Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 345 – Rusijos tankų kolona / Patarnavimas Ukrainos tikintiesiems / Kėdė / Trys trimitai prabudina Ukrainą

2022 m. vasario 28 d., pirmadienio vakaras ir 2022 m. kovo 1 d. antradienio rytas

 

2022 m. vasario 28 d., pirmadienio rytas

Rusijos tankų kolona / Patarnavimas Ukrainos tikintiesiems

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje kaip kad visada. Pradėjau melstis ir tuomet pasiekiau savo kalną. Išvydau grupę žmonių, apsirengusių su ginkluote, jie ėjo kartu, o jų balti žirgai buvo jiems už nugaros. Jie judėjo link kalno. Jaučiau jų džiaugsmą tarpusavio bendravime. Jie šypsojosi ir džiaugėsi vienas kito draugija. Netgi mačiau kai kuriuos garsiai besijuokiančius, taip lyg koks juokas būtų pasakytas. Aš supratau, jog švarus humoras yra laukiamas, juk visgi, Dievas sukūrė humorą. Tai yra dalis Jo charakterio, kuris prieinamas ir mums. (Kaip kad ir visos Jo charakteristikos). Šėtonas mėgsta iškreipti visus Dievo dalykus – įskaitant ir humorą. Tikintieji turėtų neįsitraukti į jokį juodąjį ar grubų humorą, tai nepridera Dievo žmonių charakteriui. Ef 5:4. Grupė atsigavo ir kai mes pasiekėme kalno papėdę, mes palikome savo žirgus ir pradėjome kopti. Mes pasiekėme viršūnę, susiradome savo erelius ir išvykome skelbdami 91-ą psalmę. Atsiradau žvelgdama į tankų koloną. Supratau, jog jie rusai. (Visai nebuvau nustebinta tai matydama). Pasimeldžiau virš jų – paprašiau, kad Dievas susitiktų juos ten, kur jie yra ir kad jie patirtų susitikimą su Viešpačiu Jėzumi. Tuomet atsiradau žvelgdama į tikinčiuosius, kurie suklaupę meldėsi, jie maldavo Dievo pagalbos. Paprašiau, kad Dievas išlietų Savo didžiulę meilę virš jų ir kad jie joje pasiliktų. Tobuloje Dievo meilėje baimei nebelieka vietos, nes tobula meilė išveja visas baimes! (1 Jono 4:18). Palaiminau juos ir jų šeimas, kad jie pažintų ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą, kad tai saugotų jų širdis ir mintis Kristuje, meldžiau ir fizinės apsaugos. (Fil 4:7)

 

Prie baltojo suolelio, aš išgirdau Jėzų cituojantį paskutines eilutes iš Psalmės 91, t. y. 14-16 eilutes, apie ukrainiečius, kurie maldoje užtaria savo šalį. „Kadangi jie myli mane, sako Viešpats, Aš išlaisvinsiu juos, aš apginsiu juos, nes jie Mano vardą pažįsta. Jie šauksis Manęs, ir Aš jiems atsakysiu. Būsiu su jais varge, išlaisvinsiu juos ir pagerbsiu. Ilgu gyvenimu pasotinsiu juos ir parodysiu jiems Savo išgelbėjimą”. Tai ne pirmas kartas, kai girdžiu Jėzų cituojantį šią ištrauką. Ačiū, Jėzau!

 

Buvo jau vėlu ir aš nebaigiau rašyti.

 

2022 m. kovo 1 d., antradienio rytas.

Kėdė / Trys trimitai prabudina Ukrainą

 

