Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 322 – Pragaras yra tikras. Vargas pastoriams ir tiems, kurie moko, jog “nėra jokio pragaro“

2021 m. rugsėjo 22 d., trečiadienio rytas

 

Buvau Dievo šventykloje leisdama laiką su Dievu. Aš įėjau pro atvertas milžiniškas medines duris, iš kur sklido skaisti šviesa. Bet man einant, šviesa buvo kiek pritemdyta, todėl aš iš tiesų galėjau matyti. (Tikiu, jog Dievas apsaugo mano akis nuo Savo Šekina šlovės šviesos, nes kitu atveju negalėčiau visiškai nieko matyti). Aš galėjau miglotai įžiūrėti aukštas šventyklos kolonas abiejose šventyklos pusėse ir laiptus, kurie visada yra priekyje, ir jie veda link tos vietos, kurioje yra Dievas. Mačiau save užlipančią laiptais ir priklaupiančią. Atrodo, jog aš visada esu Dievo dešinėje pusėje, o tai būtų mano kairėje. Šiandien galiu Jo pirštus matyti tik iš dalies. Man būnant nusilenkus/priklaupus, pastebėjau angelą Arielį besiartinantį prie manęs. Jis taip pat atsiklaupė priešais Viešpatį Dievą kartu su manimi, man iš dešinės. Po kelių minučių, išgirdau Dievą sakantį: „Eik su Mano angelu.“ Arielis atsistojo. Vėl atkreipiau dėmesį į jo sparnus. Jie yra tokie gražūs: tokie balti ir jo plunksnos kaip erelio – jie tobulai išdėstyti eilėmis. Kai jis stovi, jo sparnų viršus būna aukščiau nei jo galva. Ant jo balto rūbo buvo auksinė juosta, o ant kojų jis mūvėjo sandalus. Jis man padavė savo ranką, kad padėtų man atsikelti ir mes nuėjome per tą vietą, kuri yra priešais Dievą, bet Jis pats beveik visas yra paslėptas po skaisčia šviesa. Nuėjau iki pabaigos, kur dažnai ten būna kraštas ir iš ten aš paprastai galiu matyti Žemę, bet šį kartą mano vaizdas buvo kitoks. Aš žiūrėjau į regėjimą, kuriame mačiau save iš tolesnio atstumo, panašiai kaip panoraminis vaizdas.

 

Vaizde buvo juoda uola, kur angelas Arielis ir aš stovėjome aukštai ant uolos pakraščio, tai buvo mano kairėje. Angelas ir aš atrodėme gana maži šiame vaizde. Uola stačiai leidosi žemyn, kur apačioje mačiau kylančias liepsnas. Kitoje uolos pusėje buvo juodas kalnas. Apačioje buvo juodi dantyti akmenys/uolienos, kurios buvo iškilusios aukštyn, ir tarp tų akmenų spyglių kilo ugnies liepsnos. Aš atpažinau šią vietą! Tuomet aš išvydau šėtoną esantį apačioje fone, bet mačiau jį tik nuo krūtinės aukštyn ir tokioje formoje, kokį aš jį esu anksčiau mačiusi ankstesniame regėjime, kai vienas iš galingų angelų jį įmetė į ugnies ežerą (regėjimas Nr. 185). Šį kartą jis buvo ne taip labai panašus į drakoną, bet labiau į groteskišką demonišką formą su ragais ir jis staugė kaip žvėris – panašiai kaip regėjime Nr. 185. (Dar vienas regėjimas apie šėtoną įmetamą į pragarą yra 196). Tuomet aš išgirdau garsų dejavimą ir verkimą/šaukimą – visą apimantį masinį garsą. Tai buvo siaubinga. Aš nemačiau nė vienos sielos, bet aš jas girdėjau. Tai kažkas tokio kaip iš košmaro. Buvo taip liūdna ir sunku to klausytis. Buvau dėkinga, jog tai girdėjau tik kelias sekundes. Vaje.

 

Ir aš išgirdau Dievą sakantį: „Vargas tiems, kurie netiki, jog pragaras yra tikras! Nebūkite apgauti! Mano Žodis yra tiesa. Tų, kurie moko priešingai nei parašyta Mano Žodyje, jų teismas bus griežtesnis. Ir jeigu jie nuveda savo žmones į netikėjimą, tai jiems tada būtų buvę geriau išvis negimti! Aš jiems nerodysiu jokio gailestingumo Teismo dieną. Atgailaukite dėl šios klaidingos doktrinos ir sugrįžkite pas Mane. Kai Aš sugrįšiu, Aš ateisiu teisti, o ne gelbėti.“

 

Apr 20:10 „O jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas.“ Žiūrėkite Apr 20:13-15, Apr 19:20, Apr 14:9-11, taip pat Izaijo 30:33, Mato 24:51, Mato 25:41, Jono 15:6, Morkaus 9:48 ir daugelį kitų.

 

Apr 21:8 „O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.

 

Apr 22:18-19 „Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių: „Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje“.

 

Mato 18:6 „O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje.“

 

Jono 17:17 „Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.“

 

Jokūbo 3:1 „Mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas.“

 

Jono 12:47-48 „Kas klausys mano žodžių, bet jų nesilaikys, to aš neteisiu, nes atėjau ne teisti pasaulio, bet gelbėti. Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima, tas jau turi savo teisėją; pats žodis, kurį aš kalbėjau, nuteis jį paskutiniąją dieną.“

 

Rom 16:17 „Aš raginu jus, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote.“

 

Kol 2:8 „Žiūrėkite, kad kas jūsų nepasigrobtų filosofija ir tuščia apgaule, paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.“

 

2 Tim 3:5 „...dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių!“

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/09/22/vision-322-hell-is-real-woe-to-pastors-those-who-teach-there-is-no-hell/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Dar keletas regėjime paminėtų Šv. Rašto ištraukų:

 

Apr 20:13-15 „Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis – ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą.“

 

Apr 19:20 „Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera.“

 

Apr 14:9-11 „Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį – tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą“.

 

Izaijo 30:33 „Seniai jau sukrautas laužas, karaliui skirtas; tas laužas aukštas ir platus. Ugnies daug ir malkų krūva; Viešpaties alsavimas kaip sieros upė jį padega.“

 

Mato 24:51 „Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.“

 

Mato 25:41 „Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!“

 

Jono 15:6 „Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs.“

 

Morkaus 9:48 „kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.“