl nuvedė mane prie įėjimo į šventyklą. Žiūriu, vanduo teka iš po šventyklos slenksčio rytų link, nes šventyklos priekis buvo rytų pusėje. Vanduo tekėjo žemyn iš pietinio šventyklos pakraščio galo, į pietus nuo aukuro. Jis išvedė mane pro šiaurinius vartus ir vedė aplink lauko puse prie išorinių vartų, pro kuriuos einama į rytus. Žiūriu, vanduo liejasi pietiniame pakraštyje. Eidamas rytų kryptimi su virve rankoje, vyras atmatavo tūkstantį uolekčių ir pervedė mane per vandenį; vandens buvo ligi kulkšnių. Jis vėl atmatavo tūkstantį uolekčių ir pervedė mane per vandenį; vandens buvo ligi kelių. Jis vėl atmatavo tūkstantį uolekčių ir pervedė mane per vandenį; vandens buvo ligi juosmens. Jis vėl atmatavo tūkstantį uolekčių, ir jau buvo upė, kurios nebegalėjau pereiti, nes vanduo buvo taip patvinęs, jog reikėjo plaukti; upė buvo nepereinama. Jis paklausė mane: „Žmogau, ar matei?“ Tuomet jis parvedė mane atgal prie upės kranto. Eidamas atgal mačiau ant upės kranto daugybę medžių vienoje ir kitoje pusėje. Jis man paaiškino: „Šis vanduo teka į rytų pusę ir nutekės į Arabą, o kai įtekės į jūrą, dvokiančio vandens jūrą, jos vanduo pasidarys sveikas. Kur tik ta upė nutekės, visa, kas gyva ir kruta, gaus iš jos gyvybę. Vandeniui ten nutekėjus, joje bus daugybė žuvų, nes jis taps sveikas, ir visa gyvuos, kur tik tekės upė. Palei ją stovės žvejai nuo En Gedžio iki pat En Eglaimų, ir bus vietos tinklams džiovinti. Bus gausu visokiausių žuvų, panašiai kaip Didžiojoje jūroje. Bet jos pelkės ir balos nepraras sūrumo, nes turi būti paliktos druskai. Ant krantų abipus upės augs visokiausi vaismedžiai. Jų lapai nenubyrės, ir jiems vaisių nepristigs; kas mėnesį jie neš naujus vaisius, nes vanduo jiems atitekės iš šventyklos. Jų vaisiai bus maistas, o lapai – vaistas“. (Ezechielio 47:1-12)

 

„Tą dieną iš kalnų lašės saldus vynas, iš kalvų tekės pienas. Judo upės bus pilnos vandens, iš Viešpaties namų tekės šaltinis ir drėkins Šitimo slėnį.“ (Joelio 3:18)