Šį rytą, aš buvau priešais Dievą savo tyliuoju metu arba tiesiog buvimo su Juo laiku Jo šventykloje. Aš įėjau ir išvydau paprastą kėdę viduryje erdvios vietos priešais Viešpatį. Tai nauja. Supratau, kad turiu atsisėsti ant kėdės ir iškart žinojau, kad neturiu jaustis dėl to blogai. Aš suprantu, kad Dievas susitinka su manimi ten, kur aš esu, kad padėtų man išmokti susikaupti ir būti ramiai priešais Jį, nes Jis nori man atskleisti daugiau Savo širdies. O tai reikalauja kokybiško klausymosi. Artinasi perėjimas į naują lygį. Noriu patikslinti, jog kėdė nėra bausmės forma. Jo pataisymai niekada neturėtų būti matomi ir juntami kaip bausmė, nes mintys ir jausmai apie bausmę yra asocijuojami su kaltės ir smerkimo dvasia ir tai nėra iš Dievo, bet iš priešo taktikos. Kėdė tai priemonė, kuri man padeda. Dievas yra asmeniškas Dievas. Jis žino, kad išlikti susikaupusiai man tai yra didžiulis iššūkis, nes labai lengvai galiu išsiblaškyti. Jis yra maloningas ir aš esu dėkinga. Jis panaudojo keturias moteris iš skirtingų šalies vietų, kad perduotų man pranašišką žodį, ir visa tai savaitės bėgyje. Trys iš jų pasakė tą patį dalyką dėl „buvimo tyliai“, o viena labai švelniai mane įspėjo apie išdidumą ir davė man būtent tokį pavyzdį, su kuo aš dabar tvarkausi. (Ji negalėjo to žinoti, bet tik Šventoji Dvasia jai galėjo tai atskleisti. Tai yra vadinamasis pažinimo žodis – 1 Kor 12:8). Noriu šiek tiek daugiau paaiškinti apie Dievo disciplinos būdą, pataisymus ar apie Jo lazdą. Ganytojo lazda yra visada naudojama, kad ištobulintų ir apvalytų su griežtumu, bet ir su didžiule meile. Pat 3:12, Heb 12:6, Apr 3:19 „Nes ką Viešpats myli, tą pabara…“ Tai nuolankumo suteikianti patirtis. Bet tu negali būti pataisytas, nebent nusižemintum priešais Viešpatį. O kartu su pataisymu iš Viešpaties, visada ateina ir paguoda, meilė, o ne gėda, kaltė ar smerkimas. Ps 23:4 „Tavo lazda ir vėzdas paguodžia mane.“ (Nesugėdina mane, nesmerkia manęs ir nepriverčia pasijausti nevertingu). Rom 8:1 „Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje.“ Visus žodžius, kuriuos gaunate, jūs turite atnešti pas Viešpatį ir suvokti, kaip yra. Jeigu tai pasakyta su smerkimo intencija, o ne su padrąsinimu būti atstatytiems Kristuje, tuomet išmeskit tai. Šventosios Dvasios pripildyti žodžiai palies jūsų širdį ir pakvies jus pas Jį be baimės ar smerkimo. Bet prisiminkite, jog išdidumas norės įsibrauti jūsų kelyje, kad būtumėte sugundytas įsižeisti ir nebegalėtumėte nusižeminti priešais Dievą.

 

Ačiū, Dievui, kad Jis trokšta, kad visi Jo vaikai ateitų pas Jį su tikslu – pasiruošę būti tyliai ir klausytis, ką Jis turi jiems pasakyti, nes Jo širdyje yra daug dalykų, kuriuos Jis nori mums pasakyti. Ir prašau supraskite, visa tai nėra apie trukmę, bet apie laiko kokybę, kurią Jam duodate.

 

