Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 336 – Angelų armijos pučia trimitus / Dar vienas įspėjimas apie ateities pasaulinį kviečių trūkumą / Įspėjimas tiems, kurie paliečia Dievo akies vyzdį - Izraelį

2021 m. gruodžio 27 d., pirmadienis

 

Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal giesmę „Jireh & Worthy is Your name“, kurią atlieka Elevation Worship. https://youtu.be/HLIlJikt_lo. Dievo daugiau nei užtenka kiekvienoje situacijoje. Aš noriu, jog tai man taptų ne tik žinojimu, esančiu mano galvoje, bet gilia tiesa mano širdyje. Tuomet tai paliečia mano mintis, ir aš galiu eiti tikėjime. Mokausi reaguoti su ramybe ir džiaugsmu – su pasitenkinimu, apie kurį rašo Paulius 2 Kor 12:9-10. Mano troškimas toks, kad aš sugebėčiau reaguoti pirmiausia pagal šiuos dalykus, o ne pagal senuosius įpročius su baime, pykčiu, kritiškumu ir bet kuo, kas yra priešinga dvasios vaisiams. Ir vienintelis būdas tai padaryti yra buvimas Jame, su Juo ir dėl Jo. Ačiū Tau, Dieve Tėve už Tavo malonę, nes jos iš tikrųjų man užtenka. Tavo jėga tampa tobula mano silpnumuose, nes kai aš silpna, aš esu stipri!

 

Bet man jis atsakė: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume“. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas. (2 Kor 12:9-10)

 

Nuėjau melstis ir pasiekiau savo kalną. Tai buvo neįtikėtinas potyris, kuriuo džiaugiuosi, jog galiu pasidalinti su jumis. Kai aš ten atsidūriau, aš išvydau kitus karius pučiančius savo šofarus, kol jie sėdėjo ant savo baltų žirgų. Ir kai mes pasiekėme kalno papėdę, aš staiga galėjau viską pamatyti iš tolimesnio vaizdo. Aš išvydau kalną ir visus karius, esančius papėdėje, bet tuomet aš pamačiau visas angelų armijas, kurios buvo apsupusios ore. Jie taip pat pūtė savo trimitus! Tai buvo garsus ir neįtikėtinas dalykas. O Viešpatie Dieve, išleisk dangaus garsą virš žemės! Atverk kiekvieną ausį! Tebūna šis garsas girdimas ir tenuvilnija per visą pasaulį! Pabusk, bažnyčia! Pabuskite, žmonės! Teateina atgimimas! Tebūna išleistas dangaus garsas ir tebūna žemėje taip, kaip danguje! Ateik, Viešpatie Jėzau, išliek Savo Dvasią. Jėzus pasakė: „Ir toliau pūskite savo šofarus!“ Amen.

 

Užlipau į kalną, pasiekiau viršūnę, susitikau savo erelį ir mes išvykome man skelbiant 91-ą psalmę. Atsiradau mieste, kur žmonės sėdėjo ant šaligatvių ir aš supratau, jog jie yra benamiai. Tuomet išvydau kai ką, ką aš atpažinau. (Ji yra kolegė pastorė bažnyčioje, kurią mes lankome.) Ji buvo su nedidele grupele žmonių, kurie kalbėjo ir gydė žmones, kuriuos sutikdavo. Tuomet išgirdau Jėzų, sakantį: „Maitink mano aveles. Išlaisvink jas.“ Ir Jis tęsė toliau: „Prisimeni, dukra, kai Aš sakiau, jog darysi didesnius dalykus nei šie? Laikas pradėti praktikuoti tai, ką tu mokaisi. Nebijok.“

 

Palikau regėjimą ir tuomet atsiradau prinokusių javų lauke, o ne prie baltojo suolelio, kur paprastai nueinu po maldos. Paliečiau vieną iš prinokusių javų, manau, tai buvo kviečiai. Tuomet pasirodė skėrių spiečius ir pradėjo ryti derlių! Jų buvo visur. Kai padėdavau koją, tuomet jie pakildavo, bet paskui vėl sugrįždavo. Esu mačiusi kažką panašaus ankstesniuose regėjimuose Nr. 300, 326. Jėzus vėl įspėja apie artėjantį pasaulinį grūdų trūkumą. Supratau, jog kai kurioms vietovėms tai smogs smarkiau nei kitoms.

 

Šį kartą aš nuėjau prie baltojo suolelio, bet Jėzus nuėjo link šventyklos sodo vietos. Aš nusekiau iš paskos. Atėjau prie suolelio, esančio sode, ir prisėdau ant jo. Aš jaučiausi fiziškai pavargusi ir atrodo, jog tai persidavė ir dvasinėje būsenoje. Įdomu. Galiausiai atsistojau ir nuėjau pažiūrėti regėjimo. Ėjau man įprastu keliu, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes kartu nuėjome, kur kiti kaip visada jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau didžiulį grybo pavidalo debesį naktyje, jis pats skaisčiai iš vidaus švietė, o visur aplink buvo tamsu. Internete suradau nuotrauką vaizdo, kurį mačiau.

