Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 315 – Žemės drebėjimas Kelounos miestui, Britų Kolumbijoje, Kanadoje

2021 m. rugpjūčio 9 d., pirmadienio rytas

 

Leidau laiką su Dievu, būdama priešais Viešpatį Dievą toje vietoje, kurioje visada būnu: iškart už laiptų viršaus, kurie veda link Dievo. Šiandien man buvo leista pabūti prie Jo didžiojo piršto. Aš buvau lyg vabalo dydžio. Angelas Arielis kartu su manimi nusilenkė. Aš atsikėliau, kai supratau, jog turiu kai ką pasižiūrėti. Mes kartu nuėjome iki šios vietos pabaigos, kuri eina pro Visagalį Dievą ir mes sustojome. Arielis pasakė: „Pažvelk“. Aš žvelgiau žemyn ir aš mačiau Žemę. Tuomet galėjau iš arčiau pasižiūrėti ir dabar konkrečiai mačiau miestą, kuris buvo įkurtas slėnyje apsuptame kalnų su netoliese esančiu vandens telkiniu. Staiga miestas pradėjo griūti ir aš išvydau aukštesnius pastatus drebančius ir krentančius. Daugelis kitų pastatų buvo sulyginti su žeme. Lyg domino efektas, kuris man priminė nuniokojimą, kuris artinasi vakarinei Šiaurės Amerikos pakrantei – galingi žemės drebėjimai ir cunamis, kuriuos mačiau ankstesniuose regėjimuose: Kalifornija / Šiaurės vakarų Kaskadijos tektoninė lūžio linija / Vakarų Kanada Nr. 16, 25, 34, 72, 144, 175, 258. Supratau, jog šis žemės drebėjimas sunaikins didelę dalį miesto.

 

Miestas man atrodė žinomas. Todėl paklausiau, ar tai Kelouna miestas Britų Kolumbijoje, Kanadoje? Arielis atsakė: „Taip, dukra, tai jis.“ Tuomet palikau regėjimą.

 

Aš paklausiau Jėzaus apie tuos žmones, kurie ten gyvena ir kurie Tave pažįsta – ar Tu juos įspėsi? Ir Jėzus atsakė: „Aš pasirūpinsiu Savaisiais.“ Jis tęsė toliau: „Šis žemės drebėjimas yra susijęs su tais pačiais drebėjimas, kurie smogs vakarinei pakrantei.“

 

Kokia žinutė?

 

Tai buvo Dievo balsas, kuris prabilo, ir Jis pasakė: „Šiam miestui artinasi teismas, jei jis neatgailaus. Persiplėškite savo širdis! Atsiverskite ir sugrįžkite pas Mane. Daugelis garbina Mane savo lūpomis, bet Manęs nepažįsta. Aš juos išspjausiu ir pasakysiu: „Aš nepažįstu tavęs.“ Aš Esu maloningas ir mylintis Dievas, kupinas gailestingumo. Bet Aš įspėju ir įspėju per Savo pranašus, per nelaimes ir per Savo Žodį. Jeigu neklausysite, Aš jums atnešiu staigų nuniokojimą. Aš Esu Viešpats, Tas, kuris, per Savo Sūnų, atpirko jus. Nustokite abejoti ir tikėkite. Ateikite pas Mane, visi kurie esate išvargę ir prislėgti. Aš Esu Gyvasis Vanduo, Gyvybės Duona. Manyje yra išgelbėjimo šaltiniai. Ateikite ir gausiai gerkite ir būkite atnaujinti Manyje.“

 

Joelio 2:12-13 „Tačiau dabar, – tai Viešpaties žodis, – grįžkite pas mane visa savo širdimi, pasninku, verksmu ir raudojimu; persiplėškite širdis, o ne drabužius“. Grįžkite pas Viešpatį, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti.

 

Mato 15:8 „Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs.”

 

Izaijo 29:13 „Viešpats ištarė: „Kadangi ši tauta tik liežuviu tesiartina prie manęs, tik lūpomis tegarbina mane, jos širdis nutolusi nuo manęs, tik žmonių išmoktu įstatymu tesiremia mano garbinimas.”

 

Luko 13:27 O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’

 

Apreiškimo 3:16 „Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos.“

 

Išėjimo 34:6 Ir Viešpats praėjo pro jį, tardamas: „Viešpats,Viešpats, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, gausus gerumo ir ištikimybės”

 

Psalmyno 103:8 „Viešpats yra gailestingas ir mylintis, lėtas supykti ir kupinas ištikimosios meilės.”

 

Jono 20:27 Paskui kreipėsi į Tomą: „Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną; jau nebebūk netikintis, būk tikintis“.

 

Jono 6:35 Jėzus atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.”

 

Izaijo 12:3 „Jūs su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių.”

 

Mato 11:28-29 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.“

 

Mano žinutė išlieka ta pati – toliau melskitės už atgimimą, už paklydusių atgailą ir atnaujinimą, ir už tai, kad pakiltų Nuotaka!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/08/12/vision-315-earthquake-to-hit-kelowna-bc-canada/