Prabėgus šiek tiek laiko, praleisto tyliai ir klausantis, aš išgirdau Dievą sakant: „Užmerk akis ir klausykis.“ Aš užmerkiau akis ir išgirdau trimito garsą. Tuomet prie jo prisijungė dar vienas ir dabar du grojo harmonijoje. Tuomet nuskambėjo trečias trimitas ir dabar girdėjau tris harmonijoje. Tai buvo gražu! Atmerkiau savo akis (savo dvasines akis) ir išvydau 3 angelus, pučiančius tris ilgus sidabrinius trimitus. Jie stovėjo ant pakylos šventyklos išorėje. Mačiau kaip garso bangos judėjo link Žemės. Aš toliau žiūrėjau ir išvydau kaip garso bangos nueina per miestus, miestelius ir bendruomenes. Tuomet išvydau bažnyčią ir jos langai išsprogo laukan dėl šio garso (dvasine prasme, ne tiesiogine). Supratau, jog tai Ukrainoje. Paprašiau, kad Jėzus tai patvirtintų ir Jis atsakė: „Taip, dukra.“ Ir Jis tęsė toliau, paaiškindamas: „Aš budinu Ukrainos valstybę – bažnyčią ir tautą su Savo garsu. Melskis, kad jų ausys būtų atvertos dangaus garsui. Mano avys girdi Mano balsą ir jos pažįsta Mane. Kas turi ausis, teklauso. Aš nepamiršau jų. Aš girdžių žmonių maldavimus. Aš atsakau į juos. Aš sugriausiu priešo planus. Aš apginsiu tuos, kurie yra prislėgti ir nusikamavę, yra nepritekliuje, vargšai ir sudužusiomis širdimis. Nebijokite! Aš Esu už jus! Aš judėsiu šioje tautoje ir visi žinos, kas Aš Esu. Ir per tai, Aš gausiu šlovę. Sudėkite savo pasitikėjimą į Mane ir būkite ramybėje. Toliau melskitės už šią tautą.“

 

Aš suprantu, jog skaičius 3 reprezentuoja dievišką tobulumą, užbaigtumą, prikėlimą, Dievo siekimą naujam atskleidimui, supratimą, jėgą, Šventosios Dvasios šventyklą, Švenčiausiąją Trejybę. Trilypė harmonija reiškia, jog Dievas išleidžia Savo tobulą dievišką garsą į Žemę – būtent į Ukrainą, kad atkreiptų jų dėmesį, pažadintų juos (prikeltų juos). Biblijoje sidabriniai trimitai buvo naudojami, kad atkreiptų izraelitų dėmesį, sukviestų bendriją į susirinkimą, sutrimituotų perspėjimą, kvietimą mūšiui, o taip pat tokie trimitai būdavo pučiami džiaugsmo laiku (paskirtomis švenčių dienomis). Skaičių 10:1-13. Tikiu, jog Dievas šiandien pučia trimitus, kad sukviestų savo žmones pas Jį ir prikeltų Savo bažnyčią. Jis kviečia žmones Jo siekti – siekti Jo visa savo širdimi ir pažinti, kokia yra Jo širdis dėl jų. „Mano nuotaka nėra pasiruošusi. Laikas jiems prabusti ir tapti viskuo, kuo Aš sakiau, kad jie yra ir viskuo, kuo Aš trokštu, kad jie būtų. Laikas trumpas.“

 

Mano malda tokia, jog tai, ką aš girdėjau ir mačiau dvasioje pasireikštų ir fiziškai, Jėzaus vardu. Prašau, kad būtų išleisti Dievo angelai, kad patarnautų ir kovotų už ukrainiečius pagal Dievo valią, Jėzaus vardu. Skelbiu, kad visų ausys būtų atvertos Jėzaus vardu! Skelbiu Dievo dieviškų ir tobulų garso bangų nuvilnijimą, kad pereitų per ukrainiečius – kad jie tai išgirstų ir prabustų Jėzaus vardu! Tegul Dievo tobulas garsas pasigirsta! Skelbiu bažnyčios prabudimą ir pakilimą – teateina prikėlimas, Galingu Jėzaus vardu! Skelbiu naują atskleidimą ir supratimą (Ef 1:17-20) bažnyčioje Jėzaus vardu. Teišsilieja Viešpaties Dvasia ir tenukrenta ant žmonių ir teateina atgimimas pas ukrainiečius Jėzaus vardu! (Joel 2:28-29). Viešpatie, mes norime matyti Tavo šlovę! Laikas bažnyčiai būti išvaduotai iš visko, kas laiko ją pavergtą ir nugalėtą. Tepakyla bažnyčia, kad klestėtų penkialypėje tarnystėje Ef 4:11-13. Tegul jie žino, kas jie yra Viešpatyje, iš tiesų supranta savo turimą valdžią Kristuje (Luko 10:19), tegul tampa tikinčiais tikinčiasiais ir tikėjimu išpildo savo pašaukimą (Mato 28:18-20) – Dievo karalystės evangeliją, kurią Jėzus Kristus Mesijas savo pavyzdžiu mums parodė, kad taptume subrendusi Kristaus Nuotaka. Mato 10:8, Heb 2:4, 1 Cor 12, 1 Cor 14:1 & 31, John 14:12, Eph 5:2. Ačiū, Dieve Tėve, už viską, ką Tu darai ir ką Tu darysi tam, kad Tu gautum visą šlovę. Amen!