 

 

Paklausiau Jėzaus apie ką visas šis sprogimas. Jėzus atsakė: „Tai apie Iraną. Jie nori tapti reikšminga grėsme Izraeliui – panaudoti savo įbauginimo raumenis, įrodydami pasauliui, kad jie yra varžovai.“ Vadinasi, jie nori, kad pasaulis rimtai į juos žiūrėtų, ir ypač Izraelis – lyg tyčiojimasis, kad būtų sukelta baimė? Jėzus atsakė: „Taip, dukra.“ Bet jei jie gali pasigaminti atominį ginklą, tuomet tai tikrai kelia susirūpinimą! Tauta, kuri yra linkusi į neapykantą ir turi galimybių pasigaminti atominį ginklą, skamba labai bauginančiai. Tai lyg galingas ginklas pamišėlio rankose kokiame tai šnipų filme. Nėra jokio tikro samprotavimo su jais. Mes žinome, jog jie nenori taikos su Izraeliu. Jie nori sunaikinti Izraelį ir JAV – aš prisimenu citatą: „mažas bedievis ir didelis bedievis.“ Kaip iš vis kada nors gali būti taika su tauta, kuri gyvena tam, kad nekęstų? Jėzus pasakė: „Visa tai nueis niekais. Jie to ginklo nepanaudos prieš Izraelį. Aš neleisiu tam įvykti.“ Ačiū Tau. Gera tai žinoti!

 

Jėzau, ką Tu apie visa tai manai širdyje? Jėzus pasakė: „Tie, kurie eina prieš Mano paveldą kentės dideles pasekmes. Vargas Iranui, kuris eis prieš Mano išrinktuosius! Bet tai taip pat galioja ir visiems žmonėms, nesvarbu, ar jie tai sako žodžiais, ar imasi fizinių veiksmų. Kalbėti prieš Mano paveldą, vadinasi jį keikti ir Aš laikysiu juos atsakingais, nes jie elgiasi taip pat, kaip tie, kurie stengiasi padalinti žemę ar siekia, juos sunaikinti. Nelieskite Mano akies vyzdžio jokiais būdais. Bet ateina laikas, apie kurį esu sakęs, kai Aš patrauksiu Savo apsaugos ranką kuriam tai laikui tam, kad jie sugrįžtų pas Mane. Bet tai Mano planas, o ne priešo planas, kuris bus įvykdytas.“ Ir Jis toliau tęsė: „Mano širdyje yra tai, kad bažnyčia mylėtų ir remtų Izraelį – melstųsi už juos ir laimintų juos. Nes Aš laiminsiu tuos, kurie laimina Izraelį, bet ne tuos, kurie juos keikia.“

 

Jėzus man priminė, jog Jis nenori, kad mes ką nors keiktume – ar tai būtų Izraelis, ar draugai, ar šeima, ar netgi mūsų priešai. Keikti žmones arba blogai apie juos kalbėti, ypač kai tu turi valdžią, reiškia keikti kažką, ką Dievas sukūrė pagal Savo paveikslą. Pr 1:27, Pr 9:6. O toks žodinis prakeiksmas turi galią dvasiniame pasaulyje. (Jokūbo 3:14-15). Geriau kalbėkite jiems gyvenimo žodžius, atsakykite su meile ir švelnumu ir laiminkite juos. Nes kaip tu atseikėji kitam, taip bus atseikėta ir tau. Luko 6:27-35, 38 Melskitės už tuos, kurie persekioja ir nekenčia jūsų. Aš dar pridėčiau ir tuos, kurie su jumis nesutinka, tuos, kurie jus erzina, ir tuos, su kuriais sunku būti, nes juos sunku mylėti. Paraginčiau juos matyti taip, kaip mato Jėzus ir atitinkamai reaguoti. Mato 5:44-48 Nereiškia, jog turite būti geriausi draugai, bet jei paprašote Jėzaus, kad padarytų darbą jūsų širdyse, tuomet, aš tikiu, jog burna kalbės Kristaus širdies žodžius.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/12/27/vision-336-angel-armies-blow-their-trumpets-another-warning-of-a-future-global-wheat-shortage-warning-to-those-who-touch-the-apple-of-gods-eye-israel/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Biblijos:

 

“Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos.” (Pradžios 1:27)

 

„Kas pralieja žmogaus kraują, to kraują taip pat pralies žmogus, nes pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų.“ (Pradžios 9:6)

 

„Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tai nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas.“ (Jokūbo 3:14-15)

 

„Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems. Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“ (Luko 6:27-35, 38)

 

„O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.“ (Mato 5:44-48)