 

https://youtu.be/5_TOOXRpn8w Kim Walker Smith – Spirit Break Out (“Ar girdite – Dangaus garsas paliečia Žemę?“)

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/03/01/vision-345-praying-over-russian-convoy-of-tanks-ministering-to-a-group-of-ukrainian-intercessors-the-chair-the-3-trumpets-sounding-an-awakening-in-ukraine/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Biblijos, paminėtos regėjime:

 

„Taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas.“ (Efeziečiams 5:4)

 

„Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli.“ (1 Jono 4:18)

 

„Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.“ (Fil 4:7)

 

„Vienam Dvasia suteikiamas išminties žodis, kitam ta pačia Dvasia – pažinimo žodis.“ (1 Kor 12:8)

 

„Nes ką Viešpats myli, tą pabara, kaip tėvas auklėdamas sūnų, kuriuo gėrisi.“ (Patarlių 3:12)

 

„Nes kurį Viešpats myli, tą griežtai auklėja, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima.“ (Hebrajams 12:6)

 

„Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk!“ (Apreiškimo 3:19)

 

“Viešpats kalbėjo Mozei, tardamas: „Pasidirbk du trimitus; padirbsi juos iš kalstyto sidabro. Panaudosi juos bendrijai sušaukti ir stovyklų gretoms kelionei parengti. Sugaudus abiem trimitams, visa bendrija rinksis pas tave prie Susitikimo Palapinės įėjimo. Sugaudus tik vienam, pas tave rinksis vadai – Izraelio giminių galvos. Kai pirmąkart sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos rytų pusėje; kai antrąkart sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos pietų pusėje. Pavojus turi būti skelbiamas, kai tik jie turi leistis į kelionę. O kai turi būti sušaukta bendrija, trimituosite, bet pavojaus neskelbsite. Aarono sūnūs, kunigai, pūs trimitus. Tai bus amžinas įstatas visoms jūsų kartoms. Kai žygiuosite į karą savo krašte su jus engiančiu priešu, trimitais skelbsite pavojų, kad būtumėte prisiminti Viešpaties, jūsų Dievo, ir išgelbėti nuo priešų. Taip pat ir džiugesio dienomis – jūsų nustatytomis šventėmis, jaunaties dienomis – pūsite trimitus prie savo deginamųjų atnašų ir bendravimo aukų. Jie primins jus Viešpačiui, jūsų Dievui. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas“. (Skaičių 10:1-10)

 

„Idant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti, idant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje.” (Efeziečiams 1:17-20)

 

„Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus. Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios.“ (Joelio 2:28-29)

 

„Ir Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko.“ (Efeziečiams 4:11-13)

 

„Štai Aš duodu jums valdžią mindžioti gyvates bei skorpionus, aukštesnę už visą priešo jėgą, ir niekas jokiais būdais jums nepakenks.“ (Luko 10:19)

 

„Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė: “Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen”. (Mato 28:18-20)

 

„Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotuosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mato 10:8)

 

„Dievui liudijant ženklais ir stebuklais, visokiais galingais darbais ir Šventosios Dvasios dovanomis, paskirstytomis Jo valia.“ (Hebrajams 2:4)

 

https://www.bible.com/bible/321/1CO.12.LTB (1 Korintiečiams 12)

 

„Siekite meilės ir trokškite dvasinių dovanų, ypač, kad pranašautumėte.“ (1 Korintiečiams 14:1)

 

„Nes jūs visi galite vienas po kito pranašauti, kad visi pasimokytų ir visi būtų paguosti.“ (1 Korintiečiams 14:31)

 

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes Aš einu pas savo Tėvą.“ (Jono 14:12)

 

„Ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.“ (Efeziečiams 5:2)